نحوه استفاده از نوسانگرها


به طوری که:

آموزش مدار نوسانگر RC به زبان ساده

مدار نوسانگر RC از ترکیبی از تقویت کننده و شبکه RC برای تولید نوسانات ناشی از تغییر فاز بین مراحل استفاده می‌کنند.

در آموزش‌های تقویت کننده دیدیم که یک تقویت کننده ترانزیستور تک مرحله می‌تواند شیفت فاز 180 درجه بین سیگنال‌های خروجی و ورودی خود زمانی که در پیکربندی نوع کلاس A وصل شده‌اند، تولید کند.

برای حفط نوسانات بصورت نامحدود توسط نوسان ساز، فیدبک کافی از فاز صحیح، “فیدبک مثبت” باید در راستای تقویت کننده ترانزیستور مورد استفاده مهیا شود که به عنوان یک حالت حالت معکوس برای رسیدن به این عمل می‌کند.

در یک مدار نوسانگر RC ورودی از حالت تقویت کننده 180 درجه شیفت یافته است و 180 درجه دوباره از طریق یک حالت معکوس دوم شیفت یافته است که یک “1800+1800=3600” شیفت فاز ارائه می‌دهد که بصورت موثر همان 0 درجه است درنیتجه یک فیدبک مثبت مورد نیاز ارائه می‌دهد. در بیان دیگر، شیفت فاز حلقه فیدبک باید “0” باشد.

در یک نوسان ساز مقاومت یا خازن یا به سادگی یک مدار نوسانگر RC ، ما از این واقعیت استفاده می‌کنیم که یک تغییر فاز بین ورودی به یک شبکه RC و خروجی از همان شبکه با استفاده از عناصر RC در شاخه بازخورد رخ می‌دهد.

شبکه شیفت فاز RC در مدار نوسانگر RC

شبکه شیفت فاز RC در مدار نوسانگر RC

مدار سمت چپ یک شبکه خازن – مقاومت نشان می‌دهد که ولتاژ خروجی آن ولتاژ ورودی را با زاویه کمتر از 90 درجه پیش می‌برد. یک مدار RC یک قطبی ایده‌آل یک تغییر فاز دقیقاً 90 را ایجاد می‌کند و از آنجا که 180 تغییر فاز برای نوسان لازم است، حداقل باید دو قطب منفرد در طراحی نوسانگر RC استفاده شود.

اما در واقعیت دستیابی به دقیقاً 90 تغییر فاز دشوار است بنابراین از مراحل بیشتری استفاده می‌شود. مقدار تغییر فاز واقعی در مدار بستگی به مقادیر مقاومت و خازن دارد و فرکانس انتخابی نوسانات با زاویه فاز (Φ) به شرح زیر است:

زاویه فاز RC در مدار نوسانگر RC

بطوریکه : XC راکتانس خازنی خازن، R مقاومت و f فرکانس است.

در مثال ساده فوق، مقادیر R و C به گونه‌ای انتخاب شده‌اند که در فرکانس مورد نیاز ولتاژ خروجی ولتاژ ورودی را با زاویه حدود 60 پیش می‌برد. سپس زاویه فاز بین هر بخش RC پی در پی با 60 درجه دیگر افزایش می‌یابد و یک اختلاف فاز بین ورودی و خروجی 180 درجه (60*3) را ارائه می‌دهد که توسط نمودار بردار زیر نشان داده شده است.

نمودار برداری در مدار نوسانگر RC

نمودار برداری در مدار نوسانگر RC

سپس با اتصال سه شبکه RC بصورت سری، می‌توانیم یک تغییر فاز کل 180 درجه را در مدار با فرکانس انتخابی تولید کنیم و این پای‌های یک “نوسان ساز تغییر فاز” را تشکیل می‌دهد که در غیر اینصورت به عنوان مدار نوسان ساز RC ر شناخته می‌شود.

می‌دانیم که در یک مدار تقویت کننده یا با استفاده از یک ترانزیستور دو قطبی یا یک تقویت کننده عملیاتی، یک تغییر فاز 180 بین ورودی و خروجی آن ایجاد می‌شود. اگر یک شبکه تغییر فاز RC سه مرحله‌ای بین این ورودی و خروجی تقویت کننده متصل شود، کل تغییر فاز لازم برای فیدبک احیا کننده 3*60 0 +180 0 =360 0 خواهد شد که نشان داده شده است.

