تعیین اعتبار معامله


ترجمه فارسی مجموعه قوانین و مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی (UCP600)

ماده 1– کاربرد مقررات UCP : Article 1 : Application of UCP

مقررات متحدالشکل اعتباراسنادی ، تجدید نظر سال 2007 ، نشریه شماره 600 اتاق بازرگانی بین المللی (ICC) مقرراتی است که اگر شمول آن در اعتبار درخواست شده باشد،درمـــــورد هـــــر اعتبـــــار اسنــــــــادی (اعتبار) (ازجمله اعتباراسنادی ضمانتی (Stand–by) ،تا حدی که قابل اعمال است ) لازم الاجراء است . این مقررات برای همه طرف های ذیربط الزام آور است مگر اینکه صریحا" در شرایط اعتبار اصلاح یا مستثنی شده باشد.

ماده 2– تعاریف :

از نظر این مقررات :
بانک ابلاغ کننده: یعنی بانکی که اعتباررا بنابه درخواست بانک گشاینده ابلاغ می کند.

درخواست کننده: یعنی طرفی که اعتبار بنابه درخواست وی گشایش شده است .

روز بانکی : یعنی روزی که در آن روز بانک معمولا" برای انجام عملیات بانکی تحت این
مقررات باز است .

ذی نفع: یعنی طرفی که اعتبار به نفع وی گشایش شده است .
ارایه مطابق : یعنی ارایه ای که با مفاد شرایط اعتبار، مواد معمول این مقررات و استانداردهای بین المللی عملیات بانکی مطابقت دارد.
تائید:یعنی تعهد قطعی بانک تائیدکننده ، افزون بر تعهد بانک گشاینده ، برای پذیرش پرداخت یا معامله اسنادی که مطابق با شرایط اعتبار ارائه شده باشد.
بانک تائید کننده: یعنی بانکی که بنابه درخواست یا مجوز بانک گشاینده تائید خود را بر اعتبار می افزاید.
اعتبار: یعنی هرگونه ترتیباتی ، به هرنام یا توصیفی ، که در بر گیرنده تعهد قطعی و برگشت ناپذیر بانک گشاینده نسبت به پذیرش پرداخت اسناد ارائه شده طبق شرایط اعتبار است .
پذیرش پرداخت : یعنی

الف ) پرداخت دیداری اگر اعتبار در مقابل پرداخت دیداری قابل استفاده است .
ب ) ایجاد تعــــهد پــــرداخت مــــدت دار و پـرداخت وجه اعتبار در سررسید اگر اعتبار درمقابل پرداخت مدت دارقابل استفاده است .
ج ) پذیره نویسی برات صادره توسط ذی نفع و پرداخت وجه آن در سررسید اگــــراعتبــــاردرمقابل پذیره نویسی قابل استفاده است .

بانک گشاینده : یعنی بانکی که بنابه تقاضای درخواست کننده یا از طرف خود اعتبار را می گشاید.
معامله اسناد: یعنـــی خرید برات ( صادره به عهده بانک دیگری به غیرازبانک مقرر) و یا اسناد ارایه شده مطابق شرایط اعتبار تعیین اعتبار معامله توسط بانک مقرر، اعم از اینکه پرداخت به موقع به ذی نفع انجام یا پیش ازروز بانکی تعیین شده در پوشش وجه ، واقع شود.
بانک تعیین شده : یعنی بانکی که اعتبار نزد آن بانک یا هربانکی قابل استفاده است .
ارائه: یعنــــی تحویل اسنــــــاد تحت شــــرایط یک اعتبـــــار به بانک گشاینده اعتبار یا بانک تعیین شده یا اسناد ارائه شده می باشد.
ارائه کننده : یعنی ذی نفع ، بانک یا طرف دیگری که اسناد را ارایه می کند.

ماده 3– تفاسیر / مفاهیم:

ازنظر این مقررات :
وا‍ژه های مفرد می تواند شامل حالت جمع و واژه های جمع شامل حالت مفرد آن نیز می گردد.
"اعتبار"برگشت ناپذیر تلقی می گردد حتی اگر اشاره ای به این موضوع نشده باشد.
امضاء اسناد می تواند به صورت دستنویس ، فاکس ، پرفراژ شده ، مهر، نشانه یا هرگونه روش تصدیق الکترونیکی و مکانیکی دیگری باشد.
درخواست سند تصدیق ، بازبینی یا گواهی شده یا نظایر آن ، با امضاء علامت یا الصاق برچسب بر روی سند اجابت شده تلقی می گردد.
شعبه های یک بانک در کشورهای مختلف بعنوان بانکهای مجزا تلقی می شود.
اصطلاحاتی از قبیل " درجه یک "،"مشهور"،"واجد شرایط"، "مستقل"، "رسمی"،"ذیصلاح " یا "محلی" که برای توصیف صادرکننده یک سند بکار می رود امکان صدور سند توسط هرکسی به غیراز ذی نفع اعتبار را مجاز می کند.

به لغاتی نظیر "فوری "،"بلادرنگ " یا "هرچه زودتر" ترتیب اثر داده نخواهد شد مگر اینکه کاربرد آن در سند خاصی الزامی باشد.
واژه "در یا حدود" یا نظایر آن چنین تفسیر می شود که واقعه ای ظرف مدت 5 روز تقویمی قبل تا 5 روز تقویمی بعد از تاریخ مورد نظر، شامل تاریخ شروع و خاتمه عملیات ، رخ دهد.
واژگان "به "، "تااینکه " "تا" ، "از" و "بین " اگر بعنوان "دوره حمل " بکار رود شامل تاریخ ذکر شــــده می گردد "و" لغات " قبل از" و "بعداز" شامل تاریخ ذکر شده نمی گردد.
واژگان " از" و "بعداز" هنگامیکه برای تعیین تاریخ سررسید بکار رود شامل تاریخ ذکر شده نمی گردد .
واژگان "نیمه اول " و "نیمه دوم " یک ماه به ترتیب به عنوان " روز اول تا پانزدهم " و " روز شانزدهم تا پایان ماه " تلقی می شود.
واژگـــان "آغاز" ، "نیمه " ، "پایان ماه " به ترتیب به عنوان "روزاول تا دهم " ، " روزیازدهم تا بیستم " و"روز بیست و یکم تا پایان ماه" شامل کلیه تاریخ های ذکر شده تلقی می شود.

ماده 4– اعتبارات در مقابل قراردادها:

اعتبــــار بنابه ماهیت خود معامله ای جدا از قرارداد فروش یا سایر قراردادهایی که مبنای گشایش اعتبـــــــار قرارمی گیرند. قراردادهای مبنای اعتبار به هیچ وجه ارتباطی به بانکها نداشته و تعهدی برای آنها ایجاد نمی کند، حتی اگر در اعتبار هرگونه اشاره ای به اینگونه قراردادها شده باشد . در نتیجه تعهد بانک نسبت به پذیرش پرداخت ، معامله یا انجام هر تعهد دیگری تحت اعتبار تابع ادعاها یا دفاعیات درخواست کننده اعتبار که ناشی از روابط وی با بانک گشاینده یا ذی نفع است نخواهد بود.
ذی نفع اعتبار تحت هیچگونه شرایطی نمی تواند از روابط قراردادی موجود بین بانکها یا بین بانک گشاینده و درخواست کننده اعتبار بهره مند شود.
بانک گشاینده باید درخواست کننده اعتباررا از الحاق نسخه ای از قرارداد،پروفرما یا اسنادی شبیه به آن بعنوان جزء تفکیک ناپذیراعتبار منصرف کند.

