کاربرد شمعدانی


کاربرد شمعدانی

چکیده
مقدمه: ﻋﻠﻒﻫﺎی ﻫﺮز یﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮیﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﺎﻫﺶ دﻫﻨﺪه ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮔﯿﺎﻫﺎن زراﻋـﯽ ﻣﺤـﺴﻮب ﻣـﯽﺷـﻮﻧﺪ. علف‌های ‌هرز از طریق رقابت برای دریافت رطوبت، مواد غذایی، فضا، نور و دی‌اکسیدکربن به‌علاوه آللوپاتی در تولید محصولات زراعی اختلال ایجاد می‌کنند. استفاده از ترکیبات ثانویه با منشاء طبیعی در علف‌های هرز به‌ویژه علف‌هرز مهاجم شمعدانی برگ بریده با توجه به زیست توده بالا می‌تواند راهکار مناسب برای دستیابی به اهداف کاهش آلودگی‌های زیست محیطی ناشی از مصرف سموم سنتزی باشد. بنابراین هدف از تحقیق حاضر، ارزیابی پتانسیل آللوپاتیک مقادیر مختلف بقایای علف‌‌هرز شمعدانی برگ بریده بر صفات مورفولوژیکی و رنگیزه‌های فتوسنتزی کلزا در شرایط گلدان بوده است.
مواد و روش‌­ها: برای این آزمایش، علف‌هرز شمعدانی برگ بریده در مرحله رسیدگی از سطح مزارع شهرستان ساری جمع‌آوری، خشک و سپس پودر گردید. سپس به میزان 2/0، 4/0، 8/0، 6/1 و 2/3 درصد وزنی در گلدان‌های پنج کیلوگرمی با خاک لومی مخلوط شدند. بعد از 40 روز از زمان پوسیده شدن، خاک هر گلدان به‌مدت یک هفته جهت خروج آللوکمیکال‌های گازی پهن و سپس 10 بوته کلزا رقم هایولا 50 کاشته شد. این آزمایش به‌صورت طرح کاملاً تصادفی در سه تکرار در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه گنبدکاووس در سال 1396 به اجرا درآمد. بعد از اطمینان از استقرار گیاهچه‌ها به سه بوته در هر گلدان تقلیل یافت. گیاهچه به‌مدت 30 روز در این شرایط نگهداری و در پایان این مدت صفاتی نظیر طول بلندترین ریشه، سطح برگ، وزن تر و خشک ریشه و برگ و رنگیزه‌های کلروفیلی a ، b ، کل و کاروتنوئیدها مورد سنجش قرار گرفت.
نتایج: مطابق نتایج، اثر مقادیر مختلف بافت شمعدانی برگ بریده اضافه شده به خاک بر صفات مورفولوژیکی و رنگیزه‌های فتوسنتزی کلزا متفاوت بود. به‌طوری‌که مقادیر 2/0، 4/0، 8/0 و 6/1 درصد وزنی از شمعدانی برگ بریده، اثر افزایشی بر سطح برگ، وزن تر و خشک ریشه و برگ، محتوی کلروفیل a ، b ، کل و کاروتنوئیدها ی کلزا نشان دادند. اما این صفات در فراتر از 6/1 درصد وزنی به‌شدت کاهش داشتند. تفاوت در تأثیر بین مقادیر مختلف بقایا مربوط به حد آستانه غلظت آللوکمیکال‌های موجود در آن مـی‌باشـد. در این مطالعه ، وزن تر و خشک برگ کلزا بیشتر از ریشه تحت تاثیر بقایای علف‌هرز شمعدانی برگ بریده قرار گرفت، این می‌تواند به‌دلیل انتقال و تجمع ترکیبات آللوکمیکال ‌که بسته به مقدار آن‌ها به‌طوری‌که اثر افزایشی و یا کاهشی بر این صفات ایجاد می‌نمایند. بر اساس نتایج، میزان کلروفیل b کلزا نیز بیشتر از کلروفیل a تحت تاثیر مواد آللوپاتیک قرار گرفت. این امر بیانگر شدت تنش بالای مواد آللوپاتیک که بیشتر کلروفیل b را مورد هدف قرار می‌دهد.
نتیجه‌گیری: با توجه به این‌که شمعدانی برگ بریده از علف‌های هرز مهاجر به مناطق شمالی ایران می‌باشد و بقایای حاصل از آن بر گیاهان دیگر مضر می‌باشد، لذا پیشنهاد به کاشت گیاهان مقاوم در صورت غالبیت این علف‌هرز می‌باشد. هم‌چنین می‌تواند به‌عنوان کاندیدی برای تولید علف‌کش‌ها با منشا‌ء زیستی در راستای کشاورزی پایدار باشد. این امر نیازمند تجزیه ترکیبات ثانویه موجود در علف‌هرز شمعدانی برگ بریده می‌باشد.

Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

یازرلو نگین، غلامعلی پورعلمداری ابراهیم، اورسجی زینب، نخ‌زری مقدم علی. بررسی پتانسیل آللوپاتیک مقادیر مختلف بقایای علف‌هرز شمعدانی برگ بریده (Geranium dissectum L) بر صفات مورفولوژیکی و رنگیزه‌های فتوسنتزی کلزا. 1. 1398; 6 (1) :114-97

چگونه با الگوی شمعدان چکشی معامله کنیم

الگوهای شمعدانی چکشی یکی از کاربرد شمعدانی پرکاربردترین الگوها در تحلیل تکنیکال است. نه تنها در کریپتو، بلکه در سهام، شاخص ها، اوراق قرضه و معاملات فارکس. شمع های چکشی می توانند به معامله گران قیمت کمک کنند تا پس از روندهای صعودی یا نزولی، معکوس های احتمالی را تشخیص دهند. بسته به زمینه و بازه زمانی، این الگوهای شمع ممکن است یک معکوس صعودی در پایان یک روند نزولی یا یک معکوس نزولی پس از یک روند صعودی را نشان دهند. همراه با سایر شاخص های فنی، شمع های چکشی ممکن است به معامله گران نقاط ورود خوبی برای موقعیت های لانگ و کوتاه بدهد.

شمع های چکشی صعودی شامل چکش و چکش معکوس هستند که پس از یک روند نزولی ظاهر می شوند. تغییرات نزولی شمع های چکشی شامل مرد آویزان و ستاره تیرانداز است که پس از یک روند صعودی رخ می دهد.

چکش کندل استیک صعودی زمانی شکل می‌گیرد که قیمت پایانی بالاتر از قیمت افتتاحیه باشد، که نشان می‌دهد خریداران قبل از پایان دوره معاملاتی، کنترل بازار را داشتند.

چکش معکوس زمانی تشکیل می شود که قیمت افتتاحیه کمتر از قیمت بسته شود. فتیله بلند بالای بدنه نشان می دهد که فشار خریدی وجود داشت که سعی داشت قیمت را بالا ببرد، اما در نهایت قبل از بسته شدن شمع به پایین کشیده شد. در حالی که به اندازه شمع چکشی معمولی صعودی نیست، چکش معکوس نیز یک الگوی معکوس صعودی است که پس از یک روند نزولی ظاهر می شود.