سه مرحله RC با هم سری می‌شوند تا شیب مورد نیاز برای یک فرکانس نوسان پایدار بدست آید. تغییر فاز حلقه فیدبک 180- درجه است زمانی که تغییر فاز هر مرحله 60- درجه باشد. این زمانی اتفاق می‌افتد که ω = 2πƒ = 1.732 / RC به عنوان (tan 600=1.732) باشد. سپس برای دستیابی به تغییر فاز مورد نیاز در یک مدار نوسانگر RC، از چندین شبکه تغییر فاز RC مانند مدار زیر استفاده می‌شود.

مدار نوسانگر RC پایه

مدار نوسانگر RC پایه

نوسانگر اصلی RC که به عنوان نوسان ساز شیفت فاز نیز شناخته می‌شود، سیگنال خروجی موج سینوسی را با استفاده از فیدبک احیا کننده به دست آمده از ترکیب مقاومت – خازن تولید می‌کند. این فیدبک احیا کننده از شبکه RC به دلیل توانایی خازن برای ذخیره بار الکتریکی، (مشابه مدار مخزن LC) است.

مدار نوسان ساز با ترانزیستور

این شبکه فیدبک خازن مقاومت می‌تواند همانطور که در شکل بالا نشان داده شده است وصل شود تا یک تغییر فاز پیشرو (شبکه پیشرفت فاز) ایجاد کند یا به منظور تولید شیفت فاز تاخیری تعویض شده است (شبکه تاخیر فاز) که نتیجه هنوز همان نوسانات موج سینوسی است که فقط در فرکانسی که در آن تغییر فاز کلی 360 است، رخ می‌دهد.

با تغییر یک یا چند مقاومت یا خازن در شبکه تغییر فاز، فرکانس می‌تواند تغییر کند و به طور کلی این کار با نگه داشتن یکسان مقاومت و استفاده از یک خازن متغیر 3 گانه انجام می‌شود.

اگر تمام مقاومت ها، R و خازن ها C در شبکه تغییر فاز از نظر مقدار مساوی باشند، در این صورت فرکانس‌های نوسانات تولید شده توسط نوسانگر RC به شرح زیر است:

به طوری که:

Fr فرکانس خروجی در هرتز است.

R مقاومت با واحد اهم است.

C خازن با واحد فاراد است.

N تعداد حالات RC است (N=3).

از آنجا که ترکیب مقاومت – خازن در مدار نوسانگر RC نیز به عنوان تضعیف کننده عمل می‌کند یک تضعیف کلی 1/29- ام (Vo/Vi=β) را در دو سر سه مرحله تولید می‌کند و بهره ولتاژ تقویت کننده باید به اندازه کافی بالا باشد تا بر این تلفات RC غلبه کند. درنتیجه، در شبکه سه مرحله‌ای RC ما در بالا، بهره تقویت کننده نیز باید برابر یا بیشتر از 29 باشد.

تاثیر بارگذاری تقویت کننده در شبکه فیدبک، تأثیری در فرکانس نوسانات دارد و می‌تواند باعث شود تا فرکانس نوسان ساز تا 25٪ بالاتر از مقدار محاسبه شده باشد. سپس شبکه فیدبک باید از یک منبع خروجی امپدانس بالا راه‌اندازی شود و به یک بار امپدانس پایین مانند یک تقویت کننده ترانزیستور امیتر مشترک رایج تغذیه شود اما بهتر است که از یک تقویت کننده عملیاتی استفاده کنید زیرا این شرایط را کاملاً برآورده می‌کند.

مدار نوسان گر RC تقویت کننده عملیاتی

هنگامی که به عنوان نوسان سارهای RC استفاده شدند، نوسان سازهای RC تقویت کننده عملیاتی بسیار رایج‌تر از همتاهای ترانزیستورهای دو قطبی خود هستند. مدار نوسان ساز شامل یک تقویت کننده عملیاتی بهره منفی و یک شبکه RC سه بخشی که شیفت فاز 180 درجه تولید می‌کند. شبکه شیفت فاز از خروجی تقویت کننده عملیاتی به عقب به ورودی ” معکوس” خود وصل می‌شود که نشان داده شده است.