ماده 5– اسناد در مقابل کالا / خدمات / عملکردها:

بانکها براساس اسناد عمل می کنند و نه کالا ، خدمات یا عملکرد مرتبط با اسناد

ماده 6– قابل استفاده بودن اعتبار، تاریخ انقضاء و محل ارائه اسناد:

الف ) اعتبار باید مشخص کند که نزد کدام بانک قابل استفاده است یا حاکی از آن باشد که اعتبار نزد هر بانکی قابل استفاده است . اعتبــــاری که نــــــزد بانک تعیین شده قابل استفاده است نزد بانک گشاینده نیز قابل استفاده است .
ب ) اعتبار باید مشخص کند که آیا در مقـابل پرداخت دیداری ، پرداخت مدت دار، قبولی یا معامله قابـــــــل استفاده است .
ج ) اعتبار نباید به نحوی گشایش شود که در مقابل برات صادره بعهده درخواست کننده اعتبار قابل استفاده باشد.
د ) 1– اعتبار باید دارای تاریخ انقضاء جهت ارائه اسناد باشد. تاریخ انقضاء اعتبار برای پذیرش یا معامله اسناد به معنای تاریخ انقضاء جهت ارائه اسناد تلقی می گردد.
2– محل بانکی که اعتبار نزد آن قابل استفــــاده است محــــل ارائه اسناد نیز تلقی می گردد. محل ارائه اسناد تحت اعتباری که نزد هر بانکی قابل استفاده است محل هر بـــانک است .محل ارائه اسناد در بانکی غیـــر از بانک گشاینده اضافه بر محل بانک گشاینده است .
ه ) به جزء آنچه که در بند الف ماده 29 درج شده ، ارائه اسناد بوسیله ذی نفع یا از طرف ذی نفع باید قبل از تاریخ انقضاء اعتبار باشد.

ماده 7– تعهدات بانک گشاینده:

الف ) به شرط اینکه اسناد مقرر به بانک تعیین شده یا بانک گشاینده ارائه شود و اسناد مذکورمطابق با شرایط اعتبار باشد، بانک گشاینده در صورتی ملزم به پذیرش پرداخت است که :
1. اعتبار در مقابل پرداخت دیداری ، مدت دار یا قبولی اسناد قابل استفاده باشد.
2. اعتبار در مقابل پرداخت دیداری نزد بانک تعیین شده قابل استفاده باشد و بانک مذکور از پرداخت وجه خودداری کند
3. اعتبار در مقابل پرداخت مدت دار نزد بانک تعیین شده قابل استفاده باشد و بانک مذکور از تعهد پرداخت مدت دار و یا علیرغم تعهد پرداخت از پرداخت وجه در سررسید مقرر خودداری کند.
4. اعتبار در مقابل قبولی نزد بانک تعیین شده قابل استفاده باشد و بانک تعیین شده از قبـولــــی برات صادره بعهده خویش خودداری و یا علیرغم قبولی برات از پرداخت وجه در ســـررسید مقـــررخودداری کند.
5. اعتبار در مقابل معامله نزد بانک تعیین شده قابل استفاده باشد و بانـــک تعیین شــــده از معامـــلـه خودداری کند.

ب ) بانک گشاینده از تاریخ گشایش اعتبار تعهد برگشت ناپذیر پذیرش پرداخت را دارد.

ج ) بانک گشاینده متعهد به پوشش وجه به بانک تعیین شده ای است که نسبت به پــــذیرش پرداخت یا معامله اسناد ارائه شده طبق شرایط اعتبار اقدام و اسناد مذکور را به بانک گشاینده ارسال نموده است .
پوشش وجه اسناد ارائه شده مطابق با شرایط اعتبار تحت اعتباری که در مقابل قبولی یا پـــرداخت مدت دارقابل استفاده است ، در سررسید الزامی است ، اعم از اینکه بانک تعیین شده قبل از ســــررسید نسبـــــت بــه پیش پرداخت یا خرید اسناد تعییـن شده مستقل از تعهد بانک گشاینده در مقابل ذی نفع است .اقدام نموده باشد. تعهد بانک گشــاینده نسبت به پوشش وجه اعتبار نزد بانک

ماده 8– تعهد بانک تائید کننده:

الف ) بشرط آنکه اسناد مقرر به بانک تائید کننده یا هر بانــک تعیین شده دیگری ارایه و مطابقت آنها شرایط اعتبار رعایت شده باشد، بانک تائید کننده باید:
1– تحت شرایط زیر نسبت به پذیرش پرداخت اقدام کند.
الف) اگر اعتبار برای پرداخت دیداری ، پرداخـــت مدت داریا قبولی نزد بانک تائید کننده قابـــل استفاده باشد.
ب ) اگراعتبار برای پرداخــــت دیداری نزد بانک تعیین شده دیگری قابل استفاده باشد و بانـــــک تعیین شده مذکورنپردازد.
ج ) اگر اعتبــــار برای پرداخت مدت دار نزد بانک تعیین شده دیگری قابل استفاده باشد و بانــک تعیین شده مذکــــــور از تعهد پرداخـــــــت مدت دار خودداری و یا علیرغم قبول تعهد پرداخـــت مدت دار در سررسید نپردازد.
د ) اگر اعتبار برای قبولی نزد بانک تعیـــــین شده دیگری قابل استفاده باشد و بانک تعیین شــــده مــــذکوراز قبول برات صادره به عهده بانـــــک خــــودداری یا علیـــرغم قبول برات صادره به عهده بانک در سررسید نپردازد.
ه ) اگر اعتبار برای معامله اسناد نزد بانک تعیین شده دیگری قابل استفــــاده باشد و بانک تعیین شده مذکور اسناد را معامله نکند.

2– اگـراعتبار برای معامله اسناد نزد بانک تائید کننده قابل استفاده باشد ، نسبت به معامـــــله اسناد، بدون حق رجوع ، اقدام کند.
ب ) بانک تـــــائید کننده اززمان افزودن تائیدیه خود به اعتبــار،به صورت برگشت ناپذیر ملزم به پــذیرش پرداخت یا معامله اسناد است .
ج ) بانک تائیــــد کننده ملزم به پوشـش بانک تعیین شده دیگــری است که نسبت به پذیرش پرداخت یا معامله اسناد مطابق با شرایط اعتبار اقدام و اسناد مذکور را به بانک تائید کننده ارسال نموده است
پوشش وجــــه اسنــــاد ارائــــه شــده ، مطابق شرایط اعتبار، تحت اعتباری که برای قبولی یا پرداخـــت مدت دار قابل استفاده است در ســـررسید الـــــزامی است ، اعـــــــم از اینکه بانک تعیین شده دیگر قبل ازسررسید نسبت به پیش پرداخت یا خرید اسناد اقدام نموده بــاشد. تعهـــــد بانـــــک تائیـــــد کننده نسبت بـــه پوشش وجه نزد بانک تعیین شده دیگر مستقل از تعهد بانک تائید کننده درمقابل ذی نفع است .
و ) اگر بانکی از طرف بانک گشاینده اعتبار مجاز یا درخــواست شده باشد تا اعتباری را تائیــــد کنــــــد اما بانک مذکور حاضر به تائید اعتبار نباشد، باید بدون تاخیــر مـــــراتب را به بانــــک گشــــــاینده اطلاع دهد یا اعتبار را بدون تائید ابلاغ کند.

