شرایط ثمن معامله چیست


«تسلیم بعض ثمن یا دادن آن به کسی که حق قبض ندارد خیار بایع را ساقط نمی کند».

شرایط ثمن معامله چیست

استحقاق دریافت وجه‌التزام با قید شرایط مورد قبول طرفین در مبایعه‌نامه عادی

چنان‌چه معامله¬ای با شرایط ماده 190 قانون مدنی (با عنوان مبایعه‌نامه) و به صورت عادی انجام شود و ضمن معامله قسمتی از ثمن معامله (مثلاً یک سوم ثمن) پرداخت و مابقی ثمن شرط گردد تا در زمان تنظیم سند در دفترخانه پرداخت شود و زمان تنظیم سند نیز مثلاً 4 ماه بعد از تاریخ معامله باشد و طرفین در مبایعه‌نامه قید نمایند که چنان‌چه هریک از طرفین در موعد مقرر جهت انتقال سند در دفترخانه حاضر نشوند خسارت تأخیر روزانه به مبلغ دویست هزار ریال را پرداخت نمایند و در پایان نیز چنین عبارتی «اگر هر یک از طرفین از انجام معامله انصراف دهند باید مبلغ هفتاد میلیون تومان به طرف دیگر پرداخت نماید» قید گردد و خریدار در موعد مقرر در دفترخانه حاضر نشده است و فروشنده با تقدیم دادخواست، خسارت تأخیر روزانه و نیز مبلغ هفتاد میلیون تومان شرایط ثمن معامله چیست عبارت پایانی مبایعه‌نامه را (به عنوان وجه‌التزام) مطالبه نموده است و استدلال می¬نماید که این عبارت پایانی دلالت بر آن دارد که چنان‌چه خریدار در اجل معین در دفترخانه حاضر نشده است پس از معامله انصراف داده و علاوه بر خسارت تأخیر تأدیه روزانه باید به پرداخت وجه‌التزام مذکور نیز محکوم گردد. اما خوانده در دفاع اعلام داشت که از معامله انصراف نداده است و قبول دارد که در موعد مقرر جهت تنظیم سند و پرداخت تتمه ثمن معامله در دفترخانه حاضر نشده است، ولی چون توان پرداخت ثمن معامله را نداشته به تعهد خویش عمل ننموده است. لکن نسبت به معامله انجام شده پایبند می‌باشد. حال آیا شرط پایانی مذکور در مبایعه‌نامه جایگاه قانونی دارد یا خیر و نتیجه آن چیست؟

نظر هیئت عالی

نشست قضایی (1) مدنی: همان‌گونه که در اتفاق‌نظر حاصله استدلال شده و مستفاد می¬گردد، مفاد قرارداد و قصد مشترک طرفین و اراده باطنی آنان در تحلیل موضوع حاکمیت خواهد داشت. تعیین وجه‌التزام یا وجه¬الضمان و یا خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد به نحوی که در سؤال مطروحه پیش‌بینی شده نافی اصل تعهد طرفین و آثار آن نمی‌باشد. ضمن این‌که در باب مطالبه وجه‌التزام، علاوه بر تخلف طرف قرارداد از انجام تعهد، آمادگی مطالبه‌کننده وجه‌التزام در انجام تعهدات خود لازم است. با این ترتیب اتفاق‌نظر تأیید می‌شود.

