اعتماد به ابزارهای مالی


بررسی تاثیر میزان تحصیلات و تجربه مدیران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر روی میزان اهمیت و اعتماد آن ها بر ابعاد مختلف کارت ارزیابی متوازن

کارت ارزیابی متوازن، ابزار مدیریتی می باشد که از معیارهای مالی و غیرمالی برای ارزیابی عملکرد یک سازمان یا یک بخش استفاده می کند. طبق پژوهش های مختلف، مشخص شده است که مدیران ارشد سازمان ها، از معیارهای غیرمالی کارت ارزیابی متوازن استفاده نمی کنند و بیشتر بر روی معیارهای مالی کارت ارزیابی متوازن تمرکز دارند. این موضوع باعث می شود اهداف کارت ارزیابی متوازن که استفاده از معیارهای مالی و غیرمالی کارت ارزیابی متوازن، توام با یکدیگر، در جهت تصمیم گیری های استراتژی است، نادیده گرفته شود. پژوهش حاضر این موضوع را بررسی می کند که آیا مدیران مالی با تحصیلات تکمیلی حسابداری و تجربه حسابداری به معیارهای مالی بیشتر از معیارهای اعتماد به ابزارهای مالی غیرمالی کارت ارزیابی متوازن اهمیت و اعتماد قایل هستند یا خیر. به منظور جمع آوری داده های پژوهش حاضر، تعداد 174 پرسشنامه بین مدیران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران توزیع گردید. در جهت آزمون فرضیه های پژوهش، از آزمون تحلیل واریانس دو عامله استفاده شده است. نتایج پژوهش، حاکی از آن است که، در سطح اطمینان 95 درصد، تحصیلات تکمیلی حسابداری مدیران مالی بر روی میزان اهمیت و اعتماد آن ها نسبت به معیارهای مالی در مقابل معیارهای غیرمالی کارت ارزیابی متوازن، تاثیر معنی داری دارد ولی تجربه حسابداری مدیران مالی بر روی میزان اهمیت و اعتماد آن ها نسبت به معیارهای مالی در مقابل معیارهای غیرمالی کارت ارزیابی متوازن، تاثیر معنی داری ندارد. همچنین نتایج پژوهش نشان می دهد که، تحصیلات تکمیلی حسابداری و تجربه حسابداری مدیران مالی، با یکدیگر و به صورت متقابل، بر روی میزان اهمیت و اعتماد آن ها نسبت به معیارهای مالی در مقابل معیارهای غیرمالی کارت ارزیابی متوازن، تاثیر معنی داری ندارد. بنابراین، به مدیران مالی پیشنهاد می شود از مشاوران دارای تخصص نسبت به ابزارهای حسابداری مدیریت، استفاده کنند؛ یا در کلاس های تخصصی مربوط به کاربرد عملی ابزارهای حسابداری مدیریت شرکت کنند.

منابع مشابه

تاثیر میزان تحصیلات و تجربه مدیران مالی بر روی میزان اهمیت و اعتماد آنها بر ابعاد مختلف کارت ارزیابی متوازن

چکیده کارت ارزیابی متوازن ابزار مدیریتی می باشد که از معیارهای مالی و غیرمالی یک بخش یا سازمان، در جهت ارزیابی، استفاده می کند. طبق پژوهش های مختلف مشخص شده است که استفاده کنندگان این ابزار، از معیارهای غیرمالی کارت ارزیابی متوازن استفاده نمی کنند و بیشتر بر روی معیارهای مالی این ابزار مدیریتی متمرکز هستند. در پژوهش حاضر دلیل این اهمیت و اعتماد به معیارهای مالی در مقابل معیارهای غیرمالی کارت ا.

بررسی سودمندی میزان سود تقسیمی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

هدف اصلی این مقاله ، بررسی تاثیر میزان سود تقسیمی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد . به منظور دستیابی به این هدف ، داده های مربوط به بازده دارایی ها ، بازده حقوق صاحبان سهام ، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و نسبت میانگین Q توبین به عنوان معیارهای ارزیابی عملکرد و همچنین سود تقسیمی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1381 لغایت 1386 مورد.

تاثیر سرمایه فکری بر کیفیت اطلاعات مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

گزارشات مالی مبنای تصمیمات اقتصادی است که منافع سازمان و در نهایت مالکان را متاثر میکند؛ با اینوجود در خصوص عوامل موثر بر کیفیت اطلاعات مالی خلاء تحقیقاتی شدیدی وجود دارد. از این رو با توجه بهاهمیت ارائه اطلاعات مالی با کیفیت، در تحقیق حاضر به بررسی تاثیر سرمایه فکری بر کیفیت اطلاعات مالیپرداخته شده است. چرا که در اقتصاد دانش محور امروزی، سرمایه فکری به عنوان عامل بسیار مهمی برای ایجادارزش و کس.

بررسی تاثیر حساسیت تجدید ساختار دارایی ها بر اهرم مالی هدف شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دستیابی به یک اهرم مالی بهینه یکی از اهداف و الویت‌های اصلی مدیران مالی شرکت‌ها برای دستیابی عایدات بیشتر از محل مدیریت هزینه‌ها می‌باشد. چرا که فقدان ساختار سرمایه مناسب در هر شرکتی، زمینه‌های مختلف فعالیت شرکت را تحت تاثیر قرار می‌دهد و می‌تواند به بروز مسائلی همچون عدم کارایی منجر شود. هدف این پژوهش بررسی تاثیر حساسیت تجدید ارزیابی دارایی‌ها بر نسبت اهرم مالی هدف شرکت‌های پذیرفته شده در بورس.

بررسی تاثیر سود عملیاتی، اهرم مالی و اندازه بر میزان نقدینگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اهمیت وجوه نقد در یک واحد تجاری از اساسی­ترین رویدادهایی است که اندازه­گیری­های حسابداری بر اساس آن انجام می­شود. از جمله اهداف ارائه اطلاعات مربوط به وجه نقد، ارزیابی نقدینگی و توانایی واحد تجاری در پرداخت تعهداتش است. هدف این تحقیق، بررسی عوامل موثر بر میزان نقدینگی شرکت های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1386 تا 1393 می­باشد. این تحقیق یک تحقیق کاربردی بوده و برای آنالی.

بررسی تاثیر ویژگی‌های شرکت بر روی ساختار سرمایه‌ی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر ویژگی­های شرکت بر روی ساختار سرمایه (نسبت بدهی) در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره­ی زمانی 1387 - 1383 است. قبل از تجزیه و تحلیل داده­ها آزمون­­های پایایی متغیرها، آزمون چاو و هاسمن برای تعیین مدل مناسب برای برآورد پارامترها و تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته استفاده شد. سپس، از طریق مدل اثرات تصادفی فرضیه­های تحقیق مورد آزمون قرار گرفت.

