سیگنال های تقاطع


Golden cross یک الگوی شمعی است, سیگنالی صعودی که در آن یک میانگین متحرک نسبتا کوتاه مدت از بالای میانگین متحرک بلند مدت عبور می کند. در این مقاله تقاطع طلایی و تقاطع مرگ را آموزش ببینید.

سیگنال های تقاطع

چکیده: ﺗﻘﺎﻃﻌﺎت چراغ‌دار با وجود اﯾﻨﮑﻪ بخش کوچکی از ﺷﺒﮑﻪ راه‌ها را تشکیل می‌دهند، اما از ﻧﻘﺎط ﺣﺎدﺛﻪﺧﯿﺰ محسوب می‌شوند. راﻧﻨﺪﮔﺎن درﺗﻘﺎطعات زﻣﺎن‌بندی ﺷﺪه وقتی در زمان ﺷﺮوع ﭼﺮاغ زرد و در فاصله‌ای که به آن ناحیه تردید می‌گویند، ﺑﻪ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻً دارای دو اﻧﺘﺨﺎب هستند، ﯾﺎ ﺑﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﺧﻮد اداﻣﻪ می‌دهند و از ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻋﺒﻮر میﮐﻨﻨﺪ و ﯾﺎ پشت خطوط عابرپیاده ﺗﻮﻗﻒ ﻣﯽکنند. از میان راﻧﻨﺪﮔﺎنی که قصد ﻋﺒﻮر از ﺗﻘﺎﻃﻊ را دارند، ﺗﻌﺪادی تقاطع راتخلیه می‌کنند ولی تعداد دﯾﮕﺮ ﻣﻮﻓﻖ نمی‌شوند که ‌این امر باعث اختلال در رفت و آمد سایر وسایل نقلیه و یا حتی برخورد با آن‌ها می‌شود. همین مسئله سبب شده تا بررسی و مطالعه ناحیه تردید اهمیت ویژه‌ای بیابد. مدلسازی توقف و عبور رانندگان نقش مهمی در سیستم‌های پیشگیری از ناحیه تردید برای جلوگیری از گرفتار شدن رانندگان در ناحیه تردید دارد. در این پایان‌نامه به منظور مدلسازی توقف و عبور رانندگان با استفاده از داده‌های سه تقاطع در شهر سمنان، شش گروه مدل توسط دو نرم افزار SPSSو NLOGIT، بررسی شده است. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که ﺳﺮﻋﺖ ﺧﻮدرو در ﻟﺤﻈﻪ ﺷﺮوع ﻓﺎز زرد ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر راﻧﻨﺪﮔﺎن دارد زﯾﺮا ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻋﺖ، زﻣﺎن لازم ﺑﺮای راﻧﻨﺪه در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺤﺴﻮﺳﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ. همچنین مشخص شد که زمان تا خط توقف (TTS) شاخص بهتری در مقایسه با فاصله تا خط توقف (DTS) می‌باشد. از طرفی ﻫﺮﭼﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺧﻮدرو از ﺗﻘﺎﻃﻊ در ﻫﻨﮕﺎم ﭼﺮاغ زردﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻋﺒﻮر راﻧﻨﺪه از ﭼﺮاغ زرد اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽدﻫﺪ. لازم به ذکر است که در پایان برای ارزیابی و مقایسه مدل‌ها به اعتبارسنجی آن‌ها پرداخته شده است که مدل رگرسیون لوجستیک براساس زمان تا خط توقف با درصد برآورد درست 43/99 % به عنوان بهترین مدل معرفی شده است.

#تصمیم گیری رانندگان #عبور از چراغ زرد #عبور از چراغ قرمز #ناحیه تردید #مدلسازی محل نگهداری: کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شاهرود
یادداشت: حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه صنعتی شاهرود می باشد.
تعداد بازدید کننده:

[کلیدواژه ها: میدان چراغ دار، زمان بندی چراغ راهنمایی، ناحیه تردید نوع 2، پارامترهای رفتار راننده، زمان تمام قرمز، تابع احتمال توقف لوجیت]

[کلیدواژه ها: سیگنال های مغزی- رانندگان خودرو-خواب آلودگی- هوشیاری- پردازشگر های سیگنال – تبدیل موجک- EEG-TMS320C5509A]

