فرآیند تحلیل ریسک


 1. برنامه‌ریزی مدیریت ریسک: تصمیم‌گیری در مورد نحوه‌ی نگرش و برنامه‌ریزی فعالیت‌های مدیریت ریسک یک پروژه.
 2. شناسایی ریسک: تعیین ریسک‌هایی که ممکن است بر پروژه اثر بگذارند و مستندسازی ویژگی‌های آن‌ها.
 3. تحلیل کیفی ریسک: انجام یک تحلیل کیفی از ریسک‌ها و وضعیت‌ها به منظور اولویت‌بندی اثرهای آن‌ها بر اهداف پروژه.
 4. تحلیل کمی ریسک: اندازه‌گیری احتمال و پیامدهای ریسک‌ها و برآورد آثار آن‌ها بر اهداف پروژه‌های الکترونیکی.
 5. برنامه‌ریزی واکنش به ریسک: تهیه‌ی رویه‌ها و تکنیک‌هایی جهت افزایش فرصت‌ها و کاهش تهدیدها بر اهداف پروژه.
 6. کنترل و نظارت ریسک: نظارت بر ریسک‌های باقیمانده، شناسایی ریسک‌های جدید، اجرای برنامه‌های کاهش ریسک و ارزیابی اثربخشی آن‌ها در سراسر چرخه‌ی حیات پروژه

شناسایی و تحلیل ریسک های کیفیتی محصول در صنعت دارویی (مطالعه موردی: شرکت داروسازی دانا)

تولید داروﻫﺎی ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭘﺎﯾﯿﻦ علاوه بر اتلاف منابع، منجر به ایجاد خطراتی برای سلامت عمومی می‌گردد. مدیریت ریسک کیفیتی با کنترل ریسک‌های کیفیتی در مراحل ساخت محصول، کیفیت بالای دارو را برای بیمار تضمین می‌نماید. پژوهش حاضر با اجرای این فرایند بر اساس راهنمایICH Q9 در شرکت داروسازی دانا، به شناسایی و تحلیل ریسک آلودگی ذره‌ای محصول ویال پرداخت. برای این منظور جهت شناسایی ریسک از تکنیک FMEA، برای یافتن علل ریشه‌ای خرابی از تکنیک Why RCA و جهت تحلیل ریسک تلفیقی از تکنیک‌های FMECA و BBN استفاده گردید. مقایسه نتایج دو رویکرد FMECA و BBN-FMECA نشان داد که در این شرکت، تحلیل ریسک با هر دو روش نتایج مشابهی به دست می‌دهد. رویکرد BBN-FMECA جزئیات بیشتری در مورد سطوح ریسک ارائه می‌دهد. همچنین کیفیت پودر ماده اولیه و مواد بسته‌بندی اولیه، عملکرد پرسنل و سیستم پایش هواساز، مهم‌ترین علل ریسک آلودگی محصول شناسایی شدند.

کلیدواژه‌ها

 • مدیریت ریسک کیفیتی (QRM)
 • تحلیل حالت‌های خرابی و اثرات و بحرانی بودن(FMECA)
 • شبکه باور بیزین(BBN)

عنوان مقاله [English]

Identification and Analysis of Product Quality Risks in pharmaceutical industry (Case study: Daana Pharmaceutical Co.)

Abstract: The production of low quality drugs in addition to wasting resources, leads to risks to public health. Quality risk management can ensure the high quality of the drug for the patient by controlling quality risks during the product manufacturing process. The present study aimed to identify and analyze the particle contamination risk of the vial product at Daana Pharmaceutical Company by implementing quality risk management process based on the ICH Q9 guideline. For this purpose, in order to identify the risk, the failure modes and effects analysis (FMEA) method and to identify the root causes of failure, the "Why" root cause analysis (Why RCA) technique and to analyze the risk, a combination of the failure modes, effects and criticality analysis (FMECA) and Bayesian Belief Network (BBN) analysis methods were used. Comparison of the results of the FMECA and BBN-FMECA approaches showed that at Daana Company, risk analysis with both methods gives similar results. Also quality of raw material powder and primary packaging materials, personnel performance and air conditioning monitoring system are identified as the most important causes of product contamination risk