نظر اتفاقی

راجع به شروط ضمن‌عقد باید اراده طرفین را جویا شد. یعنی باید انگیزه طرفین از وضع چنین شرطی مشخص شود تا بر همان مبنا ضمانت اجرای آن تعریف گردد. اما آنچه از موضوع سؤال برمی¬آید این است که عقد طرفین بر مبنای شرایط ماده 190 قانون مدنی، معامله (عقد بیع) را محقق نموده¬اند ولی برای تنظیم سند و نیز پرداخت تتمه ثمن معامله شرایطی را پیش¬بینی نموده¬اند. نتیجه¬ای که حاصل می-شود این است که عقد بیع با ایجاب و قبول و سایر شرایط قانونی واقع شده است و منظور طرفین از شرط پایانی مبایعه‌نامه، انعقاد عقد در آینده نبوده است (زیرا در شرط پایانی قید گردیده است که هر یک از طرفین از انجام معامله انصراف دهد . ) بنابراین، منظور طرفین از عبارت «از انجام معامله منصرف شود یا انصراف دهد» وعده بیع در آینده نیست، بلکه منظور متعاقدین از وضع چنین شرطی این است که چنان‌چه هریک از متعاقدین از استمرار بیع منصرف گشته و قرارداد را فسخ نماید، باید وجه‌التزام (به مبلغ هفتاد میلیون تومان) را به طرف دیگر پرداخت نماید که در مانحن‌فیه و با توجه به اقامه دعوا از سوی فروشنده، لازمه استحقاق وی از دریافت وجه‌التزام هفتاد میلیون تومانی فسخ عقد از سوی خریدار می‌باشد که در مورد سؤال، خریدار به معامله منعقده پایبند می‌باشد و عقیده خود در خصوص فسخ قرارداد را اعلام ننموده است. در نتیجه فروشنده در کیفیت مطروحه استحقاق دریافت وجه‌التزام هفتاد میلیون تومانی را ندارد.

تاخیر پرداخت ثمن و ضمانت اجرای آن

وکیل در مشهد

معاملاتی که واقع می شود همواره دو رکن دارند: موضوع معامله و ثمن معامله. طرفین یک معامله ملزم به انجام تعهدات خود در زمان مقرر و به نحو مقرر در قرارداد هستند. در این مطلب می خواهیم ابتدا به بحث تعهد به تسلیم ثمن وضمانت اجرای تاخیر پرداخت ثمن معامله بپردازیم.

تعهد به پرداخت ثمن

براساس ماده ۳۶۲ قانون مدنی این تعهد ریشه ی قراردادی دارد.

ماده ۳۶۲ قانون مدنی:

آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد از قرار ذیل است:
۱) به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود.
۲) عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار میدهد.
۳) ‌عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم مینماید.
۴) ‌عقد بیع مشتری را به تادیه ثمن ملزم می‌کند.

در مورد هزینه ها، زمان و مکان پرداخت ثمن، ابتدا آن چیزی که در قرارداد آمده است ملاک است. چنانچه در قرارداد نیامده باشد مطابق عرف انجام می شود. چنانچه در عرف نیز چیزی در این باره نیامده باشد، شخص ملزم است که ثمن را فوراً تأدیه نماید.

ضمانت اجرا عدم پرداخت ثمن

۱.الزام خریدار: متعهد له میتواند از طریق مراجع صالح قانونی الزام انجام تعهد را مطالبه بکند. در اینجا هم تعهد به تادیه ثمن از قاعده مزبور مستثنی نیست.

۲-حق حبس توسط فروشنده: ماده۳۷۷ ق.م «هریک از بایع و مشتری حق دارد از تسلیم مبیع یا ثمن خودداری کند تا طرف دیگر حاضر به تسلیم شود…». خب در اینجا اگر مشتری حاضر به تسلیم ثمن نیست فروشنده هم میتواند از تسلیم مبیع خودداری کند.

۳-فسخ قرارداد: با شرایطی امکان فسخ قرارداد در جایی که خریدار از انجام تعهد خودش سرباز می زند و ثمن را تادیه نمی کند وجود دارد.

ماده ۴۰۲ ق.م «هر گاه مبیع عین خارجی و یا در حکم آن بوده و برای تادیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متبایعین اجلی معین نشده باشد اگر سه روز از تاریخ‌ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد، بایع مختار در فسخ معامله میشود.» در اینجا اختیار فسخی تحت عنوان خیار تاخیر تادیه ثمن وجود دارد. مواد ۴۰۲ تا ۴۰۹ قانون مدنی به این اختیار فسخ در پرداخت ثمن اشاره دارد.