[کلیدواژه ها: تزریق در جریان پیوسته (FIA)، نانو لوله کربنی، سیستم جریان، تکنیک MCDM، آلورا قرمز، فعال سازی با سدیم هیدروکسید، هیدروکینون، کتکول، اوریک اسید، آسکوربیک اسید، Pb2+، Cd2+، آلیزارین قرمز S، شبکه عصبی مصنوعی]

[کلیدواژه ها: پیش بینی بارش، سنجش از دور، سنجنده مودیس، داده های مرئی و مادون قرمز، گسیلمندی باندهای مادون قرمز حرارتی، درجه حرارت دخشندگی، شاخص پوشش گیاهی تفاضل نرمال شده، شبکه عصبی مصنوعی]

[کلیدواژه ها: گرانیتوئید، نئوپروتوزوئیک سیگنال های تقاطع پایانی، ناهمسانگردی پذیرفتاری مغناطیسی، خطواره و برگواره مغناطیسی، چاه زرد، جندق]

تقاطع طلایی (Golden cross)

Golden cross یک الگوی شمعی است, سیگنالی صعودی که در آن یک میانگین متحرک نسبتا کوتاه مدت از بالای میانگین متحرک بلند مدت عبور می کند. در این مقاله تقاطع طلایی و تقاطع مرگ را آموزش ببینید.

تقاطع طلایی (Golden cross) در تحلیل تکنیکال

تقاطع طلایی یک الگوی شکست صعودی است که از تقاطعی متشکل از میانگین متحرک کوتاه مدت سهام (مانند میانگین متحرک 15 روزه) که از بالای میانگین متحرک بلند مدت (مانند میانگین متحرک 50 روزه) یا سطح مقاومت حرکت می کند تشکیل شده است. از آن جا که شاخص های بلندمدت موثرتر واقع می شوند، تقاطع طلایی بازار رو به صعود را به صورت افقی نشان می دهد و توسط حجم بالای تجارت تقویت شده است.

تقاطع طلایی golden cross

تقاطع طلایی (Golden cross) چه چیزی را به شما نشان می دهد؟

تقاطع طلایی از سه مرحله تشکیل شده است. در مرحله ی سیگنال های تقاطع سیگنال های تقاطع اول، به دنبال کاهش فروش، روند نزولی به کف خود می رسد (به پایین تر حد خود می رسد).

در مرحله ی دوم، میانگین متحرک کوتاه تر از بالای میانگین متحرک طولانی تر عبور می کند تا یک شکست را نشان دهد و روند معکوس را شروع کند.

مرحله آخر ادامه ی روند صعودی و دنبال کردن قیمت های بالاتر است. میانگین های متحرک به عنوان سطوح حمایتی در پولبک ها عمل می کند تا زمانی که به سیگنال های تقاطع نقطه ای باز گردند که ممکن است در آن death cross (تقاطع مرگ) شکل گیرد. Death cross نقطه مقابل Golden cross است، زیرا میانگین متحرک کوتاه تر از پایین میانگین متحرک بلند تر عبور می کند.

تقاطع طلایی golden cross

متداول ترین میانگین متحرک، میانگین متحرک 50 و 200 روزه است. دوره نشان دهنده ی نمو زمانی ( فاصله زمانی ) خاص است. به طور کلی ، دوره های زمانی طولانی تر تمایل به تشکیل شکست های پایا تر دارند. به عنوان مثال ، میانگین متحرک 50 روزه ای که از بالای میانگین متحرک 200 روزه در شاخصی مثل S & P 500 عبور می کند, یکی از محبوب ترین سیگنال های (علامت های) بازارهای صعودی است.

در یک شاخص bellwether شعار زمانی که اقتصاد خوب باشد همه ی مردم از آن منفعت می برند (اقتصاد خوب، منفعت همگانی) زمانی عملی می شود که در اثر تشدید خرید در سراسر اجزا و بخش های شاخص Golden crossشکل می گیرد.

معامله گران روز معمولا از بازه های زمانی کوتاه تر مثل میانگین های متحرک 5 و 15 روزه به منظور معامله کوتاه مدت استفاده می کنند.

