معاملات داخلی چیست؟


اگر بخواهید در بازار داخلی یک مغازه بگیرید، به هزینه زیادی برای اجاره و رهن و نیز سرمایه برای خرید جنس و چیزهای دیگر نیاز دارید؛ مثلا یک سوپرمارکت کوچک و معمولی، ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان برای شما خرج دارد، اما چقدر برای شما سود خواهد داشت؟ باید هر روز هجده ساعت در این سوپرمارکت کار کنید، به دو نفر دیگر هم حقوق بدهید و اگر حساب کنید، می‌بینید که بیش از ماهی چهار یا پنج میلیون تومان برای شما سود ندارد و ممکن است بسیاری اوقات دچار ضرر هم بشوید. اما در تجارت چنین مسائلی ندارید. تجارتی که ما مطرح می‌کنیم، نیازی به مغازه و سرمایه ندارد، محدودیت مکانی ندارد و در هر شهر یا هر مکانی که باشید، هر شغلی که داشته باشید، حتی اگر کارمند باشید، می‌توانید وارد تجارت بشوید. اگر بعد از دوره‌ای، دیدید تجارت شما رونق گرفته و سود خوبی کسب می‌کنید، می‌توانید شغل کارمندی را رها کنید.

کنترل داخلی در حسابداری

تعریف: عبارتند از کلیه روش ها و رویه هایی که توسط مدیریت وضع می شوند. بدین منظور که تا آنجا که ممکن است اطمینان حاصل گردد که دارایی ها حفاظت می شوند، بدهی ها به موقع پرداخت می شوند و ثبت حساب ها صحیح و قابل اعتماد است.

ارکان سازمانی واحدهای اقتصادی شامل دو بخش است:

الف: ارکان تصمیم گیری شامل مجمع عمومی صاحبان سهام در شرکتهای تجاری و هیات امنا و شوراهای عالی در مورد موسسات و سازمان های وابسته

ب: ارکان اجرایی شامل هیات مدیره ، مدیران و کارکنان

نقش کنترل ها در هر واحد اقتصادی

لازمه اینکه ارکان تصمیم گیری بتوانند نسبت به صحت اجرای خط مشی تعیین شده به وسیله آنان توسط ارکان اجرایی اطمینان حاصل نمایند استفاده از کنترل است.

کنترل های حاکم در واحد اقتصادی

الف: کنترل های از خارج

شامل آن کنترل هایی که از جانب مراجع خارجی یعنی دولت و قانون گذار بر هر واحد اقتصادی اعمال می شوند مانند الزام واحد اقتصادی به نگهداری دفاتر – الزام واحد به ارائه اظهارنامه مالیاتی – لزوم رعایت استانداردهای تعیین شده از جانب اداره استاندارد. بدیهی است که رسیدگی به کفایت این کنترل ها وظیفه حسابدار و حسابرس نمی باشد و ایندو تنها مسوول رسیدگی به صحت آن دسته از کنترل ها می باشند که دارای تاثیرات مالی هستند.

ب: کنترل های داخلی

عبارتند از کلیه روش ها و رویه هایی که توسط مدیریت وضع می شوند. بدین منظور که تا آنجا که ممکن است اطمینان حاصل گردد که دارایی ها حفاظت می شوند، بدهی ها به موقع پرداخت می شوند و ثبت حساب ها صحیح و قابل اعتماد است.

انواع کنترل های داخلی عبارتند از:

کنترل های عملیاتی : آن دسته از کنترل هایی هستند که اصولا مربوط به امول مالی نیستند و هیچ تاثیر مستقیمی در صورت های مالی ندارند مانند نحوه استخدام ، نحوه انبارداری و …

کنترل های مالی : آن دسته از کنترل هایی که از طریق آنان مدیریت می تواند نسبت به صحت حسابها و تنظیم صورتهای مالی اطمینان حاصل کند.

این مقاله را نیز بخوانید: کدینگ حسابداری خدماتی

تقسیم بندی کنترل های داخلی مالی

کنترل داخلی

الف: کنترل های پایه : عبارت است از حداقل کنترل های داخلی لازم جهت فعالیت های مالی یک واحد نظیر نگهداری اسناد و دفاتر لازم جهت فعالیت های اقتصادی که می باید بدون توجه به حجم فعالیت های هر واحد اقتصادی رعایت شود مانند:

استفاده از شماره سریال چاپی برای فاکتورها و فرم های مورد استفاده
نگهدای حساب های کنترل (مانند کنترل موجودی ساخته شده . …) و مقابله مرتب این حساب ها با دفاتر معین.
مشاهده عینی دارایی های ثبت شده در فواصل زمانی مناسب.
بررسی اجمالی دفاتر و سوابق و حساب ها (مانند مانده بستانکار یک حساب هزینه در دفاتر معین)
آزمایش محاسبات و صحت مدارک معاملات پس از وقوع و قبل از ثبت در دفاتر.
استخراج تراز آزمایشی دوره ای

ب: کنترل های انضباطی : آن دسته از کنترل هایی می باشند که توسط مدیران به منظور حصول اطمینان نسبت به صحت اجرای کنترل های پایه و حفاظت از دارایی ها تنظیم و به مورد اجرا گذاشته می شوند. این کنترل ها عبارتند از:

کنترل های سرپرستی : یعنی بررسی و آزمایش کنترل های پایه انجام شده توسط مقام مسئولی مستقل از تهیه کنندگان کنترل های پایه مانند تهیه صورتهای مغایرت بانکی توسط فردی غیر از مسئول نگهداری دفتر بانک و صندوق که معمولات توسط سرپرستان قسمت های مربوطه انجام می معاملات داخلی چیست؟ ذیرد.
کنترل های حفاظتی : کنترل هایی که به منظور حفظ دارایی ها به کار گرفته می شود تا از وارد آمدن خسارت جلوگیری شود. مانند جلوگیری از دسترسی افراد غیر مسئول به اسناد و مدارک مالی مانند اوراق سهام و اوراق مشارکت یا جلوگیری از تردد افراد غیر مسئول به انبار موجودی کالا.
تقسیم وظایف : عبارتست از تقسیم وظایف بین کارکنان به نحوی که هیچ کس مسئولیت انجام و ثبت یک معامله را از ابتدا تا انتها به عهده نداشته باشد. بدین ترتیب در صورت اشتباه شخص مسئول قادر به از بین بردن آثار آن نخواهد بود.