ماده 9– ابلاغ اعتبارات و اصلاحیه های مربوط:

الف ) اعتبـــــاروهــــرگونه اصـــلاحیه اعتبـــار ممکن است بوسیــــله بانک ابلاغ کننده به ذی نفع ابــــــــلاغ شود. بــانک ابــــلاغ کننــــده ای که بانک تائید کننده نباشد، اعتبـــــاروهـــرگــــــونه اصـــــلاحیه را بـــــدون اینـــــکه تعهدی در پذیرش پرداخت یا معامله اسناد داشته باشد ابلاغ می کند.
ب ) بانک ابلاغ کننده با ابلاغ اعتبار یا اصلاحیه ، اصالت ظاهری اعتبار یا اصلاحیه را احــــــرازکرده واذعــان دارد که ابلاغیه بدرستی منعکس کننـــده مواد و شرایط اعتبار یا اصلاحیـــه دریافت شده است .
ج ) بـــانک ابــــلاغ کننده ممـــــکن است از خـــدمات بانــک دیگری (بانک ابلاغ کننده دوم ) بــــــــــرای ابلاغ اعتباریا اصلاحیه به ذی نفع استفاده کند. بانک ابــلاغ کننـــــده دوم با ابــــلاغ اعتبـــار یا اصــــلاحیـــه اصـالت ظاهری اعتباررا احـراز کـرده و اذعـان دارد که ابـلاغیه به درسـتی منـعکس کننده مـواد و شرایط اعتبار یا اصلاحیه دریافت شده است .
د ) بانکی که از خدمــات یک بــانک ابــلاغ کننــده یا بــانک ابــلاغ کننده دوم برای اعتبــــاراستفـــــاده می کند باید ازخدمات همان بانک برای ابلاغ هرگونه اصلاحیه نیز استفاده کند.
ه ) اگر بانکی که از وی درخــواست شده نسبت به ابـــلاغ اعتبــــــار یا اصـــلاحیه ای اقــدام کند تصمــــیم به عدم ابلاغ اعتبار یا اصـلاحیه بگیرد بایـد بـدون تاخیـر مـراتب را به بانکی که دستـورات اعتبار، اصلاحیه یا ابلاغیه را از آن دریافت کرده اعلام نماید.
و ) اگر بانکی که از وی درخواست ابــلاغ اعتبـار یا اصـلاحیه ای شــده نتوانـد اصـــا لت ظاهـــــــری اعتبار، اصـلاحیه یـا اطلاعیه را اثبات کند باید بـدون تاخیـر مـراتب را به بانـکی کـه دستورات مذکور را از آن دریـــافت کـــرده اطلاع دهــد. به هـر حال اگر بانک ابــــلاغ کننــــده یـــا بانک ابلاغ کننده دوم تصـمیم به ابلاغ اعتبار یا اصـلاحیه بگیـرد، بایـد به ذی نفــع یا بانـک ابلاغ کنـنده دوم اطلاع دهــد که قـادر به تشخیص اصالت ظاهــری اعتبار، اصلاحیه یا ابلاغیه نبوده است .

ماده 10– اصلاحیه ها

الف ) به جزء در مواردی که در ماده 38 تصریح شده اعتبار تعیین اعتبار معامله نمی تواند بدون موافقت بانک گشاینده ،بانک تائید کننده (در صورت وجود) و ذی نفع اصلاح ویا باطل شود.
ب ) بانک گشاینده از زمان صدور اصلاحیه نسبت به اصلاحیه های صادره تعهد برگشت ناپذیر دارد. بـــانک تائید کننده ممکن است تائید خود را به اصلاحیه اعتبار نیز تعمیم دهد و در این صورت اززمــــان ابلاغ اصلاحیه تعهد برگشت ناپذیر دارد. به هرحال بانک تائید کننده می تواند از افزودن تائید خود به اصـلاحیه ای خـودداری کند که در این صورت باید مراتب را بدون تاخیر به بانک گشاینده و ذی نفع اطلاع دهد.
ج ) مواد و شرایط اعتبار اصلی (یا اعتباری که شامل اصــــلاحیه های پذیــــرفته شده پیشین است ) تا زمـــانی که ذی نفع پذیرش خود را به بانکی که اصـلاحیه مذکور را ابلاغ کرده اعلام کند به قوت خود برای وی باقی خواهد ماند. ذی نفع باید مراتب پذیرش یا رد اصلاحیه ای را اعلام کند.در صورت کوتاهی ذی نفع از ابلاغ چنین اعلامیــــه ای ، ارائـــــه اسنــــادی کـــــه شرایــــــط آن با اعتبارواصلاحیه ای که هنوز پذیرفته نشـــــده انطبـــــاق داشته باشد به معنـــای اعلام پــــــذیرش اصـلاحیه مذکــور توســــط ذی نفـــــع است واعتبار از این زمان اصلاح شده تلقی خواهد شد.
د ) بانـــــکی که اصـــــلاحیه اعتبار را ابلاغ می کند باید به بانک دریافت کننده اصلاحیه اطلاع دهد که مراتب پذیرش یا رد اصلاحیه را اعلام نماید.
ه ) پذیرش بخشی از اصلاحیه مجاز نیست و به منزله رد اصلاحیه تلقی خواهد شد
و ) درج شرطی در اصلاحیه مبنی بر اینکه اصلاحیه مـذکور لازم الاجراءخواهد بود مگر اینکه ظرف مدت زمان مشخصی توسط ذی نفع رد شود نادیده انگاشته می شود.
تبصره : قبول یا عدم قبول اصلاحیه توسط فروشنده از نظر زمانی ، تا زمان آخرین حمل مقررشده می باشد.

ارزش تضمین چیست و چگونه محاسبه می‌شود؟

ارزش تضمین چیست و چگونه تعیین می شود؟

یکی از جذابیت‌های بورس و بازار سرمایه، امکان خرید اعتباری است. قوانین مشخصی برای دریافت اعتبار معاملاتی وجود دارد که توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و کارگزاری‌ها تدوین می‌شود. یکی از شروط مهم برای دریافت اعتبار معاملاتی داشتن ارزش تضمین کافی است. در ادامه به بررسی کامل مسئله ارزش تضمین یا وجه تضمین می‌پردازیم.

ارزش تضمین چیست؟

قبل از پرداختن به جزئیات ارزش تضمین، لازم است کمی درباره مسئله اعتبار در بورس صحبت کنیم. همان طور که اشاره کردیم اعتبار معاملاتی یک گزینه جذاب برای سرمایه‌گذاران بورس محسوب می‌شود؛ یک اهرم سرمایه گذاری و روشی که با استفاده از آن، می‌توانند معاملات پرحجم‌تری داشته باشند. سازمان بورس و اوراق بهادار تهران یک دستورالعمل خرید اعتباری ارائه کرده است که همه کارگزاری‌ها ملزم به رعایت آن هستند. در تعیین اعتبار معامله عین حال، آن‌ها می‌توانند شرایط دیگری را نیز در نظر بگیرند.

