معنی و تعریف CRM چیست ؟


ابداع حساب سپرده تجاری

ضوابط قانون اساسی در مورد چگونگی وضع مالیات، روشن و شفاف است. اصل 51 قانون اساسی در این مورد می گوید: «هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود.» در حال حاضر، شناسایی مودیان مالیاتی و مالیات ستاندن از راه های قانونی، جزو صلاحیت های ذاتی سازمان امور مالیاتی است. افزون بر آن، قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 که دست کم تا تصویب نهایی طرح بانکداری مجلس معتبر است، هیچ هدف و ماموریتی برای بانک مرکزی جهت شناسایی مودیان مالیاتی و هموارسازی مالیات ستانی از مشتریان بانک ها تعیین نکرده، بلکه برعکس می گوید: «بانک مرکزی ایران مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری براساس سیاست کلی اقتصادی کشور می باشد.» بنابراین فقط مجلس می تواند بر مردم مالیات برقرار نماید. شناسایی مودیان مالیاتی و وصول مالیات قانونی نیز برعهده سازمان امور مالیاتی است.

با وجود این اصول قانونی اما هفته گذشته در پی ابلاغ مصوبه جدید هیأت عامل بانک مرکزی، موسوم به «دستورالعمل ناظر به حساب سپرده تجاری و خدمات مرتبط با آن»، سوالات زیادی از نظر کارشناسی در مورد مصوبه مورد بحث، جایگاه قانونی و امکان استفاده از مصوبه عالی ترین نهاد اجرایی بانک مرکزی برای هموارسازی مالیات ستانی از موجودی حساب های بانکی و همچنین تاثیرات مثبت و منفی آن بر تسهیلات و سپرده های بانکی مطرح شد. ماجرا از این قرار است که هیأت عامل بانک مرکزی در نیمه اول شهریورماه مصوبه ای را به تصویب رساند و حساب های بانکی مردم را به «حساب سپرده تجاری و غیرتجاری» تقسیم کرد. مدیر روابط عمومی بانک مرکزی نیز با تاکید بر اینکه «رفتار حساب های تجاری مختلف است و الگوهای متفاوتی برای شناسایی و بررسی آنها وجود دارد»، گفت: «حساب های بانکی یک فرد اگر دو شرط را به طور همزمان داشته باشد، ممکن است حساب تجاری تلقی شود؛ اول اینکه تعداد «واریز به» حساب بیش از ۱۰۰ فقره باشد و در عین حال، مجموع مبلغ واریزی هم بیشتر از ۳۵۰ میلیون ریال باشد.» به گفته وی، «براساس بررسی های صورت گرفته، درصد بسیار ناچیزی (کمتر از ۲ درصد) حساب های غیرتجاری، با اجرای مصوبه فوق ممکن است مشمول بررسی به عنوان حساب تجاری باشند.»

ابداع حساب سپرده تجاری

توضیحات روابط عمومی بانک مرکزی نه تنها ابهامات حساب ابداعی جدید، موسوم به «حساب سپرده تجاری» را برطرف نکرد، بلکه بالعکس بر ابهامات پیرامون آن و نقش «حساب سپرده تجاری» در مالیات ستانی از مشتریان بانک ها افزود. پرسش این است که آیا تفکیک حساب های بانکی مردم به «حساب سپرده تجاری» و «حساب سپرده غیرتجاری»، مبنای قانونی دارد، یا صرفا ابتکار عمل بانک مرکزی در کنار مبارزه با پولشویی برای کمک به مراجع مالیاتی در شناسایی مودیان مالیاتی برمبنای نوع حساب، موجودی آن و میزان تراکنش های آن است؟

با نگاهی به مصوبه مورد بحث مشاهده می شود که بانک مرکزی در بخشنامه شماره 148841 مورخ 14 شهریورماه 1401، مستند قانونی تصویب و ابلاغ «دستورالعمل ناظر به حساب سپرده تجاری و خدمات مرتبط با آن» را قانون و مقررات مختلف از جمله مواد 10 و 11 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب 1398، تبصره یک ماده 52، بند 3 ماده 59، ماده 67 آیین نامه اجرایی، ماده 14 الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه مورخ 1398/07/21 هیأت وزیران و نیز تبصره یک ماده 9 و ماده 15 دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های بانکی اشخاص مصوب 1398/11/29 شورای پول و اعتبار اعلام کرده است، اما بررسی مواد 10 و 11 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مشخص می کند که در قوانین مورد استناد بانک مرکزی، اصطلاحی به نام «حساب سپرده تجاری» وجود ندارد. از سوی دیگر، باید توجه داشت که مبنای بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور در عملیات بانکی، «قانون عملیات بانکی بدون ربا» مصوب شهریورماه 1362 است. در بند 8 ماده یک این قانون به بانک ها اجازه داده شده تا بنا به درخواست مشتریان حساب قرض الحسنه پس انداز، حساب قرض الحسنه جاری و حساب سرمایه گذاری مدت دار افتتاح نمایند. پس نوع حساب براساس درخواست مشتری است. بنابراین حسابی به نام «حساب سپرده تجاری» یا «حساب سپرده غیرتجاری» که بانک ها با درخواست یا بدون درخواست مشتری ایجاد کنند، در «قانون عملیات بانکی بدون ربا» پیش بینی نشده است. دستورالعمل بانک مرکزی اما این حساب نوظهور را این گونه تعریف کرده است: «حساب سپرده تجاری: هرگونه حساب سپرده بانکی متعلق به مشتری که به عنوان حساب تجاری از سوی سازمان اعلام شده و فعالیت تجاری متناظر با آنها تعیین شده باشد. حساب های فروش پس از تأیید سازمان و نیز حساب های سپرده اشخاص حقوقی، حساب تجاری محسوب می شوند.»

از منظر مبانی عملیات بانکی بدون ربا، این تعریف واجد این اشکال است که از نظر بانکی فقط موجودی «حساب های سپرده گذاری مدت دار» متعلق به سپرده گذاران محسوب می شود، ولی موجودی حساب های قرض الحسنه پس انداز و حساب های جاری همه اشخاص حقیقی یا حقوقی، چون برمبنای عقد قرض افتتاح می شوند و از نظر شرعی نیز عقد قرض از عقود تملیکی است، بنابراین موجودی حساب های قرض الحسنه جاری و پس انداز جزو منابع داخلی بانک هاست، ولی بانک متعهد به پرداخت تمام یا بخشی از موجودی در هر زمان به درخواست یا دستور دارنده حساب (در قالب درخواست از بانک یا صدور چک) است. ‎مانند حساب سپرده گذاری مدت دار که قانونگذار، این حساب را به همین نام معرفی کرده است. بنابراین حداقل برای نگارنده به عنوان یک پژوهشگر بانکی، مبنای قانونی تقسیم حساب های بانکی مردم به «حساب سپرده تجاری» و «حساب سپرده غیرتجاری» (حداقل در قانون عملیات بانکی بدون ربا به عنوان پایه اصلی عملیات بانکی بدون ربا) نامشخص است، اما برای رفع این ابهام قانونی ممکن است این نظریه مطرح شود که شاید مبنای قانونی بانک مرکزی برای تقسیم حساب های بانکی مردم به «حساب سپرده تجاری» و «حساب سپرده غیرتجاری» در واقع، تاجر شناختن دارندگان حساب های بانکی برمبنای مبلغ و میزان موجودی حساب و تعداد تراکنش ها و انطباق آن با مقررات قانون تجارت است؛ بدین استدلال که از دیدگاه قانون تجارت، تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار دهد. براساس ماده 2 قانون تجارت، «معاملات تجارتی از قرار ذیل است: 1-خرید یا تحصیل هر نوع مال منقوض به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی در آن شده یا نشده باشد. 2-تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد. 3-هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری ( کمیسیون) و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود از قبیل تسهیل معاملات ملکی یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رسانیدن ملزومات و . . 4-تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه برای رفع حوائج شخصی نباشد. 5-تصدی به عملیات حراجی. 6-تصدی به هر قسم نمایشگاه های عمومی. 7-هر قسم عملیات صرافی و بانکی. 8-معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیرتاجر باشد. 9-عملیات بیمه بحری و غیربحری. 10-کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی یا خارجی و معاملات راجع به آنها.»

