اثر اعداد روند


نتایج فرمول‌های محاسبه‌ی فوق ممکن است چیزی شبیه به این باشد:

نحوه انجام محاسبات در اکسل

وقتی صحبت از محاسبات می‌شود، تقریباً چیزی وجود ندارد که مایکروسافت اکسل قادر به انجام آن نباشد، از جمع کردن یک ستون از اعداد گرفته تا حل مشکلات برنامه‌نویسی خطی پیچیده. بدین منظور، اکسل چند صد فرمول ازپیش‌تعریف‌شده را ارائه کرده‌است، به نام توابع اکسل. علاوه بر این، می‌توانید از اکسل به عنوان یک ماشین حساب برای انجام ریاضیات استفاده کنید - اعداد را اضافه کنید، تقسیم کنید، ضرب کنید و تفریق کنید و هم‌چنین به توان برسانید و جذر را پیدا کنید.

نحوه‌ی انجام محاسبات در اکسل

انجام محاسبات در اکسل آسان است. در این‌جا آمده‌است:

 • علامت مساوی (=) را در یک سلول تایپ کنید. این کار به اکسل می‌گوید که شما قصد دارید یک فرمول را وارد کنید، نه فقط اعداد.
 • معادله‌ای را که می‌خواهید محاسبه کنید، تایپ کنید. به عنوان مثال، برای اضافه کردن 5 و 7، تایپ کنید =5+7
 • برای تکمیل محاسبه، کلید Enter را فشار دهید. انجام شد!

به جای وارد کردن اعداد به طور مستقیم در فرمول محاسبه‌ی خود، می‌توانید آن‌ها را در سلول‌های جداگانه قرار دهید و سپس آن سلول‌ها را در فرمول خود ارجاع دهید، مثلاً =A1+A2+A3

در جدول زیر نحوه‌ی انجام محاسبات حسابی اساسی در اکسل نشان داده شده‌است.

عملیاتعملگرمثالتوضیحات
جمع+ (علامت به‌علاوه) =A1+A2 اعداد درون A1 و A2 را جمع می‌کند.
تفریق- (علامت منها) =A1-A2 عدد درون A2 را از A1 کم می‌کند.
جمع* (ستاره) =A1*A2 اعداد درون A1 و A2 را ضرب می‌کند.
ضرب/ (اسلش) =A1/A2 عدد درون A1 را بر A2 تقسیم می‌کند.
درصد% (درصد) =A1*10% 10% عدد درون A1 را می‌یابد.
توان ^ (کارِت) =A2^3 عدد درون A2 را به توان 3 می‌رساند.
ریشه‌ی دومتابع SQRT =SQRT(A1) ریشه‌ی دوم عدد درون A1 را می‌یابد.
ریشه‌ی nاُم ^(1/n)
(n ریشه‌ای است که می‌خواهید بیابید)
=A1^(1/3) ریشه‌ی سوم عدد درون A1 را می‌یابد.

فرمول‌های محاسبات در اکسل

نتایج فرمول‌های محاسبه‌ی فوق ممکن است چیزی شبیه به این باشد:

جدای از آن، می‌توانید مقادیر متنی دو یا چند سلول را در یک سلول واحد با استفاده از عملگر الحاق (&) مانند مثال زیر ترکیب کنید:

برای جدا کردن کلمات، یک کاراکتر فاصله (" ") در بین سلول‌ها الحاق می‌شود:

الحاق مقادیر از چندین سلول

هم‌چنین می‌توانید سلو‌ل‌ها را با استفاده از عملگرهای منطقی مانند "بزرگ‌تر از" (>) ، "کم‌تر از" (<) ، "بزرگ‌تر یا مساوی" (>=) و "کمتر از یا مساوی" (<=) مقایسه کنید. نتیجه‌ی مقایسه‌ی مقادیر منطقی TRUE (درست) و FALSE (نادرست) است:

مقایسه سلول‌ها در اکسل با استفاده از عملگرهای منطقی

ترتیب انجام محاسبات در اکسل

وقتی دو یا چند محاسبه را با یک فرمول واحد انجام می‌دهید، اکسل فرمول را از چپ به راست محاسبه می‌کند، طبق ترتیب عملیات نشان‌داده‌شده در این جدول:

تقدمعملیات
1پرانتزها ()
2منفی، یعنی برعکس کردن علامت عدد، همانند -5 ، یا -A1
3درصد (%)
4توان (^)
5ضرب (*) و تقسیم (/)، هر کدام اول آمد
6جمع (+) و تفریق (-)، هر کدام اول آمد
7الحاق (&)
8مقایسه (>، =،

از آن‌جا که ترتیب محاسبات بر نتیجه‌ی نهایی تأثیر می‌گذارد، باید بدانید که چگونه آن را تغییر دهید.

نحوه‌ی تغییر ترتیب محاسبات در اکسل

مانند آن‌چه در ریاضیات انجام می‌دهید، می‌توانید ترتیب محاسبات اکسل را با محصور کردن بخشی که برای اولین بار در پرانتز محاسبه می‌شود، تغییر دهید. در ادامه با چند مثال، ترتیب انجام محاسبات در اکسل را بیشتر توضیح می‌دهیم.

مثال 1) به عنوان مثال، فرمول =2*4+7 به اکسل می‌گوید که 2 در 4 ضرب شود و سپس 7 را به حاصل‌ضرب اضافه کند. نتیجه‌ی این محاسبه 15 است. با محصور کردن عمل جمع در داخل پرانتز یعنی =2*(4+7) ، به اکسل دستور می‌دهید که ابتدا 4 و 7 را اضافه کند، و سپس مبلغ را در 2 ضرب کنید و نتیجه‌ی این محاسبه 22 است.

تغییر ترتیب محاسبات در اکسل

مثال 2) مثال دیگر، یافتن ریشه در اکسل است. برای بدست آوردن ریشه‌ی دوم مثلاً 16، می‌توانید از فرمول =SQRT(16) یا توان 1/2 استفاده کنید: =16^(1/2) از نظر فنی، معادله‌ی فوق به اکسل می‌گوید که 16 را به توان 1/2 برساند. اما چرا 1/2 را در پرانتز می‌گذاریم؟ از آن‌جا که اگر این کار را نکنیم، اکسل 16 را به توان 1 می‌رساند (عملگر توان قبل از تقسیم انجام می‌شود)، و سپس نتیجه را بر 2 تقسیم می‌کند. در مقابل، قرار دادن 1/2 در پرانتز به اکسل می‌گوید که ابتدا 1 را بر 2 تقسیم کرده و سپس 16 را به توان 0.5 برساند.
همان‌طور که در تصویر زیر مشاهده می‌کنید، همان محاسبات با و بدون پرانتز نتایج متفاوتی تولید می‌کند:

مثال 3) پاسخ =(12+3)/3 برابر 5 اثر اعداد روند است. با این حال، اگر پرانتز را کنار بگذارید، یعنی به‌ صورت =12+3/3 ، اکسل محاسبه را به این صورت انجام می‌دهد: 3/3 = 1 + 12 = 13 . ترتیب تقدم عملگر دستورات به‌ اکسل می‌گوید تقسیم را قبل از جمع انجام دهد. وارد کردن 12+3/3 پاسخ اشتباهی به شما می‌دهد.
از آن‌جا که اکسل ابتدا همه‌ی محاسبات درون پرانتز را ارزیابی و انجام می‌دهد، قرار دادن 12+3 در داخل پرانتز، پاسخ صحیح را تضمین می‌کند.