مراحل دریافت اعتبار معاملاتی

برای داشتن هر گونه فعالیتی در بازار سرمایه، باید از طریق کارگزاری‌ها اقدام کنید. در نتیجه اولین قدم برای دریافت اعتبار معاملاتی، دریافت کد معاملاتی از یک کارگزاری معتبر است. قبل از این مرحله، می‌توانید جزئیات طرح‌های اعتباری کارگزاری‌ها را مطالعه و گزینه‌ای را انتخاب کنید که بهترین تسهیلات را ارائه می‌دهد. شرایط و نحوه دریافت اعتبار معاملاتی از هر کارگزاری با دیگری متفاوت است.

یک مرحله الزامی دیگر، امضای قرارداد خرید اعتباری است. این قرارداد را باید با مراجعه حضوری به شعب کارگزاری دریافت و امضا کنید. اعتبار قرارداد اعتباری معمولا یک‌ساله خواهد بود.

در مرحله بعد، باید بررسی کنید که چه بسته‌هایی و چه میزان اعتبار شامل وضعیت شما خواهد شد. اعتبارات کارگزاری آگاه در دو قالب بسته‌های اعتباری و وام قرض الحسنه ارائه می‌شود. این موارد را می‌توانید در حساب بآشگاه مشتریان مشاهده کنید. بسته‌های رنگی برای مشتریان فعال هستند و می‌توان آن‌ها را انتخاب کرد. بسته‌های اعتباری بر اساس ریال موجود در بآشگاه فعال می‌شوند. در مورد کارگزاری‌های دیگر، ممکن است امتیاز مشتریان برای تخصیص اعتبار در نظر گرفته شود. عامل موثر برای دریافت وام قرض‌الحسنه، میزان رسوب پول در حساب معاملاتی کارگزاری آگاه است.

عنصر مهم دیگر، داشتن ارزش تضمین به اندازه کافی است. ارزش تضمین نقشی مانند وام‌های بانکی دارد. در گذشته هر فرد می‌توانست به اندازه ۲۵ درصد از ارزش پورتفوی خود، اعتبار دریافت کند. این قانون اخیرا تغییر کرده و رقم به ۱۵ درصد کاهش یافته است.

بر این اساس، ارزش پورتفوی فردی که می‌خواهد اعتبار دو میلیون تومانی دریافت کند، باید در حدود ۱۳.۵ میلیون تومان باشد. دقت داشته باشید درصد مورد نیاز ارزش تضمین در بازارهای مختلف با هم متفاوت است. رقم ۱۵ درصدی که بیان کردیم، مربوط به بازار اول و دوم بورس تهران بود. موارد دیگر را می‌توانید در جدول زیر مشاهده کنید:

ارزش تضمین

چگونه ریال بآشگاه را افزایش دهیم؟

کارگزاری‌های مختلف، به فعالیت‌های کاربران خود امتیازاتی می‌دهند. آگاه دو عنصر امتیاز و ریال بآشگاه را جداگانه در نظر می‌گیرد. هر چه امتیازات بیشتری کسب کنید، به سطوح بالاتری صعود می‌کنید و از تخفیف‌ها و تسهیلات بیشتری بهره‌مند می‌شوید؛ اما برای خرید بسته‌های اعتباری، باید ریال بآشگاه به اندازه کافی داشته باشید. با استفاده از راهکارهای زیر می‌توانید ریال بآشگاه را افزایش دهید:

  • با عضویت در بآشگاه و فعال‌سازی حساب، ۱۰ هزارتومان به حساب کاربری شما در بآشگاه اضافه می‌شود.
  • با انجام معامله، بر اساس سطح شما (قله) در بآشگاه، درصدی از کارمزد معاملات به عنوان تخفیف کارمزد به حساب بآشگاه‌تان واریز می‌شود.
  • با معرفی بآشگاه کارگزاری آگاه به دیگران نیز می‌توانید ریال کسب کنید. به این شرط که کد شما به عنوان معرف وارد شود. هر گاه این شخص حداقل ۱۰۰ هزار تومان برای کارگزاری آگاه سودآوری داشته باشد (مثلا کلاس آموزشی یا بسته مشاوره‌ای بخرد)، ۵۰ هزارتومان به حساب کاربری شما اضافه می‌شود.
  • مسابقاتی به صورت روزانه در بآشگاه برگزار می‌شود و افراد برتر هر ماه، جایزه‌ای در قالب ریال بآشگاه دریافت می‌کنند.

با توجه به کاهش ارزش تضمین، چه اقداماتی باید انجام شود؟

همان طور که اشاره شد، در حال حاضر هر فرد می‌تواند به اندازه ۱۵ درصد ارزش پورتفوی خود اعتبار معاملاتی دریافت کند. این رقم در گذشته ۲۵ درصد بود. در حقیقت در گذشته برای دریافت اعتبار دو میلیون تومانی، لازم بود ارزش پورتفوی فرد متقاضی در حدود ۸ میلیون تومان باشد و حالا برای دریافت همین مقدار اعتبار، ارزش پورتفوی ۱۳.۵ میلیون تومانی لازم است.

با این توضیحات، لازم است افرای که از گذشته بسته‌های اعتباری (تا سقف مبلغ مجاز) دریافت کرده بودند، وضعیت حساب خود را بازنگری کنند. در غیر این صورت، برای افراد نزد سازمان بورس و همچنین کارگزاری، تخلف اعتباری ثبت می‌گردد و طبق موازین و قوانین مطرح شده در دستورالعمل خرید اعتباری و قرارداد اعتباری و الحاقیه های پیوست آن، با ایشان برخورد خواهد شد. برای پیشگیری از این مشکلات، دو راهکار وجود دارد:

  • اعتبار خود را تسویه کنید.
  • با واریز وجه نقد، اقدام به خرید سهام و افزایش ارزش تضمین پورتفوی خود کنید.

سخن آخر

جزئیات و قوانین مربوط به ارزش تضمین را با هم بررسی کردیم؛ عنصری که برای دریافت اعتبار معاملاتی ضروری محسوب می‌شود. در گذشته هر فرد می‌توانست به اندازه ۲۵ درصد ارزش پورتفوی خود، اعتبار دریافت کند و در حال حاضر این رقم به ۱۵ درصد کاهش یافته است. به این ترتیب، افرادی که طبق قانون قبلی اعتبار دریافت کرده بودند، لازم است نسبت به تسویه اعتبار یا واریز وجه نقد برای رسیدن به حد نصاب اقدام کنند.

رو در رو

بهترین لحظه ی زندگی زمانی است که احساس می کنی بی هیچ توقعی مهربانی.

اعتبار اسنادی

اعتبار اسنادی نوعی شیوه ی پرداخت و ارایه خدمت است که بانک گشایش کننده بنا به درخواست متقاضی اعتبار (خریدار) متعهد می شود تا در مقابل دریافت اسناد مقرر شده در متن اعتبار و در سررسید معین مشروط به اینکه شرایط اعتبار رعایت شده باشد پرداخت را به ذینفع داخلی اعتبار داشته و یا به کارگزار خود اجازه این پرداخت را بدهد.