کنترل داخلی در حسابداری

کنترل های داخلی مطلوب

کنترل موجودی های نقدی

هدف اصلی از رسیدگیهای حسابرس به موجودیهای نقدی این است که مطمئن شود تا اولاً مانده های موجودیهای نقدی صندوق و بانک مندرج در صورتهای مالی وجود و در اختیار و تحت کنترل شرکت می باشد.

اصولاً وجوه نقد جزو آن دسته از دارائیهایی است که بعلت دسترسی آسان ، بیشترین توجه سوئ استفاده کنندگان را به خود جلب می کند.

کنترل داخلی موجودیهای نقدی شامل دریافت ها و پرداختهای نقدی ، واریز آن به حساب بانکی ، صدور و امضاء چکهای بانکی ، سپرده های بانکی سرمایه گذاری وجوه مازاد بر احتیاج و حسابهای خصوصاً در مؤسسات بزرگ یک نفر نباشد.

این مقاله را نیز بخوانید: کدینگ حساابداری تولیدی

دریافت توسط ماشین های دریافت:

کلیه نوارهای داخلی ماشین فقط نزد اشخاص مسئول و شخصی مانند حسابداری باشد.
اگر فروشنده مبلغی را به اشتباه وارد کرد باید موارد رسید مربوط را به موقع و بلافاصله به امضاء مدیر مسئول برساند و در اخر وقت کار خود جزو پولهای موجود در صندوق تحویل دهد.
برگشت جنس باید جدا از مسئولین ماشین های دریافت باشد و صندوق دار هیچ وجهی را نباید پرداخت کند.
مسئول ماشین حتما باید در یک نوبت کار، یک نفر باشد.

دریافت توسط پست:

کلیه پاکت های رسیده باید قبل از باز شدن شماره شوند.
دو نفر پاکت ها را باز کنند و شماره ردیف و مشخصات آن و محتویات پاکت را در دفتری ثبت کنند.
حسابداری باید همان روز وجوه نقد و چک ها را به حساب بانک واریز کند و حساب درخواست کننده را بستانکار کند.

توسط صندوق شرکت

صندوق دار باید در مقابل دریافت وجه، قبض رسید دارای شماره سریال چاپی صادر کند.
دسته های استفاده نشده قبض رسید صندوق باید تحت کنترل شخصی غیر از صندوق دار باشد و در ازای تحویل یک دسته ، دسته ی استفاده شده قبلی از صندوق دار دریافت شود و با رسیدهای ثبت شده در دفاتر انطباق داده شود.
در کلیه ی مدارکی که درآن از شماره ردیف چاپی استفاده می شود اگر یکی از مدارک باطل شود تمام نسخه های آن باطل و همگی نگهداری شود.
-روشی انتخاب گردد تا دریافتهای نقدی بلافاصله در دفاتر حسابداری به ثبت برسد.

توسط صندوق دستی

توسط صندوق شرکت

اگر به علت عدم نگهداری صندوق دستی پرداخت ها توسط صندوق اصلی شرکت انجام پذیرد کنترل های دوم تا پنجم و همچنین شمارش در مواقع نامعین باید انجام پذیرد به علاوه از دریاقت کننده وجه باید رسید گرفته شود.

در مورد پرداختهایی که توسط بانک انجام می شود باید کنترلهای زیر انجام پذیرد:

چک های استفاده نشده باید تحت نظارت یک مقام مسئول شرکت (مانند اعضای هیات مدیره ) باشد و بر میزان چک های صادره و نحوه استفاده از چک ها کنترل دقیق وجود داشته باشد.
چک ها حداقل با دو امضاء توام و همراه با مهر شرکت قابل پرداخت باشد تا اولا توسط صادر کننده چک ثانیا توسط صاحب امضای اول و دوم در مورد پرداخت رسیدگی بعمل آید.
پرداخت فقط در مقابل اسناد هزینه یا دستور پرداخت معتبر و متناسب انجام پذیرد.
کلیه اسناد قبل از پرداخت به امضاء مقام مسئولی رسیده باشد.
بلافاصله پس از صدور چک و همزمان با ارائه آن برای امضاء اسناد یا دستور پرداخت ها باید به مهر پرداخت شد یا باطب شد ممهور گردد تا از استفاده محدد آن ها جلوگیری بعمل آید.
چک های باطل شده به دسته چک ضمیمه شود تا هنگام تحویل چک ها مورد رسیدگی قرار گیرد.
باید در ازای تسلیم چک به دریافت کننده ، از وی رسید اخذ شود.
چک ها فقط باید قابل پرداخت به ذینفع باشد و عبارت به حواله کرد یا امثال آن را باید خط زد.
توسط حسابرس داخلی یا شخصی غیر مسئول ثبت حساب بانک ، حداقل در پایان هر ماه صورتحساب بانک با حساب بانک در دفاتر شرکت مطابقت داده شود و صورت مغایرت تهیه شود.
اقلام باز قدیمی در صورت مغایرت تعقیب شود و نتیجه آن تا ماه آینده مشخص گردد.

تکنیک های ارزیابی

تکنیک های ارزیابی اطمینان از اینکه حسابرس داخلی به طور کامل روش های کنترل داخلی را درک می کند و اینکه آیا کارکنان با دستورالعمل های کنترل داخلی مطابقت دارند. برای جلوگیری از اختلال در گردش کاری روزانه، حسابرسان با روش های غیرمستقیم ارزیابی نظیر مرور نمودارهای فلوچارت، کتابچه راهنمای، سیاست های کنترل اداری و سایر اسناد موجود شروع می شوند و یا ممکن است از آغاز تا پایان پیگیری های حسابرسی خاصی را دنبال کنند. اگر بررسی های سند یا دنباله های حسابرسی به طور کامل به سوالات آنها پاسخ ندهد، آنها همچنین ممکن است مصاحبه هایی با کارکنان انجام دهند.

بمنظور کنترل نیز نسبت به چکهای وصولی فوراً چکها پشت نویسی نموده ( پشت نمره ) و شماره حساب بانکی موسسه در آن قید کرده و این امر موجب می گردد تا هرگونه تلاش جهت دستکاری چک و یا اختلاس آن جلوگیر بعمل آید.

ضرورت دارد متصدی دریافت وجوه نقد ( اعم از وصولی نقدی و چک) در آخر هر روز فهرستی از وصولیها را تهیه و برای صدور سند دراختیار حسابداری یا واحد دفترداری ارسال دارد.