مثال 4) ضرب و تقسیم دارای تقدم یکسان هستند. آن‌ها پس از عملگر توان محاسبه می‌شوند. وقتی عملگرها دارای اولویت یکسانی باشند، بە ترتیب از چپ به راست ارزیابی می‌شوند. به این مثال نگاه کنید.

کدام محاسبه ابتدا ارزیابی می‌شود؟ آیا 8 به 4 تقسیم می‌شود یا 4 در 5 ضرب می‌شود؟ در این مرحله، به یاد داشته باشید که ضرب و تقسیم اولویت یکسانی دارند. این بدان معناست که ارزیابی از چپ به راست اتفاق خواهد افتاد؛ بنابراین، ابتدا 8 به 4 تقسیم می‌شود، سپس نتیجه (یعنی 2) در 5 ضرب می‌شود، بنابراین نتیجه‌ی نهایی 10 است. اگر ابتدا 4 و 5 را ضرب کنید، سپس 8 را بر نتیجه (یعنی 20) تقسیم کنید، پاسخ اشتباه خواهید گرفت.

مثال 5) فرمول =106*50%/53 را در نظر بگیرید. در این فرمول عملگر درصد دارای بالاترین اولویت است یعنی اکسل ابتدا 50% را ارزیابی می‌کند، 50% یعنی نیم (0.5). پس در ادامە، فرمول مانند این خواهد بود:

اکنون دو عملگر وجود دارد: ضرب و تقسیم؛ که دارای سطح تقدم یکسانی هستند. همان‌طور که می‌دانید که وقتی عملگرها دارای یک سطح تقدم باشند، از چپ به راست محاسبه می‌شوند. بنابراین ابتدا قسمت 106*0.5 محاسبه خواهد شد (که نتیجه‌ی آن 53 است).
اکنون فرمول برابر 53/53 است که نتیجه‌ی آن 1 است.

مثال 6) پاسخ =3+8^2*5+(8+4/8)-5+9 برابر 335.5 است. در ادامه مراحل انجام محاسبات توسط اکسل آمده است:

 • مرحله‌ی 1:
  =3+8^2*5+8.5-5+9 ← اکسل عبارت داخل پرانتز ( 8+4/8 ) را ابتدا محاسبه می‌کند. خود عبارت داخل پرانتز دارای دو عملگر تقسیم و جمع است. تقسیم 4/8 ابتدا محاسبە می‌شود و سپس نتیجه‌ی آن (یعنی 0.5) با عدد 8 جمع می‌شود و نتیجه‌ی نهایی 8.5 خواهد بود.
 • مرحله‌ی 2:
  =3+64*5+8.5-5+9 ← توان 8 ^ 2 ابتدا پردازش می‌شود کە نتیجه‌ی آن 64 است.
 • مرحله‌ی 3:
  =3+320+8.5-5+9 ← ضرب 64*5 ابتدا پردازش می‌شود کە نتیجه‌ی آن 320 است.
 • مرحله‌ی 4:
  =323+8.5-5+9 اثر اعداد روند ← جمع 3+320 ابتدا پردازش می‌شود کە نتیجه‌ی آن 323 است.
 • مرحله‌ی 5:
  =331.5-5+9 ← جمع 323+8.5 ابتدا پردازش می‌شود کە نتیجه‌ی آن 331.5 است.
 • مرحله‌ی 6:
  =326.5+9 ← تفریق 331.5-5 ابتدا پردازش می‌شود کە نتیجه‌ی آن 326.5 است.
 • نتیجه:
  335.5

مثال 7) هنگامی که از چندین پرانتز تو در تو استفاده می‌کنید، اکسل درونی‌ترین پارانتز را محاسبه می‌کند.
به عنوان مثال =10*(20-(3*3) *2) ابتدا درونی‌ترین مجموعه پارانتزها محاسبه می‌شود: (3*3). در این‌جا مراحل دنبال‌شده توسط اکسل برای انجام این محاسبه آمده است:

 • مرحله‌ی 1:
  =10*(20-9*2) ← اکسل پرانتزهای (3*3) را ابتدا محاسبه می‌کند کە نتیجه‌ی آن 9 است.
 • مرحله‌ی 2:
  =10*(20-18) ← ضرب 9*2 ابتدا پردازش می‌شود کە نتیجه‌ی آن 18 است.
 • مرحله‌ی 3:
  =10*2 ← عبارت داخل پارانتز ابتدا محاسبه می‌شود 20-18 کە نتیجه‌ی آن 2 است.
 • نتیجه:
  20

به این ترتیب محاسبات را در اکسل انجام می‌دهید. از شما متشکریم که این مطلب خواندید و امیدوارم دوباره شما را در وب‌سایت‌مان ببینیم!

تکنیک جذب سریع خواسته ها – راز کائنات توسط نیکولا تسلا

تکنیک جذب سریع خواسته ها – راز کائنات توسط تکنیک نیکولا تسلا

قانون جذبویدئو محتوای رایگان

نیکولا تسلا ، بزرگترین ذهن همه زمان ها فقط یک مخترع یا همانطور که بسیاری ادعا می کردند پدر واقعی دوران برق نیست بلکه مردی با اسرار و رازهایی است که هرگز تصور نمی کردیم .

علی رغم این واقعیت که او مشهور بود اما آنچنان که باید نبود ، زیرا بیشتر حق ثبت اختراعات توسط ادیسون یا وستینگهاوس ثبت شده بود. او فراتر از بقا انگیزه مالی نداشت و می خواست ایده های خود را با همه جهان ، چه توسط خودش و چه توسط دیگران به اشتراک بگذارد. یکی از مشهورترین نظریه های تسلا تکنیک سه ، شش و نه می باشد .

تسلا آزمایش های مرموز بی شماری انجام داد ، اما او به تنهایی خودش رمز و راز دیگری بود. همانطور که یک جمله معروف می گوید: ” بزرگترین ذهن ها همیشه کنجکاو هستند ” ، در مورد تسلا به خوبی صدق می کند .