مدار نوسانگر RC تقویت کننده عملیاتی

از نحوه استفاده از نوسانگرها آنجا که فیدبک به ورودی معکوس وصل شده است، درنتیجه تقویت کننده عملیاتی در پیکربندی “تقویت کننده معکوس” خود که شیفت فاز 180 درجه را ایجاد می کند وصل شده است درحالی که شبکه RC شیفت فاز 180 درجه دیگر در فرکانس مورد نیاز (1800+1800) تولید می‌‌کند.

اگرچه، سری کردن دو حالت RC تک قطبی برای مهیا کردن شیفت فاز 180 درجه مورد نیاز (90 0 +90 0 ) نیز ممکن است، پایداری نوسان ساز در فرکانس‌های پایین عموما ضعیف است.

اختلاف فاز در مدار RC

یکی از مهمترین ویژگی‌های یک مدار نوسانگر RC، پایداری فرکانسی آن است که توانایی آن در ارائه یک خروجی موج سینوسی با فرکانس ثابت در شرایط بار متغیر است. با سری کردن سه یا حتی چهار مرحله RC با هم (4*45 0 ) ، می توان پایداری نوسان ساز را تا حد زیادی بهبود داد.

مدار نوسانگر RC با چهار مرحله معمولاً مورد استفاده قرار می‌گیرند زیرا معمولاً تقویت کننده های عملیاتی موجود در بسته‌های آی سی هستند بنابراین طراحی یک نوسان ساز 4 مرحله‌ای با 45 شیفت فاز نسبت به یکدیگر نسبتاً آسان است.

مدار نوسانگر RC پایدار بوده و خروجی موج سینوسی با شکل مناسب را ایجاد می‌کنند که فرکانس آن متناسب با 1/RC است و بنابراین، هنگام استفاده از خازن متغیر، محدوده فرکانسی وسیع تری امکان پذیر است. با این حال، مدار نوسانگر RC به دلیل محدودیت پهنای باند محدود به کاربردهای فرکانسی محدود می شوند تا شیفت فاز مورد نظر را در فرکانس های نحوه استفاده از نوسانگرها بالا تولید کنند.

مثال شماره 1 مدار نوسان گر RC

یک مدار نوسانگر RC سه مرحله‌ای شیفت فاز برای تولید فرکانس نوسان 6.5kHz لازم است. اگر از خازن 1nF در مدار فیدبک استفاده شده باشد، مقدار مقاومت‌های تعیین کننده فرکانس و مقدار مقاومت فیدبک مورد نیاز برای حفظ نوسانات را محاسبه کنید. همچنین مدار را بکشید.

معادله استاندارد داده شده برای مدار نوسانگر RC شیفت فاز بصورت زیر است:

بهره تقویت کننده های عملیاتی باید معادل با 29 برای حفظ نوسانات باشد. مقدار مقاومتی مقاومت‌های نوسان 10kΩ است درنتیجه، مقدار مقاومت فیدبک تقویت کننده عملیاتی Rf بصورت زیر محاسبه می‌شود:

مدار تقویت کننده عملیاتی مدار نوسانگر RC

مدار تقویت کننده عملیاتی مدار نوسانگر RC

در آموزش بعدی درباره نوسان سازها، ما به نوع دیگری از مدار نوسانگر RC با عنوان نوسان سازهای پل وین خواهیم پرداخت که از مقاومت و خازن به عنوان مدار مخزن خود برای تولید یک شکل موج سینوسی با فرکانس پایین استفاده می‌کنند.

آموزش کار با اندیکاتور مومنتوم

آموزش کار با اندیکاتور مومنتوم

اندیکاتورها از جمله ابزارهای مورد استفاده تحلیلگران در بازار ارزهای دیجیتال می باشند که به دو دسته کلی تقسیم می شوند و شامل اندیکاتورهای روندی و نوسانگر نماها(اسیلاتور) می باشد. اندیکاتورهای روندی، بر روی نمودار قیمت سهم و اندیکاتور نوسانگر نماها، بر روی پنجره جداگانه ای در پایین نمودار قیمت قرار می گیرند. اندیکاتورها از نظر زمانی به دو دسته اندیکاتورهای پیشرو (Leading Or Oscillator) و اندیکاتورهای پیرو (Lagging Or Trend) تقسیم می شوند. در این مقاله قصد داریم در رابطه با نحوه کار با اندیکاتور مومنتوم و همچنین مزایا و کاربردهای آن صحبت کنیم.