اعتماد به ابزارهای مالی

امير نديري/کارشناس بازار سرمایه صندوق‌های سرمایه‌گذاری نهادهای مالی هستند که برای مدیریت حرفه‌ای وجوه سرمایه‌گذاران با مجوز سازمان بورس و اوراق‌بهادار تاسیس شده و تحت نظارت آن سازمان فعالیت می‌کنند.

اعتماد به ابزارهای مالی

به‌صورت کلی صندوق‌های سرمایه‌گذاری طبقه‌بندی‌های مختلفی دارند که در مهم‌ترین طبقه‌بندی به دو دسته صندوق‌های سهامی و صندوق‌های درآمد ثابت تقسیم می‌شوند. در صندوق‌های سهامی تقریبا تمامی منابع صندوق در سهام شرکت‌های بورس و فرابورس سرمایه‌گذاری می‌شوند و در صندوق‌های با درآمد ثابت عمده منابع در اوراق با درآمد ثابت دولتی و همچنین سپرده بانکی سرمایه‌‌گذاری می‌شوند و ‌درصد کمی از منابع نیز به خرید سهام اختصاصی پیدا می‌کند. بهترین توصیه به مردم برای سرمایه‌گذاری در بورس، استفاده از صندوق‌های سرمایه‌گذاری است که متخصصان بازارسرمایه تحت‌نظر سازمان بورس اقدام به مدیریت پرتفوی منابع موجود در صندوق می‌کنند و سرمایه‌گذار نیاز به مهارت و صرف زمان برای تحلیل ندارد و این کار بر عهده مدیر سرمایه‌گذاری صندوق است. همچنین سرمایه‌گذارانی که دارای ریسک‌پذیری پایینی هستند می‌توانند از صندوق‌های درآمد ثابت استفاده کنند که تقریبا بازدهی مشابه سپرده‌های بانکی دارند، اما مزیت‌هایی از قبیل سود روزشمار و همچنین‌درصد بازدهی بالاتر از بانک دارند. باتوجه اینکه از ابتدای سال‌جاری به سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی مشمول مالیات می‌شوند و با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری در صندوق‌های با درآمد ثابت معاف از مالیات هستند، اشخاص حقوقی می‌توانند سرمایه‌‌گذاری در صندوق‌های با درآمد ثابت را جایگزین سپرده‌های بانکی کنند و در حال‌حاضر حدود ۸۰ صندوق سهامی و ۱۰۰ صندوق درآمد ثابت وجود دارد که سرمایه‌گذاران با مراجعه به سایت مرکز اطلاعات مالی به نشانی fipiran. ir می‌توانند صندوق‌های سرمایه‌گذاری را از نظر بازدهی و سایر عوامل مقایسه کنند، همچنین با مراجعه به سایت Codal. ir می‌توانند وضعیت پرتفوی صندوق‌ها را به‌صورت ماهانه مشاهده کنند.

اعتماد به ابزارهای مالی

امیر ندیری/کارشناس بازار سرمایه صندوق های سرمایه گذاری نهادهای مالی هستند که برای مدیریت حرفه ای وجوه سرمایه گذاران با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار تاسیس شده و تحت نظارت آن سازمان فعالیت می کنند. . ادامه خبر

با دوستان خود به اشتراک بگذارید

انتظارات سرمایه گذاران در شرایط تورمی

ریسک ترین صندوق ها، صندوق های اعتماد به ابزارهای مالی بادرآمد ثابت هستند. این صندوق های سرمایه گذاری بازه ای از بازدهی که معمولا از سود بانکی نیز بالاتر است، نصیب دارندگان واحدهای سرمایه گذاری می کنند. این بازده تحت تاثیر سود ثابتی است که اوراق با درآمد ثابت دارند. در عین حال این صندوق ها می توانند درصدی از منابع خود را به صورت سپرده بانکی سرمایه گذاری کنند. با این حال دو ویژگی سبب می شود سرمایه گذاری در صندوق های با درآمد .

توثیق سهام جایگزین مناسب ضمانت های سنتی

امکان توثیق مکانیزه سهام جهت دریافت کارت اعتباری و تسهیلات بانکی، پیش از این تنها برای مشمولان سهام عدالت راه اندازی شده بود و هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، مجوز استفاده از این امکان را برای سایر سهامداران نیز صادر کرد. بر این اساس، تمامی بانک ها و موسسات مالی اعتباری قادر شدند با استفاده از زیرساخت توثیق مکانیزه سهام در شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، امکان .

مهاجرت نقدینگی سرگردان به مقصد جدید

بازار صندوق های طلایی بورس کالا که اکنون با 6 نماد فعال است، تحت تاثیر نوسان مثبت بهای آزاد ارز در مسیر افزایش نرخ قرار گرفته است که در برخی از روز های معاملاتی اخیر، با پیشی گرفتن از نرخ ابطال واحد های صندوق تداعی کننده انتظارات مثبت تورمی اهالی این بازار بوده است، با این حال افت و خیز های قیمتی در این بازار در حالی ادامه دارد که بهای گواهی سپرده سکه طلا به عنوان عمده دارایی پایه این صندوق ها .

گردش مالی 6 هزار میلیارد تومانی با ایجاد صندوق طلا

آقای امیر صباغ در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما درباره ایجاد صندوق طلا افزود: قرارداد ایجاد صندوق طلا بین بانک ملت، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و مجموعه طلای زرشوران با مشارکت بورس کالا به امضا رسید که 250 کیلو طلا در مرحله نخست، تبدیل به سپرده کالایی می شود و به صورت معاملات برخط (آنلاین) در بورس کالا به فروش می رسد. وی اضافه کرد: مشتریان .

ارتقای نرخ بازدهی صندوق توسعه ملی با سرمایه گذاری در طرح ها

را مغایر با رسیدن به رشد 8 درصد می بینیم. سوال: با این وجود صندوق وارد بنگاه داری می شود. برای پوشش ریسک سرمایه گذاری چه پیش بینی کرده و برنامه خروج از بنگاهداری چیست؟ بیشتر بخوانید: آماده هرگونه توسعه همکاری با شرکت ملی صنایع مس ایران هستیم غضنفری: برخی اوقات گفته می شود سرمایه گذاری همان بنگاه داری است در صورتی که حضور در بازار بورس یا خریدن اوراق قرضه و داشتن سهام .

جزئیات عرضه اولیه فردا 11 خردادماه

شرایط عرضه می شود. منظور از سرمایه گذاران واجد شرایط صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله و صندوق های سرمایه گذاری مشترک ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار است. قیمت مبنا (کف قیمت) 5700 ریال خواهد بود. منبع: ایسنا

صندوق های املاک در مسیر بورس

. موضوع فعالیت فرعی، سرمایه گذاری در اوراق بهادار رهنی، سرمایه گذاری در واحدهای صندوق های سرمایه گذاری بادرآمد ثابت، اوراق بهادار بادرآمد ثابت، سپرده و گواهی سپرده بانکی و دریافت تسهیلات است که عملا حداکثر 35 درصد دارایی صندوق می تواند به این بخش تخصیص داده شود. با مروری به این موضوع فعالیت مشخص است که جای برخی گزینه ها مثل سرمایه گذاری در زمین، ملک پیش ساخته خالی است. موضوع فعالیت در صندوق زمین .