تکنیک جذب 369 نیکلا تسلا چیست؟

کد سه ، شش و نه یک قانون جذب است . از طریق این تکنیک تسلا می توانید خواسته های خود را محقق کنید ، اگر در زندگی خود چیزی می خواهید ، می توانید آن را جذب کنید .

برای دانستن این تکنیک باید به قرن نوزدهم برگردیم . این نظریه توسط دانشمند بزرگ نیکولا تسلا معرفی شده است. اما این روش به اندازه سایر اختراعات تسلا مشهور نیست ، زیرا انسان فقط به موارد قابل مشاهده باور دارد که می تواند با زندگی روزمره سازگار شود .

خُب دانستن همه چیز در جهان امکان پذیر نیست ، اما ما می توانیم از این اسرار برای تحقق خواسته های خود استفاده کنیم ، ما باید ایمان داشته باشیم ، در این صورت فقط ما قادر خواهیم بود فراتر از محدودیت های خود را ببینیم و هنگامی که از محدودیت ها رد شویم ، با ایمان می توانیم به هر هدفی در زندگی دست پیدا کنیم ، و می توانیم زندگی خود را تغییر دهیم .

نیکولا تسلا در مورد این کد چه گفت ؟

وقتی دایره ها را مطالعه می کنیم ، می دانیم که یک دایره 360 درجه خواهد داشت . همانطور که یک دایره را چندین بار تقسیم می کنیم ، فقط 3 ، 6 یا 9 عدد بدست خواهیم آورد . اگر یک چهارم دایره را برش دهیم ، 90 درجه خواهیم گرفت ، اکنون ربع آن مضربی از 3 ، 6 و 9 خواهد بود ، زاویه کلی این سه زاویه 270 درجه خواهد بود که مضارب سه ، شش و نه هستند .

از طریق این مثال می توانیم آنچه نیکولا تلسا می خواست به ما بگوید را درک کنیم . می توانیم ببینیم که در اختراعات بعدی او 3 ، 6 و 9 نقش مهمی در طبیعت ما دارند . پس از رمزگشایی این الگو ، تسلا گفت که اگر قدرت 3 ، 6 و 9 را درک کنید ، می توانید درب مخفی کائنات را نیز باز کنید . بعد از این زندگی شما به راحتی تغییر می کند و شما می توانید هر آنچه را که می خواهید در زندگی خود بدست آورید .

این تکنیک چگونه به شما کمک می کند ؟

شماره 3:

از نظر عددی شماره 3 مربوط به منبع مستقیم کائنات است ، جایی که اعتقاد بر این است که این منشأ تمام خواسته های انسان است. اگر قدرت 3 را درک کنید ، ریشه کائنات خواهید بود و تمام خواسته های شما برآورده می شود .

شماره 6:

شماره 6 قدرت درونی ما را نشان می دهد ، با بیدار کردن این ، می توانید از طریق انرژی جریان پیدا کنید که به واسطه ای برای پاسخگویی به خواسته های شما تبدیل خواهد شد. و همچنین با استفاده از این انرژی می توانید موانع آینده خود را برطرف کنید.

شماره 9:

اگر تحت تأثیر گذشته خود قرار گرفته ایم و به همین دلیل قادر به حرکت و پذیرش چیزهای جدید نیستیم ، شماره 9 در قطع ارتباط ما با گذشته به ما کمک می کند و اعتماد به نفس و احساسات منفی را کاهش می دهد تا در آینده فرصت های جدیدی را بپذیریم .

همانطور که می بینید این اعداد 3 ، 6 و 9 بسیار اثر اعداد روند ویژه هستند و با استفاده منظم و هماهنگ از آنها می توانیم به راحتی درب مخفی کائنات را باز کنیم و آرزوهای خود را جذب و متجلی کنیم ، اما شما باید به آن ایمان داشته باشید.

چگونه تکنیک 369 تسلا را انجام دهیم ؟

اول از همه شما باید در مورد هدف خود روشن باشید ، اهداف واقع بینانه را دنبال کنید ، به این صورت که من می خواهم خوشحال و آرام باشم ، من یک شریک زندگی واقعی می خواهم ، من برای شروع کار یا تجارت خودم کمک می خوام ، مانند این ، نه اینکه من میلیون ها دلار میخواهم .

پس از تعیین هدف خود ، آن را به مدت 17 ثانیه در ذهن خود بدون هیچ گونه مزاحمتی تجسم کنید و در ذهن خود به هدفتان انرژی دهید . این کار را به مدت 4 دور ، 17 + 17 + 17+ 17 = 68 ثانیه انجام دهید. سپس این 17 ثانیه را با سه عدد سه ، شش و نه پیوند دهید.

یک دفترچه یادداشت تازه بردارید و هدف تجسم کرده خود را 3 بار در صبح ، 6 بار در بعد از ظهر و 9 بار در شب بنویسید .

به یاد داشته باشید هنگام نوشتن باید 17 ثانیه یا بیشتر را برای نوشتن هدف خود صرف کنید ، نه کمتر از 17 ثانیه ، جمله ای بسازید که 17 ثانیه یا بیشتر را در بر بگیرد ، این روال را فراموش نکنید . حداقل 21 روز این کار را انجام دهید ، حداکثر هر چقدر که دوست دارید . زمان بندی راحت و بدون مزاحمت را انتخاب کنید ، روح خود را پاک نگه دارید و ایمان داشته باشید. بعد از نوشتن بگویید از کائنات تشکر می کنم .