اندیکاتور مومنتوم چیست؟

اندیکاتور مومنتوم چیست؟

در تحلیل تکنیکال انواع مختلفی اندیکاتور وجود دارد که شامل اندیکاتورهای روندی (Trend)، اندیکاتورهای مومنتوم یا نوسانگرها (Oscillator)، اندیکاتور حجم (Volume) و همچنین اندیکاتور بیل ویلیامز (Bill Wiliams) می باشد. با هدف شناسایی سرعت حرکت قیمت، اندیکاتور مومنتوم طراحی شده است. مومنتوم جز اندیکاتورهای پیشرو محسوب می شود، یعنی برای پیش بینی جهت روند بازار استفاده می شوند. همچنین طراحی آن به گونه ای انجام شده است که معامله گران می توانند حرکت قیمتی بازار را قبل از رسیدن زمان آن، پیش بینی کنند. فرمول این اندیکاتور عبارت است از: M=V-Vn (مقدار اندیکاتور: M، قیمت پایانی روز: V، قیمت پایانی 14 روز قبل: Vn)

در برخی از نرم افزارها، فرمول دیگری برای رسم این اندیکاتور مورد استفاده قرار می گیرد که به این صورت می باشد:

اندیکاتور مومنتوم در این صورت حول سطح ۱۰۰ در نوسان می ماند.

نوسان این اندیکاتور به شکل صعودی و نزولی می باشد. وقتی اندیکاتور بالای خط 100 باشد، نشان دهنده این است که قیمت پایانی از قیمت پایانی n دوره بیشتر است و وقتی که اندیکاتور پایین خط 100 باشد، نشان دهنده این است که قیمت پایانی سهم کمتر از قیمت پایانی n دوره می باشد. فاصله اندیکاتور در بالا و پایین خط 100 بیان کننده این است که سرعت حرکت قیمت چقدر است. در تصویر پایین صعودی شدن روند سهم زمانی رخ داده که اندیکاتور در بالای خط 100 قرار دارد و و نزولی شدن روند سهم هنگامی رخ داده است که اندیکاتور پایین خط 100 قرار دارد.

کاربرد استفاده از مومنتوم

این اندیکاتور برای دریافت سیگنال هایی مبنی بر خرید و فروش مناسب می باشد. بزرگ ترین کمکی که این اندیکاتور به تریدرها در شناسایی روند معاملاتی می کند این است که انجام معاملات براساس هر نوع تغییر قیمتی سهم صورت می گیرد.

سیگنال های اندیکاتور مومنتوم

1- شکسته شدن خط روند

سیگنال های اندیکاتور مومنتوم

در تصویر بالا، این اندیکاتور خط نزولی خود را شکسته است و بعد از شکسته شدن خط روند، روند سهم صعودی شده است.

2- موقعیت اندیکاتور به نسبت خط 100

برای استفاده بهتر از این سیگنال، به این اندیکاتور میانگین متحرک را می توان اضافه کرد. وقتی که اندیکاتور، میانگین متحرک را از پایین به بالا قطع کند، برای خرید سهم فرصت معاملاتی مناسبی می باشد. هنگامی که اندیکاتور از سمت بالا به پایین میانگین متحرک را قطع کند، برای فروش سهم موقعیت معاملاتی مناسبی فراهم می شود زیرا سهم، روند نزولی خود را نحوه استفاده از نوسانگرها شروع کرده است. در تصویر پایین ارتباط میان روند، سیگنال خرید و فروش، میانگین متحرک و اندیکاتور مومنتوم به خوبی نمایش داده شده است.