جلوگیری از کاهش ارزش سرمایه

میزان تحمل ریسک و انتظارات آنها را انتخاب می کنند. صندوق با درآمد ثابت، بنا برماهیت آن برای افراد ریسک گریز مناسب است. همچنین این صندوق ها حداقل 75 درصد از دارایی های خود را در سپرده های بانکی و اوراق با درآمد ثابت سرمایه گذاری می کنند و حداکثر 25 درصد از دارایی های خود را مطابق با مصوبات سازمان بورس می توانند در سهام سرمایه گذاری کنند. بنابراین باتوجه به ترکیب دارایی های این صندوق ها .

اوراق دولتی، خریدار واقعی ندارد

کارشناس بازار سرمایه افزود: در چنین شرایطی، شرکت های سرمایه گذاری وابسته به دولت، بنیادها، نهادها و صندوق هایی که به طور غیرمستقیم توسط دولت یا شرکت های دولتی اداره می شوند، ملزم به تامین منابع و خرید این اوراق قرضه خواهند شد. کما اینکه تجربه یادشده در سال 1399 و 1400 نیز اجرایی شده است. وی افزود: در چنین شرایطی، بخشی از روند ریزشی بورس را می توان ناشی از فروش سهام از سوی شرکت های حقوقی با هدف تامین .

پذیره نویسی زرفام با استقبال فعلان بازار 2 روزه به پایان رسید

. ، سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده سکه طلا پذیرفته شده در بورس کالای ایران است. همچنین موسسان 100 درصد از واحدهای سرمایه گذاری ممتاز صندوق به تعداد 10 میلیون واحد را متعهد شده و مابقی واحدهای سرمایه گذاری صندوق به تعداد 90 میلیون واحد به ارزش مبنای هر واحد 10 هزار ریال برای پذیره نویسی و خرید عموم عرضه می شود. به این ترتیب تعداد واحدهای سرمایه گذاری قابل انتشار 100 .

مقاومت در برابر تورم

در این میان صندوق های سرمایه گذاری به دلیل برخی از ویژگی ها راهکارهای جدیدی برای پس انداز ارائه می دهند که به صورت مشخص به نسبت سپرده و بیمه عمر در برابر تورم مقاومت بیشتری دارند. سه گروه صندوق متداول در این میان صندوق های درآمد ثابت، صندوق های سهامی و صندوق های کالایی (به ویژه طلا) هستند. در زمینه صندوق های درآمد ثابت ما هم اکنون سه رده صندوق درآمد ثابت داریم. نوع اول این صندوق ها دارای 15درصد .

ثبت نام جدید برای سهام عدالت آغاز شد؟ | جاماندگان سهام عدالت بخوانند

قابل توجه باشد، مانند سودهای شرکت های بورسی سهام عدالت از طریق شرکت سپرده گذاری مرکزی تجمیع شده و پول آن به حساب سهامداران عدالت واریز می شود. البته هنوز شورای عالی بورس در این زمینه تصمیمی نگرفته است و پول های جمع آوری شده از شرکت های غیربورسی، اعداد قابل توجهی نیست. به تازگی نیز پیمان حدادی، مشاور رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، سود شرکت های غیربورسی سهام عدالت توسط سازمان خصوصی سازی .

بررسی ضوابط ورود شرکت های استارتاپی به بازار سرمایه / از تعریف شرکت استارتاپی تا وثیقه 50درصدی سهام شرکت

اساس آخرین صورت های مالی حسابرسی شده متقاضی پذیرش، نسبت دارایی های نامشهود به کل دارایی ها بیشتر یا مساوی با 50 درصد باشد، سهام شرکت صرفاً به سرمایه گذاران واجد شرایط موضوع دستورالعمل پذیره نویسی و عرضه اولیه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران عرضه شود. در صورتی که این نسبت کمتر از 50 درصد باشد، به تشخیص هیئت پذیرش، سهام شرکت قابل عرضه به عموم است. به عنوان نمونه این بند از ابلاغیه می توان گفت که اولین شرکت آماده عرضه اولیه، شرکت تپسی است که نسبت دارایی نامشهود به کل دارایی شرکت بالاتر از 72 درصد است. .

عملکرد خوب صندوق های با درآمد ثابت صبا تأمین

. > آبان ماه 1394 دومین صندوق این کارگزاری با هدف جذب سرمایه گذاران ریسک گریز در گروه صندوق های با درآمد ثابت فعالیت خود را آغاز کرد. خالص ارزش دارایی های صندوق توسعه تعاون صبا در یک سال گذشته با افتی 17 درصدی اکنون در سطح 83000 میلیارد ریال قرار دارد. سهم بازار سهام از پرتفوی صندوق حدود 21 درصد است که در این بین، صندوق بیشترین سرمایه گذاری را در گروه استخراج کانه های فلزی و محصولات شیمیایی داشته است .

سرمایه گذاری با چشمان باز

این صندوق ها که سرمایه گذاری در بازار سهام و ابزارهای درآمد ثابت نظیر اوراق مشارکت و سپرده بانکی و. را توامان در بر می گیرند، با مدیریت حرفه ای خود توانسته اند هم بازدهی صندوق های با درآمد ثابت را پوشش دهند و هم با مدیریت بهینه ریسک، بازدهی بالاتر از صندوق های سهامی نیز کسب کنند. بررسی میانگین بازدهی سالانه صندوق ها نیز نشان می دهد صندوق های مختلط بعد از صندوق های سهامی رتبه دوم بیشترین بازدهی .

واریز سود سهام برای 4 میلیون سهامدار

شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه اعلام کرده از ابتدای سال 1401 تا پایان روز دوم خردادماه، بیش از 64 هزار میلیارد ریال سود سهام 27 شرکت بورسی به حساب بالغ بر چهار میلیون و 600 هزار سهامدار واریز شد. بر اساس اطلاعات منتشر شده، شرکت های لیزینگ پارسیان، پرداخت الکترونیک سامان کیش، گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری، سرمایه گذاری و خدمات مدیریت صندوق بازنشستگی .

انتخاب براساس خطرپذیری

صندوق های سرمایه گذاری با توجه به دارایی مبنا، انواع مختلفی را شامل می شوند. صندوق سرمایه گذاری مشترک(mutual fund) اعتماد به ابزارهای مالی نوعی ابزار سرمایه گذاری است که از مجموعه ای از سهام، اوراق قرضه یا سایر اوراق بهادار تشکیل شده و انواع مختلفی از جمله در سهام، مختلط، با درآمد ثابت و. را شکل می دهند. همچنین با یک تغییر کوچک به صندوق های قابل معامله در بورس(ETF) تبدیل می شوند. صندوق های کالایی نیز نوع دیگری از .