اثر اختلاط خاک¬اره با خاک سبک روی برخی خصوصیات گوجه¬فرنگی

جواد رمضانی مقدم 1 متینه اعتمادی نیا 2 یاسر حسینی 3 علی رسول زاده 4 مجید رئوف 5

چکیده :
خاک یکی از مهم¬ترین عوامل موثر بر میزان عملکرد و رشد کیفی و کمی گیاهان می¬باشد. بهبود و اصلاح فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاک می¬تواند موجب افزایش عملکرد محصولات کشاورزی شود. اضافه کردن موادآلی مختلف (مانند خاک¬اره) به خاک، جهت بهبود ظرفیت نگهداری آب در خاک و افزایش میزان ضرایب رطوبتی خاک می¬تواند امری مفید در مدیریت خاک باشد. در این پژوهش به بررسی اثر اختلاط خاک¬اره با خاک سبک، بر خصوصیات کیفی و کمی رشد گوجه¬فرنگی در گلخانه (از مهر ماه 1399 تا تیر ماه 1400) پرداخته شده است. بدین منظور در ابتدا خاک سبک با ترکیب 33 درصد شن و 67 درصد خاک مزرعه تهیه شد. همچنین گوجه¬فرنگی به صورت نشایی کشت و خاک¬اره (قبل از کشت) در پنج سطح صفر، پنج، 10، 15 و 20 درصد (حجمی) با خاک گلدان¬ها ترکیب شد. در این پژوهش تعداد تکرار چهار مورد بود. همچنین با کمک رطوبت¬سنج (و تهیه معادله واسنجی آن) اثر اعداد روند میزان رطوبت خاک اندازه¬گیری شد و بر اساس اختلاف رطوبت خاک با نقطه ظرفیت زراعی حجم آب آبیاری تعیین و به گیاه داده شد. مهم¬ترین صفات گیاهی اندازه¬گیری شده شامل تعداد شکوفه، ارتفاع بوته، وزن تر و خشک ریشه، حجم و طول ریشه بودند. برای تجزیه و تحلیل آماری از نرم افزار MSTATC استفاده شد. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که اثر اختلاط خاک¬اره بر حجم ریشه، تعداد شکوفه و ارتفاع بوته گوجه-فرنگی در سطح یک¬درصد و بر طول و قطر ریشه در سطح پنج¬درصد معنی¬دار بود، به طوری که با افزایش درصد خاک¬اره از صفر به 20 درصد، میزان حجم و قطر ریشه حدود 31 درصد افزایش، تعداد شکوفه 8 درصد و ارتفاع بوته 6 دردصد افزایش یافت. البته در مورد تعداد شکوفه و ارتفاع بوته روند افزایشی- کاهشی بود به طوری که با افزایش درصد اختلاط خاک اره با خاک از صفر تا 10 درصد تعداد شکوفه و ارتفاع بوته به حداکثر مقدار خود رسیدن (به ترتیب 33 و 93 سانتی¬متر) و در ادامه از 10 تا 20 درصد اختلاط خاک¬اره روند کاهشی شد و این اعداد روند کاهشی داشتند. احتمالا علت این امر می¬تواند افزایش ظرفیت نگهداری آب (در خاک سبک) با افزایش خاک¬اره تا 10 درصد باشد، که با افزایش خاک¬اره به بیشتر از این مقدار، تأثیر منفی بر خصوصیات خاک کشاورزی دارد (احتمالا پوک شدن خاک). در مجموع نتایج این تحقیق بیانگر این بود که استفاده از خاک¬اره در مقادیر مناسب به خصوص در خاک¬های با بافت سبک می¬تواند موجب بهبود حاصلخیزی خاک، روند رشد و صفات کمی و کیفی گوجه¬فرنگی شود.
کلمات کلیدی : مواد آلی، مدیریت خاک، ترکیب خاک¬اره و خاک، بافت سبک.

 • گواهی دیجیتال (دانلودی)
 • گواهی چاپی
 • لوح نمایه مقاله

جناب آقای / سرکار خانم جواد رمضانی مقدم 1 متینه اعتمادی نیا 2 یاسر حسینی 3 علی رسول زاده 4 مجید رئوف 5
بدین وسیله گواهی میشود مقاله شما تحت عنوان اثر اختلاط خاک¬اره با خاک سبک روی برخی خصوصیات گوجه¬فرنگی در صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست مورد پذیرش و چاپ قرار گرفته و با کد XDHF-HAHAK در شبکه علمی ایران نیز نمایه شده است.

اثر بخشی کلی تجهیزات OEE چیست؟

این مقاله شامل عناوین زیر می‌باشد:
1. اثر بخشی کلی تجهیزات OEE یعنی چه؟
2. از کجا شاخص اثر بخشی کلی تجهیزات OEE آمده است؟
3. فرمول شاخص اثر بخشی کلی تجهیزات OEE چیست؟
4. برای چه صنعتی شاخص اثر بخشی کلی تجهیزات OEE بیشترین کاربرد را دارد؟
5. شش اتلاف عمده در شاخص اثر بخشی کلی تجهیزات OEE چیست؟
6. برای تجهیزات مشابه، مختلف، خط تولید و کارخانه شاخص را چگونه محاسبه کنید؟
7. برای چه تجهیزاتی شاخص اثر بخشی کلی تجهیزات OEE محاسبه کنید؟
8. دوره آموزشی اثر بخشی کلی تجهیزات OEE
9. کتاب اثر بخشی کلی تجهیزات OEE
10. نرم‌افزار شاخص اثر بخشی کلی تجهیزات OEE
11. چگونه شاخص اثر بخشی کلی تجهیزات OEE در سازمان پیاده سازی کنید؟
12. کدام واحد سازمان مسئول محاسبه و اجرا شاخص اثر بخشی کلی تجهیزات OEE می باشد؟

لینک های مهم و کلیدی برای مقاله اثربخشی کلی تجهیزات

یک: اثر بخشی کلی تجهیزات OEE یعنی چه؟

اثر بخشی کلی تجهیزات OEE یا اثر بخشی جامع تجهیرات یک شاخص است که واژه انگلیسی آن OEE مخفف Overall Equipment Effectiveness می‌باشد. که به فارسی به اثربخشی کلی تجهیزات ترجمه شده است. این شاخص OEE تمرکز بر شش اتلاف عمده تجهیزات در هنگام تولید در کارخانجات تولید گسسته تمرکز دارد. شاخص اثر بخشی کلی تجهیزات OEE حاصل ضرب سه شاخص دیگر شاخص‌های دسترسی، عملکرد و کیفیت می باشد. که در واقع شاخص OEE نشانگر اثر متقابل این سه شاخص نسبت به یکدیگر است.
شاخص اثر بخشی کلی تجهیزات OEE = شاخص دسترسی * شاخص عملکرد * شاخص کیفیت
این شاخص به صورت درصد % تعریف می شوند و لذا از نظر دیمانسیون محاسباتی بی بعد یا بی واحد هستند و به شکل مقدار درصد از یک تا 100 گزارش می شوند دقت فرمایید که گفته شد از یک تا 100 گزارش می شود و اگر شما در محاسباتتان اعداد بالای 100 دارید نشانگر فرمول و محاسبات اشتباه می باشد.

دو: از کجا شاخص اثر بخشی کلی تجهیزات OEE آمده است؟
شاخص OEE از کشور ژاپن در قالب مباحث نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر TPM در سالهای 1970 تبیین و در کارخانجات صنعت خودروی سازی ژاپن استفاده شده است و می‌شود. در ویرایش اول سیستم مدیریت نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر TPM این شاخص به عنوان مهم ترین شاخص در کشف شش اتلاف عمده تجهیزات کاربرد حداکثری پیدا کرد و نمایانگر وضعیت تجهیزات از نظر اهداف TPM می باشد. اهداف نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر TPM چه بود:
یک: صفر درصد خرابی تجهیزات
دو: صفر درصد ضایعات محصولات خط تولید
سه: صفر درصد حوادث از نظر ایمنی کار و اپراتورها
این شاخص به خوبی دو هدف اصلی و عمده فوق را تحت پوشش قرار می‌دهد.