کنترل داخلی در مورد دریافتهای نقدی شامل موارد ذیل می باشد:

حسابهایی که در قبال دریافت وجه بستانکار شده اند در طول سال مورد رسیدگی و مقابله قرار گیرند.

اگر وجوه دریافتی بصورت چک بانکی بوده ، نام و مشخصات پرداخت کننده ( مشتری ) ، شماره حساب بانکی و مبالغ پرداختی مورد کنترل و توجه قرار گیرد.

دریافتهای متفرقه و جزئی از قبیل اجاره بهاء ، سود سهام ، سود و بهره بانکی و فروش ضایعات و نظایر آ ن باید به نحوی کنترل شوند که قصور در دریافت به موقع آنها، و یا عدم ثبت در دفاتر صندوق باید مورد توجه و بررسی قرار گیرد.

علاوه بر اهمیت فوق العاده تفکیک مسئولیتها ، تحویل وجوه نقد باید از طریق افراد معدود مسئولان دریافت صورت پذیرد.

۱- دریافت وجه نقد و سند پرداخت از مشتری

۲- تهیه رسید دریافت در سه نسخه ( تحویل یک نسخه به مشتری و یک نسخه حسابداری و یک دسته برای بایگانی خود)

برای پرداخت های نقدی سیستم تنخواه گردان با موضوع و مبلغ معین برقرار گردد.

مسئول هر تنخواه گردان موظف باشد به صورت دوره ای ( حداثر ماهیانه ) تنخواه گردان خود را واریز نماید.

حد تنخواه هر یک از تنخواه گردانها توسط مقام مسئولی مورد بازرسی قرار گیرد.

پرداخت بر اساس مدارک غیر اصلی ( فتوکپی ، رونوشت و … ) مجاز نباشد.

سپرده های نقدی نزد بانکها شامل سپرده های دیداری ( از قبیل حسابجاری نزد بانکها و قرض الحسنه ) و سپرده های مدت دار ( از قبیل سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت ) میباشد.

مباحث مربوط به سپرده های دیداری بشرح ذیل طبقه بندی شده است:

۱- تأیید مانده حسابهای بانکی

۲- آزمون صورت مغایرات بانکی

۳ – قطع تداوم صورتحسابهای بانکی

حسابرس باید فهرستی از تمام تأییدیه های ارسال شده را تهیه نماید. ار پس از گذشت چند هفته ( قبل از تهیه گزارش حسابرسی ) پاسخ قسمتی یا تمامی آنها دریافت نشود، دومین درخواست تأییدیه می تواند ، به بانک ارسال گردد.

دارائی هایی که بصورت وثیقه در اختیار بانک است.

مشخصات این قبیل دارائیها را صرفنظر از رسمی یا غیر رسمی بودن ترهین آ نها ، به شرح زیر توضیح دهید:

الف : اگر دارایی رسماً در رهن بانک است ، جزئیات وثیقه و تاریخ ایجاد رهن را توضیح دهید.

اگر دارایی بطور غیر رسمی در وثیقه بانک است ، ماهیت منافع مورد ادعای بانک نسبت به وثیقه را مشخص نمایید.

صرفنظر از رسمی یا غیر رسمی بودن ترهین دارایی، جزئیات تعهداتی را که در رابطه با دارائیها به بانک داده شده است ، قید نمایید.

– صورت ریز بروات و سفته های مشتری که در مورد آنها ، با حفظ (( حق رجوع به مشتری )) ، خرید دین صورت گرفته است.

کنترل حسابها واسناد دریافتنی

در بررسی حسابها و اسناد دریافتنی ، حسابرس به منظور اینکه آیا حسابهای مذکور دقیقاً بر طبق اصول پذیرفته شده حسابداری و بر پایه مبانی پایدار تنظیم شده اند یا خیر را مورد ارزشیابی قرار می دهد.

بنابراین حسابرس سعی می کند تا صحت مبالغ ثبت شده ، وضعیت اعتباری مشتری و نهایتاً قابلیت وصول مطالبات از آنها اطمینان حاصل نماید.

علاوه بر آن در طول مدت بررسی، حسابرس باید تلاش کند تا مدارک مهمی در ارتباط با حسابهای مربوطه از جمله سود ناشی از فروش کالاها و یا ارائه خدمات به دست آورد.

اطلاعاتی را که حسابرس در طول بررسی به دست می آورد اغلب حاوی مطالبی راجع به ارتباطات موجود بین فروشنده و مشتریان مؤسسه مورد رسیدگی است.

حسابهای راکد می تواند نشانگر عدم رضایت از کالا ، خدمات ارائه شده یا قیمتها باشد

گزارش کالاهای برگشت شده ، اظهار نظر پیرامون قیمت کالاها و یا کیفیت آنها می تواند به عنوان سایر موارد مورد توجه قرار گیرد.

مراحل تهیه و ثبت یک فروش اعتباری در چندین حوزه انجام می شود که شامل موارد زیر می باشد :

تهاتر یا معاملات پایاپای

تهاتر یا معاملات پایاپای

تهاتر یا معامله پایاپای، مبادله کالاها یا خدمات بین دو یا چند طرف بدون استفاده از پول - یا یک وسیله پولی مانند کارت اعتباری است. در اصل، معامله پایاپای، مبادله ای شامل ارائه یک کالا یا خدمت توسط یک طرف در ازای کالا یا خدمتی دیگر از طرف دیگری است.

به عنوان یک مثال ساده از یک معامله پایاپای، نجاری را در نظر بگیرید که برای یک کشاورز حصاری می سازد. به جای اینکه کشاورز مثلا 1000 دلار پول نقد برای کار و مصالح به سازنده بپردازد، می تواند در عوض 1000 دلار، یک محصول یا مواد غذایی به نجار تحویل دهد.

درک بیشتر تهاتر

تهاتر

معامله پایاپای بر اساس یک مفهوم ساده است: دو نفر برای تعیین ارزش نسبی کالاها و خدمات خود مذاکره می کنند و آنها را در یک مبادله به یکدیگر عرضه می کنند. این قدیمی ترین شکل تجارت است که به زمان های حتی قبل از وجود ارزهای سخت (انواع سکه ها) باز می گردد.