خیار تاخیر پرداخت ثمن

  • اولین شرط این است که مبیع ما عین معین باشد یا در حکم معین باشد.
  • دوما تسلیم مبیع و ثمن حال باشد (زمان دار و موعد دار نباشد).
  • سوما این مدت تاخیری که می تواند خیار تاخیر ثمن را ایجاد بکند، سه روز از تاریخ وقوع بیع است.
  • چهارما نباید در این مدت نه مبیع کاملا تسلیم شده باشد نه ثمن کاملا تسلیم شده باشند. اگر اینها کاملا تسلیم شده باشند خیار تادیه ثمن رخ نمی دهد.

تاخیر پرداخت ثمن در مورد کالاهای فاسد شدنی

اینکه گفته می شود سه روز تاخیر صورت بگیرد مربوط به حالت عادی قضیه است (کالاهای معمول). اگر مبیع ما احیانا از کالاهایی باشد که سریع فاسد می شوند و در معرض فساد قرار میگیرد یا اگر زمان بگذرد، سریع ارزشش کم می شود، طبیعتا در اینجا آن مدت سه روز رعایت نمی شود.

این مسئله در ماده ۴۰۹ ق.م اشاره شده:

« هر گاه مبیع از چیزهایی باشد که در کمتر از سه روز فاسد و یا کم قیمت میشود ابتداء خیار از زمانی است که مبیع مشرف به فساد یا ‌کسر قیمت میگردد.»

منظور از تسلیم کامل مبیع یا ثمن چیست؟

وقتی می گوییم مبیع و ثمن تسلیم نشده باشد تسلیم کامل مد نظر هست. اگر جزیی از ثمن و یا جزیی از مبیع داده بشود، اینجا مانع پیدایش خیار نیست. آن چیزی مانع پیدایش خیار است که کل ثمن و کل مبیع را شامل بشود.

ماده ۴۰۷ که ماده مهمی است می گوید :

«تسلیم بعض ثمن یا دادن آن به کسی که حق قبض ندارد خیار بایع را ساقط نمی کند».

درصورتیکه خود مشتری حاضر به دریافت ثمن نشود چه باید کرد؟

البته گاهی ممکن است خود مشتری حاضر به پرداخت ثمن است اما بایع آن را دریافت نمی کند. آنجایی که بایع امتناع از دریافت نمی کند، مشتری وظیفه خودش را انجام داده است. اینجا دیگر خیار تادیه ثمن پدید نمی آید ماده ۴۰۵ هم این نکته را بیان کرده است.

ماده ۴۰۵ ق.م « اگر مشتری ثمن را حاضر کرد که بدهد و بایع از اخذ آن امتناع نمود خیار فسخ نخواهد داشت».

مقالات مشابه

شورای حل اختلاف در چه مواردی صلاحیت رسیدگی دارد

مدت زمان تخمینی مطالعه: 7 دقیقه فهرست مطالبدر چه مواردی شورای حل اختلاف صالح به رسیدگی قضایی می باشد؟صلاحیت شورای حل.

قوانین مالک و مستاجر

قرارداد اجاره چیست؟

فهرست مطالبقرارداد اجاره چیست؟اجاره چیست؟شرایط انعقاد شرایط ثمن معامله چیست قرارداد اجارهوظایف موجر در اجاره چگونه است؟وظایف مستاجر در قرارداد اجاره.

سرپرستی فرزند در مشهد - فرزند خواندگی

فرزند خواندگی و شرایط آن

مدت زمان تخمینی مطالعه: 5 دقیقه فهرست مطالبچگونه کودکی را به فرزندخواندگی قبول کنیم؟بهزیستی کجاست؟چه کودکانی تحت پوشش.

تاریخ تحویل ملک در قراردادهای فروش و مبایعه نامه های ملکی چه زمانی است؟

تاریخ تحویل ملک

تاریخ تحویل ملک

مقدمه

اگر قصد فروش ملک و اپارتمانی را دارید آیا میدانید تاریخ تخلیه و تحویل آن به خریدار چه زمانی است؟ ممکن است خیلی به این موضوع توجه نکرده اید اما واقعیت این است که بسیاری از خریداران برخلاف تعهد قبلی در مبایعه نامه، در زمان سر رسید پرداخت ثمن معامله به هر دلیلی توان پرداخت به موقع بدهی و مبلغ باقیمانده قرارداد را ندارند و متاسفانه بازهم هستند افرادی که با قصد استفاده نامشروع و مکارانه با زخمی کردن قراردادها و پرداخت مبلغ ناچیزی از ثمن معامله و قفل کردن انتقال بعدی آن، فروشندگان را در شرایط نامساعد و نابرابر قرار می دهند. خوب را هکار چیست تا در دام این وضعیت قرا نگیریم؟