معیارهای سرمایه گذاری غیرمستقیم

گذاری مناسب برای هر شخص، بررسی و مقایسه عملکرد و بازدهی صندوق های از آن نوع خاص در مراجع معتبر و پس از آن بررسی عملکرد مدیر آن صندوق های منتخب است. ضمنا در مقایسه بازدهی صندوق ها باید به این نکته نیز توجه کنیم که میزان دارایی تحت مدیریت و عمر صندوق نیز عامل مهمی است که در دسته بندی صندوق های از یک نوع باید در نظر گرفت. برای مثال قیاس بازدهی یک صندوق سهامی با دارایی تحت مدیریت 10هزار میلیارد تومانی و عمر پنج ساله با صندوق سهامی دیگر که تنها هزار میلیارد دارایی تحت مدیریت با عمر شش ماهه دارد، قیاس منطقی نیست و منجر به تصمیم گیری صحیح نمی شود و این نکته درباره صندوق های بادرآمد ثابت نیز صدق می کند. .

ادغام دو ریسک متفاوت

جایگزینی برای سپرده های بانکی به شمار می روند. باید گفت صندوق های سرمایه گذاری مختلط نیز از نظر بازدهی و ریسک حد وسط صندوق های سرمایه گذاری سهامی و صندوق های درآمد ثابت هستند. بر اساس گزارش های موجود صندوق های سرمایه گذاری سهامی به دلیل رابطه مستقیم بین ریسک و بازده، دارای بیشترین بازدهی از آغاز فعالیت خود بوده اند (مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران، میانگین بازده صندوق های سرمایه گذاری). آنچه امروز .

بورس تهران در انتظار یک تحول عظیم

رویداد24 محمود گودرزی مدیرعامل بورس تهران با بیان مطلب فوق گفت: ضوابط اختصاصی پذیرش سهام شرکت های نوپا و فعال در حوزه اقتصاد دیجیتالی به عنوان پیوست هفتم دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار، در جلسه مورخ 21 اردیبهشت 1401 هیئت مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار تصویب و در تاریخ 9 خرداد 1401 به بورس تهران ابلاغ شده است. بر این اساس شرکت بورس اوراق بهادار تهران آمادگی .

هدایت نقدینگی به سمت تولید و توسعه طلا

سرمایه صورت گرفته، می توان به انتشار اوراق سلف موازی استاندارد، صندوق های کالایی و ابزارهایی از این دست اشاره کرد. این ابزارها به طور مستقیم در خدمت تامین مالی تولیدکنندگان و کمک به تولید و اقتصاد واقعی است. وی درباره توسعه ابزارهای مالی عنوان کرد: با ارتباط تنگاتنگ بین بورس کالا، تامین سرمایه ها و مساعدت سازمان بورس و اوراق بهادار جای کار قابل توجهی در حوزه ابزارسازی، به ویژه ابزارهای .

ضرورت کسب آگاهی

به طورکلی روش ها و بازارهای متنوعی برای سرمایه گذاری وجود دارد که هرکدام معایب و مزایای مختص به خود را دارند. یک سرمایه گذاری خوب در بین انواع سرمایه گذاری ها، در ابتدا باید بازدهی بیشتری نسبت به تورم داشته باشد. در غیر این صورت نمی تواند در حفظ ارزش پول و قدرت خرید، موثر باشد. علاوه بر این، میزان ریسک، نقدشوندگی، سهولت سرمایه گذاری، حداقل سرمایه مورد نیاز و. از جمله پارامترهای تاثیرگذار در انتخاب گزینه مناسب سرمایه گذاری هستند. در این میان صندوق های سرمایه گذاری روشی بر .

سیطره بورس بر عوامل کاهنده شاخص و تقویت رنگ سبز بازار

سهام نشان از احتیاط سرمایه گذاران خرد برای انجام معامله دارد. در میان گروه های صنعتی نیز بیشترین خروج سرمایه حقیقی به گروه های بانک ها و مؤسسات اعتباری ، فلزات اساسی و بیمه و صندوق های بازنشستگی اختصاص داشت. سه عامل کاهش شاخص های بورس الیاس کشاورز، کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، گفت: هرچند روند نزولی شاخص ها متوقف شده است، اما نیرو .

شرایط و زمان عرضه بلوک 3.93 درصدی شرکت بیمه اعلام شد

به گزارش می متالز، بلوک 3.93 درصدی سهام شرکت بیمه آرمان با موضوع فروش اوراق بهادار توقیفی متعلق به بانک ایران زمین بطور عمده و نقد در بازار پایه فرابورس به فروش می رسد. به این ترتیب، مقرر شده 98 میلیون و 274 هزار و 490 سهم در نماد "آرمان 4" روز شنبه 21 خرداد از طریق کارگزاری بانک سپه عرضه شود. در این واگذاری قیمت پایه هر سهم 5075 ریال، قیمت پایه کل 49.8 میلیارد تومان و سپرده حضور در .

نقش بانک مرکزی و دولت در اصلاح بازار بورس چیست؟ | در جستجوی سیگنال اصلی اصلاح بازار

صعودی داشته اند انتظار می رفت بازار امسال اعتماد به ابزارهای مالی زیان سال های گذشته را تا حدودی جبران کند. دولت از همین ابتدای سال با کمبود منابع مواجه شده است و ابتدای خرداد امسال نخستین انتشار اوراق به ارزش 3.2 هزار میلیارد تومان در بورس را کلید زد و همین مساله منجر به خروج نقدینگی از بازار شده است اما واقعیت این است که دولت از همین ابتدای سال با کمبود منابع مواجه شده است و ابتدای خرداد امسال .

اقبال 180 میلیاردی حقیقی ها به فغدیر

اقتصاد آنلاین – سهیل بانی؛ در بورس امروز حقوقی ها حدود 10میلیارد تومان وارد بازار سهام کردند. ارزش کل معاملات خرد چهار هزار و 160میلیارد تومان بود و اشخاص حقوقی 21درصد یعنی 860میلیارد تومان سهام خریدند. بیشترین تزریق پول حقوقی به بورس و فرابورس در سه گروه بانک ها و مؤسسات اعتباری ، بیمه و صندوق بازنشستگی و سرمایه گذاری ها رقم خورد در حالی که برآیند معاملات گروه های فلزات اساسی و .

دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام بانک کارآفرین

سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده باشد. همچنین به اطلاع کلیه سهامداران محترم بانک کارآفرین (شرکت سهامی عام) می رساند با عنایت به ابلاغیه سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر اینکه همه ی شرکت کنندگان در مجمع و دست اندرکاران ملزم به داشتن کارت واکسن بوده و در قرنطینه بیماری نباشند ، در این خصوص توجه سهامداران محترم را به ابلاغیه شماره 121/166547 به تاریخ 1400/10/04 سازمان بورس و اوراق بهادار جلب می نماید. ابلاغیه سازمان بورس در خصوص برگزاری مجامع عمومی با حضور سهامداران .