در حالی که مردم در گذشته با کالاهای محدودی که در دسترس داشتند (به عنوان نمونه، محصولات لبنی و دام) یا خدماتی که می‌توانستند شخصاً (به عنوان مثال نجاری و خیاطی) به کسی که می‌شناختند ارائه کنند، اقدام به تهاتر می کردند، امروزه اکثر مردم به منبع تقریباً نامحدودی از شرکای بالقوه مبادله کالا از طریق اینترنت دسترسی دارند.

اگر طرفین درگیر با شرایط معامله موافقت کنند، تقریباً هر کالا یا خدماتی را می توان مبادله کرد. افراد، شرکت‌ها و کشورها همگی می‌توانند از چنین مبادلاتی بدون نیاز به پول نقد بهره ببرند، به‌ویژه اگر برای به دست آوردن کالا و خدمات، ارز کافی نداشته باشند.

مزایای تهاتر

تهاتر به افراد این امکان را می دهد که اقلامی را که دارند اما از آنها استفاده نمی کنند، با اقلام مورد نیاز خود مبادله کنند، در حالی که پول نقد خود را برای هزینه هایی که نمی توانند از طریق مبادله کالا و خدمات پرداخت کنند، مانند وام مسکن، قبوض پزشکی و خدمات آب و برق، در دست نگه دارند.

معامله پایاپای می تواند یک مزیت روانی داشته باشد زیرا می تواند رابطه شخصی عمیق تری بین شرکای تجاری نسبت به یک معامله معمولی پولی ایجاد کند. چنین معاملاتی همچنین می تواند به مردم کمک کند تا شبکه های حرفه ای بسازند و برای کسب و کار خود به بازاریابی بپردازند.

نکته: در یک بحران اقتصادی، معامله پایاپای می تواند راهی عالی برای دریافت کالاها و خدمات مورد نیاز بدون نیاز به خارج شدن پول از جیب افراد (حقیقی یا حقوقی) باشد.

در سطح وسیع‌تر، معامله پایاپای می‌تواند به تخصیص بهینه منابع از طریق مبادله کالاها در مقادیری که ارزش‌های مشابه را نشان می‌دهند، منجر شود. همچنین می تواند به اقتصاد ها کمک کند تا به تعادل برسند؛ که زمانی اتفاق می افتد که عرضه و تقاضا برابر باشد.

افراد چگونه تهاتر می کنند؟

تهاتر

هنگامی که دو نفر هر کدام اقلامی دارند که دیگری می‌خواهد، هر دو طرف می‌توانند مقادیر اقلام را تعیین کرده و مقداری را ارائه کنند که منجر به تخصیص بهینه منابع می‌شود. به عنوان مثال، اگر فردی 20 پوند برنج داشته باشد که ارزش آن 10 دلار است، می‌تواند آن را با فرد دیگری که به برنج نیاز دارد و چیزی که آن فرد می‌خواهد را دارد و آن هم ارزش 10 دلاری دارد، مبادله کند. همچنین شخص می تواند کالایی را با چیزی که به آن نیاز ندارد، مبادله کند زیرا بازار آماده دیگری برای مبادله آن کالا وجود دارد.

نحوه تهاتر شرکت ها

شرکت ها ممکن است بخواهند محصولات خود را با محصولات دیگر مبادله کنند زیرا اعتبار یا پول نقد برای خرید آن کالاها را ندارند. این یک راه کارآمد برای تجارت است زیرا خطرات استفاده از ارز ها را نیز از بین می رود. رایج‌ترین نمونه معاصر معاملات پایاپای تجارت به تجارت (B2B) تبادل زمان یا مکان تبلیغاتی است. برای شرکت های کوچکتر معمول است که حقوق تبلیغات در فضاهای تجاری یکدیگر را مبادله کنند. تهاتر در بین شرکت های معاملات داخلی چیست؟ خدماتی نیز اتفاق می افتد. به عنوان مثال، یک شرکت حسابداری می تواند در ازای سیم کشی مجدد دفاتر خود توسط برقکار، یک گزارش حسابداری برای برقکار ارائه کند.

کشورها چگونه تهاتر می کنند؟

کشورها همچنین در مواقعی که عمیقاً در بدهی بوده و قادر به تامین مالی نیستند، درگیر معامله پایاپای می شوند. کالاها در ازای کالاهای مورد نیاز کشور صادر می شود. به این ترتیب کشورها کسری های تجاری را مدیریت کرده و میزان بدهی خود را کاهش می دهند.

مبادلات پایاپای مدرن

در حالی که تهاتر عمدتا در دوران باستان با تجارت مرتبط بوده است، مبادله کالاها در دوره حاضر از طریق اینترنت دوباره به کار گرفته شده است. مبادلات پایاپای آنلاین پس از بحران مالی سال 2008، که با رکود بزرگ به اوج خود رسید، به ویژه در بین مشاغل کوچک محبوب شد. با کاهش چشم انداز و فروش، کسب و کارهای کوچک به طور فزاینده ای برای ایجاد درآمد به مبادلات پایاپای روی آوردند. این مبادلات اعضا را قادر می‌سازد تا مشتریان جدیدی برای محصولات خود پیدا کنند و با استفاده از موجودی استفاده نشده خود به کالاها و خدمات دیگر دسترسی داشته باشند. حجم اقتصاد مبادله ای در طول بحران مالی حدود 3 میلیارد دلار برآورد شد.

پیامدهای مالیاتی تهاتر

مالیات

در ایالات متحده خدمات درآمد داخلی (IRS) مبادله کالاها را نوعی درآمد و چیزی که باید به عنوان درآمد مشمول مالیات گزارش شود، در نظر می گیرد. طبق اصول عمومی پذیرفته شده حسابداری ایالات متحده (GAAP)، انتظار می رود که کسب و کارها ارزش بازاری منصفانه کالاها یا خدمات مبادله شده خود را برآورد کنند. این امر با مراجعه به تراکنش‌های نقدی گذشته کالاها یا خدمات مشابه و استفاده از آن درآمد تاریخی به عنوان ارزش گزارش‌پذیر انجام می‌شود. زمانی که محاسبه دقیق ارزش امکان پذیر نباشد، اکثر کالاهای مبادله شده بر اساس ارزش دفتری گزارش می شوند.

برای IRS، دلارهای مبادله ای تخمینی با دلارهای واقعی برای اهداف مالیاتی یکسان است، به این معنی که ترتیبات مبادله ای مانند پرداخت های نقدی در نظر گرفته می شود. دلارهای مبادله ای به عنوان درآمد گزارش شده و در سال مالی که مبادله در آن انجام شده است، مشمول مالیات می شود.