اعتبار اسنادی دیداری (نقدی):

در صورتیکه اعتبار دیداری (نقدی) باشد و ذینفع اعتبار برابر شرایط اعتبار عمل نموده و اسناد بدون مغایرت را به بانک تعیین شده یا بانک تعیین کننده ارایه دهد، بانک ذیربط باید نسبت به پرداخت مبلغ اعتبار اقدام نماید. در این حالت بر اساس مصوبات، خریدار درصدی از وجه اعتبار را به صورت نقدی و قبل از گشایش و مابقی اعتبار را در هنگام معامله اسنادپرداخت می نماید.

اعتبار اسنادی مدت دار:

در صورتیکه اعتبار مدت دار باشد و ذینفع اعتبار برابر شرایط عمل کرده باشد و اسناد بدون مغایرت را به بانک معامله کننده اسناد ارایه دهد، در موعد مقرر مبلغ اعتبار را دریافت می نماید.

مثلا اگر اعتبار 90 روز باشد، سررسید دریافت وجه 90 روز پس از معامله اسنادیا تاریخ بارنامه و طبق شرایط اعتبار است.

UCP : مقررات متحد الشکل اعتبارات اسنادی

آخرین مجموعه شرایط و اصطلاحات بازرگانی بین المللی گشایش اعتبارات اسنادی که به منظور روشن شدن حدود وظایف و مسئولیت های طرفین قراردادها و استفاده از مبانی حقوقی یکنواخت بین مشتریان و بانک ملاک عمل قرار می گیرد.

ßاعتبار اسنادی داخلی- ریالی، بصورت غیر قابل برگشت افتتاح می شوند.

ßکل مبلغ گشایش نباید از 500/000/000 ریال کمتر باشد.

ßکلیه اعتبار اسنادی داخلی- ریالی قابل انتقال و تنزیل نمی باشد.

ßحمل به دفعات مانعی ندارد ولی باید در شرایط اعتبار و بیمه نامه قید شود.

ßکلیه گشایش های اعتبار اسنادی داخلی- ریالی الزاما با 2 امضا مجاز در صورتیکه کارگزار بانک صادرات باشد، دو امضا مجاز داخلی و در صورتیکه کارگزار سایر بانکها باشند با دو امضا مجاز بین بانکی می باید صورت پذیرد.) انجام شود.

ßمدت اعتبار برای خرید کالا، خدمات و مواد اولیه حداکثر 6 ماه می باشد.

ßمدت اعتبار برای خرید ماشین آلات و کالاهای سرمایه ای حداکثر 360 روز می باشد.

ßگشایش اعتبار اسنادی داخلی- ریالی اعم از مدت دار و دیداری برای مدت بیش از 360 روز مجاز نمی باشد.

ßاز زمان گشایش اعتبار تا سررسید تعهدات و برای گشایش بیش از 360 روز صرفا باید از بانک مرکزی مجوز دریافت شود.

ßدر اعتبار اسنادی داخلی- ریالی دیداری حداقل 10 % هنگام گشایش باید پرداخت شود.

در اعتبار اسنادی داخلی- ریالی مدت دار حداقل 15 % هنگام گشایش و حداقل 15 % هنگام معامله اسناد باید پرداخت شود.

ßچنانچه طبق قرارداد و یا شرایط پیش فاکتور، مقرر گردد پیش پرداخت به فروشنده پرداخت شود آنگاه:

اولا: این پرداخت باید طبق دستور کتبی خریدار و از محل آورده های وی علاوه بر درصدهای تعیین شده جهت پیش دریافت باشد.

ثانیا: فروشنده می بایست ضمانت نامه بانکی استرداد پیش دریافت بصورت غیر قابل برگشت معادل وجه پیش دریافت ذکر شده برای مدت زمان پایدار بودن اعتبار از سوی ذینفع به نفع خریدار ارایه نماید تا درصورت عدم ایفای تعهدات یا ابطال اعتبار قابل دریافت باشد.

کلیه کارمزدها برعهده خریدار است.

کارمزد گشایش و پذیرش تعهدات در صورت تسویه دیون اعتبار اسنادی قبل از سررسید به هیچ عنوان قابل برگشت به خریدار نمی باشد.

نرخ خسارت تاخیر= حداکثر نرخ سود عقود مشارکتی + 8 %

به هزینه های حقوقی خسارت تاخیر تعلق نمی گیرد. (ملاک آورده مشتری است.)

حداقل مدارک برای انجام معامله اسناد:

1 . گواهی بازرسی

تاریخ معامله: همان تاریخ معامله اسناد توسط بانک کارگزار است.

تاریخ قبولی: همان تاریخ قبولی اسناد وصولی در اعتبارات اسنادی توسط بانک گشایش کننده است.

تاریخ سررسید: سررسید پرداخت وجه اسناد در اعتبارات اسنادی مدت دار است.

موافقت با تغییر شرکت بازرسی بر عهده گشایش کننده است.

اعتبار اسنادی با مبلغ بیش از 1/000/000/000 ریال نیاز به گزارش کارشناسی دارد.

امکان گشایش اعتبار اسنادی داخلی بین بانکهای مستقر در مناطق آزاد تجاری امکان پذیر است.

گشایش اعتبار اسنادی از مناطق ازاد به سرزمین اصلی انجام می شود ولی از سرزمین اصلی به مناطق آزاد ممنوع است.

تمدید تاریخ حمل حداکثر تا سررسید است.

خریدار: متقاضی اعتبار اسنادی (حقیقی یا حقوقی)

شخص حقیقی یا حقوقی است که با مراجعه به بانک گشایش کننده درخواست می کند تا نسبت به گشایش اعتبار با شرایط مشخص اقدام گردد و در قبال دریافت اسنادی که حاکی از رعایت شرایط اعتبار است و به وی تحویل داده خواهد شد، تعهدات خود را ایفا نماید که از این پس خریدار گوییم.

بانک گشایش کننده اعتبار:

مهم ترین و اساسی ترین رکن هر اعتبار اسنادی است که از طرف خریدار اقدام به گشایش اعتبار نموده و در مقابل ذینفع اعتبار به صورت مشروط متعهد به پرداخت وجه اعتبار می باشد.

بانک کارگزار فروشنده/ ذینفع:

منظور بانکی است که توسط فروشنده/ ذینفع به عنوان واسطه معرفی و اعتبار اسنادی از طرق آن به فروشنده/ ذینفع ابلاغ می گردد. همچنین بانک گشایش کننده می تواند بانک کارگزار مورد نظر خود در اعتبار را تعیین نماید.

بانک ابلاغ کننده:

بانکی است که اعتبار را بنا به درخواست بانک گشایش کننده ابلاغ می کند.

بانک تایید کننده:

بانکی است که بنا به درخواست یا مجوز بانک گشایش کننده تایید خود را بر اعتبار می افزاید.

بانک معامله کننده:

بانکی است که مطابق شرایط اعتبار به عنوان بانک معامله کننده اسناد تعیین می شود.

در اعتبار اسنادی داخلی- ریالی، بانک گشایش کننده به عنوان بانک معامله کننده اسناد در نظر گرفته می شود.

اظهارنامه بانک کارگزار است که در سر برگ آن بانک خطاب به گشایش کننده اعتبار صادر شده که در آن جزییات اسناد پیوست و . درج می گردد.

