اصول یک دستور حد سود


دوره جامع آموزش سرمایه گذاری در املاک و مستغلات که توسط مهندس علیرضا عمویی تهیه شده است، با پوشش دادن انواع موارد نیاز برای سرمایه گذاری مثل فنون مذاکره، ملک شناسی، تشخیص قیمت و… شما را در تبدیل شدن به یک تاجر املاک کمک می‌کند.

اصول یک دستور حد سود

مهمترین رکن تصمیم گیرنده در شرکت های سهامی،مجامع عمومی شرکت هستند که برابر ماده 72 لایحه ی اصلاح قانون تجارت، از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شوند و مقررات مربوط به حضور عده لازم برای تشکیل مجمع عمومی و آراء لازم جهت اتخاذ تصمیمات در اساسنامه شرکت معین خواهد شد مگر در مواردی که به موجب قانون تکلیف خاص برای آن مقرر شده باشد.

مجامع عمومی به شرح ماده 73 لایحه اصلاح مشتمل بر انواع ذیل می باشند :

1-مجمع عمومی موسس

2- مجمع عمومی عادی

3- مجمع عمومی فوق العاده

در مقاله ی حاضر به بررسی مجمع مجمع عمومی عادی و مجمع عمومی فوق العاده و حدود و وظایف و تشریفات دعوت آن ها می پردازیم.

1-بررسی مجمع عمومی عادی:

مجمع عمومی عادی به صراحت ماده 86 لایحه اصلاحی،صلاحیت رسیدگی به تمام امور شرکت را دارد به جز آنکه در صلاحیت مجمع عمومی موسس و فوق العاده قرار دارد بنابراین بلحاظ کاربرد و عمومیت در مقایسه با مجامع عمومی دیگر از اهمیت بیشتری برخوردار است.برابر مقررات فعلی،اصل بر این است که مجمع عمومی عادی باید حداقل سالی یک بار در زمانی که اساسنامه شرکت معین کرده تشکیل شود اما در رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل،ظرف مدت چهار ماه از تاریخ پایان سال مالی شرکت، باید تشکیل شود.طبق ماده 91 لایحه اصلاح،چنانچه هیأت مدیره، مجمع عمومی عادی سالانه را در موعد مقرر دعوت نکند

بازرس یا بازرسان شرکت مکلفند رأساً اقدام به دعوت‌مجمع مزبور بنمایند.همچنین برابر ماده 92 لایحه،هیأت مدیره و هم چنین بازرس یا بازرسان شرکت می‌توانند در مواقع مقتضی مجمع عمومی عادی را به طور فوق‌العاده دعوت نمایند. در‌این صورت دستور جلسه مجمع باید در آگهی دعوت قید شود.ملاحظه می شود که در این دو ماده مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده پیش بینی شده است که در هر موقع از سال قابل دعوت است و در حدود صلاحیت و اختیارات مجمع عمومی عادی اتخاذ تصمیم می کند.

چنانچه هیات مدیره و بازرس یا بازرسان شرکت در موعد مقرر، مجمع عمومی را برای تشکیل جلسه سالیانه دعوت نکنند، دارندگان اقلاً یک پنجم سهام شرکت می توانند از مجمع عمومی برای تشکیل جلسه دعوت به عمل آورند به شرط آنکه تمام تشریفات راجع به دعوت مجمع را رعایت نموده و در آگهی دعوت به عدم اجابت درخواست خود توسط هیأت مدیره و بازرسان شرکت تصریح نمایند .

مهم ترین وظایف مجمع عمومی عادی ( سالیانه ) صاحبان سهام:

1- رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت و صورتحساب دوره عملکرد و سالانه شرکت متعاقب استماع گزارش مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت

2- انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت

3- تصویب ترازنامه و دستور تقسیم سود بین صاحبان سهام

5- تعیین روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی ها و اطلاعیه های شرکت تا مجمع عمومی عادی سال بعد در آن انتشار خواهد یافت .

حد نصاب تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی:

برای رسمیت اجلاس مجمع عمومی عادی،حضور دارندگان بیش از نصف سهام شرکت که دارای حق رای هستند الزامی است . چنانچه در دعوت اول حد نصاب مذکور حاصل نشود جلسه بعدی ( دوم) با حضور هر عده از صاحبان سهام دارای حق رای رسمیت خواهد داشت و تصمیمات آن نیز قانونی می باشد منوط به اینکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول وعدم تشکیل آن به دلیل به حد نصاب نرسیدن سهامداران قید شده باشد.

البته باید توجه داشت که قید کلمه ی هر عده برای تشکیل مجمع عمومی عادی محل ایراد است چرا که در هر صورت حداقل باید سه سهامدار در جلسه ی مجمع حاضر باشند چرا که برابر ماده 101 لایحه اصلاح، یک رئیس و دو ناظر الزاماً باید در جلسه ی مجمع حاضر باشند و الزاماً نیز باید سهامدار باشند اما منشی جلسه می تواند سهامدار نباشد.

اخذ تصمیمات در مجمع عمومی عادی:

بعد از آنکه مجمع عمومی عادی با حد نصاب لازم تشکیل شد،تصمیمات و مصوبات مجمع عمومی عادی مستند به ماده 88 لایحه اصلاح،با اکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضرین در جلسه معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی خواهد بود . در مورد انتخاب مدیران،تعداد آراء هر رای دهنده در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می شود و حق رای هر رای دهنده برابر با حاصل ضرب مذکور خواهد بود . رأی دهنده می تواند آراء خود را به یک نفر بدهد یا آن را بین چند نفری که مایل باشد تقسیم کند ، اساسنامه شرکت نمی تواند خلاف این ترتیب را مقرر دارد.

2-بررسی مجمع عمومی فوق العاده:

مجمع عمومی فوق العاده که متشکل از اجتماع صاحبان سهام شرکت است در زمانی تشکیل می شود که مورد فوق العاده ای برای شرکت به وجود آید که استحضار و تصمیم صاحبان سهام لازم باشد و در واقع امری خارج از جریان عادی پیش آید و احتیاج به تغییر در اساسنامه شرکت باشد مثلاً شرکت بخواهد مدت خود را تمدید و آدرس خود را تغییر بدهد یا سرمایه شرکت را زیاد یا کم کند و یا تصمیم به انحلال خود بگیرد، مجمع عمومی فوق العاده تشکیل می شود.بنابراین تشکیل جلسه این مجمع برخلاف مجمع عمومی عادی تابع نظم و انضباط خاصی نیست .

وظایف مجمع عمومی فوق العاده:

1-تغییر در اساسنامه شرکت

2- تغییر در سرمایه شرکت

3- انحلال قبل از موعد شرکت

بنابراین هرگونه تغییری که احتیاج به تغییر در اساسنامه شرکت باشد در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است از جمله اعطای سهام ممتاز یا سلب این امتیاز یا تغییر در امتیاز سهم ممتازهمینطور تبدیل شرکت سهامی خاص به عام یا تبدیل سهام شرکت از با نام به بی نام و غیره همگی در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده ی شرکت هستند.