بازه ی زمانی نمودارها نیز می تواند از یک دقیقه تا هفته ها یا ماه ها تنظیم گردد. درست همانطور که دوره های طولانی تر باعث ایجاد سیگنال های قوی تر می شوند، در مورد دوره های زمانی نمودار نیز همین اتفاق می افتد. هرچه چارچوب زمانی نمودار طولانی تر باشد golden cross breakout قوی و پایا تر خواهد بود.

تقاطع طلایی golden cross

نمونه ای از golden cross

به عنوان نمونه ای فرضی، یک میانگین متحرک 50 و 200 روزه ماهانه، به طور قابل توجهی قوی تر و پایدار تر از میانگین متحرک 50 و 200 روزه ی مشابهی است که روی نمودار 15 دقیقه ای قرار دارد. سیگنال های شکست Golden cross می توانند با نوسانگرهای مختلف مومنتوم ، مثل نوسانگر استوکاستیک، میانگین متحرک همگرایی واگرایی MACD و شاخص قدرت نسبی RSI به منظور تشخیص وضعیت بیش خرید و بیش فروش مورد استفاده قرار گیرد. این تشخیص کمک می کند تا ورودی و خروجی ایده آل را مشخص کنید. می توان از این اندیکاتور سیگنال خرید و سیگنال فروش معتبری را دریافت کرد.

OptiCom: چراغ سفید در سیگنالهای ترافیک شهرهای دوقلو

اگر شما در اطراف مینیاپولیس / خیابان رانندگی می کنید. پل، شما ممکن است تعجب کنید که چراغ های سفید بر روی سیگنال های ترافیک نصب شده است. آنها مهم هستند و ممکن است زندگی را نجات دهند. این چراغ ها بخشی از سیستم OptiCom است که سیگنال ها را در پاسخ به یک وسیله نقلیه اضطراری نزدیک می کند. سیگنال های ترافیکی به وسیله ی وسایل نقلیه اضطراری به نور سبز و ترافیک دیگر یک چراغ قرمز متصل می شوند. چراغ های سفید برای رانندگان هشدار می دهند که وسیله نقلیه اضطراری در حال نزدیک شدن است و آنها باید از راه بیرون بیایند.

نام Opticom یک علامت تجاری شرکت 3M است، و سیستم نیز به عنوان Preemption Vehicle Emergency Vehicle یا EVP شناخته می شود.

چرا چراغ کار می کند

آتش نشانی، آمبولانس و وسایل نقلیه اضطراری دیگر با فرستنده ای که سیگنال فرکانس بالا را به گیرنده در سیگنال های ترافیکی می فرستد، مجهز شده است. گیرنده یک پیام به جعبه کنترل سیگنال ارسال می کند تا وسیله نقلیه اضطراری نزدیک به نور سبز را فراهم کند. چراغ های روشن کننده یا فلش برای هشدار دادن به رانندگان که وسایل نقلیه اضطراری در حال نزدیک شدن هستند، باید سریعا متوقف شوند و یا بلافاصله متوقف شوند.

اگر می بینید یک چراغ سفید لامپ روشن یا روشن در تقاطع، به این معنی است که وسیله نقلیه اضطراری (یا وسایل نقلیه) نزدیک است. با خیال راحت به کنار جاده بروید اما تقاطع را مسدود نکنید. منتظر بمانید تا همه وسایل نقلیه اضطراری به تصویب برسد و نور سیلندر قبل از شروع دوباره رانندگی بیرون برود.

فلش چراغ سفید

اگر نور سفید در حال چشمک زدن باشد، این به این معنی است که وسایل نقلیه اضطراری در جهت تقاطع از جهت مختلفی از شما هستند.

اگر سیگنال ترافیک شما سبز باشد، به زودی به قرمز تغییر خواهد کرد. یک نور سفید درخشان را به عنوان نور قرمز تکان دهید. با خیال راحت به سمت جاده بروید و متوقف شوید. اگر شما در معرض خطر ضربه زدن به خودرو پشت سرتان هستید، از میان تقاطع عبور کنید اما آماده باشید تا به جلو بروید و متوقف شوید؛ وسایل نقلیه اضطراری از مسیر دیگری در حال نزدیک شدن هستند، اما ممکن است خیابان هایی را که در آن هستید قرار دهید.