کاربرد شمعدانی

سابقه و هدف: درد حسی است پیکری که در بسیاری از موارد نشانه‌ای برای شناسایی بیماری‌ها می‌باشد. گیاه شمعدانی عطری یکی از گیاهان دارویی محسوب می‌گردد که در طب سنتی کاربرد دارد. هدف از این مطالعه بررسی اثر ضد‌دردی عصاره هیدروالکلی برگ گیاه شمعدانی عطری در موش سوری نر می‌باشد. روش کار: در این مطالعه تجربی از 42 سرموش سوری نر در 6 گروه 7 سری استفاده شد.گرو‌های مورد آزمایش شامل: گروه کنترل (دریافت کننده نرمال سالین، 25/0 میلی لیتر، داخل صفاقی)، گروه شاهد مثبت، دریافت کننده مورفین ( 1میلی گرم بازاء هر کیلو گرم کاربرد شمعدانی وزن بدن، داخل صفاقی)، گروه‌های تیمار شده با عصاره هیدرولیکی برگ گیاه شمعدانی عطری)با دوز‌های100، 200 و 600 میلی‌گرم به ازاء کیلو گرم وزن بدن، داخل صفاقی) و گروه تیمار شده با نالوکسان(1/0 میلی‌گرم به ازاء کیلو گرم وزن بدن + 200 میلی‌گرم عصاره به ازاء کیلو گرم وزن بدن). به منظور ارزیابی اثرات ضددردی عصاره از آزمون‌های تیل فیلیک وتست رایتینگ استفاده شد. داده‌های حاصله با استفاده از روش آماری ANOVA و تست تعقیبی Tukey مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان دادکه دوز 100 میلی‌گرم به ازاء کیلو گرم وزن بدن عصاره فاقد اثر معنی دار در کاهش درد بود. دوزهای 200 و 600 میلی‌گرم به ازاء کیلو گرم وزن بدن عصاره سبب کاهش معنی‌دار درد در مقایسه با گروه کنترل گردیدند. همچنین دوز 600 میلی‌گرم به ازاء کیلو گرم وزن بدن شمعدانی عطری بیشترین اثرضددردی را در مقایسه با مورفین نشان دادp<0.001)). استفاده از نالوکسان + عصاره دوز 200 میلی‌گرم به ازاء کیلو گرم وزن بدن نشان داد که دارای کاهش معنی دار نسبت به گروه دریافت کننده مرفین و افزایش معنی دار نسبت به گروه کنترل در کاهش درد بود (P<0.01) نتیجه‌گیری: عصاره‌ی برگ گیاه شمعدانی عطری دارای اثر ضد دردی قابل ملاحظه و معنی داری در موش سوری می‌باشد. احتمال دارد که عصاره برگ گیاه شمعدانی عطری به دلیل دارا بودن ترکیبات فلاونوئیدی دارای اثر بر سیستم ضد دردی اوپیوئیدی باشد.

Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Heydari N, Mirazi N. Study of antinociceptive effects of Pelargonium geraveolens L. leaves hydroethanolic extract in male mice. ارمغان دانش. 2016; 20 (11) :972-984
URL: http://armaghanj.yums.ac.ir/article-1-1007-fa.html

حیدری ندا، میرازی ناصر. بررسی اثر ضد دردی عصاره هیدرواتانولی برگ گیاه شمعدانی عطری (Pelargonium graveolens L. ) در موش سوری نر. ارمغان دانش. 1394; 20 (11) :984-972

کاربرد شمعدانی

همه چیز در مورد زالزالک و بارداری و خواص و عوارض

همه چیز در مورد زالزالک و بارداری و خواص و عوارض

همه چیز در مورد زالزالک و بارداری و خواص و عوارض زالزالک و بارداری ،زالزالک بارداری،زالزالک برای بارداری،زالزالک برای بارداری ضرر دارد،زالزالک دردوران بارداری ، زالزالک در بارداری ، خواص زالزالک در …

خواص و فواید دارویی مصرف گیاه برباله در طب سنتی چیست

خواص و فواید دارویی مصرف گیاه برباله در طب سنتی چیست

برباله برباله ,گیاه برباله,خواص گیاه برباله,عکس گیاه برباله,خواص دارویی گیاه برباله,مضرات گیاه برباله,مضرات و خواص گیاه برباله,مصرف گیاه برباله,مصرف گیاه برباله در این مطلب از سایت جسارت می خواهیم در مورد خواص …

خواص روغن و دمنوش و چای گل بابونه شیرازی خشک چیست

خواص روغن و دمنوش و چای گل بابونه شیرازی خشک چیست

بابونه بابونه ,بابونه شیرازی,بابونه خشک,بابونه کاربرد شمعدانی خواص,بابونه و فشار خون,بابونه در بارداری,بابونه گاوی,بابونه برای مو,بابونه برای پوست,خواص بابونه و چای توضیحاتی در مورد بابونه خواص بابونه در بسیاری فرهنگهای سراسر دنیا شناخته شده کاربرد شمعدانی …

روغن شمعدانی

روغن شمعدانی ,روغن شمعدانی برای مو,روغن شمعدانی برای چین و چروک,روغن شمعدانی خواص,طرزتهیه روغن شمعدانی,خرید روغن شمعدانی,خواص روغن شمعدانی برای پوست