حد نصاب تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده:

برای رسمیت جلسه مجمع عمومی فوق العاده،حضور دارندگان بیش از نصف سهام شرکت که دارای حق رای هستند الزامی است . چنانچه در اولین دعوت حد نصاب مذکور حاصل نشود دعوت دوم با حضور بیش از یک سوم صاحبان سهام دارای حق رای رسمیت یافته و اتخاذ تصمیم خواهد نمود منوط به اینکه در دعوت دوم نتیجه دعوت اول قید شده باشد.

اخذ تصمیمات در مجمع عمومی فوق العاده

تصمیمات و مصوبات مجمع عمومی فوق العاده همواره با اکثریت دو سوم آراء حاضرین در جلسه معتبر می باشد.

البته برابر ماده 93 لایحه اصلاح قانون تجارت،در هر موقعی که مجمع عمومی صاحبان سهام بخواهد در حقوق نوع مخصوصی ازسهام شرکت تغییر بدهد تصمیم مجمع قطعی‌نخواهد بود مگر بعد از آن که دارندگان اینگونه سهام در جلسه خاصی آن تصمیم را تصویب کنند و برای آن که تصمیم جلسه خاص مذکورمعتبر باشد‌باید دارندگان لااقل نصف این گونه سهام در جلسه حاضر باشند و اگر در این دعوت این حد نصاب حاصل نشود در دعوت دوم حضور دارندگان اقلاً یک‌سوم اینگونه سهام کافی خواهد بود. تصمیمات همواره به اکثریت دو سوم آراء معتبر خواهد بود.

لازم به ذکر است که برابر ماده 94 قانون تجارت ، هیچ مجمع عمومی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر دهد و با هیچ اکثریتی نمی تواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید. و این موارد در صلاحیت هیچیک از مجامع عمومی ( عادی ، موسس یا فوق العاده ) نمی باشد.

3-تشریفات دعوت سهامداران برای تشکیل جلسات مجامع عمومی:

مواد 97 لغایت 100 لایحه اصلاح قانون تجارت، تشریفات دعوت سهامداران برای تشکیل جلسات مجامع عمومی را ذکر کرده است.

بر اساس ماده 97 لایحه اصلاح قانون تجارت،در کلیه موارد، دعوت از صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی باید از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های مربوط به شرکت در آن نشر می گردد به عمل آید.هر یک از مجامع عمومی سالیانه باید روزنامه کثیرالانتشاری را که هرگونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای‌سهامداران تا تشکیل مجمع عمومی سالانه بعد در آن منتشر خواهد شد تعیین نمایند. این تصمیم باید در روزنامه کثیرالانتشاری که تا تاریخ چنین‌تصمیمی جهت نشر دعوتنامه‌ها و اطلاعیه‌های مربوط به شرکت قبلاً تعیین شده منتشر گردد. البته در مواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع حاضر باشند نشر آگهی و تشریفات دعوت الزامی نیست .

و بر اساس ماده 98 لایحه، فاصله انتشار دعوتنامه ی دو اجلاس مجمع عمومی و تشکیل جلسه آن ها نباید از حداقل 10 روز و حداکثر 40 روز بیشتر باشد .

مستند به ماده 99 لایحه اصلاح، قبل از تشکیل جلسه هر صاحب سهمی که مایل به حضور در جلسه مجمع عمومی باشد باید با مراجعه به شرکت و ارائه ی ورقه سهم متعلق به خود، ورقه ورود به جلسه مجمع را دریافت کند.

‌همینطور برابر ماده 100 لایحه اصلاح قانون تجارت،در آگهی دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی، دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع با قید ساعت و نشانی کامل‌باید قید شود.

چند ترفند ساده برای اینکه در بورس ضرر نکنید | پرتفو را چگونه باید چید؟

شاید شما هم جز کسانی هستید که همواره در بورس متحمل ضرر هستید و نمی دانید دلیل این ضرر چیست! حتی هنگامی که با یک تحلیل درست وارد سهم شده اید باز هم سبد سهام شما در مجموع در زیان است! چطور می شود جلوی ضرر در بورس را گرفت؟

به گزارش نبض بورس، ماجرا از آنجا آغاز شد که یکی از دوستان که هم اکنون در بازار سرمایه مشغول معامله است، این موضوع را مطرح کرد که من تمام دوره های آموزشی بازار سرمایه را گذرانده ام اما هم اکنون در معاملاتی که انجام می دهم ضرر می کنم! این مسئله جای بسی تعجب داشت که چرا این فرد که همه دوره های آموزشی را پشت سر گذاشته است و تحلیلگر بسیار خوبی است در این بازار در حال ضرر کردن می باشد؟!

همین پرسش باعث شد تا یک بار رفتار این تحلیلگر بازار سرمایه را مورد بررسی قرار دهیم تا نقص موجود و دلیل زیان دهی این فرد را بیابیم. شاید این مسئله برای شما هم رخ داده باشد پس توصیه می کنیم تا پایان این مطلب با ما همراه باشید.

بررسی ها نشان داد که این فرد در معاملات خود سه مفهوم کلی و مهم را به هیچ عنوان رعایت نمی کرد. اما این سه مفهوم کلی چه بود؟

برای خرید یک سهم باید استراتژی معاملاتی داشت. به زبان ساده باید بدانید که سهم را چرا می خرید؟ هدف قیمتی کجاست؟ حد ضرر چقدر باشد و در نهایت دلایل فروش سهم چیست؟ (بیشتر بخوانید: آنچه باید درباره استراتژی معاملاتی بدانید)

مقصود از مدیریت سرمایه این است که باید پرتفو را با یک الگوی خاصی چید و برای چیدن پرتفوی مناسب یک مجموعه نکات را رعایت کرد. اگر پرتفو خارج از این الگو باشد مطمئن باشید که بسیار سخت به سود دست خواهید یافت.

پرتفو را چگونه بچینیم؟

پرتفو را باید این گونه چید:

از چهار الی شش سهم از صنایع مختلف تشکیل شده باشد. اما چرا چهار سهم؟ یک دلیل این است که مثلا شما اگر تک سهم یا دو سهم باشید کارگزاری به شما اعتبار نخواهد داد.

مبلغ خرید در همه سهام یکسان باشد. چرا؟ چون اگر مثلا ۵۰ میلیون تومان داشته باشید و ۴۰ میلیون تومان را به یک سهم و ۱۰ میلیون تومان را به چهار سهم دیگر اختصاص دهید آن گاه اگر سهم ۴۰ میلیون تومانی در ضرر و چهار سهم دیگر در سود باشند قطعا در مجموع شما در ضرر خواهید بود.

۱۰ درصد کل پول موجود را به عنوان موجودی نقد در پرتفوی خود نگه دارید. این ده درصد می تواند در صورت مشاهده یک موقعیت مناسب جهت خرید به شما کمک کند.

به هیچ وجه تک سهم نشوید. ممکن است سهم مورد نظر تعلیق شود بعد با مشکل رو به رو خواهید شد. یا به دلیل عدم رعایت قوانین معاملاتی به مدت طولانی متوقف شود.

همچنین بررسی ها نشان داد که این تحلیلگر حرفه ای در بازار سرمایه متاسفانه به حد ضرر خود اصلا پایبند نبود و همیشه امید داشت که سهم خریداری شده روند نزولی خود را تغییر دهد و بازگردد. همین مسئله باعث می شد که فرد به حد ضرر پایبند نباشد و همواره این حد ضرر را پایین و پایین تر بگذارد! فراموش نکنیم ذهن ما در مقابل ضرر مقاومت می کند و هزار دلیل برای بازگشت سهم می تراشد!