IRS بیشتر بین اشکال مختلف مبادله کالاها تمایز قائل می شود و قوانین تا حدودی متفاوت برای هر نوع وجود دارد. بیشتر درآمدهای غیرپولی کسب و کار ها در فرم سود یا زیان کسب و کار گزارش می شود.

محدودیت های تهاتر

معاملات پایاپای محدودیت هایی دارد. کسب‌وکارهای بزرگ‌تر اغلب این ایده را قبول نمی کنند و حتی سازمان‌های کوچک‌تر ممکن است مقدار دلاری کالاها یا خدماتی را که آنها را تهاتر می‌کنند، محدود کنند – به عنوان مثال ممکن است با یک توافق 100% مبادله ای موافقت نکنند و در عوض از طرف مقابل بخواهند که مقداری را به صورت نقدی پرداخت کند.

برخی از مشاغل که ممکن است مستقیماً با مشتریان خود مبادله پایاپای نکنند، ممکن است کالاها یا خدمات را از طریق صرافی های تجاری مبتنی بر عضویت مانند ITEX یا سیستم‌های پولی بین‌المللی (IMS) مبادله کنند. با پیوستن به یک شبکه تجاری، که اغلب کارمزد دریافت می کند، اعضا می توانند با یکدیگر به مبادله بپردازند. هر معامله مشمول حداقل کارمزد است. این صرافی ها مبادله را تسهیل کرده و مؤلفه های مالیاتی آن را مدیریت می کنند.

جمع بندی

تهاتر مبادله کالاها و خدمات بین دو یا چند طرف بدون استفاده از پول است. این سبک از تجارت بیشتر در دوران باستان استفاده می شده اما اخیرا نیز محبوب شده است. افراد و شرکت ها کالاها و خدمات خود را بین یکدیگر بر اساس برآوردهای معادل قیمت ها و کالاها مبادله می کنند. این سبک از معاملات نیز در برخی کشورها مانند ایالات متحده مشمول مالیات می گردد.

تفاوت تجارت داخلی و خارجی چیست؟

روش های پیدا کردن محصول مناسب تجارت + صوتی

اولین سطح از تجارت، تجارت بین دو ایرانی است که در اصطلاح به آن تجارت داخلی می‌گوییم. تجارت داخلی، کار بسیار ساده‌ای است؛ چون زبان هر دو طرف فارسی است، واحد پول یکسان است و فرهنگ مشترکی داریم. اگر من به طرف مقابل می‌گویم بار را با تریلی تک، کامیون تک یا جفت می‌فرستم، منظورم را می‌فهمد. اما نمی‌توانیم به خارجی‌ها بگوییم با کامیون جفت، خاور یا فوتون بار را می‌فرستیم! چون او نمی‌داند این‌ها چه هستند. ادبیات ما با آن‌ها یکسان نیست و فرهنگ یکسانی نداریم. وقتی در ایران معامله می‌کنیم، شماره حساب یا شماره شبایمان را می‌دهیم و پول به حساب ‌ما واریز می‌شود، اما نمی‌توانیم به خارجی‌ها شماره حساب بدهیم. واحد پولی ما یکسان نیست و اگر بخواهیم به مخاطب خارجی بگوییم می‌شود هزار تومان، او می‌گوید: هزار تومان یعنی چقدر؟ اما وقتی در بازار داخلی کار می‌کنیم، چنین مسائلی را نداریم.

چگونه بدون سرمایه تجارت کنیم؟

در بازار داخلی، مخاطب به‌راحتی به شما اعتماد می‌کند و با چند بار صحبت و مذاکره متقاعد می‌شود که با شما کار کند. تجارت داخلی فرایند چندان پیچیده‌ای ندارد و به‌راحتی می‌توان در بازار داخل کار کرد، به تجربه کمی نیاز دارد، اعتمادسازی بسیار راحت است، حمل و نقل آسانی دارد و گمرکی در کار نیست. البته اتحادیه اروپا هم چنین مزیتی را برای خودش ایجاد کرده، به این شکل که بین کشورهای اروپایی اتحادی به وجود آورده و بنابراین، برای حمل و نقل و ترانزیت کالا بین کشورهای اروپایی، نیازی به گمرک نیست. این مزیت بزرگی است؛ دیگر مرزی وجود ندارد و اتحادیه اروپا عملا به کشوری یکپارچه تبدیل شده است. هم‌چنین، این آسانیِ حمل و نقل موجب افزایش میزان معاملات در اتحادیه اروپا شده است. تجارت داخلی در کشور ما هم همین‌طور است؛ چون ما می‌خواهیم از این استان به استان دیگری بار بفرستیم، دیگر با دردسرهایی مثل گمرک و توقف و مسائل مالیاتی روبه‌رو نیستیم و کالا سریع ارسال می‌شود.

مزایای تجارت الکترونیک

با تجربه بسیار کم و در عمل، بدون تجربه هم می‌توان در بازار داخل شروع به کار کرد. منظور از تجربه کم این است که حتی اگر ما هم به شما کمک نکنیم، شما باز هم می‌توانید معامله کنید. در موارد دیگر به کمک ما نیاز دارید، اما در مورد بازار داخلی، اگر پنجاه مشتری به شما زنگ بزنند و هر کدام حتی یک کلمه راجع به تجارت یادتان بدهند، پنجاه کلمه یاد می‌گیرید. بنابراین معامله کردن با این مشتری بسیار راحت‌تر خواهد بود. از بازار داخلی سریع نتیجه می‌گیرید و بعد از دو تا سه ماه اولین تماس‌ها با شما گرفته می‌شود و اگر زرنگ باشید، همان تماس‌های اولیه را هم به‌راحتی به پول تبدیل می‌کنید. اگر ضعیف باشید، دو یا سه ماه تجربه کسب می‌کنید و از ماه پنجم یا ششم به بعد، تماس‌ها را به پول تبدیل می‌کنید. ضعیف‌ترین افراد بعد از پنج یا شش ماه مشتری‌ها را به پول تبدیل می‌کنند و افراد قوی‌تر در اولین تماس این کار را می‌کنند. در بازار داخلی به‌راحتی می‌توان اعتماد مشتری را جلب کرد و از او پول گرفت؛ بنابراین راحت‌تر می‌توان به نتیجه رسید.