تحلیل، ارزیابی و مدیریت ریسک پروژه‌های آسفالت حفاظتی پلیمری به روش FMEA

دانش مدیریت ریسک بعنوان بخشی از مدیریت پروژه در پروژه­ها تعمیر و نگهداری بسیار حائز اهمیت می­باشد و تلاش برای مشخص کردن تمامی ریسک­ها بالقوه پروژه بسیار اهمیت دارد. حتی اگر بخشی جدی از محاسبات یا رخدادها، ریسک پروژه نباشد.در این پروژه­ها احتمال اینکه هریک از سه هدف اصلی هزینه، زمان و کیفیت در معرض ریسک و عدم اطمینان قرار گیرند، وجود دارد.ریسک در پروژه رویداد های ممکن الوقوع نامعلومی هستند که در صورت وقوع بصورت پیامدهای منفی یا مثبت در اهداف پروژه موثر می باشند که هر یک دارای علل مشخص و نتایج قابل تشخیصی هستند که مستقیما در هزینه، زمان و کیفیت پروژه موثر می باشد. ازطرفی­، تحقیقات گسترده‌ای در زمینه مدیریت ریسک پروژه‌های که در سطح شهر اجراء می­گردد انجام گرفته است. یکی از مهمترین این پروژه­ها،­ آسفالت حفاظتی پلیمری است. پروژه­های آسفالتی جایگاه مهمی در زیبایی شهر و ارتقاء رضایتمندی شهروندان دارد و در سال­های اخیر نیز بر اهمیت آن افزوده شده است که بیشترین سهم مالی از کل مبلغ احداث و نگهداری بزرگراه را دارا می باشد. لیکن متأسفانه­، ارزیابی این پروژه­ها آنطوری که باید و شاید صورت نگرفته است. در نتیجه در این مقاله، ریسک پروژه­های آسفالت حفاظتی پلیمری تحلیل و ارزیابی خواهد شد. نگارندهدراینمقاله ضمن بررسی اجمالی قراردادهای،EPC بابهره­گیریازتجاربگردآوریشدهدرچندپروژه همچنینبااستفادهاز­مصاحبهحضوریوارایهپرسشنامه­هایی،نظرمسئولین،مدیرانوصاحبنظرانراجویاشدهوباتحلیلآننظرات،الگوییبرای پیاده­سازی عملی فرآیند مدیریت ریسک درقراردادهای"EPC" تعمیر و نگهداری بزرگراه­های شهری باتوجه به استاندارد "PMBOK" ارایه شده است.هم چنین در این مقاله هفت ریسک بحرانی پروژه­هاEPC شناسایی شد و برای آنها راه حل­های مناسبی ارایه گردید.

کلیدواژه‌ها

20.1001.1.17353459.1398.16.4.5.1

عنوان مقاله [English]

Risk Analysis, Assessment, and Management of Polymer-Modified Thin-Layer by a Failure Mode and Effects Analysis Method

نویسندگان [English]

 • A. Zehtabchi 1
 • S. A. Hosein Hashemi 1
 • S. Asadi 2

2 Department of Architectural Engineering, Pennsylvania State University, Engineering Unit A, University Park, USA.

As part of the project management process, risk management is of great importance in all projects. It is also essential to identify all potential risks regardless of their impact on the calculations or events. Any of the three main objectives in a construction project, namely the cost, time, and quality, may be exposed to risk and uncertainty. Project risks include unknown possible incidents with positive or negative consequences for project goals and detectable causes and effects with direct impact on cost, time, and quality objectives. Several studies have addressed risk management in urban highway pavement projects. These projects play a key role in the aesthetics of a city and improving the satisfaction of citizens. This issue has received much attention in recent years, which translates into the allocation of the largest portion of highway construction and maintenance budget to pavement projects. Accordingly, the present study aims to analyze and assess risks in urban highway pavement maintenance projects. Following a brief discussion on EPC contracts, a model is presented for carrying out the risk management process in EPC contracts for urban highway maintenance in compliance with the Project Management Body of Knowledge (PMBOK) based on experience from past projects and the views of authorities, managers, and experts collected and analyzed by questionnaire and interview. Further, seven critical risks in EPC projects were identified and addressed and potential solutions were recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Risk Identification
 • Risk Analysis
 • EPC
 • Urban Highway Maintenance
 • FEMA
 • PMBOK

مراجع

-خانی، م. م.، (2015)، "تحلیل ارزیابی ومدیریت ریسک پروژه­های عمرانی صنایع دریایی به روش FMEA منطبق
بر­PMBOK "، هفدهمین همایش صنایع دریایی، جزیره کیش.