در پایان باید گفت که این چارچوب اصلی مدیریت سرمایه را نیز باید رعایت کنیم:

 1. همه تخم مرغ ها را در یک سبد قرار ندهید. به عنوان نمونه این بدان معنی است که به هیچ عنوان چند سهم از یک صنعت خریداری نکنید و تنوع را در خرید سهام از صنایع مختلف رعایت کنید.
 2. ضررها را محدود کنیم و اجازه رشد به ضرر را ندهیم. حد ضرر فعال شد در هر شرایطی خارج شوید.
 1. اجازه دهیم سودها رشد کنند. برخلاف اینکه ذهن در مقابل ضرر و فروش سهم در ضرر مقاومت می کند، در مقابل سود مقاومتی صورت نمی گیرد و به اصول یک دستور حد سود محضی سهم اندکی وارد سود شد از سود بلافاصله خارج می شویم.
 2. هنگام ورود به معاملات ریسک به ریوارد را رعایت کنیم. ریسک به ریوارد به زبان خیلی ساده و عامیانه همان نسبت سود به ریسکی است که می کنیم. یعنی بابت ریسکی که می کنیم چقدر سود عایدمان خواهد شد. طبیعتا هر چقدر این سود در مقابل ریسک بزرگتر باشد بهتر است.
 3. به حجم معاملات در ضرر اضافه نکنیم. برخی میانگین کم می کنند به امید آنکه سهم برگردد و از ضرر خارج شوند و این در حالی است که اگر حد ضرر فعال شد شما باید سهم را بفروشید. سهم را در نقطه مناسب خریداری کنید و برای آن حد ضرر قرار دهید. حد ضرر فعال شد از سهم خارج شوید.

اگر میانگین کم کنید سرمایه در این سهم ضررده قفل خواهد شد و اگر موقعیت مناسبی را دیدید دیگر نقدینگی ندارید که از آن استفاده کنید.

بیشتر بخوانید:

 • سفته بازان بورس در کدام بازار فعال ترند؟ | سهام با این ویژگی ها پروژه می شوند!
 • عرضه اولیه‌های پاییز و زمستان شستا کدامند؟
 • در نیمه دوم ۱۴۰۰، کدام گروه‌های بورسی بهتر رشد خواهند کرد؟

با سودده ترین و زیان ده ترین نمادها آشنا شوید!

جزئیات جدید از پلمپ ساختمان بورس تهران | شهرداری بورس تهران را پلمپ کرد! + فیلم و عکس

زمان واریز سود شستا تغییر کرد | سود شستا کی و چگونه واریز می شود؟

بررسی گزارش عملکرد ۲۱ نماد شیمیایی

ارزش پالایش یکم و دارایکم ۲۸ مهر| بازدهی منفی ۲۸ درصدی برای خریداران پالایش

ارزش سهام عدالت آخرین روز معاملاتی مهرکاهشی شد

سفته بازان بورس در کدام بازار فعال ترند؟ | سهام با این ویژگی ها پروژه می شوند!

سودده ترین رمزارز در هفته اخیر | نقطه مقاومت و حمایت بیت کوین اصول یک دستور حد سود کجاست؟ |این ارز دیجیتالی همچنان پیشتاز بازار رمزارزها

حرفهاتون موقعی درست که دولت ومسئولین بذارن بورس روال عادی خودشو طی کنه نه اینکه دست توجیب ملت کنندتاکسری بودجه شونوجبران کنند،دراینصورت چه کاری ازملت ساخته هستش؟؟؟
خدانسل این ظالمین ازرو زمین برداره

چون مردم بهتون اعتماد ندارن از شگردهای دیگر استفاده میکنید دستتون روشده
همه مردم فهمیدن که همتون دزد هستین

اینگونه نظرات آموزشی زمانی کاربرد واقعی دارند که از بورس استفاده ابزاری به ذینفعان نشود وبورس راه طبیعی خودش بره اون هم توفضای روشن اقتصادی نه ما که سقوط وصعود عامل های اقتصادمون به ساعت ها هم بند نیست

سلام
كامنت هاي شما كاملا درست و منطقي است ولي با رعايت همه اين موارد باز هم اتفاقات عجيب و غريب در نمادها و كل بازار بورس رخ مي دهد و همه در ضرر مي افتند.

من که ازآبان۹۹هرچه خریدم ۳روزبعدحدضررش فعال شدوباضررفروختم وتاالان سهمی نشده که سودبدهد والان پولم داردتمام می شود چه کاربایدبکنم آیاراه جبرانی باقی مانده دقیقامثل یک روانی هاشده ام توی یک سال هفتاددرصد ضررکرده ام وقیمت اجناس هم دویست درصدگران شده است

سلام راهش این هست عزیز با پولی که به آن حد اقل طی دوسال نیاز داری وارد بورس نشوی و زمانی که بورس افت پیدا کرد به هیچ وجه سهمتان را بفروشید و صبر پیشه کنید چون ضررهای سنگین ما را هیچ کجا تامین نمی کند مگر به مرور زمان و افزایش سرمایه های که سهم می خورد و تعداد سهام بالا رود سهم روبه رشد برود نه تنها ضرر جبران بلکه سود می دهد به امید خوشحال شدن دوستان در کوتاه مدت

سلام عرض ادب اگه میخوای ضررهای شما جبران بشه انشاالله نمادفپنتارابرسی کن بخرتاانشاالله جبران ضررهاتون بشه.ودرهمه حال دربازارسرمایه صبورباش.

مطالب بسیار خوب وقابل درک است اممممااااا
ایت برای ان بورس های از مابهترون است
نه بورس ما که مثل حلوای خیرات هر کس رسید یه کفکیر زد زیرش
در کشورهای مسلمان به تمام معنی غرب واسیای شرقی هم شرکت هم دولت وهم مردم سود میبرند ودولت ها مکلفند از بورس حمایت جانانه کنند وبی موقع هم دهانشان باز نمیشود
بورس دستوری ما خودرود وخساپا به ۱۲۰و۱۷۰رسیدن درحالی که ارابه های مرگ تولید داخل بنجل سازیمان هر ماشین را به قیمت خود خدا میفروشند چه به جیب سهامدار رفت
مگرنه بعد از کسر هزینه ها وکارگر وکارخانه باید سود سرشار وارد جیب سهامدار بشه پس کو
یا مواد غذایی وشیمیایی ومعادن
کدما را ببین
شستا را ببین
پترشیمی راببین
ایخدا به کجا شکایت ببریم

چراوعده الکی ودروغ به مردم میدیدواگذاتان تیغ برنده ابوالفضل عباس دیگر با یکسال انتظار داریم سکته میکنیم اعتماد به شرافت تک تک مسؤلین که گفتید صبر کنید بورس برمیگردد کردیم. برنگشت هیچی سرمایمان یک ششم شد. اگر اعتماد نمی‌کردم به شمای دوغگوی کثیف با بنیمی از ضرر با ۲۵۰ ملیون بیرون میآمدم که حالا شده ۶۰ملیون کدام عوضی جواب این ضررها میدهدکدام از مسؤلین آنقدر انتظار ازحقشان میکشن اگر درک و فهم دارین خودتان جای سهامداران ضرردیده بگذارید بی لیاقتها یک ساله منفیه یک ماه هم مثبتش کنید اگر شرف دارین.