تاریخ تحویل ملک

ا گر فکر می کنید که مشاور املاک باید ذهن دو طرف معامله را بخواند و بر اساس آن معامله ای را تنظیم کند، سخت در اشتباهید! چون مشاورین املاک آنچه را که خریدار و فروشنده ملک با هم توافق کرده اند را در مبایعه نامه وارد می کنند و اگر هم شما آگاهی و اطلاعی ندارید بر اساس آنچه که رویه خودشان است تنظیم می کنند که ممکن است به ضرر و یا بنفع شما باشد اما قطعیتی ندارد.

مثالی برای تاریخ تحویل ملک

برای مثال: شما پیش خودتان و با مشورت قبلی با شرایط ثمن معامله چیست خانواده قصد کرده اید با فروش ملک خود از محل ثمن قرارداد زمین یا اپارتمانی را بخرید یا جایی سرمایه گذاری کنید. خوب این شما هستید که باید به خریدار اطلاع بدهید که ثمن معامله را کی و جه زمانی بپردازد. آنچه که شما به طرف تان می گویید پس از توافق باید توسط مشاور املاک در قرارداد قید شود و مشاور املاک صرفا حق تحریر انرا دارد ولاغیر. پس کوتاهی نکنید چون نتیجه آن و ضررش به خود شما برمی گردد.

خوب با این توضیحات، خریدار شرایط ثمن معامله چیست قبول می کند که ثمن معامله را طی سه یا چهار مرحله به شما پرداخت کند. و در مقابل هم از شما می خواهد که ملک را به وی تحویل دهید. یا از شما می خواهد که اجازه بدهید ملک را رهن بدهد تا از محل رهن بخشی از بدهی اش را جبران کند. من به عینه شاهد این قضیه بوده ام که پس از پرداخت ۳۰ درصد ثمن معامله، به خریدار اجازه داده شد تا ملک را اجاره بدهند و چیزی حدود ۱۰ درصد دیگر از شرایط ثمن معامله چیست محل رهن به فروشنده پرداخت و متاسفانه الباقی ثمن معامله پرداخت نشد!( تاریخ تحویل ملک )

و فروشنده نه حق فسخ قرارداد را داشت و نه می توانست مستاجر را زودتر از موعد بیرون کند و به اصطلاح برای تخلیه ملک اقدام کند و نه فرصتی داشت که به دادگاه مراجعه کند تا حقش را بگیرید. همه این شرایط برمی گشت به ناآگاهی و بی اطلاعی و عدم دور اندیشی.

تاریخ تحویل ملک

راهکار چیست؟

خیلی ساده است. اول اینکه تا زمانی که ۸۵ درصد از کل ثمن معامله را دریافت نکرده اید، ملک را تحت هیچ شرایطی تخلیه و در اختیار خریدار قرار ندهید. یعنی حتی تخلیه هم نکنید! می دونید چرا؟ چون ممکن است خریدار شبانه با شکستن قفل و آوردن اثاثیه و با در دست داشتن مبایعه نامه ادعا کند ملک را تحویل گرفته و شما می مانید و طی کردن مسیر طولانی دادگاه و کلانتری و حاصل آن هم هیچ…

خوب پس تا وقتی که ۸۵ درصد ثمن معامله را دریافت نکرده اید آنهم بصورت نقد یا درقالب چک تضمین شده به هیچ وجه آن را حتی اجاره یا رهن هم ندهید مگر اینکه با رهن دادن ملک به ۸۵ درصد کل ثمن معامله دست پیدا کنید.

در مرحله بعد برای خود اختیاز فسخ معامله را نیز در صورت عدم پرداخت باقیمانده ثمن معامله پیش بینی کنید. چیزی که متاسفانه در بیش از ۹۰ درصد قراردادهای ملکی اصلا پیش بینی نمی شود و تازه کلیه خیارات قانونی هم ساقط می شود.