سه: فرمول شاخص اثر بخشی کلی تجهیزات OEE چیست؟
همان طور که در بند یک گفته شد شاخص اثر بخشی کلی تجهیزات OEE ماحصل ضرب سه شاخص دسترسی ، عملکرد و کیفیت می باشد.
درصد اثر بخشی کلی تجهیزات OEE = درصد دسترسی * درصد عملکرد * درصد کیفیت
دسترسی شامل: مقدار زمان در دسترس برای تولید تقسیم بر کل زمان عملیات برنامه ریزی شده است. یا بهتر بگوییم زمان تولید انجام شده تقسیم بر زمان برنامه ریزی شده برای عملیات تولیدی در واقع ابتدا شما برنامه ریزی کرده اید که حدود 8 ساعت تولید انجام بشود ولی به دلیل توقفات ناشی از خرابی تجهیز ، راه اندازی و تنظیمات دستگاه و غیره کل این 8 ساعت را نتوانسته اید تولید بکنید و 2 ساعت تولید نشده است و عملا فقط 6 ساعت فرصت تولید بوجود آمده است در اینجا عدد 6 تقسیم بر 8 می شود و در 100 ضرب می گردد و درصد دسترسی 75 دستگاه محاسبه می شود.
عملکرد شامل: میزان نرخ تولید واقعی انجام شده تقسیم به نرخ تولید ایده آل یا ظرفیت اسمی دستگاه می باشد. نرخ تولید واقع دستگاه از مقدار تولید انجام شده تقسیم بر کل زمان تولید بدست می آید این عدد باید بر عدد نرخ تولید ظرفیت اسمی دستگاه تقسیم گردد. مثلا شما در 6 ساعت بالا حدود 550 عدد محصول تولید کرده اید عدد 550 را بر 6 تقسیم کنید نرخ تولید برای هر ساعت کار دستگاه مشخص می شود که حدود عدد 92 که نشانگر مقدار تولید محصول در هر ساعت دستگاه می باشد. حال ظرفیت اسمی دستگاه فرض کنیم حدود 100 است یعنی توقع ما از دستگاه این بوده است که هر ساعت حدود 100 تولید کند. ولی در واقعیت ما 92 عدد تولید کرده ایم حال عدد 92 را تقسیم بر 100 کنیم می شود درصد عملکرد دستگاه ما می شود 92 درصد.
کیفیت شامل: مقدار تولید سالم و با کیفیت محصولات تقسیم بر کل تولید انجام شده است در این خصوص کلیه محصولات ضایعاتی و دوباره کاری و غیره باید از عدد کل تولید انجام شده کسر گردد. در ادامه مثال فوق ما 550 عدد محصول تولید کردیم که طبق گزارش کنترل کیفیت و تولید فقط 515 عدد آنها سالم بوده اند و الباقی ضایعات یا دوباره کاری بوده اند لذا کل تولید سالم تقسیم بر کل تولید می شود 515 تقسیم بر 550 ضربدر 100 که مقدار درصد کیفیت را 93 درصد گزارش می دهد.
شاخص اثر بخشی کلی تجهیزات OEE می شود: با توجه به اعداد فوق شاخص اثر بخشی کلی تجهیزات OEE = شاخص دسترسی * شاخص عملکرد * شاخص کیفیت باید محاسبه شود.
OEE= 75% * 92% * 93% = 64%
البته جزئیات و مباحث دیگری نیز وجود دارد که با مراجعه به بخش آموزش شاخص اثر بخشی کلی تجهیزات OEE می توانید اطلاعات بیشتر کسب کنید.اثر اعداد روند

چهار: برای چه صنعتی شاخص اثر بخشی کلی تجهیزات OEE بیشترین کاربرد را دارد؟
برای کلیه صنایع تولید محصول به روش گسسته می توانید شاخص اثر بخشی کلی تجهیزات OEE استفاده کنید. توجه داشته باشید شاید بهتر بود می پرسیدیم برای چه تجهیزاتی شاخص اثر بخشی کلی تجهیزات OEE نیاز است؟ برای تجهیزاتی که تولید محور و محصول عددی دارند بهترین حالت محاسبه شاخص اثر بخشی کلی تجهیزات OEE می باشد و برای صنایعی که تولید پیوسته دارند شاید کاربرد کمتری داشته باشد و برای آن تجهیزات بهتر از شاخص های دیگر بهره برد. لذا اکثر صنایع تولید پیوسته اگر اقدام به محاسبه شاخص اثر بخشی کلی تجهیزات OEE کرده اند به اعداد بسیار بالای 90 حتی 100 درصد رسیده اند که نشان محاسبات و فرمول های اشتباه در محاسبات شان می باشد. صنایع قطعه سازی بهترین بهره مندی را از شاخص اثر بخشی کلی تجهیزات OEE می برند حال شما صنعت خودتان را مقایسه کنید چقدر به نحوه تولید قطعه سازی می تواند نزدیک باشد پس شاخص اثر بخشی کلی تجهیزات OEE برای شما کاربرد بیشتری خواهد داشت.
در صنعت پتروشیمی ، سیمان کشور برخی مشاوران و سازمان ها شاخص اثر بخشی کلی تجهیزات OEE را محاسبه کرده اند و اعداد عجیب و غریب 97 یا 99 یا 109 یا 112 درصد گزارش کرده اند که نشان گر عدم درک صحیح از این شاخص و قواعد آن است!

پنج: شش اتلاف عمده در شاخص اثر بخشی کلی تجهیزات OEE چیست؟
توجه داشته باشید شاخص اثر بخشی کلی تجهیزات OEE سه بخش عمده دارد هر بخش شامل سه مبحث زیر است:
اتلاف ناشی از توقفات
اتلافات ناشی از عملکرد
اتلافات ناشی از افت کیفیت محصولات
که هر کدام از آنها شامل دو بخش اتلاف تحت عنوان های زیر می باشند که جمعا شش اتلاف عمده تجهیز را گزارش می دهند.
اتلاف ناشی از توقفات: (1) خرابی تجهیزات ، (2) توقفات راه اندازی و تنظیمات تجهیز
اتلافات ناشی از عملکرد: (3) توقفات کوتاه مدت ، (4) کاهش سرعت تولید
اتلافات ناشی از افت اثر اعداد روند کیفیت محصولات: (5) ضایعات و دوباره کاری‌ها ، (6) ضایعات راه اندازی
تمام همت و توجه سازمان برای حذف و به صفر رساندن این شش اتلاف عمده در شاخص اثر بخشی کلی تجهیزات OEE می باشد.