موقعیت اندیکاتور به نسبت خط 100

مسیر افزودن میانگین متحرک در نرم افزار مفید تریدر

کاربران باید بعد از این که گزینه Navigator را انتخاب کردند، بر روی گزینه Moving Average کلیک کنند و آن را با Drag کردن به روی اندیکاتور مومنتوم قرار دهند. این اندیکاتور پس از اضافه شدن میانگین متحرک به شکل زیر در می آید.

آموزش کار با اندیکاتور مومنتوم

3- واگرایی در اندیکاتور مومنتوم

در این اندیکاتور، زمانی واگرایی مثبت صورت می گیرد که قیمت در حال کاهش باشد اما در اندیکاتور روند صعودی مشاهده می شود.

در این اندیکاتور، زمانی واگرایی منفی صورت می گیرد که قیمت رو به رشد است اما روند در اندیکاتور به صورت نزولی می باشد و پس از آن نیز روند سهم نزول پیدا می کند.

حجم معاملات و اندیکاتور مومنتوم

در این اندیکاتور با در نظر گرفتن حجم معاملات، تغییرات قیمت سهام را مورد بررسی قرار می دهد. برای مثال با افزایش حجم معاملات، سرعت تغییرات مومنتوم هم افزایش می یابد و بر عکس آن.

مزیت استفاده از اندیکاتور مومنتوم

1- تعیین سیگنال خرید و فروش

2- بررسی میزان کاهش یا افزایش حجم معاملاتی

3- ارزیابی سرعت حرکتی سهم

4- تعیین نقاط کلیدی مانند اشباع فروش و اشباع خرید

5- ارزیابی نقاط بازگشتی سهم از روند نزولی به صعودی

فیلتر اندیکاتور مومنتوم

فیلتر اندیکاتور مومنتوم

یکی از ابزارهای مهمی که برای تحلیل ها معمولا استفاده می شود، فیلترنویسی می باشد. در فیلترنویسی می توان داده ها و اطلاعات لازم در زمینه های متنوع را از طریق نوشتن کد مخصوص به دست آورد. فیلتر مورد استفاده برای اندیکاتور مومنتوم، سهام های مبتنی بر پایه این اندیکاتور را شناسایی می کند. این فیلتر راه مشخصی را برای تعیین استراتژی های معاملاتی به افراد ارائه می دهد تا بتوانند نسبت به روند حرکتی سهام درک بیشتری داشته باشند و در رابطه با خرید و فروش به آنها کمک کند.

ترکیب مومنتوم و باندهای بولینگر

از جمله اندیکاتورهایی که به بررسی مقدار حرکت می پردازد، اندیکاتور مومنتوم می باشد که از طریق بررسی روند قیمت، مقدار حرکت آن را محاسبه می کند. اندیکاتور باندهای بولینگر از جمله اندیکاتورهای کاربردی در بررسی نوسانات قیمت می باشد.

یکی از کاربردهای باندهای بولینگر این است که زمان نزدیک شدن قیمت به محدوده باندهای بالایی و پایینی، با برخورد به آنها، اغلب قیمت تغییر مسیر می یابد. به بیان دیگر، در اندیکاتور باندهای بولینگر، انتظار اصلاح قیمت را در صورتی داریم که قیمت به باند بالایی برخورد داشته باشد. پس از برخورد قیمت به باند پایینی، انتظار رشد قیمت را خواهیم داشت.

مسیر افزودن اندیکاتور مومنتوم

پس از وارد شدن به نرم افزار مفید تریدر و انتخاب گزینه درج، اندیکاتورها، نوسانگر نماها و در نهایت مومنتوم، یک پنجره باز می شود که به صورت عنوان های پیش فرض تناوب 14 و close در آن انتخاب شده است. در این مقادیر نباید تغییراتی اعمال کرد. این اندیکاتور می تواند بین هر عددی قرار بگیرد در حالی که سایر اسیلاتورها معمولا میان دو سطح ثابت سیر می کنند.

فیلم جلسه 44 - نوسان (قسمت پنجم) - تکنیک دایره ی طلایی

در این جلسه با تکنیک دایره ی طلایی رو داریم و همچنین چندین تست انتخابی برای پوشش مطالب جلسات قبل و تکنیک دایره ی طلایی رو حل می کنیم.