عرف پرداخت در خرید م

در معامله های مسکن پیچیدگی های زیادی وجود دارد که همین ها نیز ممکن اس بعدها ایجاد مشکل کند. برای این که در هنگام خرید و فروش املاک دچار مشکلاتی نشوید بهتر است در همین ابتدا از قوانین خرید و فروش ملک آگاهی داشته باشید . از مهم ترین مسائل در خرید و فروش ملک عرف پرداخت در خرید ملک است .

در کشور ایران برای عرف پرداخت در خرید ملک قوانین خاصی وجود ندارد و این قسمت از معاملات به شکلی صورت می گیرد که هر دو طرف توافق داشته باشند . البته در میان روش های زیادی که برای پرداخت پول وجود دارد بعضی از روش ها فراگیرترند و امنیت بیش تری دارند که بهتر است برای این که بعدها مشکلات کم تری را داشته باشیم از این روش ها استفاده کنیم .

در گذشته همه معاملات یا به صورت نقدی پرداخت می شدند و یا از چک های شخصی برای معاملات استفاده می شد . با کم شدن ارزش پول دیگر برای افراد ممکن نبود که به صورت نقدی معاملات خود را انجام دهند . از مشکلاتی که ممکن است در استفاده از چک های شخصی صورت گیرد نیز می توان به خالی بودن حساب اشاره کرد. روش هایی که برای عرف پرداخت خرید ملک امروزه صورت می گیرد بسیار متفاوت است و هم امنیت بیش تری را نسبت به روش های قدیمی تر به فروشنده می دهد.

مراحل عرف پرداخت در خرید ملک چگونه است شرایط ثمن معامله چیست ؟

عرف پرداخت در خرید ملک چندین مرحله دارد که فرقی نمی کند بخواهید خانه ای را اجاره ، رهن و یا بخرید بلکه برای تمامی این ها باید این مراحل طی شود. برای رهن و اجاره زمانی که مستاجر خانه ای را دید و آن ها را پسندید می تواند به بنگاه های معاملات ملکی مراجعه کرده و در مرحله دوم بنی دو طرف مبایعه نامه ای تنظیم می شود و در آن مبلغی از کل قرارداد به را باید خریدار به عنوان بیعانه به فروشنده بدهد. میزان شرایط ثمن معامله چیست بیعانه بستگی به توافقق طرفین دارد. اما به صورت معمولی یک سوم از کل پول ملک را شامل می شود . مطابق عرف پرداخت بقیه هزینه ملک نیز زمانی پرداخت می شود که ملک به فرد تحویل داده شود.

مبایعه نامه در سه نسخه شرایط ثمن معامله چیست تهیه می شود یکی از این نسخه ها برای خریدار دیگری برای فروشنده است . و یکی را هم خود بنگاه معاملات ملکی در آرشیو سندهای خود قرار می دهد. موارد بیان شده تا به حال درمورد رهن و اجاره ملک بوده است .

عرف پرداخت در خرید ملک البته کمی با پرداخت های مربوط به رهن و اجاره متفاوت است بدین صورت که در عرف پرداخت خرید ملک باید خریدار و فروشنده به بنگاه مراجعه کنند و پس از آن نیز بین دو طرف مبایعه نامه ای باید تنظیم شود در این حالت نیز مانند رهن و اجاره باید مبلغی به عنوان بیعانه پرداخت شود. در مورد مبلغ بیعانه نیز باید خود طرفین توافق کنند.

عرف پرداخت در خرید ملک در سه مرحله اتفاق می افتد قسمت اول آن همان پرداخت بیعانه است . قسمت دوم پول نیز زمانی پرداخت می شود کلید به خریدار داده شود . از قبل باید بین طرفین زمانی برای تحویل دادن کلید و پرداخت قسمت دوم پول تعیین شده باشد. و اما عرف پرداخت خرید ملک درباره پرداخت قسممت سوم پول نیز مربوط به زمانی است که سند به نام خریدار خرده باشد.