فعالیت های مذکور به طور کلی، تجاری است. پس هر کسی که این فعالیت های ذاتا تجاری را انجام دهد، از دید قانون تجارت، تاجر شناخته می شود. در واقع، ملاک تاجر بودن، نوع فعالیت است. اما قانون تجارت، ملاک دیگری نیز برای تشخیص تجاری یا غیرتجاری بودن عملیات تجاری تعیین کرده است. ماده 3 قانون تجارت در این زمینه گفته است: «معاملات ذیل معنی و تعریف CRM چیست ؟ به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها، تجارتی محسوب می شود: کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانک ها. کلیه معاملاتی که تاجر یا غیرتاجر برای حوائج تجارتی خود می نماید. کلیه معاملاتی که اجزا یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می نماید.» اما حتی برمبنای قانون تجارت نیز نمی توان براساس گردش مالی حساب های مردم، حساب های بانکی آنان را به عنوان «حساب سپرده تجاری» به مراجع مالیاتی معرفی کرد؛ زیرا در این مصوبه حساب های کلیه اشخاص حقوقی بلااستثنا به عنوان حساب تجاری معرفی شده اند. در این صورت، آیا موسسات غیرانتفاعی و غیرتجاری و یا مدیران مجموعه های بزرگ ساختمانی نظیر مدیران برج های مسکونی و تجاری که شارژ ماهانه هر واحد به حساب های شخصی آنان واریز می شود، بر مبنای گردش حساب های شان تاجر محسوب می شوند؟ پاسخ بدین سوال برمبنای قانون تجارت، منفی است، اما برمبنای مصوبه اخیر بانک مرکزی، مثبت است! در مجموع، گوشه ای از اشکالات وارده بر مصوبه اخیر بانک مرکزی عبارتند از:

اول؛ تفکیک حساب های بانکی مردم به «حساب سپرده تجاری» و «حساب سپرده غیرتجاری»، کاملا مغایر با اصول و مبانی مذکور در قانون عملیات بانکی بدون ربا و مقررات قانون پولی و بانکی کشور است. در این قوانین، گروه بندی حساب های بانکی مردم به «حساب سپرده تجاری» و «حساب سپرده غیرتجاری»، مبنای قانونی ندارد و پیش بینی نشده است.

دوم؛ بیشتر مستندات قانونی بانک مرکزی برای صدور این مصوبه، فقط ناظر به تکلیف این بانک برای مبارزه با پولشویی است، اما به نظر می رسد این مصوبه بیشتر از مبارزه با پولشویی، راه را برای وصول مالیات از مشتریان بانک ها هموار می کند؛ در حالی که هموارسازی وصول مالیات، جزو وظایف و مسئولیت های قانونی بانک مرکزی نیست. بند 3 ماده 59 آیین نامه اجرایی و ماده 14 قانون مبارزه با پولشویی که در بخشنامه به عنوان مستند بانک مرکزی برای ابداع «حساب سپرده تجاری» اعلام شده نیز صرفا حاکی از ماموریت قانونی بانک مرکزی برای «شناخت ماهیت، هدف و میزان فعالیت ارباب رجوع طی برقراری تعامل کاری» است.

سوم؛ افزون بر آن و براساس همین مقررات، «اشخاص مشمول - از جمله بانک ها - مکلفند به منظور پایش مستمر ارباب رجوع در فرآیند شناسایی معمول و نیز ارزیابی خطرپذیری (ریسک) برقراری تعاملات کاری با آنها، نسبت به تعیین سطح فعالیت ارباب رجوع مطابق این آیین نامه و سایر الزامات تعیین شده توسط مرکز با همکاری دستگاه های متولی نظارت اقدام کنند.» بدین ترتیب، سوال این است که در کدام یک از این مستندات قانونی مورد اشاره، بانک مرکزی مجاز به ابداع «حساب سپرده تجاری» برمبنای 100 تراکنش و سقف موجودی بالای 35 میلیون تومان شده است؟

چهارم؛ تجربه نشان داده که در این گونه موارد، مالیات گریزان برای رهایی از بار مالی این مصوبه به پدیده اجاره کارت عابربانک و صوری سازی حساب های بانکی روی می آورند. در نتیجه گسترش حساب های اجاره ای و استفاده از حساب های بانکی افراد ناشناس، از جمله آثار منفی این مصوبه پیش بینی می شود. بنابراین ضروری است برای جلوگیری از این پدیده منفی، اقدامات لازم توسط بانک مرکزی صورت گیرد.

پنجم؛ همچنین در ماده 12 این دستورالعمل، بانک ها موظف شده اند که هرگونه اعطای تسهیلات ریالی و ارزی را منوط به وجود حساب تجاری به نام متقاضی تسهیلات و کارسازی وجه آن در حساب تجاری وی نمایند. در ماده 13 دستورالعمل نیز مقرر شده که «مؤسسه اعتباری موظف است صدور هرگونه ضمانت نامه و نیز گشایش هرگونه اعتبار اسنادی را منوط به وجود حساب تجاری به نام ضمانت خواه/متقاضی اعتبار نماید». معنای غیرمستقیم حقوقی این عبارات، مالیات بر تسهیلات و سپرده ها و همچنین بر تعهدات بانکی است؛ در حالی که الزام مردم به اینکه برای دریافت تسهیلات و تعهدات بانکی بایستی حساب تجاری افتتاح کنند نیز فاقد مستند قابل قبول قانونی است. ضمنا کارشناسان بانکی می گویند که براساس ضوابط بانک مرکزی گویا در تسهیلات مشارکتی بایستی آورده بانک و شریک در حساب مشترک واریز شود، نه حساب اختصاصی تسهیلات گیرنده. حال پرسش این است که آیا همه حساب های مشترک باید به صورت «حساب سپرده تجاری» باز شوند تا همه دارندگان امضای مجاز حساب مشترک تاجر محسوب می شوند؟

ششم؛ در ماده 17 این دستورالعمل آمده است: «تفکیک حساب های تجاری از حساب های غیرتجاری مشتریان نزد مؤسسه اعتباری باید به نحوی باشد که مؤسسه اعتباری قادر به پایش رفتار مالی مشتری برمبنای عملیات تجاری و غیرتجاری وی، اجرای سیاست های تشویقی و نیز اعمال کنترل های مذکور در دستورالعمل به صورت سامانه ای باشد.» در ماده 18 این دستورالعمل نیز بانک ها مکلف شده اند تا «رفتار مالی دارندگان حساب های سپرده نزد خود را مستمرا تحت رصد و ارزیابی داشته باشد.» در مورد این مقررات، یک پرسش ساده آن است که بانک ها چه ابزارهایی در اختیار دارند تا رفتارهای مشتریان را مرتبا تحت پایش و رصد و ارزیابی مالیاتی قرار دهند؟!

هفتم؛ روابط عمومی بانک مرکزی برای شناختن «حساب سپرده تجاری»، به قاعده «واریزی بیش از 35 میلیون تومان به اضافه 100 تراکنش بانکی» استناد کرده است. نگارنده چندین بار بخشنامه بانک مرکزی و مصوبه هیأت عامل این بانک را مرور کرد، ولی نشانی از قاعده 35 میلیون تومان + یکصد تراکنش بانکی در آنها نیافت. پس مستند قانونی این قاعده چیست و مرجع قانونی تعیین و تصویب آن کیست؟ در پاسخ به این سوال، علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی با بیان آنکه این قاعده وحی منزل نیست، چنین رفع ابهام کرد: «برخی موارد هم مطرح شد که هر 100 تراکنش واریز به حساب با مجموع ۳۵ میلیون تومان تجاری محسوب می شود که این وحی منزل نیست بلکه یک نشانه است و این امکان وجود دارد فردی هزار تراکنش واریز به حساب داشته باشد، اما حساب وی تجاری محسوب نشود؛ چراکه امکان دارد فردی روزانه صدها تراکنش خرید داشته باشد. به طور مثال، فردی روزانه ده ها بار برای خرید مایحتاج اقدام می کند یا از طریق سایت های اینترنتی خرید می کند که این قبیل موارد به هیچ وجه مشمول مالیات نیست و یا مثلا فردی در بورس معامله می کند به هیچ وجه مشمول نیست؛ چراکه در هنگام خرید در بورس نیم درصد مالیات از حساب خریدار کسر می شود و یا مثلا فردی اقدام به فروش خانه مسکونی می کند و ۵ میلیارد تومان به حساب وی واریز می شود، به هیچ وجه این فرد مشمول نیست.»