شش: برای تجهیزات مشابه، مختلف، خط تولید و کارخانه شاخص را چگونه محاسبه کنید؟
به طور کلی برای محاسبه شاخص اثر بخشی کلی تجهیزات OEE برای چند تجهیز که مشابه یا مختلف باشند بهترین راه محاسبه استفاده از متوسط وزنی می باشد. فرقی نمی کند که حال برای خط تولید یا کل کارخانه بخواهید محاسبه کنید چون تجهیزات مختلف هستند از همان قاعده ذکر شده می توانید بهره مند شوید. (نکات تکمیلی همراه با مثال عددی و جزئیات چون خیلی مفصل است ارجاع به دوره آموزشی شاخص اثر بخشی کلی تجهیزات OEE می شود)

اثر بخشی کلی تجهیزات OEE چیست؟

هفت: شاخص اثر بخشی کلی تجهیزات OEE جهانی چقدر است؟
در تصویر زیر مقدار شاخص جهانی شاخص اثر بخشی کلی تجهیزات OEE مشاهده می کنید توجه داشته باشید که در شاخص های جهانی درصدهای ایده آل را مدنظر قرار می دهند و رسیدن به آنها برنامه ریزی و اقدامات خاصی را می طلبد. به صورت مفصل نحوه تحلیل و روند شاخص اثر بخشی کلی تجهیزات OEE را در دوره آموزش شاخص اثر بخشی کلی تجهیزات OEE تبیین کرده ایم اگر به جزئیات بیشتری نیاز دارید حتما به محتوی جزو و فیلم های دوره آموزشی دقت داشته باشید.

هشت: دوره آموزشی اثر بخشی کلی تجهیزات OEE
دوره آموزش شاخص اثر بخشی کلی تجهیزات OEE در سایت نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر آماده است و این دوره شامل فیلم های آموزشی و جزو و مستندات استانداردهای و کتاب (ترجمه و تالیف) شاخص اثر بخشی کلی تجهیزات OEE می باشد که به صورت مفصل و کامل کلیه نیازمندی‌های شما را تشریح و پاسخ می دهد بخش اول این دوره آموزشی را به صورت فیلم در زیر می توانید ببینید:

برای تهیه جزو و فیلم ها به کلاس دوره آموزش شاخص اثر بخشی کلی تجهیزات OEE مراجعه فرمایید و با ثبت نام دوره بعد از پرداخت هزینه لینک دانلود مستندات و فیلم های را دریافت کنید.

نه: کتاب اثر بخشی کلی تجهیزات OEE
به صورت مستقل حسب تجربیات استقرار در کارخانجات مختلف کتاب شاخص اثر بخشی کلی تجهیزات OEE در قالب ترجمه و تالیف تهیه شده است شما این کتاب را به صورت مستقل می توانید از طریق بخش فروش کتاب شاخص اثر بخشی کلی تجهیزات OEE تهیه کنید و هم چنین اگر دوره آموزش شاخص اثر بخشی کلی تجهیزات OEE تهیه کرده اید این کتاب در بسته آموزشی به شما تقدیم شده است.

اثر بخشی کلی تجهیزات OEE چیست؟

ده: نرم‌افزار شاخص اثر بخشی کلی تجهیزات OEE
شرکت مشاوران تدبیرپرداز آویژه با توجه به تجربه 20 ساله مدیران خویش در صنعت کشور نسبت به تهیه نرم افزاری شاخص اثر بخشی کلی تجهیزات OEE اقدام کرده است که در این نرم افزار به صورت تخصصی و حرفه ای کلیه پارامترهای استاندارد شاخص اثر بخشی کلی تجهیزات OEE کدینگ شده است و گزارشات مفصل از محاسبه و روند شاخص های دسترسی و عملکرد و کیفیت ارائه می دهد در این نرم افزار شما به خوبی می توانید تجهیزات مستقل، تجهیزات خط تولید، تجهیزات کل کارخانه را تبیین و شاخص اثر بخشی کلی تجهیزات OEE آنها را محاسبه کنید و پارتو بیشترین توقفات تجهیزات را استخراج و نسبت به بهبود شاخص های اقدام کنید. این نرم افزار یک نرم افزار استاندارد و اصولی در زمینه شاخص اثر بخشی کلی تجهیزات OEE می باشد. در زیر فیلم دمو نرم‌افزار شاخص اثر بخشی کلی تجهیزات OEE را مشاهده می کنید (لینک دانلود فیلم)

برای دریافت کاتالوگ، قیمت نرم‌افزار شاخص اثر بخشی کلی تجهیزات OEE ، فیلم دمو آن و هم چنین دریافت نسخه رایگان قابل نصب نرم‌افزار شاخص اثر بخشی کلی تجهیزات OEE فرم نرم افزار را کامل پر فرمایید کارشناسان شرکت مشاوران تدبیرپرداز آویژه برای ارسال اطلاعات با شما در تماس خواهند بود.

یازده: چگونه شاخص اثر بخشی کلی تجهیزات OEE در سازمان پیاده سازی کنید؟
اگر در سازمان قصد پیاده سازی شاخص اثر بخشی کلی تجهیزات OEE دارید باید به نکات و مراحل زیر دقت و عمل کنید:
1. تیمی شامل افراد از واحدهای مهندسی، تولید، کیفیت و نگهداری و تعمیرات تشکیل بدهید.
2. دوره آموزش شاخص اثر بخشی کلی تجهیزات OEE را برای اعضا تیم فوق برگزار کنید.
3. نسبت به انتخاب تجهیزات کلید و مهم از نظر کیفی و کمی خط تولید اقدام کنید.
4. فرم های گردآوری اطلاعات و داده های تجهیزات را تهیه کنید یا از اثر اعداد روند نرم افزار شاخص اثر بخشی کلی تجهیزات OEE استفاده کنید.
5. کلیه توقفات در شاخص دسترسی را متناسب با تجهیزات سازمان کدینگ و مشخص کنید.
6. اطلاعات لازم برای محاسبه شاخص های دسترسی و عملکرد و کیفیت را گردآوری کنید.
7. اطلاعات و داده ها را ثبت نرم افزار شاخص اثر بخشی کلی تجهیزات OEE کنید.
8. شاخص اثر بخشی کلی تجهیزات OEE محاسبه و نمودارها و گزارشات آن را تهیه کنید.
9. سهم واحدهای سازمان را نسبت به هر کدام از توقفات تعریف و تبیین کنید.
10. اقدام اصلاحی و پیشگیرانه را لازم برای بهبود شاخص های دسترسی و عملکرد و کیفیت تعریف نمایید.
11. اجرای اقدامات تبیین شده را کنترل و نظارت کنید.
12. حسب اقدامات انجام شده مجدد شاخص اثر بخشی کلی تجهیزات OEE محاسبه و اثربخشی اقدامات را اثر اعداد روند بررسی کنید.
13. بهترین تناوب محاسبه را متناسب با تجربه کسب شده در بندهای فوق برای محاسبه شاخص اثر بخشی کلی تجهیزات OEE تعریف و ادامه دهید.