با سلام بدون مقدمه بروم سراصل مطلب در جایی خوندم که احتمالا پیامبر اسلام میفرماید فقر از هردری وارد خانه شود ایمان از اون خانه بیرون میرود . خدارو خوش میاد با این تورم 50%که گرفتار کشور شده وباعثروبانیش هم دولت قبلی بود که چندین نفر از خائنین که درلباس وزیر بودن همه هم میدونن چه کسانی بود اومدن با رئیس دولت جلسه گرفتند ومردم رو در شاخص 2میلون واحد دعوت کردن به بورس که بورس چنین هست وچنان هست اما خیرندیده ها اون بلایی که صدام هشت سال برسرمملکت ما آورد اینها کارشون از صدام بدتر بود الان همون اصول یک دستور حد سود نامردها و بچه هاشون بهترین جاهای دنیا و ایران ازپول من وامثال من بیچاره باخالی کردن شاخص برسرمون ازتیرماه 99تا الان که پنجم آذرماه 1400هست با هرترفندی وتحلیلی وآموزشی هرکار میکنیم حدقل 40تا50% درضرریم و تمام شخصیتهای سیاسی واقتصادی اظهارنظر کرده اند که بورس رو ترک نکنید درستش میکنیم اما در همین انتخابات امسال اکثر کاندیدا آقایان رئیسی و رضایی و قاضی زاده هاشمی و شهردار تهرون همگی مگه نمیگفتند درکوتاهترین زمان ممکن اصول یک دستور حد سود بازارسرمایه رو از این رو به آن رو میکنیم حالا بعد از گذشت شش ماه چکاری کردند روند شاخص کل وشاخص هم وزن مسیرشون به چه طرفی رفت .حالا بگذریم اگر میتونید شماره ناظر بازارسرمایه رو بهم بدید من نماد #سصفها که سال 99تا 43/000رفت الان قیمت این سهم شده 2/300تومان باوجودی که این سهم مال افراد ایتام همدانیان هست چرا حقوقی سهم هرروز فروشنده هست و حقوقی وبازارگردان هیچ حمایت از این سهم نمیکنن که یکی مث من نوعی 50% درضرر باشم پولی ندارم که میانگین کم کنم که اگر سهم خواست حمایت بشه حداقل بخشی از ضررم جبران بشود جان مادرتون از هر راهی میشه ارتباطی با شرکت سصفها بگیرید وباحقوقی وبازارگردان سهم صحبت کنید مردم بیچاره شدن مشکلات عدیده ای بخاطر بورس مردم رو گرفته از طلاق بگیر تا بیماریهای روحی وروانی وغیره ولطف کنید ناظربورس رو درجریان قرار بدید وشماره ناظربازار رو هم برامون بزارید باتشکر.

چند ترفند ساده برای اینکه در بورس ضرر نکنید | پرتفو را چگونه باید چید؟

شاید شما هم جز کسانی هستید که همواره در بورس متحمل ضرر هستید و نمی دانید دلیل این ضرر چیست! حتی هنگامی که با یک تحلیل درست وارد سهم شده اید باز هم سبد سهام شما در مجموع در زیان است! چطور می شود جلوی ضرر در بورس را گرفت؟

به گزارش نبض بورس، ماجرا از آنجا آغاز شد که یکی از دوستان که هم اکنون در بازار سرمایه مشغول معامله است، این موضوع را مطرح کرد که من تمام دوره های آموزشی بازار سرمایه را گذرانده ام اما هم اکنون در معاملاتی که انجام می دهم ضرر می کنم! این مسئله جای بسی تعجب داشت که چرا این فرد که همه دوره های آموزشی را پشت سر گذاشته است و تحلیلگر بسیار خوبی است در این بازار در حال ضرر کردن می باشد؟!

همین پرسش باعث شد تا یک بار رفتار این تحلیلگر بازار سرمایه را مورد بررسی قرار دهیم تا نقص موجود و دلیل زیان دهی این فرد را بیابیم. شاید این مسئله برای شما هم رخ داده باشد پس توصیه می کنیم تا پایان این مطلب با ما همراه باشید.

بررسی ها نشان داد که این فرد در معاملات خود سه مفهوم کلی و مهم را به هیچ عنوان رعایت نمی کرد. اما این سه مفهوم کلی چه بود؟

برای خرید یک سهم باید استراتژی معاملاتی داشت. به زبان ساده باید بدانید که سهم را چرا می خرید؟ هدف قیمتی کجاست؟ حد ضرر چقدر باشد و در نهایت دلایل فروش سهم چیست؟ (بیشتر بخوانید: آنچه باید درباره استراتژی معاملاتی بدانید)

مقصود از مدیریت سرمایه این است که باید پرتفو را با یک الگوی خاصی چید و برای چیدن پرتفوی مناسب یک مجموعه نکات را رعایت کرد. اگر پرتفو خارج از این الگو باشد مطمئن باشید که بسیار سخت به سود دست خواهید یافت.

پرتفو را چگونه بچینیم؟

پرتفو را باید این گونه چید:

از چهار الی شش سهم از صنایع مختلف تشکیل شده باشد. اما چرا چهار سهم؟ یک دلیل این است که مثلا شما اگر تک سهم یا دو سهم باشید کارگزاری به شما اعتبار نخواهد داد.

مبلغ خرید در همه سهام یکسان اصول یک دستور حد سود باشد. چرا؟ چون اگر مثلا ۵۰ میلیون تومان داشته باشید و ۴۰ میلیون تومان را به یک سهم و ۱۰ میلیون تومان را به چهار سهم دیگر اختصاص دهید آن گاه اگر سهم ۴۰ میلیون تومانی در ضرر و چهار سهم دیگر در سود باشند قطعا در مجموع شما در ضرر خواهید بود.

۱۰ درصد کل پول موجود را به عنوان موجودی نقد در پرتفوی خود نگه دارید. این ده درصد می تواند در صورت مشاهده یک موقعیت مناسب جهت خرید به شما کمک کند.

به هیچ وجه تک سهم نشوید. ممکن است سهم مورد نظر تعلیق شود بعد با مشکل رو به رو خواهید شد. یا به دلیل عدم رعایت قوانین معاملاتی به مدت طولانی متوقف شود.

همچنین بررسی ها نشان داد که این تحلیلگر حرفه ای در بازار سرمایه متاسفانه به حد ضرر خود اصلا پایبند نبود و همیشه امید داشت که سهم خریداری شده روند نزولی خود را تغییر دهد و بازگردد. همین مسئله باعث می شد که فرد به حد ضرر پایبند نباشد و همواره این حد ضرر را پایین و پایین تر بگذارد! فراموش نکنیم ذهن ما در مقابل ضرر مقاومت می کند و هزار دلیل برای بازگشت سهم می تراشد!