هشتم؛ از تبعات این مصوبه بر حساب بانکی صاحب منصبان برخوردار از حقوق های نجومی گذر می کنم، اما با این گرانی و تورم نفسگیر که از بدیهی ترین آثار آن، گسترش افسارگسیخته نقدینگی و گردش مستمر پول در حساب های بانکی مردم است، اعمال این قاعده (35 میلیون موجودی حساب + 100 تراکنش بانکی) برای شناخت «حساب سپرده تجاری» از «حساب سپرده غیرتجاری» چندان سخت نیست. فقط چند قلم لوازم خانگی ساده و غیرلاکچری بیش از یکصد میلیون قیمت دارد. برای هر خرید ساده مایحتاج روزانه از میادین میوه و تره بار شهرداری و نه از میوه فروشی های لوکس باید در هر بار بیش از یک میلیون خرج کرد و به حساب فروشنده واریز نمود. خرید یک کیسه 20 کیلویی برنج ایرانی نیز نزدیک به دو و نیم میلیون هزینه دارد. افزون بر این اقلام، سقف مبالغ واریزی به حساب های شخصی مدیران قرض الحسنه خانگی و مدیران ساختمان مجموعه های مسکونی و تجاری قطعا بیش از 35 میلیون تومان و تعداد تراکنش های بانکی حساب های آنان نیز بیش از یکصد فقره است. آیا همه این افراد را باید تاجر دانست و حساب همگی آنها را «حساب سپرده تجاری» محسوب کرد؟ چه نهاد و مرجعی مسئولیت آن را برعهده خواهد گرفت؟

مخلص کلام آنکه وصول قانونی مالیات، جزو ماموریت های قانونی و صلاحیت های ذاتی سازمان امور مالیاتی است. فرار از مالیات قانونی نیز مجاز نیست. در عین حال، حفظ ارزش پول ملی و صیانت از سپرده های مردم و سیاست گذاری بانکی برمبنای قوانین بانکی به ویژه قانون عملیات بانکی بدون ربا و نظارت بر عملکرد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری و نیز مبارزه با پولشویی از طریق شبکه بانکی کشور، جزو ماموریت های قانونی بانک مرکزی است. بنابراین باید به گونه ای سیاست گذاری کرد که هر دستگاه اجرایی، ماموریت ها و وظایف قانونی خود را انجام دهد و تکلیفی فراتر از قانون برای مردم و شبکه بانکی ایجاد نشود. مصوبات قانونی بانک مرکزی قطعا لازم ‎الاجراست، اما اگر قرار است از انواع تسهیلات و سپرده های بانکی مردم، مالیات گرفته شود، تنها مرجع صالح در این زمینه، مجلس شورای اسلامی است.

نرم‌افزار مدیریت پروژه آنلاین ، ابزار دورکاری و مدیریت کسب‌وکار
با رویکرد شبکه اجتماعی

Get it on Google Play

۹ مرداد ۱۴۰۱ - اضافه شدن امکانات مختلف مانند گانت چارت، نظرسنجی و .

قابلیت گانت چارت برای مدیریت بهتر پروژه‌ها و همینطور امکانات مختلفی از جمله نظرسنجی، پین پیغام‌ها و . اضافه گردید.

۳۰ دی ۱۴۰۰ - بهبود موتور جستجوی هوشمند، مانیتورینگ بهتر پروژه‌ها و .

موتور جستجوی هوشمند میزیتو قوی‌تر شد و امکانات مختلفی از جمله مانیتورینگ بهتر پروژه‌ها اضافه گردید.

۲۵ مهر ۱۴۰۰ - بهبود بخش‌های مختلف شامل: مدیریت اسناد مالی، وظایف و .

اضافه شدن نمودارهای مختلف مالی، بهبود رابط کاربری بخش وظایف، امکان پرینت از بخش‌های مختلف و .

۱۱ مرداد ۱۴۰۰ - امکان منشن افراد، کپی پروژه و .

هنگام گفتگو و یا گزارش وظیفه، همکارانتان را منشن کنید. وظایف با چند مسؤول انجام تعریف نمایید و .

۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ - امکان ویدئو کنفرانس، چک لیست وظایف و .

با همکارانتان به صورت تصویری ارتباط برقرار کنید. برای وظایف چک لیست و یا مهلت تعریف کنید.

۲۹ بهمن ۹۹ - نمایش وظایف در تقویم ماهیانه، دبیرخانه (دفتر اندیکاتور) و .

جهت مدیریت بهتر وظایف، آنها را در قالب تقویم، با قابلیت‌های مختلف مشاهده نمایید.

۲۹ شهریور ۹۹ - نمایش بورد وظایف مانند Trello

جهت مدیریت بهتر پروژه‌ها امکان تعریف بورد وظایف مانند ترلو به میزیتو اضافه شد.

۱۹ خرداد ۹۹ - اضافه شدن امکانات پروژه پیشرفته، صورتجلسات پیشرفته و .

امکانات جدیدی جهت مدیریت بهتر پروژه‌ها و صورتجلسات در میزیتو اضافه شدند.

۱۱ اردیبهشت ۹۹ - ایجاد پلن سازمانی

اضافه شدن قابلیت‌های جدید در پلن سازمانی مانند مانیتورینگ فروش، ثبت فرصت‌های مالی، افزوده شدن کاربر مهمان و .

۵ دی ۹۸ - امکانات جدید در مدیریت پروژه

پیشتیبانی از وظایف تکرار شونده، ایجاد وظیفه در پرونده مشتریان، گزارش کارهای انجام شده روزانه، آلارم سررسید وظایف و .

۲۴ مرداد ۹۸ - پشتیبانی از امکانات جدید مدیریتی

مانیتورینگ وظایف اعضای میزکار، تغییرات در قسمت داشبورد، پرونده مشتریان، نامه‌ها و .

۱۶ خردادماه ۹۸ - افزایش قابلیت‌های مختلف جهت مدیریت بهتر وظایف

اضافه شدن قابلیت‌های مختلف در قسمت وظایف از جمله ثبت پیشرفت، ثبت گزارشات، مدیریت بهتر وظایف در حال پیگیری و .

۲۵ اسفندماه ۹۷ - بهبود مانیتورینگ

اضافه شدن نمودارها و آمارهای مختلف در قسمت مانیتورینگ و همچنین قابلیت مانیتورینگ وظایف تیم

همکاران ما به صورت اختصاصی

جهت راه‌اندازی و آموزش رایگان در کنار شما هستند.

با میزیتو کسب‌و‌کار خود را بهتر مدیریت کنید

و با همکارانتان در محیطی اختصاصی ارتباط مستمر داشته باشید

با همکارانتان به صورت لحظه‌ای در ارتباط باشید

از این پس از شبکه اجتماعی اختصاصی میزیتو برای ارتباطات سازمانی خود استفاده نمایید. با همکارانتان به صورت معنی و تعریف CRM چیست ؟ آنلاین در قالب فردی و یا گروهی گفتگو کنید.

 • به راحتی با همکارانتان گفتگو و چت کنید.
 • فایل‌های خود را به اشتراک بگذارید.
 • جزئیات گفتگوها را با جزئیات زمان‌های دیده شدن پیام مشاهده کنید.
 • تمامی افراد را نسبت به پیشرفت کارها در جریان بگذارید.

مدیریت پروژه را به صورت آنلاین انجام دهید

در میزیتو می‌توانید برای کارهای گروهی خود، پروژه تعریف کنید و از طریق نمودارها از روند پیشرفت آنها مطلع باشید.

 • در مورد نحوه انجام وظایف با همکارانتان گفتگو کنید.
 • به صورت لحظه‌ای از روند پیشرفت پروژه مطلع شوید.
 • کارفرمای خود را جهت نظارت پروژه به صورت مهمان در پروژه دعوت کنید.
 • از مانیتورینگ پروژه جهت بررسی جزئیات کارها استفاده کنید.
 • همیشه و از همه جا به مستندات پروژه دسترسی دارید.
 • به صورت لحظه‌ای تغییرات وضعیت پروژه‌ها را مشاهده کنید. (نمودار پیشرفت، آخرین فعالیت و اطلاعات مربوط به هر پروژه به صورت لحظه‌ای به روز می‌شود)
 • دستیار میزیتو همیشه کارهایتان را به شما یادآوری می‌کند.