ثبت ارزش معاملات 108میلیارد تومانی برای صندوق های طلایی

اقتصاد آنلاین – هانا پاکمند؛ بیشترین معاملات صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله امروز به صندوق اعتماد آفرین پارسیان با رقم 235میلیارد تومان تعلق داشت و بعد از آن صندوق با درآمد ثابت کمند دومین ETF پرمعامله لقب گرفت. دارندگان صندوق مختلط آرمان سپهر آشنا (آسام) رشد یک درصدی دارایی خود را نظاره گر بودند. از طرف دیگر مالکان صندوق مختلط سپهر اندیشه نوین (صنوین) با زیان 1.3درصدی در یک روز .

سود رسوب شده سهامداران عدالت کجا رفت؟

در تایید صلاحیت اعضای هیات مدیره شرکت های سرمایه گذاری استانی سهام عدالت زیاد و غیر منطقی است. به گونه ای اعتماد به ابزارهای مالی که در این صورت نوع پرسیدن سوال از اشخاص نیز فرق می کند. البته مجامع سرمایه گذاری استانی ها برگزار نشده و نمی توان سیاست رئیس جدید سازمان بورس را در این خصوص پیش بینی کرد. ولی در دولت قبل که دولت اصلاحات بود، با هر چیزی ستاره دار برخورد می کردند. دبیر فراکسیون سهام عدالت مجلس اضافه کرد .

آشنایی با ابزارهای مالی و منابع مطالعاتی آن در گفت و گو با دکترندابشیری

بررسی چیستی و کارکردهای ابزارهای نوین مالی و معرفی منابع مطالعاتی در گفت و گو با دکتر ندابشیری

بوسیله پیشگامان دنیای مالی به روز رسانی شده در بهمن ۱۳, ۱۳۹۹ 0

گروه پیشگامان دنیای مالی:

در دومین مطلب از سلسله مطالب معرفی کتاب ها و منابع مطالعاتی حوزه اقتصاد،مالی و سرمایه گذاری، سعید دادخواه فعال و پژوهشگر حوزه مالی و بازار سرمایه و عضو شبکه فعالان مالی گفت و گویی را با سرکار خانم دکتر ندا بشیری مدیر ابزارهای نوین مالی و رئیس اداره تحقیق و توسعه فرابورس ایران ترتیب داده است که ایشان ضمن معرفی کتاب های شاخصی در حوزه مالی و ابزار های نوین مالی به ارائه مباحثی در اهمیت بررسی و مطالعه این حوزه از دانش مالی پرداختند.این گفت و گو جهت استفاده همراهان گرامی منتشر می شود:

پیشگامان دنیای مالی:گروه پیشگامان دنیای مالی دو دسته مخاطب دارد که دسته اول عموم افراد علاقه مند به مباحث اقتصاد و مالی و دسته دوم افرادی که بصورت تخصصی و رشته های مرتبط در شبکه فعالین مالی ما در حال فعالیت هستند، بنابراین سؤالاتم را با دو رویکرد عمومی و تخصصی خواهم پرسید.در ابتدا برای ما بفرمایید که وقتی می گوییم ابزار های نوین مالی در واقع در مورد چه چیزی صحبت می کنیم و چه مزایایی برای اقتصاد ، توسعه کشور و تولید داخل دارد؟

دکتر بشیری: ببینید زمانیکه ما در بازارهای سرمایه کار می کنیم در این بازار های سرمایه به تبادل یکسری ابزارهای مالی می پردازیم.یعنی در واقع بازارهای سرمایه محلی برای داد و ستد ابزارهای مالی است.
Financial Instrument یا ابزارهای مالی چیست؟ ابزارهایی برای تامین مالی و تشکیل سرمایه هست.
خب این ابزارهای مالی مانند سهام هستند یعنی ابزارهای سرمایه ای هستند یا می توانند ابزارهایی باشند بابت تامین مالی شرکت از سمت بدهی .بنابراین وقتی که ما میگوییم ابزار مالی یعنی منظورمان اوراق سهام و اوراق بدهی است.این اوراق بدهی را در واقع Commercial Market ها یا در بازارهای مالی متعارف Bond یا اوراق قرضه میگوییم.ولی زمانی که بحث اسلامی Islamic Marketها مطرح می شودیا بازارهای مالی اسلامی ، ما نمی توانیم پولی را مثلا به یک شرکت قرض بدهیم و از آن شرکت سود ثابت بخواهیم چون این کار ربوی است.بخاطر همین، مدل های قرض دهی تبدیل می شود به مدل های مشارکتی.و البته حالتی که سود تقسیم می شود یک مکانیزم هایی (Protection )یا محافظتی وجود دارد برای سرمایه گذار برای اینکه حکم ضمانت را دارد و بصورت اسلامی اصل پول و کف سود را برای شما تضمین می کند و این مشکل اسلامی ندارد.

اوراق مالی اسلامی ما که از این به بعد به آن صکوک خواهیم گفت یک چنین اوراقی هست در پایه عقود اسلامی بنا شده و یک ضامنی هم آمده و اصل مبلغ و یک کف سود را تضمین کرده که از سرمایه گذار محافظت شود.

اما چیزی که تحت عنوان ابزار نوین مالی Financial Instrument Modern می گوییم.ابزارهایی که البته شاید خیلی هم نمیتوان آن را مدرن خواند چون چند سالی هست که تعدادی از آنها بوجود آمده ولی در حال افزایش است.مثلا فرض کنید ابزارهای نوین مالی انواع اوراق صکوکی بوده که یکی پس از دیگری آمده همانطور روزی اوراق مشارکت یک ابزار نوین بوده یا اوراق منفعت دو سه سال پیش ابزار نوین مالی بوده ولی اکنون مرتب در حال انتشار آن هستیم.اوراق مرابحه ، ابزار نوینی بوده و اوراقی بوده براساس انواع عقود مختلف و شما به عنوان شرکت می توانستید با آن تامین مالی کنید و یک سودی هم بین کسانی که مشارکت کردند تقسیم کنید.

اکنون ابزار های نوین مالی تا حدودی به سمت اختیارات معامله رفته و تا حدی سمت آتی ها یا فیوچرز رفته مثلا ما اکنون بحث آتی شاخص را داریم مانند آتی سکه و ابزارهایی مانند آن.