در پایان باید گفت که این چارچوب اصلی مدیریت سرمایه را نیز باید رعایت کنیم:

 1. همه تخم مرغ ها را در یک سبد قرار ندهید. به عنوان نمونه این بدان معنی است که به هیچ عنوان چند سهم از یک صنعت خریداری نکنید و تنوع را در خرید سهام از صنایع مختلف رعایت کنید.
 2. ضررها را محدود کنیم و اجازه رشد به ضرر را ندهیم. حد ضرر فعال شد در هر شرایطی خارج شوید.
 1. اجازه دهیم سودها رشد کنند. برخلاف اینکه ذهن در مقابل ضرر و فروش سهم در ضرر مقاومت می کند، در مقابل سود مقاومتی صورت نمی گیرد و به محضی سهم اندکی وارد سود شد از سود بلافاصله خارج می شویم.
 2. هنگام ورود به معاملات ریسک به ریوارد را رعایت کنیم. ریسک به ریوارد به زبان خیلی ساده و عامیانه همان نسبت سود به ریسکی است که می کنیم. یعنی بابت ریسکی که می کنیم چقدر سود عایدمان خواهد شد. طبیعتا هر چقدر این سود در مقابل ریسک بزرگتر باشد بهتر است.
 3. به حجم معاملات در ضرر اضافه نکنیم. برخی میانگین کم می کنند به امید آنکه سهم برگردد و از ضرر خارج شوند و این در حالی است که اگر حد ضرر فعال شد شما باید سهم را بفروشید. سهم را در نقطه مناسب خریداری کنید و برای آن حد ضرر قرار دهید. حد ضرر فعال شد از سهم خارج شوید.

اگر میانگین کم کنید سرمایه در این سهم ضررده قفل خواهد شد و اگر موقعیت مناسبی را دیدید دیگر نقدینگی ندارید که از آن استفاده کنید.

بیشتر بخوانید:

 • سفته بازان بورس در کدام بازار فعال ترند؟ | سهام با این ویژگی ها پروژه می شوند!
 • عرضه اولیه‌های پاییز و زمستان شستا کدامند؟
 • در نیمه دوم ۱۴۰۰، کدام گروه‌های بورسی بهتر رشد خواهند کرد؟

با سودده ترین و زیان ده ترین نمادها آشنا شوید!

جزئیات جدید از پلمپ ساختمان بورس تهران | شهرداری بورس تهران را پلمپ کرد! + فیلم و عکس

زمان واریز سود شستا تغییر کرد | سود شستا کی و چگونه واریز می شود؟

بررسی گزارش عملکرد ۲۱ نماد شیمیایی

ارزش پالایش یکم و دارایکم ۲۸ مهر| بازدهی منفی ۲۸ درصدی برای خریداران پالایش

ارزش سهام عدالت آخرین روز معاملاتی مهرکاهشی شد

سفته بازان بورس در کدام بازار فعال ترند؟ | سهام با این ویژگی ها پروژه می شوند!

سودده ترین رمزارز در هفته اخیر | نقطه مقاومت و حمایت بیت کوین کجاست؟ |این ارز دیجیتالی همچنان پیشتاز بازار رمزارزها

حرفهاتون موقعی درست که دولت ومسئولین بذارن بورس روال عادی خودشو طی کنه نه اینکه دست توجیب ملت کنندتاکسری بودجه شونوجبران کنند،دراینصورت چه کاری ازملت ساخته هستش؟؟؟
خدانسل این ظالمین ازرو زمین برداره

چون مردم بهتون اعتماد ندارن از شگردهای دیگر استفاده میکنید دستتون روشده
همه مردم فهمیدن که همتون دزد هستین

اینگونه نظرات آموزشی زمانی کاربرد واقعی دارند که از بورس استفاده ابزاری به ذینفعان نشود وبورس راه طبیعی خودش بره اون هم توفضای روشن اقتصادی نه ما که سقوط وصعود عامل های اقتصادمون به ساعت ها هم بند نیست

سلام
كامنت هاي شما كاملا درست و منطقي است ولي با رعايت همه اين موارد باز هم اتفاقات عجيب و غريب در نمادها و كل بازار بورس رخ مي دهد و همه در ضرر مي افتند.

من که ازآبان۹۹هرچه خریدم ۳روزبعدحدضررش فعال شدوباضررفروختم وتاالان سهمی نشده که سودبدهد والان پولم داردتمام می شود چه کاربایدبکنم آیاراه جبرانی باقی مانده دقیقامثل یک روانی هاشده ام توی یک سال هفتاددرصد ضررکرده ام وقیمت اجناس هم دویست درصدگران شده است

سلام راهش این هست عزیز با پولی که به آن حد اقل طی دوسال نیاز داری وارد بورس نشوی و زمانی که بورس افت پیدا کرد به هیچ وجه سهمتان را بفروشید و صبر پیشه کنید چون ضررهای سنگین ما را هیچ کجا تامین نمی کند مگر به مرور زمان و افزایش سرمایه های که سهم می خورد و تعداد سهام بالا رود سهم روبه رشد برود نه تنها ضرر جبران بلکه سود می دهد به امید خوشحال شدن دوستان در کوتاه مدت

سلام عرض ادب اگه میخوای ضررهای شما جبران بشه انشاالله نمادفپنتارابرسی کن بخرتاانشاالله جبران ضررهاتون بشه.ودرهمه حال دربازارسرمایه صبورباش.

مطالب بسیار خوب وقابل درک است اممممااااا
ایت برای ان بورس های از مابهترون است
نه بورس ما که مثل حلوای خیرات هر کس رسید یه کفکیر زد زیرش
در کشورهای مسلمان به تمام معنی غرب واسیای شرقی هم شرکت هم دولت وهم مردم سود میبرند ودولت ها مکلفند از بورس حمایت جانانه کنند وبی موقع هم دهانشان باز نمیشود
بورس دستوری ما خودرود وخساپا به ۱۲۰و۱۷۰رسیدن درحالی که ارابه های مرگ تولید داخل بنجل سازیمان هر ماشین را به قیمت خود خدا میفروشند چه به جیب سهامدار رفت
مگرنه بعد از کسر هزینه ها وکارگر وکارخانه باید سود سرشار وارد جیب سهامدار بشه پس کو
یا مواد غذایی وشیمیایی ومعادن
کدما را ببین
شستا را ببین
پترشیمی راببین
ایخدا به کجا شکایت ببریم

چراوعده الکی ودروغ به مردم میدیدواگذاتان تیغ برنده ابوالفضل عباس دیگر با یکسال انتظار داریم سکته میکنیم اعتماد به شرافت تک تک مسؤلین که گفتید صبر کنید بورس برمیگردد کردیم. برنگشت هیچی سرمایمان یک ششم شد. اگر اعتماد نمی‌کردم به شمای دوغگوی کثیف با بنیمی از ضرر با ۲۵۰ ملیون بیرون میآمدم که حالا شده ۶۰ملیون کدام عوضی جواب این ضررها میدهدکدام از مسؤلین آنقدر انتظار ازحقشان میکشن اگر درک و فهم دارین خودتان جای سهامداران ضرردیده بگذارید بی لیاقتها یک ساله منفیه یک ماه هم مثبتش کنید اگر شرف دارین.