-عبدالمحمدی، ر.، (1383). تکنیک کاربردی مدیریت ریسک پروژه با استفاده از نرم افزار Pertmaster. اولین کنفرانس بین­المللی مدیریت پروژه.

-Boehm, B. W., (1991), "Software risk management: principles and practices." IEEE software 8(1): pp.32-41.

-Chapman, C. and S. Ward, (2003), Project risk management: processes, techniques and insights, John Wiley & Sons, Inc.

-Guide, P., (2004), "A guide to the project management body of knowledge, Project Management Institute.

-Rezaie, K., M. S. Amalnik, A. Gereie, B. Ostadi and M. Shakhseniaee, (2007), "Using extended Monte Carlo simulation method for the improvement of risk management: Consideration of relationships between uncertainties." Applied Mathematics and Computation 190(2): pp.1492-1501.

-Smith, N. J., T. Merna and P. Jobling, (2009), "Managing risk: in construction projects", John Wiley & Sons,
pp.260-300.

ارائه رویکرد تحلیل ریسک پروژه های شرکت های دانش بنیان با استفاده از تکنیک ANP-RFMEA

شرکتی که به توسعه محصول جدید، حضور در بازار و جنبه های تجاری سازی نوآوری توجه نماید به عنوان یک شرکت دانش بنیان معرفی می شود. در این شرکت ها با توجه به اینکه تمرکز سرمایه بر روی نوآوری و تجاری سازی است لذا عدم توجه به ریسک های بازار و اقتصاد، خسارت قابل توجهی را به شرکت وارد می نماید. به منظور انجام اقدامات پیشگیرانه در راستای کاهش اثرات ریسک و خسارت وارده بر این شرکت ها، وجود یک روش قدرتمند در شناسایی و رتبه بندی واقعی از ریسک ها ضرورت می یابد. مرحله شناسایی و اولویت بندی ریسک ها از تاثیر گذارترین مراحل در فرآیند مدیریت ریسک است. به همین خاطر در این پژوهش برای تحلیل ریسک پروژه های شرکت های دانش بنیان از ترکیب تکنیک تحلیل اثرات و حالت شکست ریسک(RFMEA) و فرایند تحلیل شبکه ای(ANP) استفاده شده است که در آن پارامترهای FMEA در قالب یک شبکه با هم مرتبط می شوند و این امر به تجمیع مزایا و توانمندی ها در روش ANP-RFMEA نسبت به روش FMEA منجر می شود. ابتدا با مطالعه و مرور پژوهش های انجام شده در حوزه تحقیق، ریسک های پروژه های شرکت های دانش بنیان شناسایی شده و با استفاده از ابزار پرسشنامه در اختیار کارشناسان مربوطه گذاشته می شود و در نهایت نتایج آن با استفاده از رویکرد تلفیقی ANP-FMEA مورد تجزیه و تحلیل و رتبه بندی قرار می گیرد. در آخر توانمندی روش فوق در مقایسه با روش FMEA در رتبه بندی ریسک ها نشان داده می شود.

A firm which pays close attention to provide a new product and market attendance and innovation commercialization is introduced as a knowledge based firm. In such firms, since invest emphasizes on innovation and commercialization, so lack of attention to economy and market risks may lead to a considerable damage to the firm. To do preventive measures toward reducing the risk effects and damages incurred by these firms, it is necessary to apply a powerful and significant method in identifying and real ranking of risks. To identify and prioritize the risk is considered as the most effective stages in risk management procedure. For this, in this research to analyze the risk of project in knowledge-based firms, a combination of RFMEA, ANP has been used, in which EMEA parameters are related in the form of a grid led to benefits and capabilities aggregation in the ANP-RFMEA method compared to FMEA. At first, the literature overview and studies in the literature domain, projects risks of knowledge based firms فرآیند تحلیل ریسک identified and provided the related experts by means of a verified questionnaire. Finally, its result is ranked and analyzed by the integrated approach of ANP-FMEA. Meanwhile, for the research and in order to reach a reliable result, all the ANP method stages is applied by means of SUPER DECISION software. At least, capabilities of the above mentioned compared to FMEA method is shown in risk ranking.