اکنون ما کاری در ابزارهای نوین مالی در فرابورس در حال انجام آن هستیم. اولین ابزار که البته این روزها منتشر شده اوراق اجاره سهام است که ما آمده ایم اعتماد به ابزارهای مالی آن را منتشر کرده ایم اما در حال حاضر ضامن ندارد.آن چیزی که مورد اعتماد بازار به این اوراق هست Rate یا امتیازی است که موسسه رتبه بندی اعتباری آماده و به این اوراق داده است.ما تا الان نقش رتبه بندی های اعتباری را در بازارمان نداشتیم و بسیار کمرنگ بوده اکنون با انتشار این اوراق داریم سعی می کنیم این نهاد های نوین مالی بیایند و کم کم نقش شان را در بازار پیدا کنند

ابزار نوین مالی که می توانیم از آن نام ببریم Ripo هست Repurchase agreement یا اوراق باز خرید.اوراق باز خرید به صورت تجاری و متعارف در دنیا به این صورت است که دارنده اوراق علی الخصوص اوراق با ریت بالا مانند اوراق دولت هستید فرض کنید برای سه روز پول لازم دارید می توانید آن را در یک مکانیسمی وثیقه اش کنید و در بازار در یک حراجی به کمترین نرخ ممکن و به کمترین نرخی که آفر(پیشنهاد) می شود سه روز پول قرض بگیرید و بعد از اینکه پول را باز گرداندید اوراق آزاد میشوند و به کد معاملات شما برمیگردند این در واقع بازار ریپو هست.البته این قرض به شرط زیاده میشودکه مشکل اسلامی دارد.

البته ما در فرابورس آمدیم و گفتیم اوراق به طور کامل منتقل بشود ولی برای پس گرفتن اوراق آمدیم از کال آپشنCall option و پوت آپشن Put option ملزم شده در قرارداد استفاده کردیم که البته یکی از ابزارهای نوین مالی است که هنوز به طور کامل به دلایل مشکلات فنی بخش آی تی به اتمام نرسیده.

اما در پاسخ به بخش دوم سوال شمادر خصوص مزایا برای اقتصاد و توسعه کشور باید عرض کنم دقیقا مزایای آن مربوط به افزایش تسهیلات تامین مالی است بدین صورت که شرکت ها همواره برای اینکه در صنعت بتوانند جایگاه خودشان را داشته باشند و محکوم به شکست و فنا نشوند نیاز دارند که همواره در حال به روزرسانی ساختار مالی خودشان باشند.اما این توسعه نیازمند منابع مالی است گاهی این منابع از جیب سهامدار تامین میشود چیزی که ما آن را تحت عنوان افزایش سرمایه میشناسیم علی الخصوص زمانیکه که ما بخواهیم پول نقد به ساختار شرکت ها تزریق کنیم که منظور آورده نقدی و مطالبات حال شده است.اما گاهی هم هست که افزایش سرمایه می دهیم برای آنکه شکل ترازنامه شرکت را حفظ کنیم و ساختار یافته تر و بهتر باشد که در اینصورت از افزایش سرمایه ازمحل تجدید ارزیابی داریی ها استفاده می کنیم.به این صورت که دارایی های که در اثر تورم افزایش قیمت پیداکرده آن دارایی ها را مجددا ارزش گذاری کرده و ترازنامه شکل بهتر و نظام مند تری پیدا میکند و نهایتا برای دریافت اعتبارات بهتر است.که تحت عنوان اصلاح نظام ساختار مالی آن را می شناسیم.اما گاهی برای اینکه میخواهیم منابع وارد شرکت کنیم و عملیات تامین مالی داشته باشیم همیشه موثر نیست که از جیب سهامداران یا مالکان آن حساب کنیم. گاهی تامین مالی از بانک صورت میگیرد که به آن تامین مالی از بازار پول میگوییم.گاهی هم که میخواهیم از اوراق مالی اسلامی استفاده کنیم یا از اوراق بدهی در بازار متعارف استفاده کنیم که در اینجا اوراق با درآمد ثابت ما باز می شود که شرکت ها می آیند و قرض می گیرند و مراجعه میکنند به بازار سرمایه که پولی را دریافت و سودی را پرداخت میکنند و در سررسید یا maturity اصل پول را پرداخت میکنند.بنابراین بزرگترین مزیت این ابزارها برای توسعه کشور بحث تامین مالی است.

رشد اقتصادی بدون تامین مالی شرکت ها علی الخصوص شرکت های بورسی ما که بار GDP یا تولید ناخالص داخلی بر دوش آنها هست امکان پذیر نیست. گاهی هم اصلا بدون تامین مالی نمی توانیم ظرفیت های جاری را حفظ کنیم چه برسد به افزایش ظرفیت تولید.از سوی دیگر از ابزارهای نوین مالی مانند اختیارات یا آتی یا فیوچرز به صنایع کمک میکند که پوشش ریسک یا Hedge کنند.

فرض کنید شرکتی هستید که به نفت نیاز دارید می روید و برای سه ماه آینده نفت را با یک قیمت ثابتی می خرید که به آن فیوچرز میگوییمکه مطمئن باشید شما سه ماه آینده نفت را تحت هر شرایطی بشکه ای مثلا ۴۷ دلار گرفتید و رساندید به پالایشگاهتان بنابراین روی ۴۷ حساب میکنید و ۴۷ دلار به دستتان می رسد.و حالا ممکن هر تغییراتی برای سه ماه آینده نفت بوجود آید بنابراین شما یک پیش بینی از آینده خود ساخته اید که اساس آن ایجاد پوشش ریسک و محاسبه حاشیه سود آینده استپس در صنایع مختلف استفاده از این ابزارهای نوین مالی برای ادامه کار مهم است.

پیشگامان دنیای مالی: اگر بخواهید کتاب هایی برای آشنایی با این ابزار ها برای مخاطبین علاقمند و دارای تحصیلات مالی و اقتصادی بکنید ،که دارای متن روان و ساده نیز باشد چه منابعی را معرفی میکنید؟

دکتر بشیری: منابعی که بصورت ساده برای آشنایی با ابزارها است بنده یکبار آنها را در سایت بورس مدیا آموزش داده ام.برنامه ای هم در شبکه شتاب هست بنام بازارهای نوین که ما با یک سیری تمام آنها را معرفی کرده ایم.البته چون این مصاحبه همزمان با نمایشگاه کتاب است و اگر بخواهم کتاب هایی در حوزه ابزارهای نوین مالی معرفی کنم اولین کتاب ، کتاب اوراق بهادار بادرآمد ثابت از انتشارات بورس می باشد که تامین سرمایه امید و انجمن مهندسی مالی ایران نیز به انتشار این کتاب کمک کرده اند. کتاب اوراق بهادار با درآمد ثابت شامل پنج جلد می باشد. این کتاب نوشته فرانک جی فبوزی است که در بین دانشجویان مالی بسیار نام آشناست. البته کتابی است که با مفاهیم ساده شروع شده و رفته رفته مشکل میشود.

اما دومین کتابی که میخواهم معرفی کنم ، کتابی در حوزه اوراق مالی اسلامی برای کسانی است که به اقتصاد اسلامی و مالی اسلامی علاقه مند هستند. تمام ابزارهای مالی که منطبق با شریعت اسلام باشد در کتاب ابزارهای مالی اسلامی نوشته مرحوم موسویان (رحمه الله علیه) آمده است. ایشان عضو کمیته فقهی سازمان بورس بوده و بازار سرمایه ایران بسیار به کارهای ایشان مدیون است.در این کتاب آمده اند و ابزارهای مالی اسلامی و عقود اسلامی که براساس این ابزارها ایجاد شده را بیان کرده اند.بنده این کتاب را علی الخصوص به دانشجویان پیشنهاد میکنم که مطالعه کنند.