آنتره به معنای تیک کردن اسناد رسیده با شرایط مندرج در متن اعتبار اسنادی است و واریز به معنای انتقال مالکیت اسناد به خریدار می باشد.

شخص حقیقی یا حقوقی است که طرف قرارداد خریدار بوده و اعتبار اسنادی داخلی- ریالی به نفع وی گشایش می گردد.

مجموعه اقلام، اجناس و یا وظایف و خدماتی است که طبق پیش فاکتور تامین آنها توسط فروشنده اعلام و تعهد شده است.

اسناد مورد معامله:

مجموعه ای اسنادی که در زمان تحویل کالا یا خاتمه خدمات و قبل از انقضای سررسید( با توجه به تاریخ تعیین شده در متن اعتبار و مشخصات ذکر شده در فرم اعلام گشایش اعتبار اسنادی داخلی- ریالی) می باید توسط فروشنده به بانک کارگزار و یا بانک گشاینده اعتبار تسلیم گردد.

سندی که در آن فروشنده ی خدمات یا کالا مجموعه شرایط پیشنهادی خود را جهت ارایه خدمات یا کالای معین به خریدار اعلام می دارد که باید بر روی کاغذ سربرگ دار و دارای آرم بوده و واژه پیش فاکتور بر روی آن قید شده باشد.

سندی حاوی اطلاعات کالا یا خدمات فروخته شده که فروشنده به نام خریدار مطابق شرایط اعتبار صادر می کند.

سفته: 120 % مبلغ اعتبار پس از کسر مبلغ پیش دریافت نقدی اخذ شده.

اوراق مشارکت : حداقل 110 %

گواهی سپرده : حداقل 110 % ( عام و خاص – بی نام)

سپرده مدت دار : 110 %

ضمانت نامه بانکی سایر بانکها : 110 %

اوراق مشارکت منتشره توسط بانکها یا تعیین شده از سوی بانکها 115 %

اوراق مشارکت توسط دولت یا بانک مرکزی یا تضمین شده از سوی آنها 110 %

مسکوکات، شمش طلا، حداقل 125 %

اموال غیر منقول کارشناسی شده حداقل 130 %

سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس، به استثنای سهام بانک گشایش کننده و شرکت های تابعه آن و متقاضی حداقل 150 %

شرکت های بازار اول و دوم فرابورس 175 %

سندی مبنی بر تخلیه کالا در انبار ذکر شده مطابق شرایط اعتبار.

صورت مجلس تحویل و تحول کالا:

سندی است که توسط خریدار صادر می شود و بیانگر تحویل و تحول کالا یا خدمات توسط فروشنده به خریدار در محل تعیین شده مطابق شرایط اعتبار است.

سندی غیر قابل معامله و انتقال و ظهرنویسی جهت ترخیص کالا از انبار (حسب مورد از گمرک)که برای حمل کالا با هواپیما، کامیون و یا از طریق راه آهن مورد استفاده قرار می گیرد.( مخصوص حمل کنندگان با هواپیما و . و حدود مسئولیت های متصدیان حمل و نقل جاده ای را مشخص کرد که معمولا در بیش از 3 نسخه صادر می شود که 3 نسخه آن اصلی بوده و به امضا صادر کننده، حمل کننده و گیرنده کالا می رسد.

سندی دال بر عقد قرارداد حمل، که حمل کننده یا نماینده وی پس از وصول کالا برای حمل کالای معینی از یک نقطه (مبدا حمل) به نقطه دیگر (مقصد حمل) با وسیله حمل مورد توافق کشتی، کامیون، راه آهن، هواپیما و یا ترکیبی از آنها در مقابل کرایه حمل مشخص صادر نماید.

سندی است دال بر ارسال کالا توسط فروشنده (ذینفع) که حسب مورد می تواند بارنامه، راه نامه، صورت مجلس تحویل و تحول کالا، حواله انبار فروشنده و یا قبض انبار باشد.

انواع سفارش ها در سامانه معاملاتی

انواع سفارش ها در سامانه معاملاتی

با ما باشید تا با انواع سفارش ها در سامانه معاملاتی و نکات اساسی در خرید و فروش سهام به صورت آنلاین آشنا شوید.

۱. سفارش با قیمت باز :

این سفارش بدون تعیین قیمت وارد سامانه معاملاتی شده و با قیمت بهترین سفارش طرف مقابل اجرا می شود. در صورت اجرا نشدن بخشی از سفارش، باقیمانده به صورت یک سفارش با قیمت باز در سامانه باقی خواهد ماند.

۲. سفارش با قیمت محدود :

سفارش خرید یا فروشی است که در قیمت تعیین شده توسط مشتری ، یا بهتر از آن انجام می شود. در اینجا وقتی سرمایه گذار سفارش خود را به کارگزار ارائه می دهد قیمتی را تحت عنوان قیمت محدود تعیین می کند. اگر سفارش مربوط به خرید سهام باشد کارگزار باید سفارش را فقط به قیمتی کمتر یا مساوی قیمت محدود اجرا کند.

اگر سفارش مربوط به فروش باشد کارگزار باید آن را فقط به قیمتی بیشتر یا مساوی قیمت محدود اجرا نماید. از این رو سرمایه گذاران برای سفارش های با قیمت محدود خرید سهام، سقف قیمت و برای سفارش های با قیمت محدود فروش سهام، کف قیمت تعیین می کنند‌.

۳.سفارش باز – محدود :

سفارشی است که فقط در مرحله حراج پیوسته می تواند وارد سامانه ی معاملاتی شود. این سفارش بدون تعیین قیمت وارد سامانه معاملاتی شده و با قیمت بهترین سفارش طرف مقابل اجرا می شود. در صورت اجرا نشدن بخشی از سفارش، باقیمانده به صورت یک سفارش محدود به قیمت آخرین معامله انجام شده در سیستم باقی می ماند.

۴.سفارش به قیمت گشایش :

سفارشی است که فقط در مرحله پیش گشایش می تواند وارد سامانه معاملات شود. این سفارش بدون تعیین قیمت وارد سامانه معاملاتی شده و در مرحله گشایش با قیمت گشایش معامله خواهد شد. در صورت اجرا نشدن بخشی از سفارش، باقیمانده بصورت یک سفارش محدود با قیمت گشایش در سیستم باقی می ماند.

حتما بخوانید : آموزش ها

سفارش ها در سامانه معاملاتی

سفارش ها از نظر محتویات، انواع آنها در سامانه معاملاتی انواع به لحاظ نحوه اجرا و اعتبار زمانی ؛ موضوع دیگری هستند که مورد بررسی قرار می دهیم.

محتویات سفارشات وارد شده به سامانه معاملات، حداقل باید حاوی موارد زیر باشد :

الف) نماد معاملاتی
ب) تعیین خرید یا فروش
پ) حجم سفارش
ج) نوع سفارش
د) شرایط قیمتی
ه) کد معاملاتی
ی) اعتبار زمانی سفارش

حجم سفارش :

برای خرید و فروش سهام عادی، سرمایه گذاران سفارش را به صورت بسته کامل سهام، بسته ناقص سهام، یا ترکیبی از این دو ارائه می دهند. عموما بسته کامل سهام بدین معنا است که سفارش برای ۱۰۰ سهم یا مضرابی از ۱۰۰ سهم است. معمولا سفارش بسته بندی ناقص سهام برای ۱ تا ۹۹ سهم ارائه می شود.