چراغ سفید غیر فلش

اگر نور سفید روشن است، اما فلاش زده نمی شود، به این معنی است که وسایل نقلیه اضطراری در همان خیابان که در آن هستید، به تقاطع نزدیک می شوند. وسایل نقلیه اضطراری یا در مقابل شما یا پشت سر شما هستند. اگر سیگنال قرمز باشد، به سبز تغییر خواهد کرد. آن را به عنوان یک نور قرمز تلقی کنید. با خیال راحت به کنار جاده بروید، متوقف شوید، و منتظر بمانید تا تمام وسایل نقلیه اضطراری گذر کنند. همانطور که با چراغ سیگنال های تقاطع های چشمک زدن، اگر شما در معرض خطر ضربه زدن به اتومبیل پشت سرتان هستید، از طریق تقاطع عبور کنید و سپس به محض اینکه بتوانید، ایمن شوید.

کنترل فازی دو زمانه یک تقاطع شهری

رشد سریع جمعیت در جهان، سیگنال های تقاطع افزایش روز افزون تعداد خودروها و عدم افزایش ظرفیت راه ها موجی از ترافیک های خسته کننده و سنگین را در شهرها موجب شده است. از جمله مشکلاتی که کم و بیش دست به گریبان همه شهروندان شهرهای بزرگ است، مسئله ترافیک در خیابان ها است. هر لحظه تأخیر بی مورد در خیابان ها به معنی هزاران دلار ضرر اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی است. برای کاهش اثر صف های طولانی خودروها در چهارراه ها تلاش زیادی صورت گرفته است. این تلاش ها عمدتاً در راستای بهینه سازی زمانبندی سیگنال چراغ راهنمایی بوده است. به دلیل طبیعت غیرخطی و غیرقطعی سیستم ترافیک از یک طرف و قابلیت سیستم های فازی در غلبه بر این مشکلات از طرف دیگر، در تحقیقات اخیر استفاده از کنترل کننده های هوشمند فازی با اقبال بیشتری مواجه شده اند. معمولاً کنترل کننده های فازی زمانبندی سیگنال های چراغ راهنمایی و دنباله فاز را کنترل می کنند. طراحی این کنترل کننده ها بر اساس کاهش متوسط زمان انتظار خودروهای داخل صف ها در یک بازه زمانی مشخص انجام می گیرد. بنابراین این کنترل کننده ها توانایی کنترل تقاطع ها را برای شرایط خاص و غیرعادی ترافیک مانند وقوع تصادفات خیابانی ، افزایش ناگهانی خودروها و انسداد خیابان ها ندارند. در این پایان نامه ابتدا یک مدل کلاسیک جامع از رفتار خودروها در ترافیک شهری در یک چهارراه سیگنالیزه دو فاز بر اساس معادلات فضای حالت در نرم افزار سیمولینک 4/7 معرفی شده است. ورودی های سیستم، متغیرهای تصادفی نرمال و خروجی آن تعداد خودروهای در صف است. سپس با استفاده از سیستم فازی ممدانی با 4 ورودی و 4 خروجی، یک کنترل کننده فازی طراحی شده است. سپس، این کنترل کننده با اعمال اغتشاش به سیستم ترافیک در شرایط ترافیک عادی و غیرعادی مورد آزمایش قرار گرفته و پایداری آن بررسی شده است. همچنین در راستای کاربردی کردن این پروژه ، داده های ترافیکی واقعی تقاطع دو فاز چهارراه لشگر (تقاطع امام خمینی– بهار) در شهر مشهد که از مرکز کنترل ترافیک تهیه شده است، به عنوان ورودی به سیستم ترافیک اعمال و نتایج حاصل از شبیه سازی آن در دو حالت بدون کنترل کننده و با کنترل کننده مورد تحلیل قرار گرفته است. در ادامه، نتایج شبیه سازی در این پایان نامه برای داده های تصادفی و واقعی استفاده شده، مقایسه شده است. مقایسه نتایج شبیه سازی سیستم ترافیک با اعمال داده های تصادفی و واقعی ، بیانگر کارآیی مدل مذکور و مطلوب بودن کنترل کننده هوشمند فازی طراحی شده است. نتایج به دست آمده نشان دهنده قابلیت این کنترل کننده در کاهش حجم ترافیک در شرایط غیرعادی در قیاس با کنترل زمان ثابت است.