کارهایتان را سر وقت انجام دهید

اگر بدانید چه کاری را باید در چه زمانی انجام دهید، کار گروهی خیلی روان‌تر و سریع‌تر پیش می‌رود.

 • پروژه و یا دسته‌بندی دلخواه خود را ایجاد نمایید.
 • وظایف خود و همکارانتان را ایجاد و به آنها انتساب دهید.
 • زمان یادآوری برای وظایف تعریف کنید.
 • می‌توانید از زمان‌های یادآوری دوره‌ای (تکرار شونده) جهت یادآوری استفاده کنید.
 • برای هر وظیفه برچسب‌های دلخواه خود را بچسبانید.
 • کارتابل کاری خود را به صورت کامل مشاهده نمایید.
 • کارهایی که برای دیگران تعریف کرده‌اید را پیگیری کنید.

بورد پروژه را بر اساس نیاز خود ایجاد کنید

برای نمایش و مدیریت بهتر وظایف، بورد پروژه را بر اساس نیاز پروژه خود ایجاد کرده و وظایف را در لیست‌های آن بچینید.

 • هنگام ایجاد بورد، لیست‌های جدید را با رنگ دلخواه ایجاد کنید.
 • می‌توانید از الگوهای مختلف از جمله کانبان، واحدهای سازمانی، اعضای تیم و روزهای هفته جهت ایجاد لیست وظایف استفاده نمایید.
 • می‌توانید لیست‌ها را در بورد پروژه با یکدیگر جابجا کنید.
 • وظایف را از یک لیست به لیست دیگر انتقال دهید.
 • جهت تعیین اولویت وظایف در لیست‌ها، آنها را در لیست مربوطه جابجا کنید.

نامه‌های خود را ایجاد و گردش دهید

در صورت نیاز به داشتن فرآیند (مانند درخواست مرخصی)، می‌توانید نامه خود را ایجاد کرده و به شخص مربوطه ارسال نمایید.

 • نامه‌ها را با موضوعات و متن دلخواه ایجاد کنید.
 • نامه را به دریافت‌کنندگان دلخواه ارجاع دهید.
 • روی نامه‌ها پاراف بزنید و به نفر دیگر ارجاع دهید.
 • وضعیت دیده شدن نامه توسط دریافت‌کنندگان را بررسی کنید.
 • جهت طبقه‌بندی بهتر نامه‌ها، از برچسب‌ها استفاده نمایید.
 • بر اساس پارامترهای مختلف، نامه‌های خود را جستجو و پیدا کنید.
 • در صورت اتمام کار با نامه، آن را آرشیو نمایید.

به ازای هر مشتری، پرونده‌ای پویا تشکیل دهید

جهت مدیریت بهتر مشتریان، تیم مدیریتی و فروش می‌توانند اطلاعات مربوط به مشتریان را با یکدیگر به اشتراک گذاشته و از روند ارتباط با مشتری با خبر شوند.

 • کلیه وقایع، تماس‌ها و صورتجلسات مربوط به مشتری را ثبت و با تیم فروش به اشتراک بگذارید.
 • اسناد مالی مرتبط با مشتری را ثبت و گزارش آن را در پرونده مشاهده نمایید.
 • سرنخ‌ها و فرصت‌های فروش با مشتری را در پرونده آن ثبت و گزارش آن را نیز در پرونده مشاهده نمایید.
 • جهت طبقه‌بندی بهتر پرونده‌ها از برچسب‌ها استفاده کنید و هنگام نیاز بر اساس برچسب فیلتر کنید.

یادداشت‌های خود را همیشه همراه خود داشته باشید

به جای اینکه یادداشت‌های خود را به صورت برچسب‌های رنگی کنار مانیتور خود بچسبانید، از قابلیت یادداشت میزیتو استفاده کنید.

 • ثبت یادداشت در قالب متن
 • افزودن تصاویر به یادداشت‌ها
 • ایجاد یادداشت به همراه چک لیست انجام
 • تعیین رنگ برای هر برچسب
 • انتخاب برچسب‌های دلخواه روی هر یادداشت
 • امکان تعیین و تشخیص انجام یادداشت‌ها

در لحظه از فعالیت‌ها و ارتباطات تیم خود مطلع شوید

انواع آمار‌های مورد نیاز خود را از طریق مانیتورینگ به دست آورید و با رصد کسب‌و‌کار خود در هر زمان، نقاط قوت و ضعفتان را بیابید.

 • وضعیت کلی میزکار خود را در قالب نمودارهای مختلف مشاهده نمایید.
 • به ازای هر عضو به صورت جداگانه مانیتورینگ انجام دهید.
 • وضعیت همکاران خود و کارتابل وظایف آنها را می‌توانید مشاهده نمایید.
 • می‌توانید پروژه‌ها و وظایف میزکار خود را از زوایای مختلف مانیتور نمایید.
 • از وضعیت پرونده مشتریان و مانیتورینگ آن استفاده نمایید.
 • در صورت استفاده از صورتجلسات پیشرفته، از این قسمت آنها را مانیتور کنید.

می‌توانید وظایف خود را در قالب گانت چارت مدیریت کنید

با استفاده از گانت چارت، کلیه فعالیت‌ها را در قالب فازهای مختلف، در گانت بچینید و آنها را بهتر مدیریت نمایید.

 • پشتیبانی از ساختار شکست کار WBS
 • امکان تعریف فازهای مختلف جهت دسته‌بندی بهتر وظایف
 • قابلیت تنظیم زمان شروع و پایان برای هر وظیفه
 • قابلیت ایجاد ارتباط (وابستگی) بین وظایف
 • نمایش میزان پیشرفت وظایف به صورت گرافیکی در گانت

فرآیند صورتجلسات را به صورت دیجیتالی مدیریت کنید

از زمان دعوت اعضا به جلسه تا پیگیری انجام مصوبات، جلسات خود را بهتر مدیریت کنید.

 • امکان تعیین رئیس جلسه، دبیر جلسه، اعضاء و مدعوین
 • ارسال پیامک یادآوری جهت شرکت در جلسه به اعضاء
 • امکان ثبت مصوبات جلسه و پیگیری آنها
 • امکان حضور و غیاب مدعوین جلسه
 • مدیریت فرآیند امضای دیجیتال صورتجلسه توسط حاضرین در جلسه

دیگران در مورد میزیتو چه نظری دارند؟

میزیتو، ابزار بومی‌سازی شده و مؤثری برای اکوسیستم نوآوری و شرکتهای نوپا محسوب می‌شود که به صورت همزمان نیاز اتوماسیون اداری، داشبورد عملکرد و کنترل پروژه را پوشش داده و پاسخگو می‌باشد. امیدوارم تیم میزیتو هر روز در مسیر توسعه ابزارهای خدمت گام بردارند.

مدیرعامل مرکز نوآوری صبا

«میزیتو نبض مدیریت مجازی» در دنیای فراصنعتی امروز سازمان‌هایی در عرصه رقابت موفق‌اند که خلاقیت و نوآوری را شعار خود قرارداده و انعطاف در مقابل تغییرات محیطی را به عنوان بخشی از کسب و کار خویش قلمداد کنند. اعتقاد بنده نسبت به سامانه مدیریت مجازی «میزیتو» این است که آن مجموعه لازمه رسیدن به کیفیت عالی در ارایه خدمات؛ داشتن تجربه و تیمی متخصص؛ توان علمی بالا و از همه مهمتر داشتن اخلاقی نیکو و حسن مسئولیت‌پذیری را دارا است.

دکتر فرشاد فروغی

رئیس هیات مدیره گروه صنعتی درفام

افتخار می‌کنیم که از خدمات مدیریت پروژه میزیتو استفاده می‌کنیم و در رشد نیکارو و تسهیل ارتباط اعضای تیم نقش چشمگیری داشته است. ایده‌ها فراوان هستند و اجرا دشوار، خوشحالم که تیم میزیتو موفق شده در اجرا هم موفق باشه.

مدیرعامل شرکت نیکارو

مدتی بود به دنبال یک سامانه ارتباطی میان پرسنل جهت تبادل مباحث کاری و محول نمودن وظایف و پیگیری‌ها بودم. دیگه تقریباً منصرف شده بودم تا با یه تیم از بچه های زبر و زرنگ مشهدی آشنا شدم:)

پوشش گستردگی جغرافیایی محدوده کسب و کار ما در ایران و خارج از آن، کنترل و ارزیابی فعالیت کارکنان و دریافت و ارسال مراودات اداری با میزیتو به آسانی میسر شده است.