روغن شمعدانی , روغن شمعدانی برای مو , روغن شمعدانی برای چین و چروک , روغن شمعدانی خواص

توضیحاتی در مورد روغن شمعدانی

در قدیم الایام گل شمعدانی معروف به گیاه درمانی برای زخم ها بوده است و برای درمان زخم کاربرد داشته است. ♥از این گل برای درمان بیماری وبا، ناراحتی و رفع چین و چروکپوستی و بند آوردن خون ریزی استفاده می شد. این گل که بومی کشور آفریقای جنوبی است به علت بوی معطر و خاصیت دارویی در سراسر جهان کشت می شود.در این مطلب از سایت جسارت در مورد طرز تهیه و خواص روغن شمعدانی برای چین و چروک پوست صحبت میکنیم امیدواریم مورد توجه قرار بگیرد.

خواص کلی روغن شمعدانی

در این مطلب از سایت «ehow» به چند خاصیت این گیاه اشاره می کنیم: گل شمعدانی خاصیت تسکین دهندگی دارد و از اضطراب ، عوارض قاعدگی و یائسگی می کاهد. ـ زخم ها، بریدگی، خراشیدگی، اگزما، بواسیر، قارچ ناخن، بی خوابی، واریس و آفتاب سوختگی را درمان می کند. ـ روغن این گیاه روی موها عملکرد ضدافسردگی دارد و بنابراین استرس و اضطراب را از بین می برد. ـ روغن طبیعی گل شمعدانی ضددیابت است. حشرات را دور نگه می دارد. ـ استفاده موضعی این روغن روی پوست، درد را تسکین می دهد و با عفونت ها مقابله می کند. ـ این روغن بازسازی سلول های پوست را تحریک می کند. ـ برای سوختگی های خفیف مناسب است، زیرا که به طور طبیعی بافت پوست را تقویت و سفت می کند. ـ روغن گل شمعدانی برای درمان سلولیت ها بسیار موثر است . ـ برای تمیز کردن روزانه پوست از روغن این گل استفاده کنید تا علاوه بر تقویت کردن، پوست را در برابر چین و چروک ها محافظت کند.

کاربرد روغن شمعدانی

روغن شمعدانی کاربردهای فراوانی دارد که در اینجا به مهمترین خواص اشاره می کنیم 1. از بین بردن درد عضلات و رفع گرفتگی آنها : مالش 5 قطره روغن گل شمعدانی به همراه یک قاشق روغن جوجوبا بر روی موضع بسیار نافع است . 2. درمان عوارض پوستی : با مالش روزانه دو بار روغن شمعدانی (5 قطره روغن شمعدانی + یک قاشق چایخوری روغن نارگیل ) می توان به درمان کاربرد شمعدانی آکنه و درماتیت کمک نمود. ضمنا برای جلوگیری و ممنوعیت از رشد باکتری ها بر روی پوست و ضد عفونی زخم های پوستی مالش 2 قطره روغن شمعدانی بر روی زخم و پوشاندن آن با گاز استریل ( 2 بار در روز ) کمک به انعقاد و ضد عفونی زخم خواهد شد.روغن شمعدانی اثر بسیار مفیدید در درمان زخم ها ، سوختگی ها و سرمازدگی پوست دارد. 3. بهداشت پوست و مو : کاهش چین و چروک پوست (2 قطره روغن شمعدانی را به لوسیون خود اضافه نمایید ) ماساژ 2 بار در روز و به مدت 2 هفته جهت حفظ طراوت پوست می توانید 1 یا 2 قطره روغن کندر را در یک قاشق چایخوری روغن نارگیل رقیق نموده و آن را روی پوست خود ماساژ دهید. 4. درمان عفونت قارچی پاها : برای درمان عفونت های قارچی پاها به خصوص در بین ورزشکاران می توانید با ماساژ موضع درگیر شده با عفونت با 5 قطره روغن شمعدانی به همراه یک قاشق چایخوری روغن نارگیل به صورت دو بار در روز استفاده نمایید . 5. درمان زونا : ماساژ بدن با سه قطره روغن شمعدانی به همراه یک قاشق غذا خوری روغن نارگیل می تواند در کاهش درد و التهاب در بیماران زونا موثر باشد. 6. درمان اختلالات تنفسی : ماساژ گلو و آغشته کردن مخاط سوراخ بینی به روغن شمعدانی و یا استفاده از بخور می تواند موجب کاهش گلودرد و عوارض تنفسی گردد. 7. خونریزی ها : مالش بر روی بدن بیمار می تواند موجب انعقاد خون و بند آمدن خونریزی گردد 8. درمان بواسیر : اضافه کردن یک قطره روغن شمعدانی به بستنی و یا شیر سویای یخ زده و مالیدن آن به موضع 9. کاهش علائم آلزایمر : با کمک استنشاق بوی روغن شمعدانی می توان در درمان بیماری با پیشرفت های بهتری رو برو گردید 10. از بین برنده بوی بد بدن : ساخت اسپری گیاهی و استفاده از آن به صورت روزانه ( 5 قطره روغن شمعدانی را به پنج قاشق غذاخوری آب اضافه کرده و از آن یک اسپری بسازید ) 11. سایر : روغن شمعدانی محرک تکثیر سلول ها بوده (به صورت بخور) و بسیار مدر می باشد