منابع مشابه

استفاده از منطق فازی در طراحی سامانه کنترل تقاطع های چراغدار

استفاده از منطق فازی در طراحی سامانه کنترل تقاطع های چراغدار

رشد جمعیت، توسعه کاربریها و بالا رفتن مالکیت وسایل نقلیه در شهرها، موجب افزایش روز افزون تقاضای سفر و حجم وسایل عبوری از معابر شهری شده است. امروزه مساله زمان سفر در شبکه معابر شهری به دلیل افزایش تراکم، یکی از مهمترین مسائل کلان شهر هاست. بخش قابل توجهی از زمان سفر در شبکه حمل و نقل شهر های بزرگ مربوط به زمان تاخیر در تقاطعات است. از این رو، مساله روشهای کنترل تقاطع ها، به منظور کاهش تاخیر ا.

استفاده از منطق فازی در طراحی سامانه کنترل تقاطع های چراغدار

رشد جمعیت، توسعه کاربریها و بالا رفتن مالکیت وسایل نقلیه در شهرها، موجب افزایش روز افزون تقاضای سفر و حجم وسایل عبوری از معابر شهری شده است. امروزه مساله زمان سفر در شبکه معابر شهری به دلیل افزایش تراکم، یکی از مهمترین مسائل کلان شهر هاست. بخش قابل توجهی از زمان سفر در شبکه حمل و نقل شهر های بزرگ مربوط به زمان تاخیر در تقاطعات است. از این رو، مساله روشهای کنترل تقاطع ها، به منظور کاهش تاخیر از .

کنترل عمق یک زیر دریایی بدون سرنشین با دو درجه آزادی با استفاده از کنترل کننده مود لغزشی فازی

مدل زیردریایی بدون سرنشین یک سیستم غیرخطی است که برای کنترل عمق آن روش های مختلفی ارائه شده است. کنترل مود لغزشی یک روش کنترل مقاوم فیدبک حالت برای سیستم های غیرخطی است که ساختار آن برای رسیدن به عملکرد مطلوب تغییر پیدا می کند. در این روش کنترلی، فرض بر این است که فرآیند کنترل می تواند به صورت آنی از یک ساختار به ساختار دیگر تغییر کند، اما در عمل به دلیل تاخیر محاسباتی و محدودیت در عملگرها، تغی.

کنترل چراغ راهنما بر اساس برنامه ریزی چند هدفی و دیدگاه منطق فازی در تقاطع های شهری

با توجه به افزایش جمعیت شهرها و افزایش سفرهای درون شهری، روش های کنترل تقاطع ها، به منظور کاهش تاخیر از اهمیت زیادی برخوردار است. کارشناسان امور حمل و نقل، برای عبور خودروها با کمترین تاخیر و ایجاد امنیت و آرامش برای کاربران شبکه ی حمل و نقل شهری، از وسایل کنترل ترافیک از جمله چراغ راهنما استفاده می کنند. ما در این پژوهش برآنیم که به زمان بندی چراغ راهنما بر اساس برنامه ریزی چند هدفی (چند هدف م.

کنترل عمق یک زیر دریایی بدون سرنشین با دو درجه آزادی با استفاده از کنترل کننده مود لغزشی فازی

مدل زیردریایی بدون سرنشین یک سیستم غیرخطی است که برای کنترل عمق آن روش های مختلفی ارائه شده است. کنترل مود لغزشی یک روش کنترل مقاوم فیدبک حالت برای سیستم های غیرخطی است که ساختار آن برای رسیدن به عملکرد مطلوب تغییر پیدا می کند. در این روش کنترلی، فرض بر این است که فرآیند کنترل می تواند به صورت آنی از یک ساختار به ساختار دیگر تغییر کند، اما در عمل به دلیل تاخیر محاسباتی و محدودیت در عملگرها، تغی.