مدیر عامل شرکت فرانور گستر جنوب (بدیع نور)

عادت کرده‌ایم ابزارهای خوب خارجی باشند، اما ابزارهایی مثل میزیتو نشان داده‌اند که سرویس‌های آنلاین ایرانی می‌توانند هم متناسب با نیازهای بازار داخلی باشند و هم با کیفیت‌تر از نمونه‌های خارجی

دیجیتال مارکتر و دبیر انجمن صنفی کسب و کارهای اینترنتی

در پی مشکلاتی که برای استفاده از ترلو پیش‌ آمده، با هدف پیدا کردن سرویس جایگزین، سرویس‌های ایرانی را جستجو کردم و میزیتو نظرم را جلب کرد. برای تیم میزیتو آرزوی موفقیت روزافزون دارم.

مشاور کسب و کار

همزمان با حرکت به سمت توسعه یافتگی جامعه ایران، نیاز به یک دستیار هوشمند در انجام مدیریت امور احساس می شود میزیتو توانست در پیشبرد اهداف مجموعه‌ها قدم بردارد و در میزان بازدهی اکثر پرسنل موثر باشد.

مدیر اجرایی بنیاد شتابدهی و فناوری اول

اگر نظر من رو بخواهید باید بگم برای رسیدن به یک هدف بزرگ به چند تا فاکتور مهم نیاز دارید؛ برنامه ریزی، نظم، تعامل کاری و تلاش من با میزیتو سه مورد اول رو دارم، فقط کافیه تلاش کنم.

مدیر استارت‌آپ رجیستر ۷۲۴

ایده ی خوب، طراحی دلپسند و کاربری ایده‌آل، چیزهایی هست که میشه با یه نگاه ساده به نرم افزار میزیتو بهش برخورد و بخش زیادی از کارهای سنتی داخل سازمان رو باهاش مدرن کرد و سامان داد.

مدیر سایت مشهدکالا

با میزیتو میتوان کسب و کار خود را به راحتی مدیریت کرد و یکی از مزایای عالی آن پشتیبانی سریع آن است و ساخت یک گروه ایرانی جوان نیز هم از مزایای دیگر آن محسوب میگردد

تعریف ساده CRM چیست ؟

آموزشی CRM چیست؟ کلمه CRM ( سی آر ام ) مخفف عبارت Customer Relationship Management و به معنی مدیریت ارتباط با مشتری است. استراتژی CRM، تعاملات بین شرکت با مشتریان‌‌ (و مشتریان احتمالی) را در راستای بهبود ارتباطات با آنها، ایجاد سود بیشتر و کاهش هزینه های تبلیغات مدیریت می کند. به زبان ساده تر، سیستم CRM به کسب و کارها کمک می کند تا با مشتریان در ارتباط باشند ، فرایند فروش را ساده کرده و بازدهی را چندین برابر می کند. هدف CRM در حد یک جمله همین است: ارتباطات و تعاملات شما را با مشتری در راستای رضایت مشتری و افزایش سودآوری شرکت متحول می کند! سامانه CRM فوکا نت یا مدیریت ارتباط با مشتری همچنین به شما کمک می کند تا در طول فرایند تعامل خود با آنها از جمله پیدا کردن مشتری جدید ، فروش و ارائه پشتیبانی و خدمات در طول روابط خود ، بر روابط سازمان با تک تک افراد تمرکز کنید. این فرایند شامل جذب مشتری، نگهداری مشتری و در نهایت وفادارسازی مشتریان است که تمام اینها توسط نرم افزار CRM (سی آر ام) انجام می شود. مدیریت ارتباط با مشتری یا سی آر ام (CRM) استراتژی ها، ابزارها، راهکارها یا فرایندهایی است که تمام ارتباطات و تعاملات شرکت با مشتریان بالفعل و بالقوه را مدیریت کرده و به سوددهی بیشتر کسب و کار و رضایت مشتریان (و بهبود تجربه مشتری) کمک می کند.

منبع کلیپ : وبسایت آپارات -> کانال -> فوکا نت

تمامی کلیپ ها به صورت امبد در سایت نمایش داده میشوند ، یعنی هر پخش کلیپ به آمار پخش کلیپ در آپارت شما اضافه میکند و برابر با پخش شدن کلیپ در سایت آپارت است(به طور رایگان تعداد پخش کلیپ شما بیشتر میشود).

آموزش گذاشتن تامنیل روی ویدیو اپارات/تامنیل اصلا چی هست؟

آموزش گذاشتن تامنیل روی ویدیو اپارات/تامنیل اصلا چی هست؟

قابلیت Front setting در ویدئوپارک

قابلیت Front setting در ویدئوپارک

همان طور که می دانید برای انجام تنظیمات مرتبط با دوربین های مداربسته تحت شبکه یا IP در یک پروژه نظارت تصویری نیاز به کامپیوتر و نرم افزارهای جانبی می باشد، ا.

آموزش شفاف سازی چشم در فتوشاپ

آموزش شفاف سازی چشم در فتوشاپ

سلام حالتون چطوره ؟ بریم واسه یه آموزش ساده و کاربردی که زمان روتوش خیلی کربردی هست و میتونه عکس های شما رو جذاب تر کنه . لایک کامنت فراموش نشه :)

آموزش جاوا اسکریپت:(بخش 37) انواع مختلف عملگرها در جاوااسکریپت

آموزش جاوا اسکریپت:(بخش 37) انواع مختلف عملگرها در جاوااسکریپت

آموزش کارواش ماشین بدون آب-کارواش خودرو -تمیز کردن اصولی رینگ و لاستیک خودرو

آموزش کارواش ماشین بدون آب-کارواش خودرو -تمیز کردن اصولی رینگ و لاستیک خودرو

ریاضیات و کودک جلد سوم

ریاضیات و کودک جلد سوم

آموزش ساخت کاردستی جت جنگنده

آموزش ساخت کاردستی جت جنگنده

آموزش لایو استریم گذاشتن در یوتیوب فقط با یک برنامه

آموزش لایو استریم گذاشتن در یوتیوب فقط با یک برنامه

علوم جامع پیش دبستان

علوم جامع پیش دبستان

این ویدیو کتاب علوم جامع پیش دبستان را معرفی می کند که در آن کلیه ی مفاهیم علومی که قبل از دبستان کودکان پیش دبستان باید فرا بگیرند در این کتاب آموزش داده می.

آموزش دوره بیگینر - گراندهندلینگ باشگاه ابرهای زاگرس

آموزش دوره بیگینر - گراندهندلینگ باشگاه ابرهای زاگرس

عیب یابی سانتافه DM 2014 با دیاگ زنیت Z5

عیب یابی سانتافه DM 2014 با دیاگ زنیت Z5

انواع ماشینهای سنگین و کاربرد آنها-lianco

انواع ماشینهای سنگین و کاربرد آنها-lianco

بهترین فینیش های داستین پویریر

بهترین فینیش های داستین پویریر

بهترین های داستین پویریر از سال ۲۰۱۲ تا به الان در سازمان UFC مبارزه میکند یکی از بهترین بوکسورهای mma ملقب به الماس (THE DIAMOND) دارای رکورد ۲۷برد و ۸ باخت

«واژه‌ای به نام اینترنت ملی نداریم»/ دولت موافق فیلترینگ است؟

به گزارش تجارت‌نیوز، این روزها قطعی اینترنت منجر شده که زمزمه‌های راه‌اندازی کامل پروژه اینترنت ملی یا همان شبکه ملی اطلاعات به گوش برسد. همچنین در این روزها، کاربران به اینترنت جهانی دسترسی ندارند و تنها استفاده از وب‌سایت‌ها و پلتفرم‌های داخلی ممکن است. آیا این به معنای قطع ارتباط کاربران ایرانی با جهان است؟

در این رابطه با خسرو سلجوقی مشاور سابق وزارت ارتباطات و عضو هیئت عامل سازمان فناوری و اطلاعات به گفتگو پرداختیم. همچنین، در این گفتگو کاملا توضیح داده‌ می‌شود که آیا دولت برخلاف گفته‌ها موافق اینترنت ملی است یا خیر؟

«هفت نفر از اعضای کمیته فیلترینگ دولتی هستند»

_اینکه دولت همواره خود را مخالف فیلترینگ و قطع ارتباط با جهان نشان می‌دهد، موضوعی باور پذیر است؟

خسرو سلجوقی: «اعضای کمیته فیلترینگ ۱۳ نفر هستند که هفت نفر آن‌ها از مقامات دولتی هستند. پس نمی‌توان قطعی این نظر را داد که دولت‌ها مخالف فیلترینگ هستند. همچنین، تعیین اعضای تشکیل دهنده‌ و چیدمان سازمانی، طبق قوانین استِ؛ نه اینکه به دست یک شخص حقیقی معین شده‌‌ باشد.