1- عباسی ابراهیم، رمضانیان احسان، (1394)، "شناسايي و ارزيابي مالي پروژه‌هاي BOT با رويکرد مديريت ريسک با استفاده از روش AHP_DEA". فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، سال هشتم، شماره 25، صص 69 - 79.#
2- اسماعيل‌پور رضا، متقي سكاچايي مرضيه، قلي‌زاده محمدحسن، (1394)، "اولويت‌بندي ريسک پروژه‌هاي مديريت ارتباط با مشتري با استفاده ترکيبي از تکنيک‌هاي تصميم‌گيري چند معياره فازي". تحقيق در عمليات در كاربردهاي آن (رياضيات كاربردي)، دوره 12، شماره 1 (پياپي 44)، صص 49 - 60.#
3- علی‌احمدی علیرضا، قاضی‌نوری سیدسروش، (1389)، "اولویت‌بندی ابزارهای سیاستی حمایت از شرکت‌های تازه تأسیس فناوری محور در کشور با استفاده از مدل تصمیم‌گیری چند معیاره فازی". فصلنامه سیاست علم و فناوری، سال اول، شماره 3، صص 73-89.#
4- Bahrami, Mahdi, Danial Hadizadeh Bazzaz, and S. Mojtaba Sajjadi. "Innovation and improvements in project implementation and management; using FMEA technique." Procedia-Social and Behavioral Sciences 41: 418-425، (2012).#
5- Xu, Yan, and Chung-Hsing Yeh. "A performance-based approach to project assignment and performance evaluation." International Journal of Project Management 32.2: 218-228،(2014).#
6- Fang, Chao, and Franck Marle. "A simulation-based risk network model for decision support in project risk management." Decision Support Systems 52.3: 635-644،(2012) .#
7- Zhao, Xianbo, Bon-Gang Hwang, and Weisheng Phng. "Construction project risk management in Singapore: Resources, effectiveness, impact, and understanding." KSCE Journal of Civil Engineering 18.1: 27-36 ،(2014).#
8- Liu, Jun Ying, Patrick X. W. Zou, and Fan Ye Meng. "Does Expectation Match Reality? Examination of Risk Management Education in China." Journal of Professional Issues in Engineering Education & Practice (2014).#
9- Serpella, Alfredo Federico, et al. "Risk Management in Construction Projects: A Knowledge-based Approach." Procedia-Social and Behavioral Sciences 119: 653-662 ،(2014).#
10- Lehtiranta, Liisa. "Risk perceptions and approaches in multi-organizations: A research review 2000–2012." International Journal of Project Management 32.4: 640-653 ،(2014).#
11- Taylan, Osman, et al. "Construction projects selection and risk assessment by fuzzy AHP and fuzzy TOPSIS methodologies." Applied Soft Computing 17: 105-116،(2014) .#
12- Marcelino-Sádaba, Sara, et al. "Project risk management methodology for small firms." International Journal of Project Management 32.2: 327-340،(2014).#
13- Oehmen, Josef, et al. "Analysis of the effect of risk management practices on the performance of new product development programs." Technovation (2014).#
14- Chien, Kuo-Feng, Zong-Han Wu, and Shyh-Chang Huang. "Identifying and assessing critical فرآیند تحلیل ریسک risk factors for BIM projects: Empirical study." Automation in Construction 45: 1-15،(2014).#
15- Yong Hu, Bin Feng, Xizhu Mo, Xiangzhou Zhang, E.W.T. Ngai, Ming Fan, Mei Liu, (2015), “Cost-sensitive and ensemble-based prediction model for outsourced software project risk prediction”, Journal: Decision Support Systems, Vol. 72, pp. 11–23.#
16- Alireza Shameli-Sendi, Rouzbeh Aghababaei-Barzegar, Mohamed Cheriet, (2016), “Taxonomy of information security risk assessment (ISRA)”, Computers & Security, Vol. 57, pp. 14–30.#
17- Jukka Hallikas, Katrina Lintukangas, (2016), “Purchasing and supply_ An investigation of risk management performance”, International Journal of Production Economics, Vol. 171, part. 4, pp. 487–494.#
18- Felsenstein, D. (1994), "Universityrelated Science Parks: ‘Seedbeds’ or ‘Enclaves’ of Innovation?", Technovation, Vol. 14, No. 2, pp. 93- 110.#