دوازده: کدام واحد سازمان مسئول محاسبه و اجرا شاخص اثر بخشی کلی تجهیزات OEE می باشد؟
بهترین واحد در صنایع تولیدی برای محاسبه و پیاده‌سازی شاخص اثر بخشی کلی تجهیزات OEE واحد برنامه‌ریزی تولید می‌باشد. البته برای انجام اقدامات و بهبود شاخص باید کلیه واحدهای سازمان پیرو تشکیل تیم شاخص اثر بخشی کلی تجهیزات OEE همکاری داشته باشند. اما از آنجایی که واحد برنامه‌ریزی تولید سازمان کلیه آمار و داده‌های لازم برای تجهیز را به صورت متمرکز دارد از داده های توقفات ریز و درشت تجهیز گرفته تا آمار مقدار تولید کل، ضایعات و کیفیت محصولات وجود دارد. لذا بهترین واحد و مکان برای محاسبات، برگزار جلسات و تعریف اقدامات اصلاحی با حضور اعضا تیم شاخص اثر بخشی کلی تجهیزات OEE در واحد برنامه‌ریزی تولید سازمان می‌باشد.
در تجربیات اجرایی ما نیز این موضوع بارها تکرار و تجربه شده است که بهترین واحد برنامه ریزی تولید سازمان است و می توانید راهبری و مدیریت جلسات شاخص اثر بخشی کلی تجهیزات OEE داشته باشد و خروجی بهتری گرفته می شود تا اینکه شما واحد مثلا نگهداری و تعمیرات یا کیفیت سازمان را مسئول کنید چون عملا آنها داده های لازم را باید از تولید بگیرند و تمرکز لازم را روی صحت و دقت داده‌های گردآوری شده ندارند.

چه عواملی بر عدد بتا در بارداری تاثیر می گذارد؟

هورمون HCG بلافاصله پس از لانه گزینی در جفت تولید می شود. در مراحل اولیه بارداری از طریق آزمایش سنجش سطح hCG می توان وجود آن را در خون یا ادرار یک خانم تشخیص داد. از آنجا که سطح هورمون ممکن است قبل از پریود نوسان داشته باشد، بهتر است یک هفته پس از وقوع تاخیر در قاعدگی، این آزمایش انجام شود. در ادامه این مقاله عوامل موثر بر عدد بتا در بارداری را برای شما شرح خواهیم داد.

چه عواملی بر عدد بتا در بارداری تاثیر می گذارد؟

HCG چه زمانی تولید می شود؟

گاهی اوقات، مقادیر اثر اعداد روند بیش از حد بالای hCG همراه با برخی علائم همچنین می تواند حاملگی مولار را نشان دهد. در طی یک بارداری مولار پس از رسیدن اسپرم و تخمک به هم در حین لقاح، جفت به صورت غیرطبیعی رشد می کند. در این پدیده، اسپرم با یک تخمک خالی بارور می شود که در نتیجه منجر به رشد و توسعه قسمت های مربوط به جفت خواهد شد، اثر اعداد روند در حالی که هیچ بخش جنینی وجود ندارد. این به عنوان یک بارداری مولار کامل شناخته می شود. در نوع دیگر این بارداری، حاملگی مولار نسبی است، جایی که توده جنینی هم شامل جنین است و هم سلول های غیرطبیعی که می توانند نقایص شدید مادرزادی را با خود حمل کنند. در این صورت جنین سالم در نهایت توسط توده غیرطبیعی از بین می رود.

بالا بودن عدد بتا در بارداری

سطوح افزایش یافته hCG همچنین می تواند به دلیل تومور تروفوبلاستیک حاملگی، یک شکل نادر از سرطان رخ دهد. اگر این مشکل زود درمان شود، بسیار قابل بهبودی بوده و پاسخ خوبی به درمان ها خواهد داد. یک دلیل دیگر برای میزان بالای hCG می تواند آغاز حاملگی خارج رحمی باشد که در آن جنین در خارج از فضای رحمی به عنوان مثال در لوله رحمی رشد می کند. این نوع از بارداری، یک اورژانس پزشکی و تهدید کننده سلامت باروری و حیات مادر بوده و باید فوراً درمان شود، زیرا لوله های رحمی برای نگه داشتن جنین در حال رشد طراحی نشده اند.

هورمون HCG اغلب برای افزایش سطح پروژسترون و افزایش احتمال بارداری برای زنانی که با ناباروری دست و پنجه نرم می کنند، نیز تزریق می شود.

عدد بتا در حاملگی خارج رحمی و عدد بتا در حاملگی پوچ

توجه داشته باشید که در صورت پایین بودن سطح hCG باید احتیاط کرد و حتما نظارت و پیگیری ها را با دقت بیشتری انجام داد. زیرا می تواند نشانه ای از سقط جنین، بارداری پوچ یا حاملگی خارج رحمی باشد. از این رو، باید نظارت منظم برای تشخیص مشکلات احتمالی انجام شود. البته با وجود مقادیر کم hCG هم، داشتن یک فرزند سالم امکان پذیر است. در چنین حالاتی، نتایج حاصل از سونوگرافی پس از 5 تا 6 هفته بارداری، در مقایسه با اعداد حاصل از نتایج کمی آزمایش hCG قابل اطمینان تر است.

عدد بتا و جنسیت جنین

گرچه برخی منابع بالا بودن عدد بتا در بارداری را البته اگر در محدوده نرمال باشد به جنسیت دختر نسبت می دهند اما هنوز این مساله اثبات نشده است.

چرا تست سنجش سطح HCG یا عدد بتا انجام می شود؟

آزمایش بررسی و سنجش سطح هورمون HCG یا عدد بتا در بدن یک خانم، به چند دلیل انجام می شود:

 • این آزمایش که به عنوان آزمایش بارداری معروف است، معمولاً برای تأیید بارداری انجام می شود.
 • برای شناسایی و تشخیص بعدی هر گونه ناهنجاری مانند حاملگی خارج رحمی (حاملگی که در طی آن لانه گزینی جنین به جای رحم، در فضای دیگری همچون لوله رحمی صورت می گیرد).
 • برای تشخیص یک سقط جنین احتمالی.
 • برای شناسایی سطوح پروتئین PAPP-A در خون که اگر کم باشد، احتمال سندرم ژنتیکی داون جنین را افزایش می دهد.