اعضای کمیته فیلترینگ، به نوعی اشخاص حقوقی هستند که در ساختار دولت حضور دارند و نمی‌توان گفت که دولت در ماجرای فیلترینگ حضوری ندارد.

نگاه به مقوله اینترنت و فضای مجازی یک نوع مقابله با نوآوری و تغییر است. به عقیده من به طور کلی محدودیت اینترنت ارتباطی به دولت ندارند و در نظام فکری جامعه وجود دارد. چرا که در طول دوره‌های مختلف هر چیزی که محصولی نوآور بوده و وارد کشور شده‌ با مقاومت روبه رو شده‌‌ است، اما پس از مدتی مقاومت در برابر آن شکسته‌ شد. مانند استفاده از دستگاه‌های ماهواره‌ها.

این نگاه و مقاومت در برابر اینترنت، دلایلی متفاوتی مانند مسائل فرهنگی دارد. یکی دیگر از علل عقب ماندگی ایران از توسعه، باورهایی است که ریشه در گذشته‌ جامعه ما دارد.»

«به علت نبود آگاهی از اینترنت، نسبت به آن واهمه وجود دارد»

_ چه چیزی باعث شده‌ که دولتمردان دیدگاه مبهم و غیر شفافی نسبت به اینترنت داشته‌ باشند و در نهایت چه راهکاری برای حل این مساله وجود دارد؟

«براساس آنچه علم مدیریت می‌گوید برای تغییر، ابتدا دانش، سپس نگرش، پس از آن رفتار فردی و در اخر رفتار جمعی را باید تغییر داد. استفاده از این مدل تغییر، زمان‌بر، اما پایدار است، در برخی سازمان‌ها اوضاع برعکس است. اما مدل برعکس آن به سرعت اتفاق میفتد و همراه با تغییر ناپایدار است. ما در مدل‌هایمان از مدل اول استفاده نمی‌کنیم.

آنچه اهمیت دارد این است که در سازمان‌ها از دو مدل باید استفاده شود، تا تغییر به درستی صورت بگیرد. زمانی که نمیدانیم اصل یک موضوع به عنوان مثال اینترنت چیست، از آن یک واهمه و فضای تاریکی برای خودمان درست می‌کنیم. که این اشتباه است.»

مسدودسازی‌ها می‌تواند افراد را برای استفاده از اینترنت محدود کند؟

_ آنطور که به نظر می‌رسد و شواهد در چند وقت اخیر نشان می‌دهد، مسدودسازی‌ها به شکل ویژه اغاز شده است، آخرین مورد آن هم فعالسازی جستجوی امن برای همه کاربران بود. حالا معنی و تعریف CRM چیست ؟ با توجه به اینکه افراد زیادی از این فضا سود می‌برند و کسب و کارهای فراوانی در این فضا شکل گرفته‌اند، مسدودسازی می‌تواند تبعات خیلی بدی داشته‌ باشد. آیا دولتمردان راهکاری برای آن در نظر گرفته‌اند؟

سلجوقی: «دو یا سه عامل باعث شده‌ که دولتمردان به این نتیجه‌ها برسند. از جمله تحریم‌ها و اینکه پهنای باند مناسب در اختیار جامعه نیست. یکی دیگر از اتفاقی که افتاد علاوه بر مشکل کمی پهنای باند، امدند برای صیانت از کودکان فیلتری را معین کردند که در این فیلتر تمامی کاربران را کودک فرض کردند. تا بعدها ثابت کنید که کودک نیستید! در صورتی که در کشورهای دیگر ابتدا همه بزرگسال محسوب می‌شوند. اگر نیاز بود انتخاب می‌کنید که دسترسی مورد نظر در فضای وب برای یک کودک است.

بگذارید در اینجا نکته‌ای را بیان کنم، اولین اجلاس جامعه جهانی اطلاعات در ژنو در سال ۲۰۰۳ برگزار شد که ۱۳ هزار نفر در آن اجلاس شرکت کردند. در اولین اجلاس دو چیز به تصویب رسید. اصول جامعه جهانی اطلاعات و دوم برنامه عمل.

با وجود اینکه در مورد کودکان همه در جامعه جهانی اطلاعات وفاق فکری دارند و در همه دنیا هر نرم‌افزاری که تولید می‌شود، تنظیمات مخصوص کودکان را نیز در نظر می‌گیرد. اما زمانی که این را در ایران چک کردیم، متوجه شدیم که به دو علت چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد، نخست به دلیل بی‌سوادی اطلاعاتی (حوزه دانش فناوری اطلاعات)، هیچ خانواده‌ای از آن استفاده نمی‌کند.

ثانیا از روش تنبیهی استفاده شد و تمامی افراد را کودک حساب کردند، همین باعث شد که با روش‌هاق مختلف ان را دور بزنند. در حالی که می‌توانستیم از طریق روش‌های تشویقی آن را پیاده سازی کنیم تا خانواده‌ها به سمت حفاظت از کودکان خود در فضای مجازی بروند.»

مجوز افزایش پهنای باند را شورای عالی فضای مجازی صادر می‌کند؟

_پهنای باند به صورت عمدی افزایش نمی‌یابد؟ یعنی شورای عالی فضای مجازی مجوز افزایش پهنای باند را صادر نمی‌کند؟

«شورای عالی فضای مجازی از جایگاه سازمانی برخوردار نیست که چنین ممانعتی ایجاد کند. تعریف ان شورا، سیاست گذاری است نه اجرا. اما به عنوان مثال طرح صیانت از شورای عالی فضای مجازی شروع شد.

در سال‌های گذشته توسعه اینترنت موبایل بیشتر از اینترنت ثابت اتفاق افتاد و درنتیجه از طریق گوشی تلفن همراه، اینترنت توسعه یافت. به همین دلیل باعث شد فشارها روی شبکه سیار زیاد شود و ظرفیت پهنای باند کنونی کاهش یابد. این نبود ظرفیت باعث مشکلاتی مانند کندی سرعت اینترنت می‌شود.»

«واژه‌ای به نام اینترنت ملی نداریم»

_اینترنت ملی یا همان شبکه ملی اطلاعات قابلیت پیاده‌سازی در کشور را دارد؟ آیا این نوع اینترنت منجر به قطع ارتباط با جهان می‌شود؟

«واژه‌ای به نام اینترنت ملی نداریم؛ همچنین شبکه ملی اطلاعات و یک شبکه داخلی کشوری. نام اصلی آن اینترانت است. در بسیاری از این مسائل چنین شفافیت وجود ندارد، حتی مواقعی که شفافیت وجود دارد عدم صداقت در زمان گذشته، موجب می‌شود که جامعه مفهوم اصلی آن را نپذیرد.»

در دنیا ۱۳ هاب وجود دارد. هاب‌ها به این صورت عمل می‌کنند که وقتی می‌خواهید چیزی را بفرستید مثلا به هاب سوئیس می‌رود و از آنجا می‌آید و هزینه زمان و ارتباط دارد.

حالا کشورهایی که می‌خواهند بهره‌وری را بالا ببرند می‌گویند چرا به هاب سوئیس دیتا را بفرستیم و برگردد؟ در حالی که می‌توانیم مستقیم از داخل خود کشور این اقدام را انجام دهیم. این موضوع در دنیا به نام اینترانت مطرح است و همه کشورها و شرکت‌ها هم از آن استفاده می‌کنند.

در کشورهایی مثل ایران، کره شمالی، چین و روسیه به خاطر مسائل ایدئولوژیکی که دارند این موضوع به‌قدری تقویت شده‌ و متفاوت است.

شبکه داخلی می‌تواند از داخل یک اتاق یا یک ساختمان شروع شود تا به یک شبکه در کل کشور برسد. به این خاطر کلمه ملی را رویش می‌گذارند که جایی به نام دولت آن را مدیریت، هدایت و راه اندازی می‌کند.