عرف پرداخت پول برای خانه های وام دار به چه صورت است ؟

عرف پرداخت در خرید ملک برای آن دسته از املاکی که وام دارند بیا بقیه املاک فرق دارد. در این جا منظور از املاکی که وام دارند آن دسته از املاکی است فروشنده خود برای خریدن آن ها وامی را دریافت کرده است و قبل از این که وام خرید آن تسویه شده باشد دوباره قصد دارد تا ملک را به فروش برساند . چون فروشنده برای خرید ملک وامی را دریافت کرده است پس سند ملک در گرو بانک است و تا زمانی هم که فروشنده همه قسط های ملک را به صورت کامل پراخت نکند سند به نام وی نمی تواند انتقال پیدا کند .

برای فروختن این گونه املاک دو راه برای فروشنده وجود دارد اول این که می تواند خانه را به صورت قولنامه ای بفروشد و دوم نیز این که می تواند خانه را بفروشد و تمام قسط های خانه را به بانک پرداخت کند تا سند شرایط ثمن معامله چیست خانه از گرو بانک آزاد شود . راه دوم اصلا راه به صرفه ای نیست و بسیار کم هم مورد استفاده قرار می گیرد. البته فروختن خانه به صورت وکالتی نیز از قدیم الایام مشکلات زیادی را به وجود آورده است .

راه دیگری نیز در این میان وجود دارد و آن نیز مربوط به انتقال دادن وام است . به این ترتیب فروشنده و خریدار می توانند به بانک مراجعه کنند و فرم هایی را در بانک تکمیل کنند که وام از فروشنده به خریدار خانه انتقال پیدا کند. با استفاده از این راه خریدار قسمتی از پول را به فروشنده پرداخت می کندو بقیه را هم به صورت قسطی به خریدار پرداخت می کند.

البته توجه به این نکته هم ضروری است که در زمانی که وام انتقال پیدا می کند باید شخص به اندازه یک تا ده درصد از کل وام را پرداخت کند. البته این مبلغ نیز از مبلغذ کل وام کسر می شود .

بررسی چند قانون درباره عرف در پرداخت خرید ملک

1-در زمان امضا کردن مبایعه نامه باید یک سوم از پول معامله توسط خریدار پرداخت شود .

2-در هنگام تحویل دادن ملک باید حداقل 80 درصد از قیمت ملک به فروشنده پرداخت شده باشد و 20 درصد دیگر نیز باید زمانی پرداخت شود که سند به خریدار انتقال یابد.

مواردی که در بالا بیان شد تنها عرف های جامعه است و ممکن است در همه معامله ها به این صورت نباشد.در معامله های مختلف براساس شرایطی که خریدار و فروشنده دارند می تواند هریک از موارد بیان شده در بالا در معامله تغییر کند. قانون نیز توافقی که بین شرایط ثمن معامله چیست خریدار و فروشنده صورت می گیرد را رسمی می داند.

آخرین اخبار

حق طلاق

حق طلاق.

حق طلاق چیست؟ قبل از توضیح حق طلاق در ابتدا لازم است کلیاتی درباره طلاق دانست. طلاق در لغت به معنی رها کردن و گشودن و در فقه اسلامی به معنی زایل کردن ازدواج با لفظ مخصوص است. استادان حقوق فرانسه طلاق را اینگونه می دانند که طلاق قطع رابطه زناشویی به حکم دادگاه است […]

دستور موقت

دستور موقت.

دستور موقت چیست؟ قرار دستور موقت امکانی است که در بیشتر مواقع ذینفع یا وکیل او تمایل دارند که آن را حین دعوا (ضمن دعوا) قبل از اقامه ی دعوا و یا پس از اقامه ی دعوا به کار گیرند. این قرار به دلیل وارد کردن خسارت به شخص خوانده (شخصی که دستور موقت علیه […]

اموال ممزوج چیست؟.

در لغت منظور از مزج همان مخلوط کردن است . یعنی دو نفر با اراده و اختیار خود اموال خود را با هم مخلوط کنند . درنهایت به این مال ممزوج می گویند و این مال مشترک خواهد بود . مال ممزوج چیست ؟ از نظر حقوقی منظور از شرایط ثمن معامله چیست مال ممزوج همان مالی است که […]

میانجی گری.