با سلام بدون مقدمه بروم سراصل مطلب در جایی خوندم که احتمالا پیامبر اصول یک دستور حد سود اسلام میفرماید فقر از هردری وارد خانه شود ایمان از اون خانه بیرون میرود . خدارو خوش میاد با این تورم 50%که گرفتار کشور شده وباعثروبانیش هم دولت قبلی بود که چندین نفر از خائنین که درلباس وزیر بودن همه هم میدونن چه کسانی بود اومدن با رئیس دولت جلسه گرفتند ومردم رو در شاخص 2میلون واحد دعوت کردن به بورس که بورس چنین هست وچنان هست اما خیرندیده ها اون بلایی که صدام هشت سال برسرمملکت ما آورد اینها کارشون از صدام بدتر بود الان همون نامردها و بچه هاشون بهترین جاهای دنیا و ایران ازپول من وامثال من بیچاره باخالی کردن شاخص برسرمون ازتیرماه 99تا الان که پنجم آذرماه 1400هست با هرترفندی وتحلیلی وآموزشی هرکار میکنیم حدقل 40تا50% درضرریم و تمام شخصیتهای سیاسی واقتصادی اظهارنظر کرده اند که بورس رو ترک نکنید درستش میکنیم اما در همین انتخابات امسال اکثر کاندیدا آقایان رئیسی و رضایی و قاضی زاده هاشمی و شهردار تهرون همگی مگه نمیگفتند درکوتاهترین زمان ممکن بازارسرمایه رو از این رو به آن رو میکنیم حالا بعد از گذشت شش ماه چکاری کردند روند شاخص کل وشاخص هم وزن مسیرشون به چه طرفی رفت .حالا بگذریم اگر میتونید شماره ناظر بازارسرمایه رو بهم بدید من نماد #سصفها که سال 99تا 43/000رفت الان قیمت این سهم شده 2/300تومان باوجودی که این سهم مال افراد ایتام همدانیان هست چرا حقوقی سهم هرروز فروشنده هست و حقوقی وبازارگردان هیچ حمایت از این سهم نمیکنن که یکی مث من نوعی 50% درضرر باشم پولی ندارم که میانگین کم کنم که اگر سهم خواست حمایت بشه حداقل بخشی از ضررم جبران بشود جان مادرتون از هر راهی میشه ارتباطی با شرکت سصفها بگیرید وباحقوقی وبازارگردان سهم صحبت کنید مردم بیچاره شدن مشکلات عدیده ای بخاطر بورس مردم رو گرفته از طلاق بگیر تا بیماریهای روحی اصول یک دستور حد سود وروانی وغیره ولطف کنید ناظربورس رو درجریان قرار بدید وشماره ناظربازار رو هم برامون بزارید باتشکر.

درصد ساخت زمین: نکات مهم در سرمایه گذاری روی زمین‌های مسکونی

درصد ساخت زمین: نکات مهم در سرمایه گذاری روی زمین‌های مسکونی

درصد ساخت زمین یکی از موارد مهمی است که هنگام خرید زمین باید به آن توجه داشته باشید. زیرا این موضوع مشخص می‌کند که شما مجاز به ساخت چه مقدار بنا در آن زمین هستید. در نتیجه این موضوع به طور مستقیم روی میزان سودآور بودن خرید یا سرمایه گذاری شما اثر گذار است.

تعیین درصد ساخت زمین (ضریب سطح اشغال مجاز) و صدور دستور نقشه، وظیفه شهرداری‌ها است. اما اینکه چرا شهرداری‌ها درصد ساخت زمین را تعیین می‌کنند، دلایل متعددی دارد. از جمله قوانین و اصول شهرسازی، یکدست بودن ساخت و ساز در سطح شهر و حفظ زیبایی بصری شهرها.

در این مقاله ابتدا به مواردی که در تعیین درصد ساخت زمین موثر هستند اشاره کرده، سپس نکات مهم و موارد خاصی که روی درصد ساخت زمین اثر گذار هستند را توضیح می‌دهیم.

اطلاع از این نکات و توجه به آن‌ها هنگام خرید زمین، می‌تواند راهنمای شما در سرمایه گذاری روی زمین‌های مسکونی باشد و بی‌توجهی به این موارد، می‌تواند باعث پشیمانی از خرید و ضرر و زیان شما شود.

منظور از درصد ساخت زمین چیست و چه عواملی روی آن اثر گذار هستند؟

درصدی از متراژ کل زمین که شهرداری اجازه ساخت بنا اصول یک دستور حد سود در آن را صادر می‌کند، درصد ساخت زمین است. فرض کنید متراژ زمین شما ۱۰۰ متر مربع است. اگر شهرداری به شما اجازه دهد فونداسیون (پی ساختمان) را در کل زمین بنا کنید، در واقع به شما مجوز ۱۰۰ درصد بنا داده است.

به همین ترتیب اگر شهرداری به شما مجوز ۶۰ درصد بنا بدهد، شما می‌توانید ساخت و ساز را در ۶۰ متر مربع از زمین خود انجام دهید. در حالت اول ضریب سطح اشغال ۱ و در حال دوم ضریب سطح اشغال ۰.۶ است.

عوامل متعددی روی تعیین درصد ساخت زمین موثر است. تعیین این درصد در حالت کلی وابسته به طرح تفصیلی شهر است. به عبارت دیگر شهرداری‌ها در طرح تفصیلی شهر، مشخص می‌کنند که هر خیابان و بلوک، چند درصد مجاز به ساخت و ساز است.

بنابراین اصل و اساس ضریب سطح اشغال در طرح تفصیلی شهر و با توجه به اصول و قواعد شهرسازی تعیین می‌شود. سایر عواملی که روی تعیین درصد ساخت زمین موثر هستند، به نحوه ساخت و ساز، ملک‌هایی که در همسایگی قرار دارند، تغییراتی که در معبر اتفاق می‌افتد و… بستگی دارد.

بخش مهمی از این قواعد، به دلیل حفظ یکدستی در ساخت و ساز است. به عنوان مثال وقتی یک زمین، شمالی است و همه ساختمان‌ها شمالی ساخته شده‌اند، شما نمی‌توانید جبهه ساخت را جنوبی انتخاب کنید.

در ادامه نکات مهمی در خصوص درصد ساخت عنوان می‌کنیم که توجه به آن‌ها هنگام خرید زمین، می‌تواند از ضرر و زیان شما جلوگیری کند.

بیشتر بخوانید: طرح هادی چیست؟

نکات مهم در خصوص درصد ساخت زمین

پس از اینکه در طرح تفصیلی میزان مجاز ساخت و ساز تعیین شد، موضوع پیشروی و عقب‌نشینی می‌تواند روی درصد ساخت زمین اثر گذار باشد. در ادامه هر یک از این عوامل و نکات مهم مربوط به آن‌ها را شرح می‌دهیم.

۱- ساختمان‌های مجاور و مسئله هم‌باد بودن

همانطور که گفتیم یکدست بودن ساخت و ساز یکی از اصول شهرسازی است. بنابراین نمی‌توان پذیرفت که در یک کوچه ساختمان‌ها به صورت نامرتب و دندانه‌دار (یکی عقب و یکی جلو) ساخته شوند. در نتیجه میزان پیشروی ساختمان شما باید با ساختمان‌های مجاور یکسان باشد.

در اصطلاح به این موضوع هم‌باد بودن گفته می‌شود. بنابراین میزان پیشروی شما در ساخت و ساز، وابسته به ملک‌های مجاور است. البته توجه داشته باشید که میزان این پیشروی در سمت حیاط و خیابان، به ترتیب زیر است:

 • پیشروی از سمت حیاط از طبقه اول (روی پیلوت) مجاز است.
 • پیشروی از سمت کوچه یا خیابان از طبقه دوم مجاز است.