اگر این اتفاق بیفتد امنیت دیتاهای ما بالاتر می‌رود. بسیاری از دیتاهایی که لو می‌رود به خاطر این است که دیتا روی شبکه اینترنت جهانی است و یاد نگرفتیم چطور از آن محافظت کنیم. امنیت دیتا یک علم است و هزینه‌اش نیز بالاست. ما برای امنیت کمتر هزینه کردیم و در جای دیگری هزینه کردیم و نتیجه هزینه این می‌شود که اطلاعات عده‌ای روی هوا سرقت می‌شود و ممکن است از آن سواستفاده شود.»

«اینترانت در تضاد با اینترنت نیست»

_تصوری که در میان عموم جامعه وجود دارد این است که اینترانت ارتباطات آزاد را از کاربران سلب می‌کند و باعث عقب‌ماندگی آن‌ها از تحولات جهانی می‌شود، نظر شما در این‌باره چیست؟

سلجوقی: «موضوع اینترنت به گونه‌ای است که می‌توانید اینترانت و اینترنت داشته باشید و هیچ تضاد و تعارضی با هم ندارند. برای مردم به درستی آگاه سازی نشده‌ است. اینترنت «ملی و غیر ملی» ندارد و این موضوع غلط، ذهن جامعه را خراب می‌کند. هر چه بگوییم اینترنت ملی معنا ندارد کسی گوش نمی‌دهد!

برای داشتن اینترانت باید هزینه شود و مثل کشیدن جاده است و هر جا که این جاده نباشد از اینترنت استفاده می‌کنیم.

یکی از کارهای پدافندی که انجام داده شد این بود که تمام بانک‌ها را از طریق خط زمینی به یکدیگر وصل کردیم و در ۳۰ بهمن یکی از سال‌ها کل ماهواره‌ها را خواباندیم و می‌خواستیم ببینیم کابل زمینی که کشیدیم چقدر پایدار است و درصد بسیار بالایی پایدار بود. الان دو منظومه داریم و هم ماهواره‌ای و هم زمینی ارتباط برقرار است و هر لحظه ماهواره مشکل پیش بیاید جایگزین می‌شود. اگر بخواهیم اینترانت داخلی بکشیم یا باید از ماهواره استفاده کنیم و یا بایستی کابل بکشیم.»

«اینترنت ثابت و سیار به شکلی همدیگر را پوشش می‌دهند»

_توسعه اینترنت فیبر نوری یا همان اینترنت سیار باعث محدود شدن اینترنت همراه نمی‌شود؟ چرا که در حال حاضر کاربران موبایل بیشتر از کاربران اینترنت ثابت هستند.

«اینترنت ثابت و سیار به شکلی همدیگر را پوشش می‌دهند و تکمیل می‌کنند؛ مثلا در برخی روستاها تلفن بردیم ولی در آنجا از لحاظ اقتصادی به صرفه نیست که به هر خانه‌ای سیم ببریم و مودم موبایلی تلفن داریم و مردم در همه جای روستا می‌توانند از آن استفاده کنند و یک آنتن مرکزی گذاشتیم.

زمانی دنیا به دنبال این بود که بانکداری اینترنتی (EBanking)، آموزش اینترنتی (ELearning)، سلامت اینترنتی (EHealth) و تجارت اینترنتی (ECommerce) و غیره راه بیندازد و زمان زیادی برد؛ اما وقتی تلفن همراه فعال شد خیلی سریع زمان راه‌اندازی این‌ پروژه‌ها را جلو آورد و یک‌باره جهش رخ داد و در حال حاضر ترکیبی از این‌ قابلیت‌ها وجود دارد؛ یعنی اگر فیبر نوری را به فلان روستا بردند ازآنجا به بعد لازم نیست به همه خانه‌ها فیبر نوری ببرند و ازآنجا به بعد می‌توان از سامانه تلفن همراه استفاده کنند.

زمانی که مخابرات تلفن‌های معمولی فعال می‌شد، برای شرکت مخابرات در دنیا اقتصادی نبوده که موبایل به مناطق محروم شهرها و روستاها ببرند. البته این مشکل جهانی بود و مختص به ایران نبود.»

ضرورت محتوای مناسب برای سواد اطلاعاتی مصرف‌کنندگان

او در پایان افزود: «پیش‌تر اتحادیه جهانی مخابرات پروژه‌ای به نام USO مصوب کرد و این طور بود که از هر مکالمه‌ای که انجام می‌دهند یا هر کسی که اپراتور می‌شود باید برای تامین تجهیزات ارتباطی جهت مناطق کم برخوردار پولی کنار بگذارد و این پول‌ها جمع می‌شد و پروژه USO به ثمر رسید.

 • دولت مرکزی درباره این پروژه می‌گوید با جمع‌آوری این هزینه‌ها، همان اپراتور یا شخص یا سازمان دیگری برای روستاها تلفن ببرد و این پروژه USO است.

در نهایت USO را برای توسعه اینترنت گذاشتند و وزارت ارتباطات هر سال می‌گوید ۲۰۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰ روستا زیر پوشش می‌رود و همه اش از محل پروژه USO تامین می‌شود. اکثر پروژه USO دست یکی از شرکت‌های داخلی است. آن زمان USO روی ویس بود و الآن روی شبکه است و انتظار داشتیم بخشی از پول USO را برای تولید محتوا بگذارند و چرا که باید سواد اطلاعاتی مصرف کنندگان را بالا برد.

اگر در این مساله محتوای مناسب وجود نداشته‌ باشد اتفاقات دیگری در آن میفتد. باید صیانت را برد و دیتای خوب ارائه بدهند. اما چون دیتای خوب، صحیح و مناسب ارائه نمی‌دهند استفاده‌ درست نیز از آن نمی‌شود.»

به گزارش تجارت‌نیوز، این روزها فیلترینگ و مسدودسازی‌ها، اینترنت را بار دیگر به صدر خبر‌ها آورده است. عده‌ای گمان می‌کنند که اینترنت کشور به سمت و سوی ملی شدن پیش می‌رود و حال باید دید که در ادامه این اتفاقات سرنوشت اینترنت به کجا خواهد رسید، آیا قطع اینترنت در نهایت منجر به قطع ارتباطات با جهان می‌شود یا تصوری که در حال حاضر وجود دارد، غلط است؟

CRM چیست؟

CRM مخفف Customer Relationship Management به معنی مدیریت روابط مشتری می باشد.

و هدف آن این است که ارتباط با مشتری و نحوه پاسخگویی به نیازها و درخواست های آنها را به بهترین شکل مدیریت کند. که این کار باعث موفقیت و پیشرفت کسب و کار و افزایش سودآوری خواهد شد.مشتریان اکثرا انتظاراتی را عنوان میکنند که باید به درستی به آنها پاسخ داده شود

باید به این نکته توجه کرد که CRM فقط یک نرم افزار نیست بلکه یک استراتژی بلند مدت در زمینه ای بازاریابی ،کسب و کار،ارتباطات و ارائه خدمات به مشتریان می باشد.

برای اینکه یک سازمان یا شرکتی بیشترین استفاده از CRM را داشته باشد باید ویژگی هایی همچون برنامه ریزی اصولی و دقیق ایجاد توافق و اتفاق نظر میان واحد های کسب و کار ،تشکیل تیم حرفه ای،استراتژی مشارکت مشتری و مشارکت کاربران را دارا باشد.

هر استراتژی CRM می تواند تصویر کلی از مشتریانتان را به شما ارائه دهد و شما می توانید هر چیزی را که نیاز دارید را از این طریق به دست بیاورید.یک نرم افزار حرفه ای و قابل تنظیم که میتواند به شما تاریخچه ارتباطات قبلی شما با مشتریان ،وضعیت سفارشات آنها و خدماتی را که به مشتریان خود ارائه دادید را برایتان به نمایش بگذارد.

کاربرد های CRM چیست؟

نگهداری و مراقبت از مشتریان: استفاده از نرم افزار CRM در ارتقای روابط شما با دیگران تاثیرات چشمگیری خواهد گذاشت.

افزایش ارتباط مشتریان: جذب مشتریان جدید بسیار با اهمیت است برای افزایش ارتباط مشتریان و حفظ آنها باید مداوم از نیازهای آنها مطلع باشید و آنها را برطرف کنید.