برای معرفی کتابی که روان و سریع و ساده تر و برای عموم باشد کتابچه ای هست با عنوان کتابچه صکوک ، که رایگان است و براحتی قابل دانلود از سایت شرکت مدیریت دارایی مرکزی که نهادهای واسط را به اوراق اختصاص می دهد می باشد https://sukuk.ir/fa

و البته بتازگی به مناسبت تاسیس سازمان از سایت اطلاع رسانی سازمان بورس هم میتوانید بخش های زیادی از کتاب هایی که بصورت رایگان در اختیار عموم قرار داده شده را استفاده کنید.

پیشگامان دنیای مالی: با هموار کردن مسیر و دسترسی صاحبان بنگاه ها به منابع مالی صاحبان سرمایه که نهایتاً باعث کاهش ریسک و هزینه های هر دو طرف می شود ، می توانیم چنین برداشت کنیم که گسترش دانش و تخصص این ابزارها منجر به بهبود راه های تامین مالی ( از بانک ها به بازار سرمایه)و افزایش تولید داخل و نهایتاً با بهبود وضعیت معیشت خانوارها روبرو خواهیم شد؟

دکتر بشیری: بله ، برداشت کاملا درستی است. اگر ما بتوانیم دانش ابزارهای مالی را گسترش بدهیم این به این معنا هست که افرادی در شرکت های ما و بنگاه های تجاری و اقتصادی ما کار خواهند که برای تامین مالی شرکت فقط به سمت بانک ها نمیروند بلکه به سمت بازار سرمایه نیز می آیند. منبع عظیمی از تأمین مالی و افرادی که آمده اند تا پول خود را به عنوان دارندگان منابع به بنگاه های موردنیاز و سرمایه گذاری کنند در جایی که بازده مناسب مالی دارد.

فرض کنید که ما در امور مالی شرکت ها افرادی را داشته باشیم که فقط بانک و بازار پول را نشناسند بلکه بازار سرمایه را هم بشناسند.به این شکل نقش بازار سرمایه در اقتصاد افزایش پیدا می کند و نقش آن پررنگ تر میشودو این همان چیزی است که ما در کشورهای با اقتصاد پیشرفته داریم .کشورهایی که اقتصاد بزرگی دارند به همان نسبت سایز بازار آنها گسترده تر میشود یعنی اقتصادشان رشد می کند.وقتی اقتصاد رشد می کند یعنی GDP رشد پیدا میکند هر چقدر در افزایش این تولید ناخالص داخلی بازار سرمایه نقش بیشتری داشته باشد یعنی ما داریم به سمت بازار محوری پیش میرویم.ببینید اکثر کشورهایی که اقتصاد متوسط و پایینی دارند میگوییند Bank orintet هستند یعنی تامین مالی شان مبتنی بر بانک است.ولی کشورهایی که اقتصاد آنها کم کم بزرگ میشود به سمت بازار محور شدن رفته اند یا Market orintet شدن میروند.خوب این بازار محور شدن لازمه اش این هست که افراد متخصص در سطح جامعه و در سطح شرکت ها گسترش پیدا کنند و ظرفیت های بازار سرمایه را بدانند و بتوانند که این ظرفیت ها را برای تأمین مالی بنگاه های تجاری و اقتصادی که مشغول به کارند و یا درآن تملک دارند بکارگیرند.

بنابراین یکی از راه های پررنگ شدن بازار در اقتصاد یا بقول شما همان بهبود راه های تامین مالی پرورش نیروی متخصص یا همان گسترش دانش و تخصص ابزارهای نوین مالی است.

پیشگامان دنیای مالی:بعنوان سوال پایانی در خصوص حمایت فرابورس از افرادی که علاقمند به پژوهش در این موضوعات هستند اگر نکاتی هست بفرمایید.

دکتر بشیری: ببینید فرابورس یک شرکت یادگیرنده و چابک است که پر از نیروهای جوان و متخصص که به نوآوری هم در بازار سرمایه کشور و در سطح بین المللی معروف هستبنابراین پژوهشگران در فرابورس دارای جایگاه ویژه ای هستند .
در خصوص حمایت از پژوهش من یک مطلبی را میخواهم خدمت شما عرض کنم ما بزودی در حال دریافت مجوز Sand Box هستیم.در واقع سند باکس بازار سرمایه در فرابورس خواهد بود .

خب سند باکس چی هست ؟ سند باکس به معنی جعبه شنی است و رگولاتوری سند باکس یک محیط آزمون یا یک محیط پایلوت است که برای اینکه ابزاری براساس یک پژوهش یا طرح ، ابزار جدیدی طراحی شده یا بازارِ جدیدی خواست طراحی بشود یا حتی یک نهاد مالی جدید را میخواستیم ایجاد کنیم باید بتوانیم آن را در یک محیطی آزمون کنیم و حین این آزمون متوجه بشویم که آن ابزار مورد قبول و کارکرد واقع می شود و میتواند ادامه دهد یا خیر.در حین این ادامه دادن ما می نشینیم و قانون متناسب با آن را می نویسیم و نگاه میکنیم به کار این ابزار یا نهاد یا بازار و ما به عنوان رگولاتور یا قانون گذار می آییم برای افرادی که ابزار پیشنهادی را میخواهند بنویسند و به سازمان بورس برای تصویب دهند قانون آن را از کارشان می نویسیم.

حین آزمون کردن ابزار نهاد و یا بازار در سند باکس اتفاقی که می افتد این است که قانون گذار از آن نهاد وابزار می آموزد و قانون می نویسد و نهاد و ابزار هم از قانون گذار می آموزد و خطاهای احتمالی خود را اصلاح می کند.بخاطر همین است که در دنیا چند سالی است شما می بینید نهاد ناظر آمده است و رگولاتوری گذاشته و در بعضی از آن آنها رگولاتوری بیمه جدا است و بانک مرکزی هم سند باکس جدا گانه دارد و بورس ها هم سند باکس جدا گانه دارند و بعضی اوقات هم نهاد های پولی و مالی یک سند باکس جداگانه دارند.به هر حال سند باکس بازار سرمایه در فرابورس قرار گرفته و محیط پایلوت آزمونی است برای ایده های نوآورانه ای که در خصوص ایجاد و طراحی ابزارهای جدید و بازار ها و نهادهای جدید .

مسئله دیگر اینکه فرابورس تلاش کرده طی این سال ها هاب فین تک ها باشد.منظور از فین تک هم شرکت های با فناوری و تکنولوژی مالی و ارائه دهنده خدمات مالی است و البته در فین تک ها هم ما کمک هایی میخواهیم انجام دهیم که آنها را ثبت می کنیم و سعی می کنیم در اکوسیستم جای خود را پیدا کنند و یا اکوسیستم را برای فعالیت حاضر کنیم.در صورت لزوم هم در شرایطی که با قوانین و مقررات سازمان بورس تطابق داشته باشد به آنها دیتای لایو یا هیستوری کال یا تاریخی را ارائه میدهیم تا بتوانند اپلیکیشن های خود را آزمون کنند از جهتی دیگر خیلی از ایده ها و پژوهش ها برای اینکه به نتیجه برسد نیاز به تامین مالی دارد و فرابورس میتواند از طریق کرات فاندینگ تامین مالی کند.