عوارض روغن شمعدانی

این روغن در کودکان زیر 6 سال و نوزادان نباید مصرف گردد.حتی بوئیدن روغن شمعدانی می تواند موجب مسمویت در این افراد گردد.

نکاتی درباره روغن شمعدانی

برای استفاده از روغن شمعدانی بهتر است از یک روغن رقیق کننده مانند جوجوبا یا نارگیل استفاده شود به دلیل خاصیت منقبض کنندگی این روغن در مورد عروق خونی نباید در افراد با فشار خون بالا تجویز گردد قبل از مصرف حتما تست قطره را انجام دهید ( یک قطره روغن را بر روی بازوی بیمار قرار دهد و 15 دقیقه صبر کنید ، درصورت بروز علائم حساسیت از روغن استفاده نکنید ) در زنان باردار و شیرده نباید از این روغن استفاده نمود.

خواص درمانی روغن شمعدانی

ـ روغن شمعدانی میزان قند خون را تنظیم می کند. ـ چند قطره روغن طبیعی گل شمعدانی را با نصف لیوان آب معدنی مخلوط و روی پوست خشک، چرب، خشک وچرب، سوختگی، آکنه،سرمازده استفاده کنید. این روغن که خاصیت ضدعفونی کننده دارد علاوه بر بهبود بخشیدن، از عفونت نیز پیش گیری می کند. ـ برای کاهش سلولیت روغن شمعدانی را با روغن های ماساژ مخلوط و استفاده کنید. ـ برای مقابله با افسردگی چند قطره روغن را در دستگاه پخش کننده بو بریزید و یا این که چند قطره روی دستمال بریزید و عمیق نفس بکشید. ـ برای تهیه چای گل شمعدانی، اگر از برگ های خشک استفاده می کنید ۲ قاشق مرباخوری و اگر تازه یک قاشق مرباخوری را در یک لیوان آب جوش بریزید و بگذارید به مدت ۵ دقیقه دم بکشد. ـ برای تهیه کمپرس، به مدت ۱۵ دقیقه برگ های خشک آن را در آب جوش دم و صاف کنید و سپس استفاده کنید. ـ برای تهیه روغن، ظرف شیشه ای را تا لبه با گلبرگ ها پر کنید و با روغن زیتون کاملا بپوشانید. ظرف را ببندید و به مدت ۲ هفته در حالی که هر روز تکان می دهید، ظرف را در معرض نور خورشید قرار دهید. این روغن را می توانید تا ۳ ماه در یخچال نگه دارید. منبع:روزنامه خراسان

روش استفاده روغن شمعدانی

روش استفاده: روزی دو مرتبه هر بار دو تا سه قطره بر روی پوست مالیده وده دقیقه پوست را به سمت بالا ماساژ دهید. حتما به سمت بالا ماساژ دهید تا پوست شل و افتاده نشود