دسترسی سریع و آسان به اطلاعات مشتری: مهمترین کاربرد نرم افزار CRM این است که اطلاعات کمی و کیفی مشتریان را ذخیره می کند .از این طریق شما به راحتی می توانید اطلاعاتی را که قبلا مشتریان در اختیار شما قرار دادند را به همراه تاریخچه تعاملات مشتری به سادگی بررسی و ردیابی کنید.

به جرات میتوان گفت CRM جامعترین و کاملترین نرم افزار سازمانی که قابلیت ها و داده های مختلف و متنوعی را در خود جای داده است.

نرم افزار CRM دارای امکاناتی همچون ایجاد بانک اطلاعاتی از مشتریان،تحلیل و گزارش گیری داده ،یکپارچه سازی با سیستم های مالی ،مدیریت فرصت های فروش،ارسال پیامک و ایمیل انبوه و پورتال مشتریان و ایجاد جریانات کاری خودکار می باشد.

بهترین نرم افزار های CRM ویژگی های منحصر به فرد خودشان را دارند اما بارز ترین ویژگی های آن ها قابلیت سفارشی سازی،یکپارچگی با سایر نرم افزار ها،مدیریت کامل چرخه های کاری ، دسترسی همراه و امنیت بالای اطلاعات و تحلیل فروش در این شبکه می باشد.

فواید و مزیت های CRM در کسب و کار

تهیه و جمع آوری اطلاعات و مشخصات مشتریان

مستقل کردن کامل کسب و کار از کارمندان فروش

امکان طبقه بندی دقیق و هوشمندانه مشتریان با هدف پیشگیری و یا ارسال پیام های گروهی به آنها

بازار نرم افزار CRM(مدیریت ارتباط با مشتری) در دنیا به سرعت در حال رشد و توسعه می باشد و تقریبا پنجاه درصد بازار از این نرم افزار و سایر نرم افزارها استفاده می کنند.

چه کسانی به CRM نیاز دارند؟

جواب این است که هر شرکتی که خواهان ارتباط گسترده با مشتریان خود است می تواند از این نرم افزار استراتژی به خوبی بهره مند شود و از آن استفاده کند.

باید بدانیم که استفاده از CRM چقدر هزینه دارد

تعدادی از آنها بر اساس میزان اطلاعات شخصی و مشخصات مشتریان هزینه دریافت می کنند در بعضی از موارد بر اساس حجم اطلاعات محاسبه و بررسی می شود به عنوان مثال شما می توانید تا ده گیگابایت اطلاعات در دیتای خود به طور رایگان داشته باشد و سپس برای هر گیگابایت اضافه هزینه مورد نظر را پرداخت کنید. در بسیاری از CRM ها بر اساس هر کاربر فعال از شما هزینه دریافت می کنند و در بعضی موارد هم بر اساس عملکرد آنها یعنی برای استفاده از هر ویژگی در سیستم باید هزینه اضافه پرداخت کنید.

چه نوع CRM برای کسب و کار مناسب است؟

هنگامی که میخواهیم برای کار خود یک نرم افزار CRM انتخاب کنیم باید بسیاری از عوامل را بررسی کنیم اما مهمترین عوامل برای انتخاب درست مواردی همچون سادگی یعنی حداقل زمان برای شروع وجود داشته باشد و و رابطی که این نرم افزار را برای کاربر توضیح میدهد کاملا شفاف و واضح باشد .

دومین مورد و در اصل مهمترین ویژگی که برای اکثر مشتریان مهم می باشد قیمت است .حتما باید هزینه های پنهانی که مربوط به تعمیر و نگهداری میباشد را کنترل کنید و مواظب آنها باشید و اگر به نسخه رایگانی از نرم افزار CRM دسترسی دارید حتما یکبار آن را امتحان کنید.

آخرین مورد مرتبط بودن می باشد یعنی باید هدف های مرتبط با کسب و کار خود را مشخص کنید و راجع به CRM حتما با دقت مطالعه و بررسی کنید و با آگاهی و اطلاع کامل تصمیم بگیرید.

نرم افزار CRM با سیستم CRM؟

هنوز در مورد CRM اتفاق نظر وجود دارد و در این حد مشخص نیست که وقتی از آن صحبت می کنیم بدانیم اشاره ما به یک سیستم است یا یک نرم افزار

هنگامی که ما از یک نرم افزار صحبت میکنیم فکر و ذهن ما به سمت یک یا چند برنامه می رود که باید بر روی تعدادی از کامپیوتر های یک شرکت یا سازمان راه اندازی و نصب شود .افرادی که ذهنیت و افکار آن ها به برنامه نویسی، فناوری اطلاعات و راهکارهای نرم افزاری نزدیک است مدیریت ارتباط با مشتری را یک مجموعه ای از نرم افزار تلقی می کنند.

اما زمانی که از یک سیستم صحبت میکنیم مجموعه گسترده ای از زیرساخت ها ،فعالیت ها و فرایندهای را در نظر میگیریم که در یک سازمان استقرار یابد. افرادی که این نظریه را حمایت و تایید می کنند استقرار سیستم مدیریت ارتباط با مشتری را فرا تر و بهتر از خرید نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری می دانند.

این افراد معتقدند که سیستم مدیریت ارتباط با مشتری یک نگرشی است که به دنبال حفظ و توسعه و ارتباط با مشتریان می پردازد.

کاربرد نرم افزار CRM در بیمارستان ها و مراکز درمانی

امروزه با افزایش جمعیت و تعداد بیمارستان ها و مراکز درمانی در کشور باعث شده است که صنعت و کادر درمانی رسیدگی و مراقبت بیشتری نسبت به بیماران و تهیه دارو داشته باشند.

نرم افزار CRM به عنوان یک نرم افزار دقیق و کامل در مراکز درمانی و بیمارستان ها مورد استفاده قرار گرفت.

اولین دسته آن بیشتر در کلینیک ها برای جذب و برقراری ارتباط با بیمار های جدید به کار گرفته میشود.و پیامک هایی از قبیل تبلیغاتی،تخفیفاتی و غیره را در اختیار بیماران می گذارد و از همه مهمتر امکان یادآوری به آن ها را فراهم میکند.

دومین دسته مرتبط با آن دسته از پزشکانی است که برای معرفی بیماران خود ارزش ویژه ای قائل هستند به این صورت که در پرونده هر مشتری در نرم افزار CRM توانایی مشاهده کامل تاریخچه و سوابق بیمار با جزئیات کامل همچون اطلاعات شخصی ،سابقه بیماری ،پزشکان معالج و …وجود دارد و به طور دقیق بررسی میشود.

چهار معیار اصلی برای استفاده بیمارستان ها از نرم افزار CRM

اخلاق و رفتار خوب با بیماران به عنوان اولویت اول مرکز متناسب با نیازها و درخواست های آنان

۲- کاهش دادن عوامل نارضایتی بیماران مثل مدت زمان انتظار و…

۳- توانایی مراکز درمانی و بیمارستان ها در دسترسی آسان و سریع به اطلاعات شخص بیماران

۴-امکان حق انتخاب و تصمیم گیری بیماران برای چگونگی نحوه ارتباط با بیمارستان و مراکز درمانی..

مهمترین عناصر CRM چیست؟

هنگامی که افراد با مشتریان خود ارتباط برقرار می کنند نقش خیلی مهمی در رضایت ،جذب و حفظ مشتری را دارند و فرایند هایی همچون خدمات،فروش و بازاریابی را طراحی و برنامه ریزی می کنند

و این افراد در به کار انداختن و راه اندازی مدیریت روابط مشتری با یکدیگر هماهنگ هستند.

مهمترین مراحل اولیه و اصلی CRM چیست؟

این چهار مرحله تشکیل شده از :

۲- جذب مشتری و مشتری نوازی

-مدیریت دقیق از دوره عمر مشتری

-تحلیل و بررسی و طبقه بندی مجموعه ای از مشتریان

چرا کارمندان فروش به CRM نیاز دارند و این نرم افزار چه کمکی به آنها می کند؟

زیرا این نرم افزار به صورت روزانه و اتوماتیک گزارش کار آن ها را طراحی خواهد کرد و از طرفی این امکان را به کارمندان فروش می دهد که مستقیم سر اصل مطلب بروند و از کارهای بیهوده دوری کنند و زمان خود را هدر ندهند.

این نرم افزار به کارمندان کمک میکند که کدام روش در فروش و جذب مشتری بهتر بوده و همچنین خواهد فهمید که مشتری دقیقا از آنها چه میخواهد و هوشمندانه تر رفتار خواهند کرد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.