مدت زمان:33 دقیقه و 54 ثانیه

در این جلسه تکنیک دایره طلایی ارائه میشود همراه با 6 تست:
*اگر X=½ A باشد زاویه برابر 30 درجه و (a=½ a(max و (V=√3/2V(max می باشد.
*اگر X=√2/2 A باشد زاویه برابر 45 درجه و (V=√2/2 V(max و (a=√2/2 a(max می باشد.
*اگر X=√3/2 A باشد زاویه برابر 60 درجه و (V=½ V(max و (a=√3/2 a(max می باشد.
_اگر نسبتها هیچکدام از سه نسبت بالا نبود میتوان از فرمول x/A)^2+(V/Vm)^2=1) یا فرمولهای کلی که در جلسات قبل گفته شد, استفاده نمود.
حل 7 تست از کنکورهای سراسری اخیر:
1)نوسانگری روی پاره خطی به طول 12 سانتی متر حرکت هماهنگ ساده انجام می دهد.این نوسانگر دو جابجایی مساوی و متوالی را بدون تغییر جهت انجام می دهد که مجموع آنها برابر دامنه نوسان است.اگر هر یک از این جابجایی ها در 0.04 ثانیه انجام شود,بیشینه سرعت این نوسانگر چند متر بر ثانیه است؟(حاوی نکته در یافتن ناحیه جابجایی)
2)معادله سرعت-مکان نوسانگر ساده ای به صورت V^2=0.4-4000X^2 می باشد, بیشینه سرعت این نوسانگر چقدر است؟(در این نوع مسائل یکبار X را صفر میدهیم تا Aω را بدست بیاوریم و با دیگر V را صفر قرار میدهیم تا A را بدست بیاوریم زیرا هر موقع سرعت ماکزیمم باشد بعد صفر است و هر موقع بعد ماکزیمم باشد سرعت صفر می باشد.)
3)معادله سرعت-مکان نوسانگری در SI بصورت 25V^2/π^2+2500X^2=1 است بسامد نوسان چند هرتز می باشد؟(روش حل مانند سوال بالا)
4)سرعت نوسانگری در لحظه t1 برابر (V=√3/2V(max است.حداقل پس از چه کسری از دوره , اندازه شتاب این نوسانگر بیشینه می شود؟(حل با استفاده از تکنیک دایره طلایی)
5)دوره نوسانگر ساده ای π/50 ثانیه استو دامنه آن 2 سانتی متر است.در لحظه ای که نوسانگر به اندازه 3√ سانتی متر از وضع تعادل دور شده است, بزرگی نحوه استفاده از نوسانگرها سرعت ان چند متر بر ثانیه است؟(حل با استفاده از تکنیک دایره طلایی)
6)نمودار مکان-زمان دو حرکت هماهنگ ساده مطابق شکل است.بیشینه سرعت نوسانگر1 چند برابر بیشینه سرعت نوسانگر 2 است؟(تجربی-93)
7)با توجه به نمودار روبرو که مربوط به مکان-زمان دو نوسان کننده AوB است و جرم جسم A , جهار برابر جرم جسم B است بیشینه نیروی وارد بر جسم A چند برابر بیشینه نیروی وارد بر جسم B است؟(ریاضی-92)

#نوسانگر مهیب

4959DA53 95AD 4ABB 9B75 A7F69BB40FF6 - چگونگی استفاده از نوسانگر مهیب در سیگنال خرید و فروش

من عاشق دنیای ارز رمز و بلاک چین هستم، دنیای بسیار پرسود ولی خطرناک به شرطی که خودمان را با دانش صحیح و بروز مجهز کنیم، آکادمی هلاکوئی را راه اندازی کردم که با حمایت شما به یکی از بهترین پایگاه آموزشی به زبان فارسی تبدیل شود. در این راه با حمایت اعضا و خانواده ی بزرگ آکادمی هلاکوئی، در کنارتان هستم.

پشتیبانی از طریق ارسال تیکت:
وارد داشبورد خود شده و گزینه (تیکت پشتیبانی) را انتخاب و بر روی (ارسال تیکت) کلیک کنید. از همین طریق درخواست خود را پیگیری کنید.