تحلیل کیفی ریسک

بازاریابی، تبادل و ارایه کالا و خدمات را مطالعه نموده و به روشی متفاوت آن را مدیریت میکند. در این حوزه، مشتری به عنوان هدف در نظر گرفته شده که رضایت آن حتما باید جلب شود. علاوه بر این، بازاریابی به خلاقیت و نوآوری نیاز داشته و بخشی از دوره مدیریت کسب و کار به حساب می آید.
قابل ذکر است که بازاریابی به سایر فعالیت ها نیز ارتباط داشته و در صورتی موفق خواهد بود که همه عوامل از جمله عوامل محیطی نیز با آن همراهی کنند. علاوه بر این، هر بازاریاب ممکن است از شیوه های خاص بازاریابی برای ارایه محصول استفاده کرده و در صورت نیاز آنها را تغییر داده یا به سرعت به روز کند تا سود دهی را افزیش دهد. اما، دقت داشته باشید که این بازایابی باید به گونه ای انجام شود که مشتری را به خرید دوباره ترغیب کند.
سرفصل هایی که در این مقاله به تفضیل شرح میدهیم شامل تعریف بازاریابی، ﻋﻮاﻣﻞ مؤثر در فرآیند ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺧﺮﯾﺪ، ابزارها و تکنیک های کنترل هزینه، آموزش مدیریت حرفه ای کسب و کار (MBA)، دوره مدیریت حرفه ای کسب و کار ، مدرک مدیریت حرفه ای کسب و کار ، گواهینامه مدیریت حرفه ای کسب و کار ، تحليل كيفي ريسك ومهم‌ترین وظایف رهبری سازمانی میشوند.

آموزش مدیریت حرفه ای کسب و کار برای کسانی که می خواهند در کار موفق شوند موثر است

ﻋﻮاﻣﻞ مؤثر در فرآیند ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺧﺮﯾﺪ

غالبا، هر مشتری برای خرید یک کالا و یا خدمات دلایل مشخص و تعریف شده ای دارد که از نظر خودش منطقی و قابل قبول هستند و امکان دارد که از همین عوامل برای معرفی کالا به دیگران نیز استفاده کند. ﻋﻮاﻣﻞ مؤثر در فرآیند ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺧﺮﯾﺪ میتوان شامل:
عوامل رواني و فردي : امکان دارد که افراد کالا و یا خدماتی را بر مبنای خواسته ها و نیازها، سبک زندگی، درک شان از محصول، نگرش متفاوت، تفکر دیگران در مورد محصول و یا حتی نام تجاری آن انتخاب کنند.
عوامل موقعيتي: امکان دارد افراد با توجه به عوامل و شرایط زمانی و مکانی و موقعیت های اجتماعی و فیزیکی کالایی را مفید تشخیص داده و آنرا به دفعات خریداری کنند.
آميخته بازارياب : در این گروه عواملی مانند شیو ه های ترغيبي شرکت برای معرفی محصول، شیوه های پرداخت، روش های متفاوت قیمت گذاری، ارایه تسهیلات، توضیخ کیفیت محصولات و نحوه توزیه آنها جای میگیرند.
عوامل فرهنگي و اجتماعي: امکان دارد که یک کالا از نظر گروهی از افراد جامعه پذیرفته شده و کارآمد بوده و یا حتی به دلیل باورهای خاص، در اجتماع طرفداران زیادی داشته باشد و از همین رو، مشتری آنرا به سهولت انتخاب کند.

ابزارها و تکنیکهای کنترل هزینه

با توجه به تعدد و تنوع سازمان ها و کسب و کارها، همیشه باید روش های منحصربه فرد و ابزارهای ویژه ای را برای کنترل هزینه های جاری و پیش بینی نشده در نظر گرفت تا بودجه به هدر نرفته و کارها و وظایف مورد نظرنیز به بهترین نحو انجام شوند. ابزارها و تکنیکهای کنترل هزینه عبارتند از :
انجام حسابرسی داخلی و خارجی
با استفاده از حسابرسی، میتوان ریز هزینه های انجام شده در یک بازه زمانی خاص را مشخص نمود که البته اینکار باید توسط ممیزهای مالی انجام شود.
بودجه
در این روش، میتوان با استفاده از طبقه بندی بودجه ، سرمایه گذاری های متفاوت و کم کردن هزینه های غیرضروری، هزینه های کل را کاهش داد.
استفاده از چک
صاحبان کار میتوانند برای کنترل هزینه ها، تعدادی چک با مبلغ مشخص را از قبل امضا کرده و در بخش مالی نگه دارند و هزینه ها را طبق مبلغ چک تعدیل کنند. در این روند، میتوان از شیوه ها و نرم افزارهای حسابداری نیز کمک گرفته و نتیجه کار را به صورت کاهش هزینه مشاهده کرد.