اندیکاتور مکدی چیست و چه کاربردی در تحلیل تکنیکال دارد؟

اندیکاتور مکدی

مکدی (MACD) یک اندیکاتور تکنیکالی معروف و محبوب از خانواده «روندیاب» است که توانایی تشخیص مومنتوم را هم دارد. جالب اینجا است که این اندیکاتور تکنیکالی بر اساس میانگین‌های متحرک طراحی شده است. در این قسمت از خانه سرمایه به سراغ «اندیکاتور مکدی» می‌رویم و با آن بیشتر آشنا می‌شویم. با ما همراه باشید.

با عناصر اندیکاتور مکدی آشنا شوید (MACD)

بر اساس تصویری که در ادامه می‌آید متوجه می‌شویم که اندیکاتور مکدی از سه بخش مهم تشکیل شده است: دو خط و یک هیستوگرام

  • خط مکدی: این خط، قلب اندیکاتور مکدی است. خط مکدی تفاوت بین میانگین‌های متحرک نمایی با دوره (۱۲) و (۲۶) را نشان می‌دهد. اندیکاتور مکدی یک «سیستم تقاطع میانگین متحرکی کامل» به شمار می‌رود که طرفداران خاص خود را در میان تحلیل‌گران دارد. چون از طریق تجزیه و تحلیل میانگین‌های متحرک، میزان تغییرات جهت و قدرت روند را تعیین می‌کند.
  • خط سیگنال: خط سیگنال، یک میانگین نمایی با دوره (۹) و بر اساس داده‌های خروجی خط مکدی است.
  • هیستوگرام مکدی: این هیستوگرام، اختلاف بین خط سیگنال و مکدی را نشان می‌دهد.

در این گفتار، تمرکز اصلی ما روی خطوط سیگنال و مکدی است. در واقع با استفاده از ترکیب این خطوط می‌خواهیم سیگنال‌های معنادار و درستی از نمودار قیمت دریافت کنیم. هیستوگرام، مبنای اصلی تصمیم‌گیری ما به شمار نمی‌رود. چون تاثیر قابل توجهی در قدرت‌ سیگنال‌های معاملاتی ندارد.

اندیکاتور مکدی

در این تصویر، اندیکاتور مکدی در حالت سیگنال های تقاطع استاندارد و پیش‌فرض با هیستوگرام در پس‌زمینه نمایش داده شده است که برای اهداف معاملاتی ما ضروری نیست. خطی که واکنش سریعی دارد مکدی و خط دارای حرکت آهسته‌تر، سیگنال است. ما از تنظیمات دوره‌ای پیش‌فرض (۱۲)، (۲۶) و (۹) استفاده کنیم.

چه سیگنال‌های معاملاتی بر مبنای اندیکاتور مکدی هستند؟

برای استفاده از اندیکاتور مکدی به عنوان یک سیستم معاملاتی می‌توانیم دو استراتژی قوی و منحصربه‌فرد را به‌ کار ببریم:

۱- تقاطع خط مکدی و سطح صفر

خطوط عمودی سیگنال های تقاطع در تصویر زیر، نقاط تقاطع خط مکدی و سطح صفر در پنجره اندیکاتور را نشان می‌دهند. البته ما میانگین‌های (۱۲) و (۲۶) را نیز برای ایجاد شفافیت بیشتر به نمودار اضافه کرده‌ایم. تقاطع میانگین‌های متحرک در نمودار، سیگنالی مشابه خطوط مکدی ارائه می‌دهد. چون مکدی بر اساس همین دو میانگین متحرک تدوین شده است. تقاطع دو میانگین متحرک نشانه‌ای از تغییر در ساختار روند است. در واقع، تقاطع نزولی میانگین‌های کوتاه و بلندمدت – میانگین کوتاه‌مدت پایین‌تر از میانگین بلندمدت – به معنی کاهش قیمت به کمتر از میانگین بلندمدت خودش است که در بیشتر موارد، شروع یک روند نزولی جدید را گوشزد می‌کند. حالا به جایگاه خطوط عمودی در نمودار قیمت توجه کنید. این خطوط به طور دقیق، بخش‌های تقاطع میانگین‌های متحرک را به تصویر کشیده‌اند.