ما را در تلگرام دنبال کنید

کانال درآمد ارز دیجیتال [email protected]
تلگرام کافه ترید ایران [email protected]
کانال نخبگان ارز دیجیتال [email protected]
خبر فوری ارز دیجیتال [email protected]
خبر فوری بازار خارجی [email protected]
کانال وی ای پی [email protected]

نوسانگر تصادفی یا اندیکاتور ( استوکاستیک ) stochastic چیست؟

نوسانگر تصادفی یا اندیکاتور ( استوکاستیک ) stochastic چیست؟

نوسانگر تصادفی یا اندیکاتور ( استوکاستیک ) stochastic یک شاخص حرکت است که قیمت بسته شدن را با طیف وسیعی از قیمت های آن در طی یک دوره زمانی خاص مقایسه می کند. حساسیت نوسان ساز در برابر حرکات بازار با تنظیم آن دوره زمانی و یا با گرفتن یک میانگین متحرک از نتیجه کاهش می یابد. این ماده برای تولید سیگنالهای تجارتی اشباع خرید و نحوه استفاده از نوسانگرها اشباع فروش ، با استفاده از مقادیر محدود ۰ تا ۱۰۰ استفاده می شود.

پیشگویی های کلیدی

  • نوسان ساز تصادفی یک شاخص فنی محبوب برای تولید سیگنال های overbought و oversold است.
  • این یک شاخص شتاب محبوب است که برای اولین بار در دهه ۱۹۵۰ توسعه یافته است.
  • نوسان سازهای تصادفی تمایل دارند تا حدودی از میانگین قیمت متغیر باشند ، زیرا آنها به سابقه قیمت دارایی متکی هستند.

فرمول اندیکاتور ( استوکاستیک ) stochastic :

فرمول اندیکاتور ( استوکاستیک ) stochastic

تئوری عمومی که پایه و اساس این شاخص است می تواند این باشد که در یک روند رو به رشد بازار ، قیمت ها نزدیک به سطح بالا خواهند بود و در یک روند رو به پایین روند نزولی ، قیمت نزدیک به پایین است. سیگنال های معامله هنگامی ایجاد می شوند که٪ K از یک میانگین متحرک سه دوره عبور کند ، که به آن٪ D گفته می شود.

نوسانگر تصادفی یا اندیکاتور ( استوکاستیک ) stochastic به شما چه می گوید؟

نوسان ساز تصادفی محدود به دور است ، به این معنی که همیشه بین ۰ تا ۱۰۰ است. این باعث می شود آن را به یک شاخص مفید از شرایط overbought و oversold تبدیل کنید. به طور سنتی ، قرائت های بالای ۸۰ در محدوده overbought در نظر گرفته می شود ، و قرائت های زیر ۲۰ نیز فروش اشباع در نظر گرفته می شود. با این حال ، اینها همیشه نشان دهنده وارونگی قریب الوقوع نیستند. روندهای بسیار نیرومند می تواند برای یک دوره طولانی ، سبقت را حفظ کند. در عوض ، معامله گران باید دنبال سرنخ هایی راجع به تغییر روند آینده به دنبال تغییر در نوسان ساز تصادفی باشند.

نمودار نوسانگر تصادفی به طور کلی از دو خط تشکیل شده است: یکی نشان دهنده مقدار واقعی نوسان ساز برای هر کندل ، و دیگری منعکس کننده میانگین حرکت سه روزه ساده آن است. از آنجا که قیمت به نظر می رسد که حرکت را دنبال می کند ، تقاطع این دو خط به عنوان سیگنالی در نظر گرفته می شود که ممکن است یک واژگونی در کار باشد ، زیرا این امر نشانگر تغییر بزرگ در حرکت است.

واگرایی بین نوسان ساز تصادفی و عمل گرایشی نیز به عنوان یک سیگنال معکوس مهم مشاهده می شود. به عنوان مثال ، اگر یک روند نزولی به پایین دره جدید برسد ، اما نوسان ساز چاپگر بالاتر از دره قبلی را نشان دهد ، ممکن است این نشانگر این باشد که خرس ها از حرکت خود خسته می شوند و یک معکوس صعودی در حال تولید است.