موارد مصرف روغن شمعدانی

– روغن شمعدانی روغنی بینظیر است که برای به تعادل رساندن پوست اثری فوق العاده دارد و می تواند باعث شفافیت و درخشش پوست شود و یکی از بهترین روغن های ضد چروک است. – از آنجاییکه روغن شمعدانی هماهنگ کننده هورمون های بدن، نشاط و آرامش بخش است می توان از آن برای کاهش استرس ها و دردهای قاعدگی خانم ها استفاده نمود. – روغن شمعدانی خاصیت خواب آوری قوی دارد و هم چنین باعث آرمش نیز می شود. – روغن شمعدانی یک نرم کننده مو شگفت انگیز است.

روغن های مکمل روغن شمعدانی

روغن های مکمل: روغن پرتقال، روغن لیمو، روغن رازیانه، روغن تخم هویج، روغن ترنج، روغن گل سرخ

روغن شمعدانی برای پوست

استفاده از روغن شمعدانی باعث کشیدگی پوست می‌شود و می‌توانید به عنوان یک داروی طبیعی برای پوست چرب خود استفاده کنید زیرا این روغن می‌تواند پوست را از آکنه‌ها و زخم‌های دوره درمان پاک سازی کند و التهاب‌های پوستی را تسکین بخشد و همچنینف باعث افزایش گردش خون می‌شود.

کاشت گل شمعدانی

دما:شمعدانی معمولی در گستره دمایی وسیعی میتواند رشد کند و گل بدهد.در گیاهان به دست امده از قلمه،دمای شبانه ۲۱ درجه سانتی گراد بهتر از دمای ۱۵ یا ۱۰ درجه گلدهی را تسریع میدهد.در شمعدانی های بذری،افزایش دما از ۱۰ تا ۲۴،سرعت رشد و گلدهی را بالا میبرد.البته در بعضی منابع بیان شده است که دماهای پائین برای گلدهی P.domesticum لازم است و گل انگیزی فقط در دمای کمتر از ۱۷ درجه رخ میدهد.شمعدانی عطری در دمای ۵ تا ۱۰ درجه بیشترین رشد و نمو را از خود نشان میدهد.در تولی اقتصادی شمعدانی،دمای روزانه ۲۰ درجه و شبانه ۱۷ درجه برای گیاه فراهم میکنند.با وجود این در نقاط سرد به ناچار باید در ماه های زمستان و حتی در فصول دیگر شمعدانی ها را به داخل منزل برد یا انها را در گلخانه نگهداری نمود.شمعدانی در محیط داخلی منزل نیز به خوبی رشد و نمو میکند.تهویه هوای اتاق ها،عامل مهمی در زمینه نگهداری شمعدانی است.به طور کلی،شمعدانی گیاهی ویژه اب و هوای متعادل و کمی مرطوب سواحل دریاست.گاهی در باغ ها شمعدانی بلند و قوی میشود ولی در شرایط گلخانه های گرم و خشک و یا سرد و بی نور،چنین رشدی امکان پذیر نیست.در شرایط محیطی سرد و خشک،برگ های مسن شمعدانی قرمز رنگ میشوند. نور:شمعدانی های معمولی به نور مستقیم افتاب نیاز دارند و در سایه،غنچه های گل در انها تشکیل نمیشوند.به همین دلیل در زمستان به خاطر تابش کم افتاب،گل خوبی نمیدهند.از طرفی افتاب شدید برای انها مضر و باید در تابستان برای انها کمی سایه ایجاد کرد.رقم های جدیدی تولید شده که حتی در زمستان گل خوبی میدهند،استفاده از نور مکمل در زمستان که میزان نور کم است باعث تسریع گلدهی میشود.شمعدانی نسبت به طول روز بی تفاوت است.گل انگیزی در شمعدانی معمولی به میزان انرژی تابشی دریافت شده توسط گیاه بستگی دارد. آبیاری:به طور کلی شمعدانی را باید در محلی به نسبت خشک پرورش داد و در فاصله بین دو ابیاری باید خاک گلدان خشک شود.بعضی از رقم ها دارای یک دوره رکود رشدی می باشند که در این حالت نباید ابیاری شوند تا خزان کنند.بر عکس شمعدانی پیچ و شمعدانی عطری نیاز بیشتری به ابیاری دارند و خاک انها باید همیشه مرطوب باشد.تولید کنندگاه از تنش آبی برای کاهش رشد،کنترل ارتفاع گیاه و مقاوم سازی ان پیش از فروش استفاده میکنند. خاک:انتخاب و اماده سازی یک محیط کشت مناسب،رمز موفقیت در تولید شمعدانی است.