نکته مهم در موضوع هم‌باد بودن زمانی پیش می‌آید که زمین شما قناس باشد. در این حالت قناسی زمین شما عاملی است که درصد ساخت زمین را تعیین می‌کند. برای درک این موضوع به عکس زیر توجه کنید.

تاثیر لزوم رعایت هم‌باد بودن روی درصد ساخت زمین

نوع قناسی زمین می‌تواند روی میزان متراژ مفید برای ساخت و ساز اثر گذار باشد.

همانطور در عکس بالا مشاهده می‌کنید، قطعه زمین‌های ۲، ۳ و ۴ که مستطیلی هستند، مجوز ساخت ۶۰ درصد بنا دارند. قطعه زمین‌های ۱ و ۵ که قناس هستند با توجه به لزوم رعایت هم‌باد بودن، نمی‌توانند از زمین‌های مجاور خود بیش‌تر پیشروی کنند.

همین مسئله باعث می‌شود به خاطر نوعی قناسی، زمین شماره ۱ درصدی مازاد بر ۶۰ درصد امکان ساخت داشته باشد و زمین شماره ۵ نیز به خاطر نوع قناسی، در عمل کمتر از ۶۰ درصد امکان ساخت دارد.

بنابراین در زمان خرید، صرفا به درصد ساختی که شهرداری به شما اعلام می‌کند اکتفا نکنید. بلکه به مسئله هم‌باد بودن و قناسی زمین نیز توجه کنید تا بتوانید درصد ساخت حقیقی زمین را محاسبه کنید.

متاسفانه بسیار شاهد آن بوده‌ایم که خریدار صرفا با توجه به درصد ساختی که شهرداری اعلام کرده اقدام به خرید نموده اما در نهایت متوجه شده ملک مورد نظر ارزش سرمایه گذاری نداشته است.

دوره جامع آموزش سرمایه گذاری در املاک و مستغلات که توسط مهندس علیرضا عمویی تهیه شده است، با پوشش دادن انواع موارد نیاز برای سرمایه گذاری مثل فنون مذاکره، ملک شناسی، تشخیص قیمت و… شما را در تبدیل شدن به یک تاجر املاک کمک می‌کند.

۲- موضوع پیشروی در صورت کلنگی بودن، ساخته نشدن یا عدم پیشروی زمین‌های مجاور

در بخش قبل گفتیم اگر خواستید در ساخت و ساز پیشروی کنید، می‌توانید به اندازه ملک‌های مجاور پیشروی کنید. حالا سوالی که پیش می‌آید این است که اگر در زمین مجاور ساخت و سازی صورت نگرفته بود، ملک‌های مجاور کلنگی بوده یا پیشروی نکرده بودند تکلیف چیست؟

راهی که در این حالت وجود دارد این است که برای پیشروی از همسایه خود رضایت بگیرید. در این حالت می‌توانید در ساخت و ساز پیشروی داشته باشید و پس از آن، ملک شما معیار ساخت و ساز و میزان پیشروی است.

به عبارت دیگر رضایت همسایه‌ها برای پیشروی ملک شما، در آینده به نفع خود آن‌هاست و باعث سود بیش‌تر در ساخت و ساز مجدد آن‌ها می‌شود. بنابراین در این شرایط برای جلب رضایت همسایه‌ها، این موضوع را به آن‌ها توضیح بدهید.

راه حل پیشروی در ساخت و ساز، وقتی یکی از همسایه‌ها رضایت ندارد

وقتی همسایه سمت راست برای پیشروی رضایت دارد اما سمت چپ رضایت ندارد.

در صورتی که یکی از همسایه‌ها برای پیشروی رضایت داد و همسایه دیگر مخالفت کرد، راه حل این است که مطابق شکل بالا پیشروی را تا یک نقطه ادامه داده و سپس ادامه آن را هم‌باد ملک مجاور (که رضایت نداده) خاتمه دهید. برای این کار می‌توانید مثل حالت الف یا ب عمل کنید.

۳- درصد ساخت بنا در صورت عقب‌نشینی چطور محاسبه اصول یک دستور حد سود می‌شود؟

به دلایل مختلف ممکن است شهرداری اعلام کند که عرض گذر باید افزایش یابد. در این شرایط تمام ملک‌های موجود در آن گذر، در صورتی که بخواهند ساخت و ساز مجدد داشته باشند، باید عقب‌نشینی کنند. این مسئله به گونه‌ای دیگر روی درصد ساخت بنا اثر می‌گذارد.

در این حالت این سوال مطرح می‌شود که درصد ساخت زمین پس از عقب‌نشینی چطور محاسبه می‌شود؟ آیا درصد ساخت بنا با توجه به متراژ جدید زمین حساب می‌شود؟

پاسخ این است که با فرض اینکه درصد ساخت شما پیش از عقب‌نشینی ۶۰ درصد بوده، حالا پس از عقب‌نشینی می‌توانید ۶۰ ‌درصد را بر اساس متراژ قدیمی زمین خود بسازید. این موضوع را با توجه به تصویر زیر توضیح می‌دهیم.

عقب نشینی و موضوع درصد ساخت و ساز

وقتی زمین عقب‌نشینی دارد، شما می‌تواند معادل متراژ پیش از عقب‌نشینی ساخت و ساز کنید.

فرض کنید ابعاد زمین شما ۲۰ متر در ۱۵ متر است. یعنی زمین شما ۳۰۰ اصول یک دستور حد سود متر مربع مساحت دارد. پیش از عقب‌نشینی شما می‌توانستید در ۱۸۰ متر از این زمین ساخت و ساز کنید. حالا تصور کنید شهرداری اعلام کرده باید ۲ متر عقب نشینی کنید.

در نتیجه ابعاد زمین شما به ۲۰ متر در ۱۳ متر تغییر کرده و مساحت زمین معادل ۲۶۰ متر مربع است. در این حالت شما همچنان می‌توانید در ۱۸۰ متر مربع از زمین خود ساخت و ساز کنید. در عمل در این حالت، در ۶۹ درصد زمین خود ساخت و ساز می‌کنید.

بیشتر بخوانید: قیمت اوراق بانک مسکن

به عبارت دیگر، افزایش عرض گذر و عقب‌نشینی باعث نمی‌شود زیربنای مفید و قابل ساخت و ساز ملک شما از بین برود. بلکه این موضوع صرفا باعث کاهش قدرالسهم زمین آپارتمان‌هایی است که در این زمین ساخته می‌شوند.

بی‌دقتی به نکات مهم در خرید زمین می‌تواند سرمایه گذاری شما را به یک شکست یا یک پیروزی تبدیل کند. همیشه پیش از اقدام به سرمایه گذاری در بازار مسکن، تمام جوانب را سنجیده، سپس با خیالی آسوده سرمایه گذاری کنید.

سوالات خود در خصوص درصد ساخت زمین را در انتهای این مقاله در بخش نظرات مطرح کنید.

سوالات متداول

برای سرمایه گذاری در املاک چه نکاتی را باید بدانیم؟

برای سرمایه گذاری در املاک باید با مواردی مثل کارشناسی ملک، کارشناسی قیمت، مبایعه نامه، قدر السهم و… آشنا باشید. تمامی این موارد در دوره آموزش سرمایه گذاری در املاک مهندس عمویی پوشش داده شده اند.