میانجی گری چیست؟ میانجی گری در واقع پروسه ای است که طی آن شاکی و متهم با مدیریت فرد میانجی‏گر در خارج از محیط دادگاه در خصوص علت جرم به وجود آمده، آثار و نتایج برجای مانده از جرم و همچنین راه های جبران خسارات به وجود آمده از این جرم با شاکی و متهم […]

دادنامه

دادنامه.

درباره دادنامه چه می دانید؟ به صورت کلی می توان گفت دادنامه رأی قاضی به صورت کتبی است اما قبل از آنکه توضیح بیشتری درباره دادنامه ارائه دهیم، به جهت فهم بهتر، مطالبی در اختیار شما قرار داده می شود که با روند قانونی پرونده ها آشنا شوید. رسیدگی قضایی به پرونده های کیفری و […]

شرایط ثمن معامله چیست

توسط فایل املاک

  • 10 تیر 1401
  • 217
  • ثمن معامله , مبیع , قرارداد

مبیع و ثمن معامله چیست؟

در لغت ثمن به معنای بها است و در متون فقهی و حقوقی کشور ایران، منظور پول و مالی است که در قبال فروش کالا حاصل می شود. مبیع هم به معنای کالا یا هر چیزی است که به فروش می رسد و یا خریده می شود.

این یک پاسخ مختصر است در جواب مبیع و ثمن معامله چیست؟

این واژه ها به همین جا ختم نمی شوند و با معاملات و قوانین فقهی و حقوقی کشور در ارتباط می باشند. هر کدام شرایطی دارند که باید رعایت شوند تا بیع یا معامله به درستی انجام بگیرد.

برای توضیح در مورد این عبارات به واژه های دیگری نیز برخورد می کنید که باید تعاریف آن ها را نیز بدانید تا بتوانید کاملا متوجه موضوع شوید. واژه ها و عباراتی مانند مبایعه نامه، و.

مبیع و ثمن معامله چیست؟ ثمن در مبایعه نامه چیست؟

برای این که بدانید ثمن در مبایعه نامه چیست؟ ابتدا باید بدانید مبایعه نامه چیست. در ادامه به توضیح آن می پردازیم.

مبایعه به معنای خرید و فروش است و مبایعه نامه قراردادی می باشد که در آن اموال خرید و فروش می شوند. این خرید و فروش را بیع می گویند. در انجام بیع، مبیع و ثمن با یکدیگر مبادله می شوند. این به معنی پرداخت ثمن در قبال دریافت مبیع می باشد. گفتیم که ثمن به معنای ارزشی است که می توان روی یک کالا یا مبیع گذاشت. در تعریف دیگر ثمن صرفا به معنای پول حاصل از فروش کالا نیست. ثمن صرفا هم ارز و هم اندازه با ارزش اقتصادی یک کالا نیست. در واقع قیمت ریالی کالا که در ازای انتقال مالکیت کالا به فروشنده تعلق می گیرد، هم اندازه با ثمن معامله است.

در متون فقهی و حقوقی اصطلاح عقد معاوضی به معنی این است که در قبال مالی که معامله می شود (در قبال مبیع)، باید عوض(پول یا ثمن) قرار بگیرد و این دو باید با یکدیگر برابر باشند. بیع نیز یک عمل معاوضی است و مبیع و ثمن باید از نظر عرفی ارزشی آن ها با هم یکسان باشند.

شیوه های پرداخت مبیع و ثمن معامله چیست؟

پرداخت ثمن از سوی خریدار به طرق مختلفی صورت می گیرد. شیوه های مختلف پرداخت ثمن شامل حال، وعده دار و اقساطی است. اصل کلی بر این است که پرداخت در زمان حال و بدون مدت صورت بگیرد. به این شکل معامله، معامله نقدی گفته می شود. ولی در صورتی که طرفین با یکدیگر توافق کنند می توانند پرداخت را به صورت اقساطی یا وعده دار (نوشتن چک) انجام دهند. در صورت توافق دو طرف قرارداد بر سر پرداخت اقساطی یا وعده دار، فروشنده تا زمان سررسید مهلت حق دریافت ثمن را ندارد.