سفارش هایی که برای بیش از ۱۰۰ سهم ارائه می شوند ولی مضرب صحیحی از ۱۰۰ نیستند باید به صورت ترکیبی از بسته های کامل و ناقص سهام در نظر گرفته شوند‌. بدین جهت سفارش ۳۶۰ سهم به صورت سفارشی برای سه بسته کامل سهام و یک بسته ناقص ۶۰ سهمی در نظر گرفته می شود.

۵. سفارش متوقف شونده :

در این سفارش، سرمایه گذار چیزی را که به عنوان قیمت توقف شناخته میشود مشخص می کند. اگر سفارش فروش باشد قیمت توقف باید در زمان فروش از قیمت بازار کمتر باشد.

۶.سفارش توقف زیان :

سفارش فروش به قیمت پایین تر از قیمت های موجود بازار، این سفارش وقتی فعال می شود که قیمت سهام مورد نظر تا قیمت معینی که مشتری تعیین کرده است کاهش یابد. هدف از ارائه این سفارش، جلوگیری از زیان بیشتر در نگهداری سهام است.

نکات اساسی در خرید و فروش سهام به صورت آنلاین :

۱.دسترسی به سامانه معاملات آنلاین سهام کاملا رایگان است و شرکت های کارگزاری به این منظور هیچ گونه وجهی را از مشتریان دریافت نمی کنند. تنها هزینه ای که سرمایه گذار برای خرید یا فروش اوراق بهادار باید بپردازد.

همان کارمزد و مالیات جزئی می باشد.

۲.حفظ و نگهداری نام کاربری و رمز عبور توسط سرمایه گذار بسیار مهم است و لازم است حداکثر هر سه ماه یکبار، رمز عبور تغییر یابد.

۳.سرعت سامانه به گونه ای است که حتی با اینترنت خانگی از نقاط مختلف کشور، سهام قابل خرید و فروش است.

۴. با استفاده از این سامانه، می توان همواره از آخرین وضعیت موجودی حساب بانکی ( نزد کارگزار )، سوابق معاملات در بورس و سبد سهام خود مطلع شد. بنابراین بهتر است همواره اطلاعات مربوطه کنترل گردد تا اگر مغایرتی وجود داشت، موضوع برای پیگیری بیشتر به شرکت کارگزاری اطلاع داد.

۵.بدلیل وجود برخی تفاوت های جزئی بین سامانه ها، توصیه می شود سرمایه گذاران قبل از استفاده از سامانه معاملات آنلاین، از طریق مطالعه بروشور های راهنما یا کسب آموزش های لازم، آشنایی کافی با نحوه استفاده از این سامانه و کارکرد های متنوع آن را کسب کنند.

۶.در حال حاضر، اکثر کارگزاران رسمی بورس، معاملات آنلاین را به سرمایه گذاران ارائه می دهند و با مراجعه به هر یک از آنها و تکمیل فرآیند مربوط، می توان از این سامانه استفاده نمود‌.

۷.معاملات اوراق بهادار از ساعت ۹ تا ۱۲ روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته به جز روزهای تعطیل انجام می شود. همچنین، ساعت پیش گشایش بازار که در آن امکان انجام معاملات وجود ندارد از ساعت ۸:۳۰ شروع می شود و تا ساعت ۹ ادامه می یابد که در آن امکان ورود سفارشات و تغییر قیمت وجود دارد.

اشتراک این مطلب

https://exirise.com/wp-content/uploads/2020/11/FinancialMarkets-Stock-Exchange-56a31bb15f9b58b7d0d06344.jpg 600 800 ExConvHs3574Izp https://exirise.com/wp-content/uploads/2022/05/Name-Gold.png ExConvHs3574Izp 2020-11-23 11:تعیین اعتبار معامله 14:34 2020-11-23 11:14:34 انواع سفارش ها در سامانه معاملاتی

دیدگاه خود را ثبت کنید

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

جستجو در محتوای وب سایت :

1401.07.10 ✅ #دانا با افزایش حجم مجدد در آستانه صف خرید حدود ۶۵ درصد رشد بعد از افزایش سرمایه 💢 مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس: ۵۰۰ میلیارد تومان به حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز می‌شود به گفته مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس، براساس پیگیری‌های انجام شده، صندوق توسعه ملی امروز (یکشنبه) مبلغ […]

1401.07.06 ✅ #غگرجی حفظ حمایت و صف خرید نماد ✅ #دحاوی مجدد صف خرید در محدوده ۸۰۰ تومان دقت به تحلیل و رعایت استراتژی معاملاتی ✅ #غپینو افزایش ۴۲ میلیون حجم معاملات در سقف روزانه 📊 #پایش_بازار ☑️ تعداد کل نماد: 738 🟢 تعداد مثبت: 501 (%68) 🔴 تعداد منفی: 237 (%32) 🔼 تعداد صف […]

1401.06.30 ✅ #دحاوی رشد حدود ۴۰ درصدی نماد از زمان تحلیل ، دقت به رعایت حدضرر و پایبندی به استراتژی معاملاتی ✅ #قاسم نوسان مثبت در محدوده ۵۰۰ تومان رعایت حدضرر بعد از رشد ۸۰ درصدی 📊 #پایش_بازار ☑️ تعداد کل نماد: 736 🟢 تعداد مثبت: 158 (تعیین اعتبار معامله %21) 🔴 تعداد منفی: 578 (%79) 🔼 تعداد […]

1401.06.23 ✅ #دانا افزایش حجم تا ۱۵۰ میلیون و تقاضای ۶۰ میلیون در سقف روزانه ✅ #فمراد عبور از قیمت ۴۳۰۰ تومان و رشد حدود ۱۴۰ درصد 🟢 معاملات بورس شامل حساب‌ های تجاری نیست صالح آبادی، رییس کل بانک مرکزی در برنامه گفتگوی ویژه خبری: از هر ۱۰۰۰ نفر حداکثر ۳ نفر مشمول حساب‌های […]

1401.06.16 ✅ #وآرین افزایش تقاضا و صف خرید نماد ✅ #دحاوی بعد از نوسان کوتاه مجدد در سقف روزانه 📊 #پایش_بازار ☑️ تعداد کل نماد: 705 🟢 تعداد مثبت: 238 (%34) 🔴 تعداد منفی: 467 (%66) 🔼 تعداد صف خرید: 62 (%9) 🔽 تعداد ️صف فروش: 32 (%5) 🟩تعداد نماد اختلاف مثبت: 179 🟥تعداد نماد […]

1401.06.11 💢 اطلاعیه مهم سازمان مالیاتی درباره افزایش سرمایه بورسی‌ها سازمان امور مالیاتی اعلام کرده که اگر شرکت‌های پذیرفته شده در بورس سود تقسیمی خود را به جای پرداخت نقدی به سهامداران و خارج کردن آن از بازار، صرف افزایش سرمایه شرکت کنند، مالیات آن صفر در نظر گرفته خواهد شد. 1401.06.09 #داروسازی_الحاوی با بیش […]