تغذیه گل شمعدانی

شمعدانی در زمستان نیاز چندانی به کود ندارد.در سایر فصل ها،محلول پاشی ماهیانه با یک کود کامل و با غلظت کم نتیجه خوبی میدهد.کودپاشی و ابیاری بیش از حد،باعث رشد رویشی زیاد و کاهش تعداد گل میشود.افزایش شمعدانی با قلمه و بذر قابل افزایش است.اگر چه هنوز افزایش با قلمه بسیار رایج است،ولی استفاده از بذر برای افزایش رو به گسترش است.

افزایش گل شمعدانی

شمعدانی با قلمه علفی ساقه که از اول تابستان تا اواسط پائیز از روی گیاهان برداشت میشود،به راحتی امکان پذیر است.قلمه ها را باید از شاخه های جدید گرفت که خود سبز بوده و در ضمن رسیده و تا حدودی چوبی شده باشند،قلمه باید درست از زیر یک گره قطع شود.قلمه باید ساده و به طول ۸-۱۲ سانتی متر و دست کم دارای ۳-۴ گره باشد.برگ های پائینی قلمه و نیز کل باید حذف بشوند.قلمه ها را در ماسه و در محیط گرم گلخانه کشت کنید.استفاده از مواد کاربرد شمعدانی ریشه زایی لازم نیست.در روزهای اول،به قلمه ها سایه داده میشود ولی پس انکه خطر پژمردگی رفع شد،به تدریج به انها نور کافی میدهند.

ایده استفاده از شمعدان شاه عباسی برای روی میز غذا خوری

شمعدان شاه عباسی با رنگ عسلی

برای بالای میز غذا خوری و آشپزخانه چه لوستر باید انتخاب کرد؟

لوستر لابی

لوستر سقفی برای سقف لابی آپارتمان های بزرگ

دسته‌ها

    (15) (169) (5) (7) (19) (30) (119) (93)

آرت لوکس در اجتماعات

09120889544
021-22637933
021-44224252
www.art-lux.ir
Instagram.com/art.lux
لینک کانال @artlux

ارتباط تلفنی

همراه ما در اینستا باشید

پربیننده ترین مطالب

سرویس آشپزخانه دسینی

حباب نقاشی شده شمعدان

ظروف گلدار چینی

سرویس پاسماوری جدید

لوستر مدرن گرد

وبلاگ آرت لوکس

بصورت روزانه و هفتگی بخش وبلاگ آرت لوکس بروز می شود و مطالبی از قبیل آموزش لوازم خانگی برای شما ارسال می شود و هر گونه سوالی باشد در وبلاگ پاسخگوی شما خواهیم بود.

ما در این وبلاگ عکس پروژه های اجرا شده و عکس محصولات خریداری شده مشتریان را به نمایش دیگران می گذاریم تا شاید کمکی برای دیگران در جای جای دنیا باشد.

مشتریان می توانند بعد از خرید محصول از آرت لوکس عکس محصول را در منزل خود برای ما ارسال نمایند.

خرید اینترنتی

برای یک خرید اینترنتی باید از سایتی خرید انجام دهید که دارای مجوز از وزارت صنعت و معدن، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و متصل به بانک باشد. پس با خیال راحت از هر نقطه دنیا از آرت لوکس خرید کنید.

مطالب تصادفی

میز مطالعه دیوار

ظروف کریستال صورتی

لوستر کریستالی رینگی

اگر تلفن های سایت پاسخگوی شما نبودند لطفا سوالات خود را از طریق شبکه های اجتماعی مانند تلگرام، واتس اپ مطرح نمایید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.