دوره مدیریت حرفه ای کسب و کار همراه با اصول مدیریت همراه است

آموزش مدیریت حرفه ای کسب و کار (MBA)

در کل، هر کسب و کاری نیاز به مدیریت حرفه ای دارد تا بتواند چهارچوب خود را تنظیم نموده و مشتری های خاص خود را پیدا کند. از این جهت، افراد و مدیرانی میتوانند در این حوزه موفق شوند که دوره های مدیریت کسب و کار را پشت سر گذاشته و گواهینامه مدیریت حرفه ای کسب و کار دریافت کرده باشند.
در راستای معرفی مدیریت MBA، مرکز آموزش مجازی فن پردازان، دوره آموزش مدیریت حرفه ای کسب و کار را برای دانش پذیران علاقمند به این حوزه معرفی کرده است. دوره مدیریت حرفه ای کسب و کار، کاربردی و جامع بوده و فرصتی عملی در اختیار دانش پذیران میگذارد تا با شیوه های مدیریتی کسب و کار اشنا شده و برای وارد شدن به محیط کسب وکار واقعی تجارب مفیدی به دست آورند.
همچنین، مرکز آموزش مجازی فن پردازان در پایان دوره، به دانش پذیرانی که در آزمون آنلاین حد نصاب نمره را کسب نمایند، مدرک مدیریت حرفه ای کسب و کار اعطا میکند. قابل ذکر است که این مدرک مور تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده و در همه موقعیت های شغلی و دولتی قابل استناد است و البته برای فرآیند تحلیل ریسک مهاجرت به کشورهای همسایه نیز مفید خواهد بود.

تحليل كيفي ريسك

روش تحليل كيفي ريسك، هنگامی برای یک پروژه مورد استفاده قرار میگیرد که احتمال خطر جدی در آن وجود داشته و بر دیگر فاکتورها نیز تاثیر بگذارد. در این راستا، یک مدیر باید برای ریسک های شناسایی شده به طور دقیق و حساب شده برنامه ریزی کند تا به موقع، مانع از وقوع خطرات احتمالی شود.
البته، مهمترین عامل در این میان همان ریسک ها هستند که باید قریب الوقوع بودنشان را از طریق ضرب کردن میزان تاثیر در احتمال وقوع به دست آورد. در مرحله بعد، بابد برای ریسک هایی که در مرحله قبلی امتیاز بالایی به دست آوردند ، برنامه ریزی نموده و ریسک های کم اهمیت را نیز در نظر داشت.

گواهینامه مدیریت حرفه ای کسب و کار برای افراد بعد از آزمون امکان پذیر است

مهمترین وظایف رهبری سازمانی

نقش رهبران مخصوصا رهبران سازمانی بسیار حساس و مهم است زیرا آنها تعیین کننده مسیر موفقیت بوده و میتوانند در صورت نیاز ، مشکلات احتمالی را اصلاح و یا برطرف کنند. از این جهت، وظایف رهبر سازمانی باید مشخص باشد تا او بتواند به دیگر کارکنان در جهت دستیابی به رویاهایشان کمک کند. مهم‌ترین وظایف رهبری سازمانی شامل:
تشویق و ترغیب کردن: مدیر باید کارکنان را برای خلق ایده های درست و مناسب تشویق کنند تا آنها نیز ایده هایشان را به اشتراک گذاشته و در موفقیت سازمان سهیم شوند.
مشارکت دیگران: مدیر باید، به شیوه ای کارکنان را آموزش دهد تا بتوانند مفهوم مشارکت را درک کرده و با مشارکت عملی، انرژی و قدرتی تازه به دست آورند.
تعیین خط مشی: مدیر میتواند با توجه به چشم اندازهای سازمان، خط مشی کلی ای را به عنوان الگو در نظر گرفته و تعیین کند و همزمان ازکارکنان بخواهد که برای پیشبرد اهداف طبق آن عمل کنند.
اصلاح امور: مدیر میتواند به منظور حل مشکلات، راه حل های خلاقانه ای ارایه داده و اوضاع سازمان را بهبود دهد.