بهترین شغل دنیا در قرن ۲۱

تجارت نسبت به تمام شغل‌های داخلی دیگر، راندمان بالاتری دارد. شما در تجارت داخلی محدودیت زمانی و مکانی و محدودیت معامله ندارید.

اگر بخواهید در بازار داخلی یک مغازه بگیرید، به هزینه زیادی برای اجاره و رهن و نیز سرمایه برای خرید جنس و چیزهای دیگر نیاز دارید؛ مثلا یک سوپرمارکت کوچک و معمولی، ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان برای شما خرج دارد، اما چقدر برای شما سود خواهد داشت؟ باید هر روز هجده ساعت در این سوپرمارکت کار کنید، به دو نفر دیگر هم حقوق بدهید و اگر حساب کنید، می‌بینید که بیش از ماهی چهار یا پنج میلیون تومان برای شما سود ندارد و ممکن است بسیاری اوقات دچار ضرر هم بشوید. اما در تجارت چنین مسائلی ندارید. تجارتی که ما مطرح می‌کنیم، نیازی به مغازه و سرمایه ندارد، محدودیت مکانی ندارد و در هر شهر یا هر مکانی که باشید، هر شغلی که داشته باشید، حتی اگر کارمند باشید، می‌توانید وارد تجارت بشوید. اگر بعد از دوره‌ای، دیدید تجارت شما رونق گرفته و سود خوبی کسب می‌کنید، می‌توانید شغل کارمندی را رها کنید.

صادرات پرسود از ایران

فرایندی که در تجارت داخلی اتفاق می‌افتد این است که ما از هشتاد میلیون نفر کالا می‌خریم و به هشتاد میلیون نفر کالا می‌فروشیم یا به قول اساتید، از این جیب برمی‌داریم و در آن جیب می‌گذاریم. بنابراین وقتی در کشور خودمان معامله می‌کنیم، باعث رشد اقتصادی چندانی نمی‌شویم. اگرچه این کار برای خودمان خوب و سودمند است، اما برای کشور و مردم ما، ارزش افزوده خاصی ایجاد نمی‌کند. در ضمن، مشکلی که در تجارت داخلی وجود دارد، این است که آینده بلندمدتی نداریم. من بارها به دوستانی که با کمک ما تجارت داخلی را آغاز کردند، گفتم: کار در بازار داخل کافی است، وقت آن رسیده که وارد صادرات بشوید. درست است که از صادرات دیرتر نتیجه می‌گیرید، اما آینده بهتر و خروجی متفاوت‌تری هم دارد و زندگی شما را می‌سازد. پس لازم است که عده‌ای وارد این عرصه بشوند تا دنیای ما عوض شود.

راه موفقیت در تجارت

تجارت داخلی برای خود ما خوب است، اما برای کشورمان آینده‌ساز نیست. اگرچه شما با همین کار نیز خرید و فروش را در بازار تسهیل می‌کنید؛ چون تولیدکننده‌ها و فروشنده‌های این بازار با موانعی در فروش مواجه هستند و شما شرایطی ایجاد می‌کنید که تولیدکننده‌ها و فروشنده‌های بهتر در بازار ایران شناخته شوند و فرصت رشد پیدا کنند. شما در عمل، به تولیدکننده‌هایی که -در مقایسه با برندهای قدیمی که میلیاردی هزینه‌ می‌کنند- نمی‌توانند هزینه زیادی برای تبلیغات بدهند، فرصتی برای رشد می‌دهید و خود این یک ارزش است. اما من توقع دارم به ارزش بالاتری برسید. همیشه باید فراتر از توانمندی‌هایی که داریم، از خودمان توقع داشته باشیم تا رشد کنیم. اگر قرار باشد بگویید: استعداد من صد است، پس من تا صد توقع دارم، در همین سطح معمول خودتان می‌مانید. باید تا ۱۲۰ توقع داشته باشید تا به ۱۲۰ برسید و بفهمید که استعداد شما ۱۰۰ نیست. چون اکثر ما نمی‌دانیم که چقدر استعداد داریم، اما اگر سطح توقع‌مان را فراتر ببریم، می‌فهمیم که واقعا بیشتر از این استعداد داریم.

معاملات ارزی چیست و پرطرفدارترین مبادلات با کدام ارزها انجام می شود؟

مهمترین ارزهای دنیا

ارز یا معادل انگلیسی آن Currency، در واقع یک نوع پول است که انواع مختلفی مثل دلارآمریکا، یورو اتحادیه اروپا، پوند انگلیس و غیره را دارد. نرخ ارز در واقع یک عدد است که ارزش پول یک کشور را بر حسب پول یک کشور خارجی در زمان مشخص نشان می‌دهد. مدل های مختلفی از ارز به بازار آمده که اغلب دیجیتال بوده و به کشور خاصی تعلق ندارند. برای مثال کریپتوکارنسی، بیت کوین، داگ کوین ارزهایی آنلاین هستند و به کشور خاصی تعلق ندارند. در این مقاله قصد داریم که روی ارز های فیزیکی مثل دلار، ین ژاپن، دینار کویت و غیره تمرکز کنیم. بیشتر ارزها مثل یورو یا دلار معامله شده یا به ارز دیگری تبدیل می شوند. توریست های بین المللی که قصد مسافرت به یک کشور خارجی را دارند، اغلب بدون هیچ مشکلی به صرافی مراجعه کرده و ارز مورد نظر خود را دریافت می کنند. امروزه در ایران مبادلات ارزی زیر نظر سامانه های نظارتی سناریت و نیما انجام می گیرد.

ارز و معاملات ارزی

انواع معاملات ارزی

یک از انواع معاملات ارزی خرید و فروش کردن انواع کالاها و خدماتی مثل واردات یا صادرات که هزینه ی آن باید دریافت یا پرداخت بشود. وام دادن به یک شرکت یا گرفتن وام از یک شرکت یا سازمان از طریق ارز قابل تسویه است. خرید کردن یا فروختن دارایی ها یا اقلامی که از راه تسویه ارز صورت می پذیرد. یک دیگر از انواع مبادلات ارزی، خرید و فروش انواع ارز مثل دلار از طریق صرافی ها است که در حال حاضر بسیار معمول شده است. نوع دیگر معاملات ارزی، خرید و فروش کردن قراردادهای ارزی که به “سَلَف” معروف هستند. کلمه سَلَف در لغت معنی اطاعت نمودن ، قبول کردن و پیش پرداخت را می دهد. در مبادلات ارزی، معامله سلف در مبادلات ارزی به معامله ای گفته می شود که در آن فروشنده مورد نظر برای تامین مالی محصول خود، محصول را به صورت نقدی پیش فروش می کند.