اندیکاتور مکدی

در بیشتر موارد، اگر دو میانگین متحرک با هم تقاطع داشته باشند این ماجرا نشانه‌ای از وقوع یک سیگنال جدید در اندیکاتور مکدی خواهد بود. این تحلیل نموداری به روشنی نشان می‌دهد که خطوط مکدی به شیوه موثری تغییر روند را نشان داده‌اند و جهت آن را تایید می‌کنند.

۲- خط سیگنال

متناسب با دور شدن خطوط موجود در پنجره اندیکاتور مکدی، قدرت روند جاری افزایش پیدا می‌کند. چون در این وضعیت، قیمت با سرعت بیشتری نسبت به گذشته رشد می‌کند. بنابراین هر چه دو خط از یکدیگر دور شوند، قدرت روند افزایش خواهد یافت. در نقطه مقابل، وقتی دو خط سیگنال و مکدی به یکدیگر نزدیک – یا در اصطلاح، همگرا می‌شوند نشان‌ می‌دهد که روند در حال ضعیف شدن است. در واقع، تا زمانی که قیمت بالاتر از میانگین‌های متحرک حرکت کند و خطوط مکدی نیز بالاتر از خط صفر باشند، بازار در یک روند صعودی قرار دارد. تمام این نکته‌ها برای درک بهتر وضعیت نمودار قیمت کاربردی هستند. در تصویر زیر مشاهده می‌کنیم که خط سیگنال به خوبی جهت روند را نشان می‌دهد. در این تصویر نیز خطوط عمودی، نقاط تقاطع را در اندیکاتور و نمودار قیمت مشخص کرده‌اند.

اندیکاتور مکدی

بخش (۱) روند صعودی کوتاهی را نشان می‌دهد که خطوط مکدی در این بخش به سرعت تقاطع می‌کنند. در بخش (۲) روند قوی‌تری قابل مشاهده است و هر دو خط اندیکاتور مکدی برای مدت طولانی پایین‌تر از خط صفر بوده‌اند. در ابتدای بخش سوم، مکدی یک سیگنال صعودی صادر کرده است. در واقع، خطوط مکدی در جریان این روند صعودی همواره بالاتر از خط صفر حرکت کرده‌اند. در سیگنال های تقاطع طول یک بازار خنثی، خطوط مکدی و سیگنال بسیار نزدیک به یکدیگر حرکت کرده و در اطراف نقطه صفر نوسان می‌کنند.

در واقع، از حالت خطوط اندیکاتور مکدی این‌گونه برداشت می‌شود که در شرایط فعلی هیچ روند و مومنتومی وجود ندارد. در نتیجه، مکدی همانند میانگین‌های متحرک در بازارهای بدون روند یا خنثی عملکرد مناسبی ندارد و نباید از آن استفاده کنیم. اگر قیمت به طور ناگهانی یک شکست صعودی ایجاد کرده و در جهت مشخصی – افزایشی – شروع به حرکت کند، هر دو خط اندیکاتور مکدی رشد می‌کنند و از یکدیگر فاصله می‌گیرند. بسیاری از معامله‌گران برای تشخیص چنین شکست‌هایی از ترسیم سطوح حمایت و مقاومت در پنجره اندیکاتور مکدی بهره می‌برند. زمانی که خطوط مکدی و سیگنال دوباره مسطح شوند و به سمت خط صفر میل کنند، روند جاری به پایان رسیده است. به طور طبیعی این ماجرا به معنی تغییر ناگهانی و کامل جهت قیمت نیست و فقط نشان‌دهنده ضعف تدریجی قدرت روند به شمار می‌رود.