برچسب ها : بازاریابی ، عوامل موثر در فرایند تصمیم گیری خرید ، ابزارها و تکنیک های کنترل هزینه ، تحلیل کیفی ریسک ، مهمترین وظایف رهبری سازمانی ، آموزش مدیریت حرفه ای کسب و کار ، دوره مدیریت حرفه ای کسب و کار ، مدرک مدیریت حرفه ای کسب و کار ، گواهینامه مدیریت حرفه ای کسب و کار

درباره فن پردازان

مؤسسه آموزش عالی آزاد فن پردازان، با اخذ مجوز قطعی به شماره ۲۲/۶۰۷۴ از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال ۱۳۸۸ فعالیت خود را با مدیریت میثم شکری ساز آغاز کرد. مأموریت اصلی این مؤسسه، برگزاری دوره های تخصصی و حرفه ای درحوزه مدیریت است.

روش های ارزیابی ریسک تولید محصولات الکترونیکی

ارزیابی ریسک تولید محصولات الکترونیکی

امروزه رشد تکنولوژی و تغییرات سریع محیط کسب و کار، تولید و ارائه محصولات جدید به بازار را با ریسک‌های فراوانی همراه ساخته است. از این رو شناسایی و ارزیابی ریسک تولید محصولات الکترونیکی و ایجاد راه هایی جهت مقابله با آن در مطالعات امکان سنجی اهمیت زیادی می‌یابد. بدین منظور در این مقاله سعی شده فرآیند ارزیابی ریسک تولید و چند نمونه از ریسک های محتمل در عرضه و فروش محصولات جدید الکترونیکی شرح داده شود.

فرآیندهای اصلی ارزیابی ریسک تولید محصولات الکترونیکی

مراحل ارزیابی ریسک تولید

 1. برنامه‌ریزی مدیریت ریسک: تصمیم‌گیری در مورد نحوه‌ی نگرش و برنامه‌ریزی فعالیت‌های مدیریت ریسک یک پروژه.
 2. شناسایی ریسک: تعیین ریسک‌هایی که ممکن است بر پروژه اثر بگذارند و مستندسازی ویژگی‌های آن‌ها.
 3. تحلیل کیفی ریسک: انجام یک تحلیل کیفی از ریسک‌ها و وضعیت‌ها به منظور اولویت‌بندی اثرهای آن‌ها بر اهداف پروژه.
 4. تحلیل کمی ریسک: اندازه‌گیری احتمال و پیامدهای ریسک‌ها و برآورد آثار آن‌ها بر اهداف پروژه‌های الکترونیکی.
 5. برنامه‌ریزی واکنش به ریسک: تهیه‌ی رویه‌ها و تکنیک‌هایی جهت افزایش فرصت‌ها و کاهش تهدیدها بر اهداف پروژه.
 6. کنترل و نظارت ریسک: نظارت بر ریسک‌های باقیمانده، شناسایی ریسک‌های جدید، اجرای برنامه‌های کاهش ریسک و ارزیابی اثربخشی آن‌ها در سراسر چرخه‌ی حیات پروژه

روش های کمی و کیفی ارزیابی ریسک تولید

ارزیابی ریسک تولید محصولات الکترونیکی از دو بخش شناسایی و تحلیل ریسک‌ها تشکیل شده است. برای شناسايي ريسك پروژه‌ها روش‌هاي متعددي مطرح گرديده كه هر يك در شرايط خاص خود قابل استفاده است. روش‌های اصلی در شناسایی ریسک‌ها شامل:

 • طوفان فکری
 • مرور مستندات
 • روش دلفی
 • تحلیل چک لیست‌ها
 • مصاحبه
 • و تحلیل فرضیات می‌باشد.

تحلیل و ارزیابی ریسک تولید محصولات الکترونیکی به دو صورت کیفی و کمی انجام می‌شود. در تحلیل ریسک می‌توان ماتریسی ساخت که بر اساس ترکیب مقیاس‌های احتمال و تأثیر ، رتبه‌ی ریسک را تعیین نماید.