1401.05.31 ✅ #دانا رنج مثبت و افزایش تقاضا ✅ #غپینو رنج مثبت و افزایش تقاضا در محدوده حمایتی معتبر نماد ✅ روند #لکما طبق تحلیل افزایش حجم چند روزه در سقف قیمتی 📊 #پایش_بازار ☑️ تعداد کل نماد: 712 🟢 تعداد مثبت: 348 (%49) 🔴 تعداد منفی: 364 (%51) 🔼 تعداد صف خرید: 89 (%13) […]

دسترسی سریع

اخبار و آموزش ها :

    (49) (124)

گروه مشاوره و سرمایه گذاری پایا سرمایه اکسیر در سال ۱۳۹۶ با هدف ایجاد تحولی مناسب، در راستای ارائه خدمات نوین و استاندارد در حوزه معاملات بورس اوراق بهادار و انرژی تاسیس گردیده و همواره توسعه کمی و کیفی فعالیت هایش را سرلوحه برنامه های مشتری مداری خود قرار داده است.
شماره ثبت ۵۹۶۱۰۷

آدرس و اطلاعات تماس :

نمادهای اعتماد الکترونیکی :

لوگو سایت اکسیر

لوگو سایت اکسیر

به دستور ستاد ملی مبارزه با کرونا و حفظ سلامتی شما که بیش از هرچیزی برای ما اهمیت دارد تا اتمام دوره قرنطینه از ارائه خدمات بصورت حضوری معذور هستیم و کلیه خدمات کاملا مجازی ارائه خواهد شد . با اپراتور شرکت و در صفحه اصلی سایت قسمت چت انلاین با ما در ارتباط باشید.

شرط تعیین مدت برای اعتبار مبایعه نامه

شرط-تعیین-مدت-برای-اعتبار-مبایعه-نامه

رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست آقای ع.خ. به‌طرفیت آقایان و خانم‌ها الف. ـ ه. ـ ن. ـ ح. همگی خ. به خواسته خلع ید از پلاک ثبتی 10154/2426 واقع در بخش 6 تهران بدین شرح که خواهان اظهار داشته مالک سه دانگ از پلاک ثبتی فوق‌الذکر می‌باشد که خوانده بدون هیچ‌گونه رابطه استیجاری در آن سکونت دارد که حالیه تقاضای صدور حکم خلع ید را دارد. همچنین دعوی تقابل آقایان الف. ـ ه. و خانم‌ها ن. و ح. همگی خ. با وکالت آقای ج.ت. به‌طرفیت آقای ع.خ. به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند سه دانگ مشاع از پلاک ثبتی فوق بدین شرح که وکیل خواهان‌های تقابل اظهار تعیین اعتبار معامله داشته خوانده طبق مبایعه‌نامه مورخ 11/10/67 سه دانگ مشاع از شش‌دانگ پلاک ثبتی متنازع‌فیه را به مورث موکلین فروخته که حالیه تقاضای رسیدگی را دارد. دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه وکیل خواهان‌های متقابل با ارائه یک برگ مبایعه‌نامه به تاریخ 11/10/67 تقاضای الزام خواهان اصلی به تنظیم سند را مطرح نموده و خواهان اصلی در قبال ارائه این مدرک اظهار نمود اعتبار این قولنامه تنها سی روز بوده درحالی‌که وکیل خواهان‌ها متقابل در خصوص ادعای خواهان اولیه مبنی بر اضافه شدن جمله (تا تنظیم سند این قولنامه اعتبار دارد) دفاعی ارائه ننمود. دادگاه با بررسی موضوع نظر به اینکه شرط مقرر در بند 5 مبایعه‌نامه مذکور خلاف مقتضای ذات عقد مورد ادعا می‌باشد و بر اساس ماده 233 قانون آیین دادرسی مدنی شرط خلاف مقتضای عقد خود باطل و نیز مبطل عقد می‌باشد لذا دادگاه به استناد به مواد 198 و 515 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 233 و 1257 قانون مدنی ضمن صدور حکم به بطلان دعوی خواهان‌های متقابل دعوی خواهان اصلی را نظر به قواعد حاکم بر املاک مشاعی وارد دانسته و به استناد به ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی خواندگان دعوی اصلی را به خلع ید از پلاک ثبتی فوق‌الذکر به انضمام پرداخت خسارت هزینه دادرسی به مبلغ 880/628 ریال در حق خواهان محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 188 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ پورمند

رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ه. و الف. و خانم‌ها ن. و ح. شهرت همگی خ. با وکالت آقای ج.ت. نسبت به دادنامه شماره 920997021060032 مورخ 15/4/92 صادره از شعبه 188 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن حکم به خلع ید تجدیدنظر خواهان‌ها از پلاک ثبتی شماره 10154/24026 واقع در بخش 6 تهران به انضمام هزینه دادرسی و همچنین حکم به بطلان دعوی نامبردگان به خواسته الزام تجدیدنظر خوانده آقای ع.خ. به تنظیم سند رسمی سه دانگ مشاع ملک متنازع‌فیه صادر گردیده است مخالف قوانین و مقررات موضوعه بوده و مستوجب نقض می‌باشد زیرا اولاً هرچند مالکیت تجدیدنظر خوانده آقای ع.خ. به دلالت پاسخ استعلام ثبتی مضبوط در پرونده نسبت به سه دانگ از شش‌دانگ پلاک ثبتی یادشده محرز و مسلم می‌باشد لیکن مشارٌالیه در تاریخ 11/10/1367 به‌موجب مبایعه‌نامه عادی حصه مشاعی خود را به مورث تجدیدنظرخواهان واگذار نموده است لذا با واگذاری حصه مشاعی دیگر مشارٌالیه مالکیتی نسبت به پلاک ثبتی متنازع‌فیه نداشته تا با تمسک به آن مبادرت به طرح دعوی خلع ید نماید. ثانیاً تصرفات تجدیدنظر خواهان‌ها در پلاک فوق‌الذکر در راستای مبایعه‌نامه عادی مورخ 11/10/1367 و مالکیت قهری انتقال از مورث‌شان می‌باشد و عنوان غاصبانه ندارد. ثالثاً قید مدت اعتبار در مبایعه‌نامه عادی مورخ 11/10/1367 از شروط خلاف مقتضای عقد نبوده تا موجبات بطلان قرارداد را ایجاب نماید و عقد واقع‌شده به قوت خود باقی است و دلیل به فسخ یا اقاله یا انحلال و بی‌اعتباری آن ارائه نشده است رابعاً: با احراز وقوع عقد بیع از تکالیف مالک همان تنظیم سند رسمی مورد معامله بنام خریدار می‌باشد که با فوت خریدار تجدیدنظرخواه آن‌ها مورث و قائم‌مقام محسوب می‌گردند و فروشنده دلیل بر ایفاء تعهد قراردادی خود ارائه ننموده است لذا دادگاه با عنایت به‌مراتب فوق‌الاشعار و به استناد شق اول از ماده 358 و مواد 515 و 519 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 219 و 220 قانون مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم بر بطلان دعوی خلع ید خواهان اصلی (تجدیدنظر خوانده) و همچنین مشارالیه آقای ع.خ. را الزام به تنظیم سند رسمی مورد معامله در حق تجدیدنظر خواهان‌ها به انضمام هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل محکوم می‌نماید رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
موسوی ـ مداحاشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.