نکات مهم در مورد حسابداری ارزی

مهمترین نکته قابل توجه و مهم در رابطه با حسابداری ارزی، تغییرات و نوسانات نرخ ارز محسوب می شود. اگر به صورت دائمی در حال ارسال یا دریافت پول دریافت پول از خارج از کشور هستید، آگاهی از فاکتورهای نرخ ارز به ارزیابی بهتر نرخ ارز توسط شما کمک می کند. یکی از فاکتور های موثر در نرخ ارز، ثبات سیاسی و همینطور اقتصادی یک کشور می تواند به قدرتمند شدن آن کشور کمک بکند. برای سرمایه گذاران خارجی آن کشوری که آشفتگی سیاسی کمتری دارد، انتخاب بسیار خوبی است. فاکتور دیگر تاثیر گذار بر نرخ ارز، بدهی یک دولت است که تاثیر زیادی بر نوسان نرخ ارز دارد. فاکتور موثر دیگر تغییرات در نرخ تورم بازار است برای مثال ارز کشوری که تورم کمتری نسبت به یک کشور دیگر دارد، قطعا ارزش بیشتری نسبت به آن کشور دارد. سطح معاملات خارجی یک کشور و درآمد کسب شده از صادرات، در نرخ تبدیل ارز به سایر ارزها تاثیر می گذارد.

نرخ ارز مستقیم و غیر مستقیم در مبادلات ارزی

نرخ ارز مستقیم و غیر مستقیم در مبادلات ارزی

ابتدا شما باید مفهوم نرخی تحت عنوان “نرخ تسعیر ارز” را بدانید. این نرخ، نرخی است که دو واحد پولی را به یکدیگر تبدیل می کند و در فرآیند تسعیر مورد استفاده قرار می گیرد. این نرخ تسعیر ارز ممکن است به صورت مستقیم یا به صورت غیر مستقیم باشد. در واقع نرخ تسعیر به تبادل واحد های پولی سرعت زیادی می دهد . نرخ ارز مستقیم و غیر مستقیم کاملا برعکس هم عمل می کنند. نرخ ارز مستقیم آن تعداد واحد های پولی داخلی است، که برای بدست آوردن یک واحد از یک پول خارجی جهت سرعت بخشیدن به آن مورد نیاز است. برعکس آن نرخ ارز غیر مستقیم است که به تعداد واحد های پولی خارجی گفته می شود که برای بدست آوردن یک واحد از یک واحد پول داخلی مبادله می شوند. بنابراین نرخ تسعیر و نرخ مستقیم و غیر مستقیم مکمل هم بوده و با هم عمل می کنند.

مهمترین ارزهای موجود در دنیا

شاید به این فکر کرده باشید که دلار آمریکا با ارزش ترین ارز دنیا است اما اشتباه می کنید. کشورهایی که ارز آن ها مهمترین ارز موجود در جهان بوده و بیشترین مبادلات ارزی را انجام می دهند را می گوییم. دلار کشور کانادا به رنگ سبز بسیار روشن بوده و با رنگ دلار آمریکایی سبز رنگ یا سفید رنگ نیست. این نوع دلار جزو با ارزهای با ارزش جهان است. هیچ شکی نیست که ایالات متحده آمریکا رهبری بخش مهمی از اقتصاد جهان را بر عهده دارد، و با پول دلار آمریکا می توانید به راحتی سفر رفته، پرداخت های خود را انجام داده و زندگی کنید. کشور سوئیس نه تنها کشوری ثروتمند در سطح جهان است بلکه مهمترین و با ارزش ترین پول های حال حاضر دنیا را دارد. بهترین پول های مهم جهان یورو اتحادیه اروپا، پوند انگلیس، دینار اردن، ریال عمان، دینار بحرین و دینار کویت هستند و از بین اینها دینار کویت با ارزش ترین است.

مهمترین ارزهای دنیا

مهمترین نکته در حسابداری ارزی تغییرات و نوسانات نرخ ارز است که عواملی مثل ثبات سیاسی یا ثبات اقتصادی در آن بسیار تاثیرگذار هستند. همچنین فاکتور های دیگر تاثیرگذار نرخ ارز مثل نرخ تورم، بدهی دولت، مبادلات خارجی کشور و غیره را شرح دادیم. نرخ تسعیر ارز، به نرخی که دو واحد پولی را به همدیگر تبدیل و موجب سرعت بخشیدن به تبادل می شود، گفته می شود. انواع معاملات ارزی شامل واردات و صادرات کالا ، وام گرفتن یا وام دادن، پیش پرداخت کردن یا سلف و غیره است. در این مقاله مهمترین ارزهای با ارزش دنیا مثل دلار آمریکا، دینار کویت، دینار بحرین ، فرانک سوئیس، یورو اتحادیه اروپا، ریال عمان، پوند انگلیس ، دلار کانادا را مثال زدیم و گفتیم مهمترین پول های دنیا هستند. از بین همه این پول ها، دینار کشور کویت مهمترین و با ارزش ترین پول حال حاضر دنیا است که دلیل آن ذخایر انبوهی است که این کشور است.

کنترل داخلی حسابداری

کنترل داخلی حسابداری

در هر سازمان و شرکتی برای پیشبرد اهداف شرکت و همچنین مراقبت از تمام بخش ها، نیاز به وجود یک سیستم کنترلی می باشد که بتواند اعمال را کنترل نموده و چگونگی کار آنها را ارزیابی نماید. در این خصوص، کنترل های داخلی در سازمان ها و شرکت های مختلف به دو بخش عمده کنترل های داخلی عملیاتی و کنترل های داخلی حسابداری تقسیم می شوند که در ادامه مطلب به شرح کنترل های داخلی حسابداری پرداخته شده است.

انواع کنترل های داخلی:

کنترل های داخلی دارای معاملات داخلی چیست؟ 2 نوع زیر می باشند.

کنترل های داخلی عملیاتی: به تمامی اقدامات و روش هایی گفته می شود که در جهت افزایش کارایی عملیات و اطمینان از رعایت برنامه ها و دستور العمل ها در کلیه سطوح موسسه به کار برده می شود که این گونه کنترل را کنترل داخلی عملیاتی می گویند.