اگر ثمن معامله پرداخت نشود، حکم مبیع و ثمن معامله چیست؟

حین عقد تمام قراردادها هر کدام از دو طرف قرارداد ملزم به اجرای تعهداتی می شوند که پرداخت ثمن در یک مبایعه یکی از این موارد است. اگر خریدار از پرداخت ثمن خودداری کند، بر اساس قانون فروشنده حق این را دارد که معامله را فسخ کند زیرا خریدار به تعهد خود پایبند بوده است. همچنین فروشنده می تواند خریدار را از طریق دادگاه ملزم به پرداخت ثمن کند.

تا زمانی که خریدار از پرداخت ثمن خودداری کند، فروشنده هم می تواند از انجام تعهدات خود سر باز بزند و انجام آن ها را منوط به زمانی کند که خریدار ثمن را پرداخت نماید.

پس به طور کلی عدم پرداخت ثمن سبب شکل گرفتن چند نمونه دعوای حقوقی می گردد. مطالبه ثمن، فسخ قرارداد و الزام به ایفای تعهد در قرارداد از جمله این دعاوی هستند.

اگر فروشنده تخلف کند، شرایط استرداد مبیع و ثمن معامله چیست؟

اگر معامله ای که صورت گرفته است به علت تخلف فروشنده باطل شود، و خریدار در هنگام خرید از این موضوع آگاه نبوده باشد، می تواند بعد از باطل کردن معامله به فروشنده رجوع کند و درخواست کند که ثمن پرداخت شده را مسترد کنند. در شرایطی که مدت زمان زیادی از پایان یک معامله گذشته باشد، خریدار می تواند در خواست کند که ثمن معامله ای که باطل شده است به نرخ روز پرداخت شود و این دادخواست را به دادگاه ارائه دهد.

حکم عدم ذکر مبیع و ثمن معامله چیست؟

هنگامی که طرفین مبایعه با یکدیگر قراردادی را عقد کرده اند ولی ثمن معامله را در قرارداد ذکر نکرده اند اما در مورد شرایط معامله به توافق رسیده اند و از ثمن معامله با خبر بوده و مقدار آن مشخص است، قرارداد هیچ ایرادی ندارد و کاملا درست است. اما بهتر است برای پیشگیری از هر نوع اختلاف احتمالی ثمن معامله به طور دقیق در قرارداد ذکر شود.

تفاوت مطالبه ثمن و استرداد مبیع و ثمن معامله چیست؟

استرداد ثمن با مطالبه آن یکی نیست و نباید با هم یکی پنداشته شوند. درخواست مطالبه ثمن مربوط به وقتی است که خریدار از پرداخت ثمن خودداری کند و فروشنده درخواست الزام پرداخت ثمن را راهی دادگاه کند.

درخواست استرداد ثمن برای موقعی است که خریدار خواهان شرایط ثمن معامله چیست پس گرفتن مبلغی است که به فروشنده پرداخت کرده است. خریدار می تواند در چند موقعیت درخواست استرداد ثمن را داشته باشد: وقتی که معامله بین فروشنده و خریدار به دلایل قانونی باطل شود و یا معامله شکل گرفته فسخ شود. معامله با توافق دو طرفه اقاله شود. اگر مبیع به فرد دیگری به غیر از فروشنده تعلق داشته باشد.

ویژگی دادگاه صالح برای اثبات پرداخت مبیع و ثمن معامله چیست؟

مراحل اقدام برای استرداد یا مطالبه ثمن معامله چگونه است؟

دادگاه صالح برای رسیدگی به پرونده اثبات پرداخت ثمن معامله در محل اقامت خوانده تشکیل می شود. برای پیگیری پرونده خواهان باید در ابتدا به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه نماید و درخواست خود را به همراه دلایل آن ثبت کند. سپس دادخواست به شعبه های حقوقی ارجاع داده می شود و برای آن وقت دادرسی تعیین می شود و مورد بررسی قرار می گیرد. طبق قانون اگر ثمن معامله به 200 میلیون ریال برسد، رسیدگی به پرونده در شورای حل اختلاف محلی انجام می شود که خوانده در آنجا سکونت دارد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.