نوسانگر تصادفی یا اندیکاتور ( استوکاستیک ) stochastic به شما چه می گوید؟

تاریخچه مختصر نوسانگر تصادفی یا اندیکاتور ( استوکاستیک ) stochastic

نوسان ساز تصادفی در اواخر دهه ۱۹۵۰ توسط جورج لین توسعه یافته است. همانطور که توسط لین طراحی شده است ، نوسان ساز تصادفی موقعیت قیمت بسته شدن سهام را در رابطه با دامنه بالا و پایین قیمت سهام در طی یک بازه زمانی ، به طور معمول یک دوره ۱۴ روزه ارائه می دهد. لین در طی مصاحبه های بیشمار گفته است که نوسان ساز تصادفی از قیمت یا حجم و یا موارد مشابه پیروی نمی کند. او نشان می دهد که نوسان ساز سرعت یا شتاب قیمت را دنبال می کند. لین همچنین در مصاحبه ها فاش می کند که به طور معمول ، سرعت قیمت سهام قبل از تغییر قیمت تغییر می کند. در این روش ، نوسانگر تصادفی می تواند برای پیش بینی واژگونی هنگام استفاده از نشانگر واگرایی های صعودی یا نزولی استفاده شود. این سیگنال اولین و مسلماً مهمترین سیگنال تجاری Lane شناخته شده است.

نمونه ای از نحوه استفاده از نوسانگر تصادفی stochastic

نوسان ساز تصادفی در بیشتر ابزارهای نمودار گنجانده شده و به راحتی در عمل قابل استفاده است. دوره زمانی استاندارد استفاده شده ۱۴ روز است ، اگرچه این شرایط برای پاسخگویی به نیازهای تحلیلی خاص قابل تنظیم است. نوسان ساز تصادفی با کم کردن مقدار برای دوره از قیمت بسته شده فعلی ، تقسیم بر دامنه کل برای دوره و ضرب بر ۱۰۰ محاسبه می شود. برای مثال اگر قیمتی فعلی ۱۴۵ دلار است ، بنابراین قرائت نتیجه فعلی می تواند باشد: (۱۴۵-۱۲۵) / (۱۵۰-۱۲۵) * ۱۰۰ یا ۸۰.

با مقایسه قیمت فعلی با محدوده در طول زمان ، نوسان ساز تصادفی نشان دهنده قوام نزدیک بودن قیمت به قیمت پایین یا پایین آن است. خواندن ۸۰ نشان می دهد که دارایی در آستانه افزایش سرمایه قرار دارد.

تفاوت بین شاخص نسبی قدرت (RSI) و نوسانگر تصادفی STO

شاخص مقاومت نسبی (RSI) و نوسان ساز تصادفی هر دو نوسان ساز حرکت قیمت هستند که به طور گسترده در آنالیز تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرند. در حالی که اغلب در پشت سر هم مورد استفاده قرار می گیرد ، هر یک از آنها تئوری ها و روش های اساسی مختلفی دارند. نوسانگر تصادفی بر این فرض پیش بینی می شود که بسته شدن قیمت ها باید نزدیک به همان جهت روند فعلی بسته شود. در همین حال ، RSI با اندازه گیری سرعت حرکت قیمت ها ، سطح overbought و oversold را ردیابی می کند. به عبارت دیگر ، RSI برای اندازه گیری سرعت حرکات قیمت طراحی شده است ، در حالی که فرمول نوسان ساز تصادفی به بهترین وجه در بازه های تجارت مداوم کار می کند.

به طور کلی ، RSI در بازارهای معتبر مفیدتر است ، و stochastics بیشتر در بازارهای جانبی یا تند و تیز.

محدودیت های نوسانگر تصادفی stochastic

محدودیت اصلی نوسان ساز تصادفی این است که در تولید سیگنال های کاذب شناخته شده است. این زمانی است که یک سیگنال معاملاتی توسط این شاخص ایجاد می شود ، اما قیمت واقعاً دنبال نمی شود ، که می تواند به عنوان تجارت، ضرر باشد. در شرایط بی ثبات بازار ، این اتفاق می تواند به طور منظم رخ دهد. یکی از راه های کمک به این امر ، گرایش قیمت به عنوان فیلتر است ، جایی که سیگنال ها فقط درصورتی که در یک جهت قرار بگیرند ،گرفته می شوند.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.