کنترل های داخلی حسابداری: به تمامی اقدامات و روش هایی گفته می شود که به منظور کسب اطمینان از حفاظت دارایی ها و صحت اسناد و مدارک و صورت های سود و زیان و همچنین صحت گزارش های مالی به کار برده می شود.

اهداف کنترل داخلی و چرخه معاملات:

هر دوی کنترل های عملیاتی و حسابداری، باعث کاهش ریسک در سازمان می شوند زیرا تجزیه و تحلیل یک سازمان مربوط به مفهوم چرخه معاملات آن می باشد. اگر چه ساز و کار و اهداف سازمان ها همگی شبیه هم نیستند، اما اکثر رویداد های اقتصادی آنها مشابه می باشد. این رویداد ها باعث به وجود آمدن معاملاتی می شوند که بر اساس چرخه های فعالیت های تجاری صوزت می گیرند که این چرخه های تجاری شامل موارد زیر می شوند:

 1. چرخه درآمد: رویداد های مربوط به ارائه کالا و خدمات از سایر اشخاص و دریافت مبالغ مربوط به آن
 2. چرخه مخارج: رویداد های مربوط به تامین کالا و خدمات از سایر اشخاص و پرداخت تعهد مربوط به آن
 3. چرخه تولید: رویداد های مربوط به تبدیل مواد موجود به کالا و خدمات
 4. چرخه مالی: رویداد های مربوط به تبدیل منابع به کالا و خدمات

برداشت افراد از کنترل های داخلی:

افراد مختلف، در مورد کنترل داخلی برداشت های متفاوتی دارند و این موضوع باعث سردرگمی بازرگان ها، قانون گذاران و … شده است. این برداشت های متفاوت و ناهمگون، باعث ایجاد انتظارات متفاوتی در واحد های اقتصادی شده است که اگر در قوانین و مقررات و دستورالعمل ها، از واژه کنترل داخلی استفاده شود، باعث افزایش دامنه مشکلات می گردد.

تعریف کلی کنترل داخلی:

کنترل داخلی به فرآیندی گفته می شود که جهت کسب اطمینان معقول (نسبی) از تحقق اهدافی که در 5 گروه زیر تقسیم بندی شده اند، توسط هیئت مدیره، مدیریت و سایر کارکنان یک واحد اقتصادی برقرار می گردد:

 • اثربخشی و کارآیی عملیات
 • آگاهی از میزان رسیدن به اهداف عملیاتی واحد اقتصادی قابل اعتماد
 • رعایت قوانین و مقررات مربوط
 • اتکاپذیری گزارشگری مالی
 • رعایت قوانین و مقررات لازم
 • تشویق کارکنان به رعایت رویه های واحد تجاری و سنجش میزان رعایت رویه ها
 • حفاظت از دارایی ها در برابر ضایع شدن، سو استفاده و تقلب و تخلف

انواع کنترل های داخلی حسابداری (مالی):

کنترل های داخلی حسابداری به 2 دسته زیر تقسیم می شوند.

کنترل های پایه (اولیه): کنترل های اولیه، به حداقل کنترل های داخلی لازم به منظور کسب اطمینان از ثبت صحیح و کامل فعالیت های واحد تجاری مانند موارد زیر گفته می شود:

 • مشاهده عینی دارایی های ثابت
 • بررسی اجمالی گردش حساب به منظور تعیین اقلام غیر عادی
 • تهیه و تنظیم صورت مغایرت بانکی یا رفع مغایرت
 • تهیه و تنظیم تراز آزمایشی

کنترل های انظباطی (ثانویه): به کنترل هایی گفته می شود که جهت کسب اطمینان از حسن اجرای کنترل های داخلی پایه و حفاظت از اموال و دارایی های واحد تجاری مذکور صورت می گیرد که این کنترل ها، در شرکت هایی مستقر می شوند که حجم فعالیت آنها گسترده باشد و به 3 دسته زیر تقسیم می شوند:

 • کنترل های سرپرستی
 • کنترل های حفاظتی
 • کنترل های تفکیک وظایف

موسسه مشاوران مطالعه مقاله انبار گردانی را به شما عزیزان پیشنهاد می نماید.

محدودیت های ذاتی کنترل داخلی

محدودیت های ذاتی کنترل داخلی

عوامل موثر در سیستم کنترل داخلی:

عواملی که در یک سیستم کنترل داخلی برای هر سازمان ضروری است عبارتند از:

 • محیط کنترلی
 • سیستم حسابداری
 • روش های کنترلی

محدودیت های ذاتی کنترل داخلی:

اکثر افراد توقعات غیر واقع بینانه ای نسبت به کنترل داخلی دارند و در کنترل داخلی به دنبال مطلق ها می باشند در صورتی که کنترل داخلی به دلیل محدودیت های ذاتی نمی تواند شواهد قطعی بیان نماید و هدف ها را برای مدیریت آشکار کند. از جمله محدودیت های موجود در کنترل داخلی می توان به موارد زیر اشاره نمود:

احتمال نارسایی یکی از روش های کنترل داخلی به دلیل تغییرات ایجاد شده در شرایط و یا کاهش میزان رعایت آن

احتمال نادیده گرفتن کنترل های داخلی از طرف مدیران و یا کارکنان

اشتباهات بالقوه انسانی ناشی از بی دقتی، خطای های قضاوتی و تفسیر نادرست دستورالعمل ها

اغلب کنترل های داخلی درباره معاملات و رویداد های روزمره و نه غیر متعارف برقرارند.

مخارج استقرار هر یک از روش های کنترل داخلی نباید بیشتر از منافع مورد انتظار آن روش ها باشد.

اطمینان دادن معقول و نه مطلق، در خصوص تحقق اهداف واحد های اقتصادی

اجزای کنترل داخلی:

با توجه به تعریف ارائه ‌شده در نشریه کنترل داخلی، چارچوب یکپارچه کنترل داخلی متشکل از 5 جزء زیر می باشد:

 • محیط کنترلی (Control Environment) (Risk Assessment)
 • فعالیت‌ های کنترلی (Control Activities)
 • اطلاعات و ارتباطات (Information and Communication)
 • پایشگری (Monitoring)

اگر این مطلب برای شما رضایت بخش بوده است، مطالعه مقاله استاندارد سازی را به شما پیشنهاد می کنیم.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.