چند درصد زمین قابل ساخت است؟

به طور کلی این مورد بستگی به این دارد که شهرداری به شما اجازه ساخت و ساز در چند درصد بنا را بدهد. ممکن است در یک بنای 100 متر مربعی شهرداری مجوز 70 درصد بنا را بدهد.

اصول مدیریت فایول

اصول مدیریت فایول : نظریه مدیریت اداری

اصول مدیریت فایول شامل ۱۴ اصل زیربنایی است که برای مدیریت سازمان در دوران مدیریت کلاسیک مطرح شد و کارایی سازمانی را تضمین می‌کنند. هنری فایول در نظریه مدیریت اداری این اصول را مطرح کرد و خیلی زود مورد استقبال مدیران صنایع مختلف قرار گرفت. این نظریه در کنار نظریه مدیریت علمی تیلور و بوروکراسی وبر سه نظریه اصلی تئوری‌های مدیریت کلاسیک را تشکیل می‌دهند. در این مقاله به تشریح اصول مدیریت فایول پرداخته می‌شود.

اصول مدیریت فایول (نظریه مدیریت اداری)

نظریه مدیریت اداری theory of administrative management یکی از سه نظریه اصلی تئوری‌های مدیریت کلاسیک است. این نظریه توسط هنری فایول ارائه گردید و با عنوان اصول مدیریت فایول نیز شناخته می‌شود. فایول در اویل قرن بیستم اصول ۱۴ گانه‌ای را برای مدیریت سازمان‌ها مطرح کرد که بسیار مورد توجه قرار گرفت. این نظریه از دیدگاه فایول در خصوص تقسیم‌بندی فعالیت‌های یک کسب‌وکار آغاز می‌شود. از دید فایول یک کسب‌وکار ۶ نوع فعالیت انجام می‌دهد:

از نظر فایول فعالیت‌های مدیریتی جذاب بود و تلاش کرد در نظریه مدیریت اداری خود به این موضوع بپردازد. بر این اساس فایول در آثار خود ۵ وظیفه اساسی مدیریت را به این شرح نام برد:

 • برنامه‌ریزی (planning)
 • سازماندهی (organizing)
 • فرماندهی (commanding)
 • هماهنگی (coordinating)
 • کنترل (controlling)

اصول ۱۴ گانه مدیریت فایول

فایول مهندس بود و سال‌ها تجربه مدیریت در عالی ترین سطح صنایع را در کارنامه خود داشت. این تجربه بالا به همراه فعالیت‌های مشاوره و پژوهش منجر به شکل‌گیری یک دید عمیق در خصوص عملکرد سازمان و کارکنان در او شده بود. فایول بر اساس این تجربیات اقدام به ارائه اصول ۱۴ گانه مدیریت نمود تا راهنمایی برای مدیران باشد.

اصول چهاردگانه مدیریت فایول

اصول چهاردگانه مدیریت فایول

تقسیم کار (Division of work): اصل تقسیم کار بیان می‌کند که کارهای را باید به وظایف کوچک تقسیم کرد و هر بخش را به یک فرد یا گروهی از افراد واگذار نمود. این اصل یکی از مهم ترین اصول مدیریت بود که عملکرد صنایع را به شدت افزایش داد.

اختیار و پاسخگویی (Authority and Responsibility): اختیار حق دستور دادن و پاسخگویی مسئولیت در برابر نتیجه اختیار و دستورات است. فایول اعتقاد دارد این دو باید در کنار هم باشند.

نظم و انضباط (Discipline): کارکنان باید به قوانین و مقررات وضع شده در سازمان احترام گذاشته و آنها را اجرا نمایند. در دیدگاه فایول نظم و انضباط نتیجه رهبری اثربخش در سازمان است.

وحدت فرماندهی (Unity of command): هر کارمند باید از یک شخص دستور بگیرد و به همان فرد پاسخگو باشد. این چهارمین اصل از اصول مدیریت فایول است. بر اساس این اصل هر فرد در سازمان باید یک مافوق داشته باشد و از او دستور بگیرد و در مقابل عملکردش نسبت به او پاسخگو باشد.

تبعیت (Subordination): منافع کارکنان نباید مقدم بر منافع سازمان باشد.به عبارت دیگر منافع سازمان باید در اولویت قرار گیرد.

جبران خدمت (Remuneration): همه کارکنان برای کاری که انجام می‌دهند باید دستمزد منصفانه دریافت کنند.

میزان تمرکز در تصمیم گیری (The Degree of Centralization): فایول اعتقاد دارد باید یک تعادل در میزان تمرکز در تصمیم‌گیری در سازمان بر قرار باشد. مدیریت ارشد باید بخشی از قدرت تصمیم‌گیری را به سطوح میانی و اجرایی واگذار نماید.

زنجیره فرمان (Scalar chain): منظور از زنجیره فرمان سلسله مراتب قدرت و اختیار در سازمان است. این زنجیره از مدیریت ارشد سازمان شروع شده و به سطوح پایین می‌رسد. بر اساس این اصل فایول هر کارمند می‌تواند با یک یا دو رده بالاتر خود در ارتباط باشد بدوم آنکه چالشی ایجاد شود.

ترتیب و مرتب بودن (Order): بر اساس این اصل، فضای سازمان باید مرتب باشد. هر کارمندی فضای مناسب کاری خود را دارد و منابع، ملزومات و ماشین آلات مهیا و به صورت مرتب در اختیار هر یک از کارکنان قرار دارد.

انصاف (Equity): مدیران باید رفتار منصفانه‌ای با زیر مجموعه خود داشته و رفتاری محترمانه از خود نشان دهند. مدیران باید برخوردی بی طرفانه با کارکنان مختلف داشته باشند. در این اصل فایول تبعیض در سازمان را مردود دانسته و آن را موجب کاهش عملکرد کارکنان می‌داند.

ثبات کارکنان (Stability of tenure of personnel): دوازدهمین اصل از اصول ۱۴ گانه فایول می‌گوید کارکنان باید تا حد امکان در کار خود پایدار باشند و نباید نرخ تغییرات کارکنان سازمان بالا باشد.

ابتکار (Initiative): اصل ابتکار بیان می‌کند کارکنان در ابراز عقاید و نظرات در خصوص کارها باید آزاد باشند تا بتوانند از خود ابتکار به خرج دهند. این ابتکار در نهایت به سود شرکت بوده و به عنوان منبع قدرت برای سازمان به حساب می‌آید. ابتکار موجب می‌شود تا کارکنان در امور شرکت درگیر شده و به آن علاقه‌مند شوند. این اصل شاید یکی از اصول بسیار مترقی فایول باشد.

روحیه کار گروهی (Esprit de corps): آخرین اصل از اصول مدیریت فایول به کار گروهی می‌پردازد. بر اساس این اصل در درون سازمان باید هارمونی ایجاد نمود تا با هماهنگی کارها به صورت گروهی انجام شود. این اصل به ترویج اعتماد و ارتباط متقابل در میان کارکنان می‌پردازد. در حقیقت مدیران مسئول ایجاد روحیه همبستگی، یگانگی و صمیمیت در بین کارکنان هستند نه ایجاد اختلاف، جدایی و نفاق.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.