چگونه از سیگنال های مکدی استفاده کنیم؟

در تصویر زیر، نمونه ساده و رایجی از شیوه کاربرد اندیکاتور مکدی در فرآیند معامله‌گری به نمایش درآمده است. بعد از شکست خط روند سمت چپ در پنجره اندیکاتور مکدی – نقطه ۱ – روند صعودی جدیدی آغاز شده است. در طول یک فاز روندی صعودی، خط مکدی همیشه بالای خط صفر بوده است. بنابراین، قیمت نیز پیوسته بالاتر از میانگین‌ها حرکت کرده است (نقطه ۲). در فاز تثبیت، یعنی نقطه ۳، از خطوط روند برای تشخیص الگوی کنج استفاده کرده‌ایم. با خروج قیمت از این محدوده، خطوط مکدی دوباره رشد کردند و از یکدیگر جدا شده‌اند (نقطه ۴). در پایان روند نیز یک واگرایی را مشاهده می‌کنیم (نقطه ۵). احتمال بازگشت قیمت و تغییر روند در چنین شرایطی بسیار بالا است. چون وقوع سیگنال واگرایی منجر به کاهش تمایلات خرید می‌شود. در ادامه با وقوع هم‌زمان شکست کاهشی بین قیمت و میانگین‌‌ها، تقاطع نزولی میانگین‌های متحرک و سقوط خط مکدی به کمتر از سطح صفر، روند نزولی جدید شروع شده است؛ به نقطه (۶) توجه کنید.

اندیکاتور مکدی

اندیکاتور مکدی ابزار ایدئالی برای تعقیب حرکت‌های قیمت در جریان بازارهای روندی است.

منظور از واگرایی مکدی چیست؟

در نمودار تصویر زیر، با وجود ثبت سقف‌های جدید در طول روند صعودی، مکدی تمایل به ایجاد سقف‌های پایین‌تر و در نتیجه تشکیل واگرایی دارد. در چنین شرایطی معامله‌گر باید صبر کند تا قیمت، میانگین‌های متحرک را قاطعانه بشکند و در مطلوب‌ترین حالت ممکن، کف‌ قیمتی جدیدی نیز در نمودار قیمت ایجاد شود.

اندیکاتور مکدی

واگرایی اندیکاتور مکدی، تغییر جهت روند را از قبل پیش‌بینی می‌کند.

بهترین اندیکاتور کدام است؟

به یاد داشته باشید که هیچ اندیکاتوری نسبت به دیگری برتری ندارد. در واقع، این موضوع همیشه به زمینه کاربرد اندیکاتور و شیوه استفاده توسط معامله‌گر بستگی پیدا می‌کند. اندیکاتور، یک ابزار تحلیل نموداری است که برای اهداف خاصی طراحی شده است. بسیاری از معامله‌گران به اشتباه در شرایط نامناسبی از اندیکاتورها استفاده می‌کنند. اجازه بدهید برای روشن‌تر شدن ماجرا یک مثال بزنیم. یک چکش را در نظر بگیرید؛ در حالت معمولی، این وسیله فقط برای کوبیدن میخ مناسب است. اگر از آن برای سفت کردن پیچ استفاده کنید، نتیجه‌ای جز خرابی به دنبال نخواهد داشت. با این وجود، نباید چنین برداشت کرد که چکش، ابزار نامناسبی است.

در واقع، نکته اصلی، استفاده از ابزار صحیح در شرایط مناسب است. همین موضوع در مورد اندیکاتورهای تکنیکالی نیز برقرار است. اولین نکته در راستای استفاده صحیح این است که شرایط بازار کاملا مشخص و واضح باشد. یعنی باید بدانیم که در یک فاز روندی هستیم یا خنثی؟ سپس می‌توان اندیکاتور مناسب برای تحلیل درست سیگنال های تقاطع نمودار قیمت را انتخاب کرد. علاوه بر این، یک اندیکاتور، سیگنال‌های معاملاتی کامل و مستقلی را ارائه نمی‌دهد و فقط نشانه‌های نموداری خاصی را به نمایش درمی‌آورد. هرچند این ابزار، فرآیند تصمیم‌گیری را آسان می‌کند، اما مبنای اصلی استراتژی معاملاتی شما نیست. بنابراین اندیکاتورها فقط باید به عنوان گواه‌های معاملاتی برای ایجاد نقاط تلاقی در نمودار قیمت استفاده شوند.

نیم نگاهی به مسیر پیش ‌روی شما به عنوان یک معامله‌گر

حتی با وجود مطالعه و درک نکته‌های فراوان، معامله‌گری به هیچ وجه آسان نیست. در جریان این فرآیند، ترس‌ها‌ و تردیدها به سرعت بر معامله‌گران غالب می‌شوند. بنابراین، شما باید به دنبال ایجاد یک استراتژی معاملاتی شخصی و بهینه باشید تا بتوانید در میدان معامله‌ها طعم پیروزی را بچشید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.