آیا انجام تست بررسی عدد بتا درد دارد؟

برای شناسایی سطح هورمون hCG در دنیا دو روش وجود دارد: آزمایش ادرار و آزمایش خون. به جز احساس سوزن سوزن شدن دست در حین گرفتن نمونه ی خون، درد دیگری وجود ندارد. در مواردی که فرد نمی تواند تاریخ تخمک گذاری خود را تعیین کند، بهتر است 10 روز پس از وقوع تاخیر در قاعدگی، هر یک از این بررسی ها را انجام دهید.

آزمایش ادرار یا آزمایشات خانگی (بی بی چک ها) : دقتی برابر با 97 درصد دارند، به شرطی که تست به درستی انجام شود. در طی این بررسی، یک آزمایش حساس به سطح هورمون hCG مستقیماً یا از طریق یک فنجان حاوی ادرار در معرض ادرار خانم قرار می گیرد. اگر نوار تغییر رنگ داده و دو خط پررنگ روی آن ظاهر شود، به این معنی است که نتیجه آزمایش مثبت است و شما باردار هستید.

اگر دوست دارید در مورد چگونگی آمادگی برای انجام آزمایش ادرار در منزل برای سنجش سطح hCG بیشتر بدانید، همچنان با ما همراه باشید:

 • دستورالعمل های جعبه آزمایش خود را با دقت و به طور کامل بخوانید تا از نحوه کارکرد آن مطلع شوید.
 • تاریخ انقضای کیت را بررسی کنید. این مساله می تواند بر نتایج آزمایش شما تأثیر بگذارد.
 • قبل از انجام آزمایش ادرار مقدار زیادی آب ننوشید، زیرا ممکن است سطح hCG را در ادرار شما رقیق کند و در نتیجه تست به طور کاذب منفی شود.
 • دقیق ترین نتایج زمانی حاصل می شوند که با اولین ادرار صبحگاهی انجام شوند.
 • اطمینان حاصل کنید که حداقل 7 الی 14 روز پس از وقوع تاخیر در قاعدگی این تست را انجام دهید تا نتایج دقیق تری داشته باشید.

آزمایش خون : کیفی مطمئن ترین راه برای شناسایی وجود هورمون hCG در خون است. جدا از این، آزمایشات کمی خون (تیتر هورمون) نیز می توانند برای تعیین میزان hCG موجود در خون انجام شوند. این آزمایش همچنین می توانند سطح پروژسترون را در خون شناسایی کنند، به پزشک برای نظارت دقیق بر بارداری کمک کرده و یا بارداری خارج رحمی، سرطان و احتمال سقط را به درستی تشخیص دهند.

افرادی که دارای اختلالات خونریزی دهنده (مشکلات انعقادی) هستند، ممکن است پس از انجام آزمایش خون دچار مشکل شوند. به علاوه بعد از گرفتن نمونه خون، ممکن است تورم در رگ ها وجود داشته باشد. با این حال، این موارد نادر بوده و احتمال بروز مشکل برای یک خانم به دلیل انجام آزمایش خون بسیار کم است.

چه عواملی می تواند بر مقدار عدد بتا تأثیر بگذارد؟

مقدار عدد بتا در بدن یک خانم، می تواند توسط دلایل زیر تحت تأثیر قرار گیرد:

1- بارداری های دو یا چند قلویی

هر جنین درون رحم مادر مقدار نرمالی هورمون hCG آزاد می کند که سطح کلی این هورمون را در بدن افزایش می دهد. در موارد بارداری های دوقلو، سه قلو و یا بیشتر (که معمولاً در زنان مسن تجربه می شود)، میزان هورمون hCG در مقایسه با سطح طبیعی آن در یک بارداری تک قلویی، می تواند دو یا سه برابر بیشتر باشد.

2- نقص ژنتیکی

سطح بسیار بالای هورمون hCG می تواند به دلیل عوارض ژنتیکی حین لقاح ایجاد شود. این می تواند نشان دهد که جنین ممکن است به سندرم داون مبتلا باشد. حاملگی مولار همچنین یکی دیگر از این عوامل است. در این شرایط جفت بیش از حد رشد و توسعه پیدا کرده و به یک توده غیرطبیعی از سلول ها منتهی می شود که منجر به افزایش بیش از حد سطح هورمون hCG خواهد شد. این مساله می تواند منجر به مرگ جنین در رحم مادر شود که ممکن است شناسایی شده یا نشود.

3- عوارض ژنتیکی

سطح پایین hCG به دلیل عوارض ژنتیکی که می تواند منجر به وقوع حاملگی خارج رحمی و یا سقط جنین شود، قابل تجربه است. در نتیجه بارداری می تواند عارضه دار شده و یا خاتمه یابد.

4- سرطان

وجود سرطان در رحم، معده، کبد، ریه ها، لوزالمعده و روده بزرگ نیز می تواند مقدار عدد بتا را در بدن افزایش دهد.

5- عوامل تأثیرگذار

اگر تست های خانگی بارداری در اوایل بارداری و یا در نیمه دوم روزی که قصد انجام آزمایش را دارید، انجام شوند، می تواند به اشتباه باعث بروز نتیجه منفی در آزمایشات بارداری شوند. با انجام آزمایش حدود 7 تا 14 روز پس از تاخیر در قاعدگی و همچنین با اولین ادرار روز می توانید دقیق ترین نتایج را به دست آورید.

6- درمان های ناباروری

غالباً hCG برای درمان زنان نابارور تزریق می شود که باز هم باعث افزایش سطح هورمون در بدن می شود.

عدد بتا در بارداری دوقلو

مقدار زیاد عدد بتا می تواند نشانه ای از بارداری دوقلویی و یا بارداری های چندقلویی باشد اما این امکان هم وجود دارد که همیشه اینگونه نباشد. سطح این هورمون ممکن است از یک خانم به خانم دیگر یا در تمام دوران بارداری متفاوت باشد.

مقدار عدد بتا تغییرات و نوسانات زیادی را در بارداری تجربه می کند و می تواند تعیین کننده مهمی در تشخیص بارداری های دوقلویی باشد. با این حال، به یاد داشته باشید که افزایش سطح این هورمون، تنها بیانگر این نیست که شما دوقلو باردار هستید، ممکن است پای مسائل دیگری نیز در میان باشد، زیرا افزایش سطح hCG می تواند نتیجه چندین بیماری دیگر نیز باشد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.