برای ایده ها و یا استارت آپ های کوچک که نتیجه پژوهش ها بوده اند آن ها را به ونچر کپیتال فاند یا صندوق های VC یا جسورانه معرفی کنیم که بیایند و درون اکوسیستم قرار بگیرند و به این نتیجه برسند که میتوانند که شراکت داشته باشند یا خیر.

۶ راهکار برای اعتماد سازی بورس و نقش اجرای ۷ عامل در رونق بازار

کارشناس بازار سرمایه ۶ راهکار برای اعتمادسازی پیشنهاد کرد و گفت: تحقق راهکارها به همراه اجرای ۷ عامل باید در رئوس برنامه های کلی وزارت اقتصاد برای رونق بورس باشد.

به گزارش بیداربورس، امیر هوشمند در یادداشتی با تاکید رهبری بر لزوم استفاده کامل از هر فرصت برای خدمت به مردم و تمرکز بر بازسازی انقلابی، عقلانی و خردمندانه در همه عرصه‌های مدیریتی در دیدار اعضای دولت اعلام کرد: به نظر می‌رسد خط مقدم جبهه تحقق این راهبرد، وزارت اقتصاد است.

چرا که راهبردهای انگیزشی مربوط به نظام مالیاتی هوشمند، اصلاح قوانین حاکمیت شرکتی در رفتارهای بورسی، جلوگیری از ناعدالتی ها در بازار سرمایه و نقش حمایتی حقوقی‌ها برای توسعه بازار سهام در همین وزارتخانه طراحی می‌شود. از سوی دیگر ساختار حاکم بر نظام تامین مالی همواره بانک محور بوده که سبب شده نظام پولی به واسطه تقاضای روز افزون با بحران مدیریت نقدینگی و منابع مواجه باشد.

هرچند که در ابتدای دولت یازدهم اقداماتی در جهت تقویت بازار سرمایه صورت گرفت اما مسائل رخ داده در دولت دوازدهم بر بانک محور ماندن ساختار اقتصادی تاکید کرد و به واسطه ناتوانی بانک ها در برآوردن انتظارات سپرده‌گذاران منابع بانکی به سمت بازارهای جایگزین هدایت شد. در این شرایط بانک ها در مواجه با سیل تقاضای برآورده نشده و ناتوان از برآورد این انتظارات باقی ماندند.

مطالعات انجام شده در زمینه بازار پول و سرمایه نشان می‌دهد بخش مالی توسعه نیافته است و نمی‌تواند وظیفه انتقال وجوه از بخش‌های دارای مازاد نقدینگی را به بخش‌های تولیدی و صنعتی به خوبی انجام دهد. برخی از صاحبنظران اقتصادی بر این باورند که علت اصلی چنین وضعیتی و مشکلات عدیده در تأمین مالی سرمایه، فقدان نوآوری‌های مالی و عدم استفاده از ابزارهای نوین تأمین مالی بشمار می‌رود.

بازار سرمایه به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی همیشه مورد توجه دولت ها بوده و نگاه گروه اقتصادی دولت نیز به بازار سرمایه و اهمیت آن در برنامه‌ های پیشنهادی وزیر اقتصاد نمایان است. رئوس برنامه‌هایی که با محوریت تامین مالی بخش غیردولتی مطرح شده، اهمیت ویژه ای دارد. از همین رو به نظر می رسد اعتمادسازی کلید واژه ای است که سکاندار اقتصادی دولت در همه ابعاد دستگاه های اجرایی زیرمجموعه باید به عنوان یک استراتژی قرار دهد.

این ره آورد می‌تواند سبب گسترش حوزه نفوذ و گستره فعالیت متشکل و بازار قانونمند سرمایه در ایران شود و همچنین اهرمی باشد بر کاهش فشار تقاضا بر منابع مالی در بازار پولی که مهم ترین رهگذر برای نجات نظام پولی از بحران تقاضاهای موجود باشد که در نهایت می تواند به بهره مند سازی بخش های تولیدی و صنعتی از منابع حاصل از تجهیز بازار سرمایه باشد.

در همین راستا ۶ راهکار می‌تواند در پیشبرد هدف متعالی اعتمادسازی به مدیریت منابع راهگشا باشد.

۱- تنوع بخشی ابزاری در بازار متشکل سرمایه ایران و بهره گیری از انواع ابزارهای مالی

۲- اصلاح ساختار بازار سرمایه و تعیین چارچوب قانونی مناسب به منظور شفاف سازی نظام پولی و مالی

۳- تدوین مقررات شفاف کننده وضعیت شرکت های سرمایه گذاری از بعد تنظیم و نظارت و قاعده‌مند کردن عملکرد آنها در حوزه سرمایه‌گذاری

۴- فراهم آوردن امکان جذب منابع مالی بین‌المللی برای سرمایه‌گذاران ایرانی

۵- ارتقا قوانین مربوط به مبادلات ارزی و بورس اسعار در بازار سرمایه

۶- ارتقا بازارهای فرعی و بورس کالا و گستره ی سطح پوشش جغرافیایی آنها

به نظر می‌رسد تحقق این راهبرد ۶ گانه است که وزیر اقتصاد می‌تواند به راهبرد اعلامی از سوی مقام معظم رهبری جامه عمل بپوشاند. چراکه یک قاعده پذیرفته شده است که بحران مالی زمانی رخ می دهد که بازارهای مالی مسائل مربوط به خطر اخلاقی و گزینش نامناسب را به درستی درک نکرده و بازار نتواند به شیوه ای کارا پس اندازهای خرد را به سوی بنگاه ها به منظور سرمایه گذاری سوق دهد. پس اندازهایی که تنها در سایه‌ اعتماد است که می تواند از نقش تخریبی به قالبی سازنده تبدیل شود.

به نظر می رسد تحقق موارد فوق و افزایش نقش بازار سرمایه در تامین مالی تولید با توسعه بازار بدهی، متنوع‌سازی اعتماد به ابزارهای مالی ابزارها و محصولات مالی در بازار سرمایه، تسهیل ورود شرکت‌ها به بازار سهام، کاهش هزینه انتشار اوراق با تسهیل مقررات مربوطه، لغو انحصارات و تسهیل مجوزدهی در ارائه خدمات مرتبط با بازار سرمایه مانند سبدگردانی، و کارگزاری و اصلاح نظام حکمرانی شرکتی به منظور مدیریت تعارض منافع میان سهامداران عمده و خرد و ارائه مشوق برای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم مردم در بازار سرمایه رئوس برنامه های کلی وزارت اقتصاد برای رونق بازار سرمایه است.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.