رتبه ریسک=A×B

A: احتمال وقوع رویداد

احتمال و شدت تاثیر ریسک‌ها طبق جداول زیر قابل محاسبه می‌باشد:

ارزیابی ریسک(جدول)

ریسک‌هایی که بر هزینه، زمان‌بندی، کارکرد و کیفیت تأثیر می‌گذارند، ممکن است با رتبه‌بندی‌های مختلف سنجیده شوند. سپس بر اساس این رتبه، طبقه‌بندی شده و به ریسک‌هایی که مستلزم یک واکنش فوری یا آن‌هایی که در یک زمان دیرتر قابل رسیدگی هستند، گروه‌بندی می‌شوند.

ارزیابی ریسک(محدوده)

ریسک‌های دارای احتمال و تاثیر بالا احتمالا مستلزم تحلیل بیش‌تر از جمله کمی نمایی می‌باشند. فرایند تحلیل کمی ریسک، مقدار عددی احتمال هر ریسک و پیامدهای آن بر اهداف پروژه را محاسبه می‌کند.

contact mersa

در تحلیل کمی از روش‌هایی مانند:

 • تحلیل حساسیت
 • تحلیل ارزش پولی مورد انتظار
 • درخت تصمیم با استفاده از نظریه مطلوبیت
 • شبیه سازی
 • نمودار علت و معلول
 • نمودار نفوذ
 • نظریه بازی
 • نظریه فازی
 • و تحلیل درخت خطا استفاده می‌شود.

روش‌های اداره کردن ریسک‌ها

پس از شناسایی و ارزیابی ریسک تولید محصولات الکترونیکی چهار روش برای واکنش نشان دادن در برابر آن وجود دارد:

  • کاهش: در بعضی مواقع که امکان حذف کامل ریسک وجود ندارد باید با ایجاد راهکارهایی احتمال وقوع ریسک را کاهش داد یا اثرات آن بر پروژه را به حداقل رساند.

  ارزیابی ریسک (طرح های کاهشی)

   • اجتناب: عبارت است از تغییر برنامه‌ی پروژه به منظورحذف ریسک یا حفظ اهداف پروژه از تأثیر ریسک.
    • انتقال: انتقال ریسک درصدد انتقال پیامد یک ریسک همراه با مالکیت واکنش آن به شخص ثالث می‌باشد. انتقال ریسک، ریسک را حذف نمی‌نماید بلکه به سادگی مسئولیت مدیریت آن را به شخص دیگری واگذارمی‌کند. (برای مثال خرید بیمه)
     • پذیرش: این روش به دلیل هزینه های بالای واکنش در برابر ریسک، ریسک موجود را می‌پذیرد.

     کنترل و نظارت ریسک فرایند پیگیری ریسک های شناسایی شده، نظارت بر ریسک های باقیمانده و شناسایی ریسک های جدید، اطمینان از اجرای برنامه های ریسک و ارزیابی اثربخشی آنها در کاهش ریسک می باشد.کنترل و نظارت ریسک یک فرایند پیوسته در حیات پروژه می باشد . همچنان که پروژه رو به جلو می‌رود ریسک ها تغییر می نمایند، ریسک های جدید به وجود می آیند یا ریسک های پیش بینی شده برطرف می شوند.

     به طور کلی مقصود از نظارت بر ارزیابی ریسک تولید محصولات الکترونیکی تعیین این است که آیا:

     کنترل و نظارت بر ریسک

     • واکنش ها به ریسک همان گونه که برنامه ریزی شده اند، اجرا شده‌اند.
     • اقدامات واکنش به ریسک دارای اثربخشی موردانتظار می باشند یا واکنش های جدید می بایست انجام پذیرند.
     • رویه ها و خط مشی های مناسب، پیروی می شوند.
     • ریسک هایی که قبلاً شناسایی نشده بودند، به وقوع پیوستند یا پدیدار شدند.

     کنترل ریسک می تواند دربرگیرنده ی انتخاب راهبردهای جایگزین، اجرای یک برنامه ی اقتضایی، اتخاذ اقدام اصلاحی یا برنامه ریزی مجدد پروژه باشد.

     ریسک‌های محتمل در تولید محصولات الکترونیکی

     در ارزیابی ریسک تولید محصولات الکترونیکی جدید، ریسک هایی که دارای اولویت بیشتری می باشند به شرح زیر می باشد:اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.